Menü

Hava Durumu

Döviz Kurları

İstatistik

Mevzuat\Ana Sözleşmeler\Değişen Merkez Birliği Ana Sözleşmesi
Değişen Merkez Birliği Ana Sözleşmesi
 
TÜRKİYE DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ ANA SÖZLEŞMESİ
BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ ve ÇALIŞMA KONULARI
KURULUŞ, BİRLİĞİN ADI, SÜREMADDE 1 Bu ana sözleşme hükümlerini kabul eden, aynı çalışma konularına sahip ve aynı saf ırkı ıslah etmek üzere il düzeyinde kurulmuş olan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birlikleri arasından "Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği" kurulmuştur.
a) Merkez Birliğinin merkezi Ankara'dır.
b) Merkez Birliğinin çalışma alanı ulusal ve uluslararasıdır.
c) Merkez Birliğinin süresi 49 yıldır. Bu süre genel kurul kararı ile uzatılabilir.
AMAÇMADDE 2 Merkez Birliğinin amacı; üstün verimli hayvanlar yetiştirmesi için gerek yurt içinde yetiştirilen gerek yurt dışından ithal edilen ve gerekse yerli ırkların genetik potansiyellerinin geliştirilmesi amacıyla Bakanlıkca belirlenecek bölgesel ya da ülkesel düzeyde ıslah programlarının uygulanması, verimlerinin artırılması, bunların soykütüğü, ön soykütüğü kayıtlarının tutulması, toplanan verilerin değerlendirilmesi ve sigorta işlemlerinin yapılması, birlik personelinin eğitimlerinin sağlanması, bölgesel ve ulusal düzeyde yarışmalar düzenlenmesi, birlik ihtiyaçlarının temin ve tedariki ile üretimin yurt içi ve yurt dışında pazarlanması, ürünlerin değerlendirilmesi için gerekli tesislerin kurulması, diğer ülkelerle ilişkilerin düzenlenmesi, geliştirilmesi ve işletilmesi gibi hususlar ile Hayvan Islahı Milli Komitesi'nin önereceği ve Bakanlıkça belirlenecek her türlü hayvan ıslahı çalışmalarını yapmak, hayvancılık politikaları üretmektir.
ÇALIŞMA KONULARIMADDE 3 Merkez Birliği aşağıdaki konularda faaliyet gösterir.
A) Bakanlıkca belirlenecek bölgesel ya da ülkesel düzeyde ıslah programları yapmak ve uygulamak,
b) Üye birliklerini yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek, çıkarlarını korumak, yasa, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen amaçlarını gerçekleştirmeleri doğrultusunda faaliyetlerini yönlendirmek, bu birliklerin gelişmelerine yardımcı olmak, gerekli önerilerde bulunmak ve yaptırımlar uygulamak,
c) Birliklerin, Ülke Hayvancılığı politikası yönünde çalışmalarını temin etmek, birliklerin dilek ve ihtiyaçlarını yetkili mercilerine iletmek ve çözümlemek için çaba sarfetmek,
d) Yasa ve yönetmeliklerde belirtilen görevleri yapmak, görevlerin dışına çıkan birlikleri tespit etmek ve gerekli yaptırımları uygulamak,
e) Merkez Birliği Yönetim Kurulu; Genel Kuruldan devralınan yetki ile uluslararası hayvancılık birliklerine, enstitülerine üye olmak, hayvan sergi ve panayırlarına katılmak,
f) Hayvan ve hayvansal ürünlerin ihracatı ile damızlık ithal ve ihracatı konularında hükümet yetkilileri nezdinde gerekli girişimlerde bulunmak,
g) Hayvan ve hayvansal ürün fiyatlarını tespit komisyonlarında görev almak,
h) Dış ülkelerdeki hayvancılık ve hayvancılıkla ilgili kuruluşların çalışmalarını takip etmek, bu konudaki yenilikleri yayın ve eğitim yoluyla tüm üye birliklere iletmek,
ı) Yasa ve yönetmeliklerde günün şartlarına göre yapılması istenen değişiklikler için hükümet mercileri ile ilişki kurmak,
j) Hayvancılık konusunda devletçe yapılacak yatırımlara yardımcı olmak ve önerilerde bulunmak, gerektiğinde Bakanlıkla bu konularda müştereken çalışmak,
k) Birliklere iç ve dış kaynaklardan kredi sağlamak,
l) Birliklerin ihtiyaç duyduğu eğitimlerini yapmak, seminerler düzenlemek, yetiştirme konularında yayınlar çıkarmak,
m) Birliklerin her tür ihtiyaçlarını karşılamak, bu işler için gerektiğinde şirket kurmak, şirketlere ortak olmak, sigorta işlemleri yapmak,
n) Birliklerin kurulamadığı veya aktif hale gelemediği illerde; ön soykütüğü ve soykütüğü faaliyetlerini yürütmek amacıyla şubeler açmak, şubenin görevlerini komşu birliklere veya kamu kurumları ile yapacağı protokol veya proje çerçevesinde anılan kuruluşlarla ortaklaşa yapmak,
o) Ulusal düzeyde ıslah programlarının gereklerinin yerine getirilmesi için gayret göstermek. Bakanlığın çıkaracağı talimatlar doğrultusunda damızlık değer tahminlerini yapmak, yaptırmak ve yayınlamaktır.
İKİNCİ BÖLÜMÜYELİK İŞLEMLERİMADDE 4 Merkez Birliğinin üye sayısı sınırsızdır. Merkez Birliği en az 7 adet il birliğinin iştiraki ile kurulur. ÜYELİK ŞARTLARI MADDE 5 Aşağıdaki niteliklere haiz damızlık sığır yetiştirici birlikleri Merkez Birliğine üye olabilirler:
a) Kuruluşunu tamamlamış ve 1. olağan genel kurulunu yapmış olmak,
B) Damızlık yetiştiriciliğin temel esası olan soykütüğü sistemi faaliyetlerini yapıyor veya yaptırıyor olmak.
ÜYELİĞE KABULMADDE 6 Merkez Birliğine üye olabilmek için, Merkez Birliği ana sözleşmesinde yazılı üyelik hak ve ödevlerini; kuruluş aşamasında ana sözleşmeyi imzalayarak; sonradan girişte ise Anasözleşmeyi kabul ettiklerine dair bir üyelik taahütnamesi vermek suretiyle kabul etmiş olmak.
Merkez Birliği Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan başvuruyu inceleyerek, en geç dört ay içerisinde olumlu veya olumsuz cevaplamakla yükümlüdür. Cevap olumsuz olduğu takdirde; il birlikleri, Merkez Birliği Denetim Kurulu aracılığıyla genel kurula başvurabilir. Genel Kurulun kararı kesindir.
Merkez Birliğine kabul, Yönetim Kurulu kararı ile olur. Yönetim kurulu, ana sözleşmede belirtilen üyelik şartlarını taşıyan birlikleri üyeliğe kabul etmek zorundadır.
Birliklerin kurulamadığı veya aktif hale gelemediği illerde; ön soykütüğü ve soykütüğü faaliyetlerini yürütmek amacıyla oluşturulan şubeler; geçici üye veya aday üye statüsünde kabul edilir. Her türlü aidat ve ödemeler karşılıklı protokollarla tesbit edilir. Genel kurullarda oy kullanamazlar. Merkez Birliği Genel Kurullarına delege olarak katılamazlar.
ÜYELİKTEN ÇIKMA
MADDE 7 Üye birlikler, genel kurullarından alacakları karara istinaden kendi istekleriyle üyelikten çıkabilirler. Üyelikten çıkma, Merkez Birliği Yönetim Kurulu kararıyla olur.
ÜYELİKTEN ÇIKMANIN SINIRLANDIRILMASI
MADDE 8 Kanuni bir zorunluluğu olmayan birlikler, üyelik asgari süresi olan iki yılı doldurmadan önce, üyelikten çıkmak için başvuramazlar. Ayrıca, Merkez Birliğinin mevcudiyetinin tehlikeye düşmesi gerekçesiyle yönetim kurulu çıkma taleplerine sınırlandırma getirebilir. Bu sınırlama iki yılı aşamaz.
ÜYELİKTEN ÇIKARILMAMADDE 9 Aşağıdaki hallerde birlikler üyelikten çıkarılabilir:
a) Kanun, yönetmelik ve ana sözleşmedeki yükümlülükleri yerine getirmemek.
b) Merkez Birliği aleyhine faaliyet göstermek.
c) Merkez Birliğinin kefaletiyle temin edilmiş kredi ve yardımları Merkez Birliği talimatı dışında kullanmış olmak.
Ana sözleşmede gösterilmeyen nedenlerle üyeler üyelikten çıkarılamaz.
Üyelikten çıkarılma, Merkez Birliği Yönetim Kurulu geçici ihraç kararı şeklinde olur. Bu karar, yapılacak ilk genel kurulda kesin karara bağlanır.
Üyeler, çıkarılma kararına tebliğ tarihinden itibaren 3 ay içerisinde, Merkez Birliğinin bulunduğu adli mercilerde iptal davası açabilirler. 3 ay içerisinde mahkemeye başvurmak üzere itiraz edilmeyen çıkartılma kararı kesinleşir.
Haklarında çıkarılma kararı kesinleşmeyen üyelerin hak ve yükümlülükleri çıkarılma kararları kesinleşinceye kadar devam eder.
ÜYELİKTEN DÜŞME
MADDE 10 Merkez birliği üyelik şartlarını kısmen veya tamamen yitirmiş olmak (Madde 5 ).
Merkez Birliği Yönetim Kurulu uygun sürelerle ard arda yapacağı iki tebligat ve ilanla aidat yükümlülüklerinden borçlu veya sair ödemelerle yükümlü bulunan üyesinden bu yükümlülüklerini yerine getirmesini ister.
İkinci tebligat ve ilanı mütakiben verilen bu süre içerisinde yükümlülüğünü yerine getirmeyen birliğin üyeliği kendiliğinden düşer. Herhangi bir nedenle kapanan birliklerin üyeliği de kendiliğinden düşer.
Üyelikten düşürülmede Genel Kurul Kararı gerekmez. Merkez Birliği Yönetim Kurulu tarafından bir ay içerisinde ilgili il birliğine düşme konusu tebliğ edilir. Yasal yönden hak araması yapılamaz.
Üyeliğin düşmesi, ana sözleşme veya diğer nedenlerden doğmuş borçların yok olmasını gerektirmez.
ÜYELİĞİN ASKIYA ALINMASI
MADDE 11 Merkez Birliği Yönetim Kurulu; Bakanlığın teknik denetimi sonunda hazırladığı rapor doğrultusunda veya Merkez Birliği Denetleme Kurulunun talebi ile üye birliğin üyeliğini belirtilen sürelerle askıya alabilir. Askıya alma süresi üç ayı geçemez. Bu süre içerisinde birlik üyesi yetiştiricilerin mağduriyetleri Merkez Birliği ve Bakanlık tarafından alınacak tedbirlerle önlenir. Askı süresince düzeltilemeyen birliklerde fesih işlemlerine başlanılmasını İl birliği, genel kuruluna sunar.
ÇIKAN, ÇIKARILAN VEYA ÜYELİKTEN DÜŞEN ÜYELERLE HESAPLAŞMAMADDE 12 Merkez Birliği üyeliğinden çıkan, çıkarılan veya üyelikten düşen üyelerle üç ay içerisinde hesaplaşma yapılır. Hesaplaşmada Merkez Birliğinin mal varlığı ve yedek akçeleri üzerinde hak iddia edilemez. Hesaplaşma sadece borç ve alacakların tasfiyesini içerir. Birlikten çıkan, çıkarılan veya üyeliği düşen üyelerden üyelik zamanlarına ait zararlarından dolayı sorumlulukları ayrıldıkları tarihten itibaren iki yıl devam eder.
BİRLİĞE TEKRAR GİRMEMADDE 13 Merkez Birliği üyeliğinden çıkmış, çıkarılmış ve üyelikten düşmüş olan birlikler, çıkma nedeni ortadan kalktıktan sonra tekrar üye olabilirler. Birliğe girmede üyeliğe kabul şartları aranır. İki defa üyelikten çıkan, çıkarılan veya üyeliği düşen üye bir daha Merkez Birliğine alınmaz.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜYELERİN HAK VE ÖDEVLERİ
KATILIM PAYI VE AİDATLARMADDE 14 Merkez Birliği üyeleri, Genel Kurul tarafından belirlenen giriş aidatı, yıllık aidatları ve soykütüğü hizmet bedellerini ödemekle yükümlüdürler.
GİRİŞ AİDATIMADDE 15 Merkez Birliği Genel Kurulu tarafından belirlenen giriş aidatı; Merkez Birliğine üyeliği kabul edilen İl birliği tarafından bir defada girişte ödenir.
YILLIK AİDATMADDE 16 Merkez Birliği Genel Kurulu tarafından belirlenen yıllık aidat; üye il birlikleri asil delege sayısı esas alınarak tesbit edilir.
SOYKÜTÜĞÜ HİZMET BEDELİ
MADDE 17 Merkez Birliğine üye il birliklerinin inek başına almış oldukları soykütüğü hizmet bedelinin %5 i Merkez Birliğine ödenir. Önsoykütüğü ve soykütüğü hizmetleri götürmek amacıyla oluşturulan birliği olmayan şubelerden Özel protokol kapsamında Merkez Birliği Yönetim Kurulunca karşılıklı olarak tesbiti yapılan soykütüğü hizmet bedelinin ödeme miktarı ve şekli ayrıca belirlenir.
AİDATLARIN ÖDENME ŞEKLİMADDE 18 Giriş aidatı, bir kereye mahsus olmak üzere, üyelik başvurusu yapılırken peşin olarak ödenir. Katılım payları ve yıllık aidatlar ve soykütüğü hizmet bedelleri Merkez Birliği Genel Kurulunun vereceği karara göre aylık, üç aylık veya altı aylık dönemlerle tahsil edilir.SERMAYEMADDE 19 Merkez Birliğinin sermayesi değişebilir olup, üyelerin birliğe girerken ödemiş oldukları giriş aidatları birliğin ana sermayesini oluşturur. Girişte bu sermaye Genel Kurulca belirlenen miktardan az olamaz. Aidat artırımları Genel Kurul Kararı ile tespit olunur. Bağış ve yardım dışında ayni sermaye kabul edilemez.
BORÇ PARA ALMAMADDE 20 Merkez Birliği amaçlarını gerçekleştirmek için Bankalar ile uygun bulacağı kişi ve kuruluşlardan ve üyelerden borç para alabilir; resmi ve özel teşekküllerden bağış ve yardım kabul edebilir.
BİLGİ EDİNME HAKKIMADDE 21 Yönetim Kurulunun faaliyet raporu, bilanço ve gelir-gider farkı cetveli ile Denetleme Kurulu raporları Genel Kurul toplantısına bir ay kala üyelerin tetkiki için birlik merkezi ilan panosuna asılır. Bu konuda üyelerin bilgi edinme hakkı birlik organlarından birinin kararı ile yok edilemez veya sınırlandırılamaz.
SORUMLULUKMADDE 22 Merkez Birliği borçlarından dolayı alacaklılarına karşı mal varlığı ile sorumludur. Üye birlikler giriş aidatları kadar sorumlu olup bunun dışında herhangi bir sorumluluğu yoktur.
İFLAS HALİNDE YÜKÜMLÜLÜKMADDE 23 Merkez Birliğinin iflası halinde, iflas idaresi üyelerin her birinden payına düşen borcun ödenmesini ister. Aktif bakiyesi pay cetvellerinin kesin olarak tespiti üzerine geri verilir. Üyelerin geçici olarak tespit olunan borçları ile pay cetveli aleyhine icra ve iflas kanunu hükümlerine göre itiraz hakları vardır.
BİRLİĞE YENİ GİREN ÜYELERİN SORUMLULUKLARIMADDE 24 Merkez Birliğinin mali durumunu bilerek birliğe yeni üye olan birlikler üyeliklerinden önce doğmuş olan birlik borçlarından diğer üyeler gibi sorumlu olurlar. Buna aykırı mukavele hükümleri ile üyeler arasındaki anlaşmalar üçüncü şahıslar için hüküm ifade etmez.
SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜMADDE 25 Merkez Birliğinin ticari defteri ve haberleşme ile ilgili hususların tetkiki Genel Kurulun açık bir müsaadesi veya Yönetim Kurulu kararı ile mümkündür. İncelenmesine müsaade edilen defter ve belgelerden öğrenilecek sırlar hariç, hiçbir üye iş sırlarını öğrenmeye yetkili değildir. Her üye, her ne suretle olursa olsun öğrenmiş olduğu birliğe ait sırları sonradan üyelik hakkını kaybetmiş olsa da gizli tutmak zorundadır. Bu mecburiyete uymayan üye, meydana gelebilecek zarardan Merkez Birliğine karşı sorumlu olduğu gibi birliğin şikayeti üzerine herhangi bir zarar umulmasa dahi gerekli yasal işlemlere başvurulur.DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
MERKEZ BİRLİĞİNİN ORGANLARIMADDE 26 Merkez Birliği Organları şunlardır:
a) Merkez Birliği Genel Kurulu
b) Merkez Birliği Yönetim Kurulu
c) Merkez Birliği Denetleme Kurulu
GENEL KURULMADDE 27 Merkez Birliği Genel Kurulu; en az iki kişi olmak üzere üye birliklerin asil üye sayısının 1/25' i kadar gönderdikleri delegelerden oluşan en yetkili karar organıdır.
Merkez Birliği Genel Kurulunda, Genel Kurul tarihinden en az üç ay önce üye olan İl birliklerin delegelerinin oy kullanma hakkı vardır. Her delege bir oy kullanır. İl birlikleri kesin delege sayıları ve isimlerini Merkez Birliği Genel Kurul tarihinden en geç 15 gün önce Merkez Birliğine bildirmekle yükümlüdürler. Tesbiti yapılan delegelerden geçerli mazeretle Genel Kurula katılamayacak olan asil delegelerin yerine seçilme sırasına göre yedek listeden tamamlanır. Vekaleten oy kullanılmaz.
GENEL KURULUN DEVREDİLEMEYEN GÖREVLERİMADDE 28 Genel Kurul, aşağıda gösterilen yetkilerinden herhangi birini devir ve/veya terk edemez.
a) Ana sözleşmeyi değiştirmek,
b) Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve ihtiyaç duyulduğunda Tasfiye Kurulu üyelerini seçmek, gerektiğinde her üç kurulun da üyelerinin işlerine son vermek,
c) Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunu, Tasfiye Kurulunu gerektiğinde ibra veya reddetmek,
d) Gayri menkul alım ve satımında takip edilecek usul ile alınacak gayri menkulün niteliğini, yerini ve azami fiyatını, satılacak gayri menkulün asgari fiyatını belirlemek,
e) İmalat ve inşaat işlerinin yaptırılma usul ve esaslarını belirlemek,
f) Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurula getirilen üyelikten çıkarılma ve diğer teklifler hakkında karar vermek,
g) Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı ile yollukları belirlemek ve gerektiğinde Tasfiye Kurulu üyelerinin ücretlerini tesbit etmek,
h) Merkez Birliğine ödenmesi gereken giriş ve yıllık aidatları belirler,
ı) İş programı ve bütçeyi görüşüp karara bağlar,
j) Yasa ve yönetmeliklerle Genel Kurula bırakılmış konular hakkında karar almak, bu konuda ilgili merciler ile görüşmeler yapmak üzere Merkez Birliği Yönetim Kurulu'nu görevlendirir.
GENEL KURULUN DEVREDİLEBİLEN GÖREVLERİ
MADDE 29 Genel Kurulun diğer görevleri şunlardır :
a) Üyeler tarafından yapılan teklifleri incelemek, yerine getirilmesi uygun görülenlerin iş programına alınmasına ve uygulanmasına karar vermek.
b) Merkez Birliğinin başka örgütlerle işbirliği yapmasına karar vermek.
c) Amaç ile ilgili kuruluşlara iştirake karar vermek ve katılma paylarını belirlemek.
d) Üyelerin ihtiyaçları ile ilgili her türlü araç, gereç, materyal ve demirbaşlar ile üretim girdilerinin temini konusunda karar almak.
e) Üyelere Merkez Birliği aracılığıyla sağlanan ayni ve nakdi kredilerin ödeme şekli ve miktarını tespit etmek.
f) Yeni müdürlükler ihdas etmek, büro, alım ve satım merkezlerini açmak ve her türlü kiralama konusunda karar vermek.
g) Terkini yapılacak canlı ve cansız demirbaşlar konusunda karar vermek.
h) Personel kadro ve ücretleriyle yolluklarını tespit etmek. Banka ve Kamu kuruluşlarından temin edilecek kredi ve yardımlarla, gerçekleştirilecek yatırımlara ve faaliyetlere karar vermek.
ı) Birliklerin kurulamadığı yerlerde Hayvan ıslahı amaçlı; önsoykütüğü, soykütüğü, dölkontrolü ve benzeri faaliyetleri yürütmek üzere belirli protokoller veya projeler kapsamında şubeler açmak.
j) Damızlık yetiştiriciliğin temel esası olan soykütüğü sistemi faaliyetlerinden elde edilen verilerin amacına uygun olarak kullanımını sağlamak ve saklamak.
GENEL KURUL TOPLANTILARIMADDE 30 Genel Kurul aşağıdaki şekilde toplanır :
a) Olağan Genel Kurul
b) Olağanüstü Genel Kurul
Üye birlik delegeleri, Merkez Birliği Genel Kuruluna asaleten katılırlar. Katılan her delegenin bir oy hakkı vardır. Delegeler vekalet yoluyla oy kullanamazlar.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISIMADDE 31 Merkez Birliği Genel Kurulu, Merkez Birliği Yönetim Kurulunun daveti ile Haziran ayı içerisinde olağan toplantısını yapar. Genel Kurul dört yılda bir delegelerin iştiraki ile delege sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığında, çoğunluğa bakılmaksızın en geç iki ay içinde tekrar toplantı yapılır. Çeşitli nedenlerle Genel Kurul toplantılarını gerçekleştiremeyen il birlikleri, Merkez Birliğinde temsil edilemez.
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISIMADDE 32 Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Tasfiye Kurulu kararı veya delege tam sayısının en az 1 / 5'inin yazılı müracaatını takiben 2 ay içerisinde Genel Kurul olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Toplantının icrası için çoğunluk esastır.
ÇAĞIRMA ŞEKLİ VE GÜNDEMMADDE 33 Merkez Birliği Yönetim Kurulu o yıla ait Genel Kurul toplantısının yapılacağı tarihten bir ay önce toplantı ilanını ihtiva eden yazı ekinde birlikte gündemi taahhütlü mektup ile tespiti kesinleşen Genel Kurul delegelerine bildirilmek üzere ilgili il birliği yönetim kurullarına gönderir. Ayrıca Genel Kurul toplantısının yapılacağı tarihten 15 gün önce delegelerin en kolay ve en emin şekilde haber almalarını sağlamak üzere ulusal gazetelerden birisine toplantı çağrısı ve ilanını yapar. İlanda çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının yeri ve tarihi de belirlenir.
Ana sözleşmenin değiştirilmesi söz konusu ise yapılacak ilanda değiştirilecek madde numaralarının yazılması ile yetinilir.
İlanların bir örneği toplantıdan en az 15 gün evvel Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Mülki İdare Amirliğine gönderilir. Toplantı için gözlemci olarak Bakanlık temsilcisi atanması istenir. Bakanlık temsilcisi toplantıya 1 saat içerisinde gelmez ise toplantıya katılan üyelerden birinin nezaretinde toplantı yapılır.
Gündemde olmayan hususlar görüşülemez. Ancak, toplantıya katılan delegelerden en az 1 / 5'inin gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce divan başkanlığına verecekleri yazılı teklif ile gündeme alınacak maddeler toplantı gündemine ilave edilebilir. Bu durumda toplantıya katılan üyelerin yarıdan bir fazlasının olumlu oyu şarttır.
TOPLANTIYA BAŞLAMAMADDE 34 Yoklamayı müteakip toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından açılır. Yönetim Kurulu Başkanının toplantıda bulunmaması durumunda, toplantı Yönetim Kurulu üyelerinden biri, o da yoksa Denetleme Kurulu üyelerinden birisi, bulunmadıkları zaman ise Genel Kurulca gösterilecek bir delege tarafından açılır.
Toplantıda delege sayısının bir fazlası olduğu anlaşılınca Başkanlık Divanının seçimine geçilir. Toplantıya katılan oy verme yetkisine haiz delegeler arasından toplantıyı yönetecek bir başkan, 2 katip seçilir. Seçimlerin gizli yapılması durumunda ayrıca 2 oy tasnifcisi seçilir. Başkanlık divanına Birlik Başkanı, Yönetim Kurulu üyeleri, Denetleme Kurulu üyeleri ve Birlik çalışanlarından herhangi biri seçilemez.
Toplantının açılıp gündem maddelerinin görüşülmesine başlandıktan sonra herhangi bir sebeple toplantının devamına imkan görülmemesi veya Divanın çekilmesi halinde gündemi tamamlamak üzere Genel Kurulda ibra maddesi görüşülmemişse Yönetim Kurulu, görüşülmüşse Genel Kurulca ya da Bakanlıkça veya yetkili mahkemece atanacak Yönetici Kurul (Kayyum) tarafından yapılacak çağrı üzerine Genel Kurul yeniden toplanır. Çağrı ile ilgili olarak 33. Madde uygulanır.
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ
MADDE 35 Genel Kurul toplantısına katılan delegeleri gösteren "Hazır Bulunanlar Listesi" düzenlenir. Bu listeye oy yetkisine haiz delegenin adı, soyadı, temsil ettiği il birliği ve imza hanesi yazılır.
Liste toplantıya katılan delegelere toplantıya başlamadan önce imzalatılır. Listenin Bakanlık temsilcisi ve Genel Kurul Divan Heyeti tarafından da imzalanması gereklidir.
KARAR NİSABIMADDE 36 Kararlar hazır bulunan delegelerin çoğunluğu ile verilir. Oyların eşitliği durumunda tekrar oylama yapılır. Ancak ana sözleşme değişikliği, dağılma ve birliğin feshi teklifleri konularında kullanılan oyların 2/3 çoğunluğu, sorumlulukların ağırlaştırılması veya ek ödeme yükümlülükleri konusunda alınacak kararlar için kullanılan oyların 3/4' ünün rızası gereklidir. Genel Kurulda verilen kararlar tüm üye birlikler için geçerlidir.ÇOĞUNLUĞUN HAZIR BULUNMASIMADDE 37 Bütün delegelerin toplantıda hazır bulunması halinde Genel Kurul toplantısına dair diğer hükümler saklı kalmak şartı ile toplantıya çağrı hakkındaki hükümlere uyulmamış olsa dahi kararlar alınabilir.
OY KULLANAMAYACAKLARMADDE 38 Birlik işlerinin yürütülmesinde Yönetim Kurulunca görevlendirilen üyeler, Yönetim Kurulunun ibrasına ait kararlarda oylamaya katılamazlar. Bu hüküm Denetleme Kurulu üyeleri için geçerli değildir. Asil üyeler (birlik delegeleri) dışında, diğer üyeler oy kullanamaz. Vekalet yoluyla oy kullanılmaz.
MERKEZ BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU VE DENETLEME KURULUNUN SEÇİMİMADDE 39 Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu seçimleri adayların tek listede toplanması halinde açık, aksinde gizli oyla yapılır. Basılı oy pusulaları ile delegelerin kendi el yazıları ile yazdıkları oy pusulaları geçerlidir. Basılı oy pusulaları üzerindeki çizik ve iptaller değerlendirmeye alınmaz. Oy pusulası sayısı esas alınır. Seçimlerde birliğin mührünü taşıyan boş oy pusulaları bulundurulur.
Merkez Birliği organlarında; aynı organ içerisinde (yönetim kurulu asil-yedek)(denetleme kurulu asil-yedek) bir ilden sadece bir temsilci (ancak bir delege ile) temsil edilir. Ayrı organlarda aynı ilden birer temsilci bulunabilir.Delegeler işletmelerinde mutlak suretle Yetiştiriciliğin temel esası olan soykütüğü faaliyetlerini yapıyor veya yaptırıyor olacaktır.
Seçimlerin gizli yapılması halinde birlik mührünü taşıyan zarflar hazır bulunanlar listesini imza eden delegelere verilir. Üyeler oylarını tasnif kurulunun huzurunda imzaları kontrol edilerek seçim sandığına atarlar.
Kullanılan oyların katılanlara göre fazla çıkması halinde oy pusulaları açılmadan fazla oylar rastgele seçilerek iptal edilir. Sandık açılıp oy ayrımı bittikten sonra sonuçlar tutanağa yazılır.
GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT BELGELERİN TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINA GÖNDERİLMESİ
MADDE 40 Genel Kurul görüşmeleri tutanağa bağlanır. Divan başkanı,katipler ve Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanan bu tutanakta ayrıca, toplantıya katılan delege sayısı belirtilir. Yeni seçilip göreve başlayan Yönetim Kurulu tarafından, toplantı gününden itibaren en geç 15 gün içinde gündem, toplantı çağrısı, duyuru, duyuru tutanağı, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu raporu, bilanço gelir-gider cetveli ve Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanmış Genel Kurul toplantısında hazır bulunanlar listesi her biri ikişer örnek olmak üzere Tarım ve Köyişleri Bakanlığına gönderilir.
KARARLARIN BOZULMASIMADDE 41 Yönetmeliğe, ana sözleşme hükümlerine ve iyi niyet esaslarına aykırı olduğu iddiası ile aşağıda belirtilen kimseler Genel Kurul kararları aleyhine toplantıyı takip eden günden başlamak üzere 30 gün içinde Merkez Birliği merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeye başvurabilir. Bu kimseler;
1) Toplantıda hazır bulunup da kararlara katılmayarak karşı görüşlerini tutanağa geçirten; oyunun kullanılmasına haksız olarak izin verilmeyen, toplantı çağrısının usulüne uygun yapılmadığını, gündemin gereği gibi ilan veya tebliğ edilmediğini, Genel Kurul toplantısına katılmaya yetkili olmayan kimselerin karara katılmış bulunduklarını iddia eden üyeler,
2) Yönetim Kurulu,
3) Kararların yerine getirilmesi, Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetleme Kurulu üyelerinin şahsi sorumluluklarını gerektirdiğinde, bu kurulların üyelerinden her biri,
Ayrıca bozma davasının açıldığı ve duruşmanın yapıldığı gün, Yönetim Kurulu tarafından usulen ilan olunur.
Genel Kurulda alınan bir kararın mahkeme tarafından bozulması bütün üyeler için hüküm ifade eder.
YÖNETİM KURULUMADDE 42 Yönetim Kurulu, Kanun, ilgili Yönetmelik ve Ana Sözleşme hükümleri içinde birliğin kanuni temsilcisi olan ve faaliyetlerini yürüten icra organıdır.
ÜYE SAYISI VE ÜYELİK ŞARTLARIMADDE 43 Merkez Birliği Yönetim Kurulu, dört yıl için Genel Kurul Tarafından delegeler arasından seçilen, 7 asıl üye, 5 yedek üyeden oluşur. Yönetim Kuruluna bir ,ilden en fazla bir üye girer.Kendi birliklerinde asil üyeliği düşen Yönetim Kurulu üyelerinin Merkez Birliği Yönetim Kurulu üyeliği de düşer. Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılan üyelerin tekrar seçilme hakkı vardır. Yönetim Kurulu üyeliğine aday olabilmek için;
a) T.C. vatandaşı olmak
b) Türk ceza kanunundaki zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, görevi suiistimal, sahtekarlık, hırsızlık, dolandırıcılık, hileli iflas, emniyeti suiistimal ve devletin manevi şahsiyetine karşı işlenen suçlardan mahkum olmamak (cezası ertelenenler ile af kapsamına girenler hariç),
c) Hacir altında bulunmamak,
d) 18 yaşından küçük olmamak,
e) Birbirleriyle (3. dereceye kadar) akraba olmamak.
f) En az ilkokul ve/veya ilköğretim okulu mezunu olmak,
g) Merkez Birliği faaliyetleri ile ilgili ticari faaliyette bulunan delegeler Yönetim Kurulu üyesi olamaz.
h) Damızlık yetiştiriciliğin temel esası olan soykütüğü sistemi faaliyetlerini kendi işletmesinde yapıyor veya yaptırıyor olmak,
Üyelik şartları Denetleme Kurulu tarafından araştırılır. Bu şartları taşımadıkları halde seçilenler ile sonradan kaybedenlerin görevlerine Yönetim Kurulunca son verilir. Genel Kurulda en çok oy alanlar Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeliklere seçilmiş olurlar. Eşit oy alanların sıralanmasının belirlenmesinde kuraya baş vurulur. Yönetim Kurulundan ayrılan bir üyenin yerine yedek üyelerden alınan oy sırasına göre biri geçer.
Her hangi bir sebeple Yönetim Kurulu toplantı nisabını kaybederse boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Yönetim Kurulu üyeleri tarafından yeteri kadar yedek listeden üye çağırılır.
YÖNETİM KURULU İŞ VE ÇALIŞMA ŞEKLİMADDE 44 Merkez Birliği Yönetim Kurulu kendi aralarında; bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir muhasip üye ile sekretaryayı yürütecek bir üyeyi seçer, diğerleri üye sıfatını alır. Yönetim Kurulu Başkanı; aynı anda ayrıca başka bir sivil toplum örgütünde başkan yada kamu görevlisi olamaz. Birisini tercih etmek zorundadır. Ayrıca lüzumu halinde yapılması zorunlu olan mutat dışı toplantılara Yönetim Kurulu üyeleri yazılı olarak davet edilir. Yönetim Kurulu üyelerinden biri veya bir kaçı Merkez Birliğini temsile yetkili kılınarak Ticaret Siciline tescil ettirilir.
Yönetim Kurulu kararları çoğunlukla alınır. Oylar eşit olduğu taktirde görüşme konusunda Başkanın oyu belirleyici olur.Toplantı nisabı 4 üyedir. Yönetim Kurulunda üyeler vekalet yolu ile oy kullanamazlar. Mazeretsiz olarak birbiri ardına üç mutat toplantıya gelmeyen üye istifa etmiş sayılır.
Yönetim Kurulu kararları, sahifeleri noterce tasdik edilmiş bir karar defterine sıra numarası ve tarihi ile kayıt olunup imzalanır. Verilen karara, karşı görüşte olanlar veya çekimser kalanlar muhalefet sebeplerini kararın altına yazarak imzalamak zorundadırlar.
Yönetim Kurulu üyelerine Genel Kurulca belirlenen huzur hakkı ve yolluk dışında hiçbir ad altında başkaca ödeme yapılmaz.
Yönetim Kurulu üyeleri her zaman üyelikten ayrılabilirler. Ancak, çekilen üyenin iş gördüğü zamana ait sorumluluğu ile ilgili olarak zarar ve sorumluluklarının öğrenildiği tarihten itibaren 5 yıllık süre içerisinde aleyhinde tazminat davası açılabilir.
Yönetim Kurulu üyeleri topluca istifa ettikleri veya mevcut yedeklerin istifa eden üyelerin yerini dolduramadığı taktirde; Olağanüstü Genel Kurul toplantısına gidilerek yeniden Yönetim Kurulu üyeleri seçilir. Yönetim Kurulundan istifa eden bir üyenin yerine geçecek yedek üye yok ise Yönetim Kurulu birlik üyeleri arasından birini Yönetim Kurulu üyeliğine seçerek yeni üyeyi toplanacak ilk Genel Kurulun onayına sunar.
Görevi son bulan eski Yönetim Kurulu, yeni Yönetim Kuruluna seçim gününden başlayarak bir hafta içinde görevini devretmek zorundadır.
YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİMADDE 45 Merkez Birliği Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;a) Kanun ve yönetmelikler ile Aanasözleşmede belirtilen görevleri yürütür ve bu amaçla her ay mutat toplantı yapar.
b) Bu amaçla yılda en az 3 defa toplanır.
c) Merkez Birliğinin bütçesini hazırlar. Birliğin her türlü faaliyet ve kayıt işlerini yürütür.
d)
Dört yılda bir Genel Kurulu Toplantıya çağırır. Çalışmalarını rapor halinde Genel Kurula sunar. Gerektiğinde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir.
e) Genel Kurul tarafından verilen görevleri yapar. Sonucu hakkında yine Genel Kurula bilgi verir.
f) Yetiştirici ve birliklerin personellerinin eğitimlerini yapar, seminerler düzenler, yetiştirme konularıyla ilgili yayınlar hazırlar veya hazırlatır.
g) İller itibariyle çeşitli pazar haberlerini, yayınları ile üyelerine duyurur.
h) Yasa ve yönetmeliklerde ve Ana Sözleşmede yapılması istenilen değişiklikler Genel Kurul onayını alarak Bakanlığa iletilir.
ı) Merkez Birliğine bağlı birliklerin, amaçlarından sapması halinde; İl birliği Genel Kurulunu olağanüstü genel kurul toplantısına çağırır. Bunların fesh edilmesi teklifini genel kurula sunar
i) Merkez Birliği üyesi olan tüm birlikleri denetler gerektiğinde Bakanlıktan veya bağımsız denetim kurumlarından denetim ister. j) Genel Sekreteri işe alır.
k) Üyesi olan il birliklerine kredi sağlar.
l) Yeni kurulan birliklerin üyelik işlemlerini yürütür. Yönetim Kurulu Başkanı, Merkez Birliğini her yerde temsile yetkilidir.
YÖNETİM KURULUNUN SORUMLULUKLARIMADDE 46 Yönetim Kurulu üyeleri Merkez Birliğine, üyelerine ve Merkez Birliği alacaklılarına karşı müteselsil sorumludur.
Yönetim Kurulu ibra edilmedikçe üyelerinden hiçbiri kurullarda görev alamaz.
Görevini yapmadıkları anlaşılan Yönetim Kurulu üyelerini Genel Kurul her zaman azledebilir ve haklarında takibat kararı verebilir. Her üyenin, sorumluluğu olan yöneticilere münferiden dava açma hakkı mahfuzdur. Yönetim Kurulu aleyhindeki davalar Denetleme Kurulunca açılır.
Yönetim Kurulu üyelerinden her biri, Genel Kurulun kararı şahsi mesuliyetini gerektirdiği ahvalde karar aleyhine iptal davası açabilir. Yönetim Kurulu üyeleri ve Merkez Birliği memurları kasıtlı bulunsun veya bulunmasın kendi kusurlarından ileri gelen zararlardan sorumludurlar. Suç teşkil eden fiil ve hareketlerden dolayı haklarında yasal işleme başvurulur. Yönetim Kurulu, tescil ve kayıt için gerçeğe aykırı beyanda bulunması halinde cezai bakımdan sorumlu olur.
Yönetim veya temsile yetkili şahıslar, Merkez Birliğine ait görevlerini yürütmeleri esnasında meydana getirdikleri fiillerden doğan zararlardan birlikte sorumludurlar.
BİRLİĞİN ACZİ HALİNDE YAPILACAK İŞLERMADDE 47 Merkez Birliğinin aciz halde bulunduğunu kabul ettirecek ciddi sebepler mevcut ise, Yönetim Kurulu piyasadaki cari fiyatlar esas olmak üzere derhal bir ara bilanço düzenler.
Son yılın bilançosu veya daha sonra yapılan bir tasfiye bilançosu veya yukarıda adı geçen ara bilançosu Merkez Birliği mevcudunun borçlarını karşılayamayacağını belirtiyorsa Yönetim Kurulu Merkez Birliği Genel Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırır.
Genel Kurul; mevcut sermayesi yeterli olmayan Merkez Birliğinin dağılmasını veya mahkemeye müracaatla Merkez Birliğinin iflasını isteme kararlarından birisini kullanarak ilgili makamlara müracaat eder.
Merkez Birliğinin son bilançosunda varlığının yarısı Merkez Birliği borçlarını karşılayamıyorsa, durum Yönetim Kurulunca mahkemeye bildirilerek Genel Kurulu derhal toplantıya çağrılır. Denetleme Kurulunun yapacağı inceleme sonucu Merkez Birliğinin mali durumunun düzeltilmesinin mümkün görülmesi halinde Yönetim Kurulu veya alacaklılardan birinin isteği üzerine iflasın açılması ertelenebilir. Bu taktirde Yönetim Kurulu, Merkez Birliğinin durumunu düzeltecek mali tedbirleri alır. Mevcutlar defterinin tutulması, yönetim memuru atanması gibi Merkez Birliğinin varlığının korunmasına ve devamına yarayan tedbirler ise mahkemece alınır.
DENETLEME KURULUMADDE 48 Merkez Birliği Denetleme Kurulu üyeliği dört yıl için, Genel Kurul delegeleri arasından seçilen 5 asil üye ile 3 yedek üyeden teşekkül eder. Bu üyelerde de Yönetim Kurulu üyelerinde aranan şartlar aranır.
Müddetleri biten üyelerin tekrar seçilmeleri mümkündür. Birbirleriyle ve Yönetim Kurulu üyeleriyle üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri akrabalıkları olanlar üyeliğe seçilemez.
Görev kusurlarından veya suç teşkil eden fiillerinden ötürü Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeliğinden uzaklaştırılanlar tekrar Denetleme Kurulu üyeliğine getirilemezler.
DENETLEME KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞUMADDE 49 Asil üyeler, kanun, ilgili yönetmelik ve ana sözleşme ile kendilerine yükletilen görevleri hiç veya gereği gibi yapmamalarından doğan zararlardan dolayı kusursuz olduklarını ispat etmedikçe, müteselsilin sorumludurlar.
BİR ÜYELİĞİN AÇILMASI VE ÇEKİLMEMADDE 50 Denetleme Kurulu üyelerinden birinin ölümü, çekilmesi, bir engelden dolayı görevlerini yapamayacak halde bulunması, iflası veya hacir altına alınması gibi sebeplerle görevlerinin sona ermesi ve yüz kızartıcı bir suçtan dolayı, mahkumiyetinin kesinleşmesi halinde diğer üyeler Genel Kurulun ilk toplantısına kadar görev yapmak üzere yerine yedeklerinden birini çağırırlar.
Denetleme Kurulu üyeleri her zaman görevden çekilebilirler. Ancak, toptan çekilme halinde Genel Kurul, Yönetim Kurulu tarafından derhal toplantıya çağırılır ve yeniden Denetleme Kurulu asil ve yedek üyelerini 30 gün içinde seçer.
Açılan üyeliğe yedek üye getirilir. Ancak, bir üyelik açık kalıp da yerine geçecek üye bulunamazsa Genel Kurul toplantıya çağrılmadan Merkez Birliği delegelerinden Denetleme Kurulu tarafından bir asil, bir yedek üye çağrılır.
İNCELEME YÜKÜMLÜLÜĞÜMADDE 51 Denetleme Kurulu üyeleri işletme hesabıyla bilançonun defterlerle uygunluk halinde bulunup bulunmadığını, defterlerin düzenli bir surette tutulup tutulmadığını ve işletmenin neticeleriyle mal varlığı hakkında uyulması gerekli olan hükümlere göre işlem yapılıp yapılmadığını incelemekle yükümlüdürler. Üyeleri şahsen sorumlu veya ek ödeme ile yükümlü olan birliklerde, üyelerin verdiği taahhütnameler ile üyelik defterlerinin usulüne uygun olarak tutulup tutulmadığını da incelemek zorundadırlar.
Yönetim Kurulu bu maksatla Denetleme Kurulu üyelerine defter ve belgeleri verir. Onların istekleri üzerine müfredat defteri ve bu defterin hangi esaslara göre düzenlendiği ve istenilen her konu hakkında bilgi verilir.
Üyeler gerekli gördükleri hususlarda Denetleme Kurulu üyelerinin dikkatini çekmeye ve açıklama yapılmasını istemeye yetkilidirler.
DENETLEME KURULUNUN ÇALIŞMA DÜZENİ VE GÖREVLERİMADDE 52 Denetleme Kurulu üyeleri, yılda en az 4 ay ara ile 3 defa toplanarak Merkez Birliğinin işlemlerini ve hesaplarını denetler, malları ve kasayı sayar ve görülen noksanlıkları, düzensizlikleri inceleyerek bunları birer rapora bağlar ve aksaklıkları Yönetim Kuruluna bildirir.
Denetleme Kurulu üyeleri, Genel Kurul toplantısından önce bilançoyu, Yönetim Kurulunun hazırladığı çalışma raporu ve bütçeyi inceleyerek gerekli gördüğü işlemleri, hesapları ve mevcutları elden geçirir ve kanaatlerini açık olarak belirten bir rapor hazırlarlar. Denetleme Kurulu üyeleri, bu raporda, Yönetim Kurulunun çalışma düzenini ve başarı derecelerini de belirtirler.
Denetleme Kurulu üyelerinin görevleri, birliğin iş ve muamelelerini kontrol etmektir. Denetleme Kurulu üyeleri aşağıdaki görevleri yapmak zorundadırlar.
a) Genel Kurul adına Merkez Birliğinin işlem ve hesaplarının tetkiki sonunda buldukları noksan ve hataların giderilmesi için Yönetim Kuruluna rapor sunmak, Yönetim Kurulu gereğini yapmadığında Genel Kurula sunmak,
b) Bütçe ve Bilançoyu kontrol etmek, bilançonun Türk Ticaret Kanununun 74 üncü Maddesi esaslarına veya Maliye Bakanlığının kabul ettiği örnek bilançoya göre hazırlanıp hazırlanmadığına bakmak,
c) Yönetim Kurulu üyelerinin üyelik şartlarını taşıyıp taşımadıklarını araştırmak, bu şartları taşımadıkları halde seçilenler ile sonradan kaybedenlerin görevlerine son verilmesi için keyfiyeti Yönetim Kuruluna bildirmek,
d) Birlik çalışmaları hakkında bilgi almak ve lüzumlu kayıtların tutulmasını sağlamak maksadıyla birliğin defterlerini incelemek,
e) Dört ayda bir ara denetim yapmak ve haber vermeksizin birlik veznesini denetlemek, inceleme sonuçları olumsuz çıktığı takdirde düzenlenecek Raporun birer örneğini Yönetim Kurulu Başkanına vermek,
f) Merkez Birliği ile İl Birlikleri ve Merkez Birliği Yönetim Kurulu üyeleri arasındaki anlaşmazlıkla ilgili konuları Genel Kurul gündemine aldırmak ve Yönetim Kurulunun Genel Kurulu toplantıya çağırmaması durumunda olağanüstü olarak Genel Kurulu toplantıya çağırmak,
g) Ana Sözleşmede delegelerin Genel Kurul toplantılarına katılmaları için gerekli şartların yerine getirilip getirilmediğini incelemek,
h) Yapılacak denetimler sonucunda düzenlenecek rapora göre hukuki sorumluluğu tespit edilen Yönetim Kurulu üyelerinin ve çalışan personeli hakkında Genel Kurul kararına istinaden gerekli davaları açmak, Yetkili mercilere suç duyurusunda bulunmak,
ı) Merkez Birliği Yönetim Kurulunun isteği doğrultusunda üye il birliklerini denetler,
j) Gerektiğinde Merkez Birliği Genel Kurulunu olağanüstü genel kurula çağırır,
k) Genel Kurul toplantılarında hazır bulunur,
l) Tasfiye işlemlerine nezaret eder,
m) Gerektiğinde Yönetim Kurulunun daveti ile Yönetim Kurulu toplantılarına katılır.
Toplantıda oy hakları yoktur. Denetleme Kurulu üyelerinin yukarıda yazılı kontrol yetkileri Genel Kurul kararı ile sınırlandırılamaz. Denetleme Kurulu üyeleri ayrıca birlik zararlarını kapatmak için Genel Kurula sunulacak teklifleri hazırlayarak toplantı gündemine aldırırlar.
TOPLANTI VE RAPORLARMADDE 53 Denetleme Kurulu üyeleri çalışma raporlarıyla benzer tekliflerini Genel Kurula sunmaya mecburdurlar.
Denetleme Kurulu üyeleri, görevleri esnasında işlerin yürütülmesinde gördükleri noksanlıkları, Kanun, Yönetmelik veya Ana Sözleşmeye aykırı hareketleri, bundan sorumlu olanların bağlı bulundukları organa ve gerekli hallerde Genel Kurula haber vermekle yükümlüdürler.
Denetleme Kurulu raporları üye çoğunluğu tarafından imzalanır. Rapora katılamayan üyeler kanaatini belirterek imzalamak ve/veya münferit rapor düzenlemek zorundadırlar. Genel Kurul toplantısında "Denetleme Kurulu Raporu" okunmadan bilanço ve dolayısıyla ibralar konusunda karar alınamaz.
Merkez Birliği Genel Kurulu tarafından Denetim Kurulu üyelerinin görevlerine her zaman son verilebilir.
BEŞİNCİ BÖLÜMHİZMET ORGANLARININ YAPILANMASI
GENEL SEKRETERMADDE 54 Genel sekreter; Ziraat Fakültesi veya Veteriner Fakültesi mezunu ve Birliğin faaliyet yürüttüğü konuda tecrübeli kişiler arasından Merkez Birliği yönetim kurulunca sözleşmeli olarak istihdam edilir. Genel Sekreterin İngilizce bilmesi tercih edilir. Genel Sekreter aynı zamanda Yönetim Kurulunun tabii üyesidir ve Yönetim Kurulu kararlarını uygular. Genel Sekreterin oy hakkı yoktur.
ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİMERKEZ BİRLİĞİ TEKNİK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MADDE 55 Teknik İşler Şube Müdürlüğü ülkenin hayvancılık politikasına uygun olarak verilen hedeflere ulaşabilmek amacıyla birliklerin Teknik İşleri Müdürlükleri tarafından yürütülen görevlerle ilgili tüm bilgileri toplar, değerlendirir ve denetler. Teknik İşler Şube Müdürlüğüne atanacak personelin Ziraat Fakültesi veya Veteriner Fakültesi mezunu olması şartı aranır.

Pedigri belgelerini düzenler, döl kontrolü çalışma sistemini belirler. Sergi, müsabaka ve benzeri gösterilerle ilgili kuralları tespit eder. Türlere ait ıslahla ilgili olarak Bakanlığın belirlediği kriterlere göre ıslah programlarını hazırlar. Soykütüğünden çıkartılacak hayvanlar hakkında karar verir. Soykütüğü ile ilgili son gelişmeleri ve alınacak tedbirleri belirler ve bunları yayınlar. Soykütüğü faaliyetleri ile ilgili olarak yetiştiricilerin katılımını belirler ve resmi belgeleri muhafaza eder.
MERKEZ BİRLİĞİ SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜMADDE 56 Birliklerin sağlık işleri şube müdürlükleri tarafından yürütülen koruyucu hekimlikle ilgili programların hazırlanmasına yardımcı olur. Merkez Birliğinin Döl Kontrolü kapsamında teste alınan ve alınacak adayların sağlık testlerini düzenler. Birliklerin Sağlık İşleri Müdürlükleri tarafından yürütülen görevlerle ilgili tüm bilgileri toplar, değerlendirir ve denetler.
Sağlık İşleri Şube Müdürlüğüne atanacak personelin Ziraat Fakültesi veya Veteriner fakültesi mezunu olması şartı aranır.
 
İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜMADDE 57 Merkez Birliğinin idari ve mali işlerini yürütür. Birliklerin İdari ve Mali İşler Şube Müdürlükleri arasında koordinasyonu sağlar.
YENİ MÜDÜRLÜK İHDAS ETMEMADDE 58 Merkez Birliği Yönetim Kurulu, Genel Kuruldan aldığı yetki ile günün gelişen koşullarına uygun olarak yeni müdürlükler ihdas edebilir.
İŞTEN ÇIKARILMAMADDE 59 Yönetim Kurulu, Genel Kuruldan aldığı yetki dahilinde işlerin görülmesiyle görevlendirdiği kimseleri, Genel Sekreteri, atadığı müdürleri, diğer temsilci ve vekilleriyle hizmet personelini sözleşme şartlarına uymadıkları takdirde işten çıkarabilir. İşten çıkarılan kusursuz kimselerin tazminat isteme hakları saklıdır.
DIŞARIYA KARŞI TEMSİL VE İMZA YETKİSİMADDE 60 Merkez Birliği Yönetim Kurulu; resmi dairelerde, mahkemelerde ve üçüncü kişiler nezdinde temsil yetkisini Genel Sekreter ve ilgili müdürlere devredebilir. Ancak, birliği taahhüt altına koyabilecek işlerde Yönetim Kurulu'nun vereceği yetki ile Genel Sekreter yetkilendirilir. Genel Sekretere birinci derecede imza yetkisi verilebilir.
Merkez Birliği Yönetim kurulu, birliği temsil ve borç altına sokan işler dışında, memurlara ikinci derecede imza yetkisi verebilir.
Merkez Birliğini temsile yetkili kılınan kimseler, imzalarını ancak birliğin ünvanı altına koydukları durumlarda bu taahhüt Birliği bağlar.
TESCİLMADDE 61 Merkez Birliği Yönetim Kurulu düzenlenecek ilk toplantıda imza yetkileri hakkında bir sirküler yaparak, bunu notere onaylattıktan sonra ticaret siciline tescil ve ilan ettirir. Bu imza örnekleri Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile kredi müesseselerine gönderilir.
ALTINCI BÖLÜMMERKEZ BİRLİĞİNİN DAĞILMASI VE TASFİYE İŞLEMLERİDAĞILMA SEBEPLERİMADDE 62 Merkez Birliği aşağıda belirtilen sebeplerden dolayı dağılır;
a) Genel Kurul kararı,
b) İflasın açılması ile,
c) Üye birlik sayısının 7'nin altına düşmesi, Merkez Birliği organlarının kurulamaması ve çalışma konusu dışına çıkması,
d) Üç yıl içinde üst üste olağan genel kurulunu yapamaması halinde.
TASFİYE KURULUNUN ATANMASIMADDE 63 Genel Kurul'ca Tasfiye Turulu seçilmediği takdirde tasfiye işlemlerini Yönetim Kurulu yapar. Yönetim Kurulu tasfiye memurlarını ticaret siciline tescil ve ilan ettirir. Tasfiye Kurulu üyelerine, atamayı yapan merci tarafından tesbit edilecek miktarda ücret ödenir.
TASFİYE EDİLECEK MAL VARLIĞININ PAYLAŞTIRILMASIMADDE 64 Tasfiye haline giren Merkez Birliğinin bütün borçları ödendikten sonra kalan mallar delege sayısı dikkate alınarak üye birliklere devredilir.
TASFİYE HALİNDEMADDE 65 Tasfiye haline giren Merkez Birliği; üyeleri ile olan ilişkilerinde dahi tasfiye sonuna kadar tüzel kişiliğini korur ve unvanını Tasfiye Halinde - ibaresini eklemek suretiyle kullanmakta devam eder.
TASFİYE KURULUNUN AZLİMADDE 66 Genel Kurul kararı ile atanmış olan Tasfiye Kurulu veya bu görevi yapan Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından azledilebilir ve yerlerine yenileri atanabilir.
Üyelerden birinin itirazı ve bu itirazın Merkez Birliğince haklı bulunması durumunda ayni azil ve görevlendirme işlemi uygulanır. Bu işlem tescil ve ilan ettirilir.
AKTİFLERİ SATMA YETKİSİMADDE 67 Merkez Birliği Genel Kurulu aksine karar vermedikçe, Tasfiye Kurulu birliğin aktiflerini pazarlık suretiyle de satabilir. Aktiflerin toptan satılabilmesi için Genel Kurulun kararı gereklidir. Bu karar Genel Kurulun 2/3 çoğunluğu ile alınır.
TASFİYE İŞLERİ, İLK ENVANTER VE BİLANÇOMADDE 68 Tasfiye Kurulu göreve başlar başlamaz Merkez Birliğinin tasfiyesinin başlangıcındaki hal ve durumunu inceleyerek buna göre envanter defterleri ile bilançosunu düzenler ve Merkez Birliği Genel Kurulunun onayına sunar. Tasfiye halinde Genel Kurul toplantılarında nisap aranmaz. Kararlar oy çokluğu ile verilir.
Tasfiye Kurulu, Merkez Birliği Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunu davet eder, birliğin mali durumunu gösteren bir envanter ile bir bilançoyu birlikte düzenler. Bu düzenleme işinde sözü edilen organ üyelerinden katılmayanları beklemek zorunda değildir.
Tasfiye Kurulu, gerek görürse Merkez Birliği mallarına değer biçmek için eksperlere başvurabilirler. Düzenlenen envanter ile bilanço, Tasfiye Kurulunun huzurunda birlik Yönetim Kurulu tarafından imzalanır. Envanter ile bilançonun imzalanmasından sonra Tasfiye Kurulu dağılma halinde bulunan Merkez Birliğinin envanteri yazılı bütün malları ile evrak defterlerine el koyarlar.
ALACAKLILARI DAVET VE KORUMA
MADDE 69 Alacaklı oldukları, Merkez Birliği defteri veya diğer belgelerden anlaşılan ve ikametgahları bilinen şahıslar taahhütlü mektupla, diğer alacaklılar ticaret sicil gazetesinde ilan suretiyle Merkez Birliğinin dağılmasından haberdar edilerek alacaklarını beyana çağırırlar.
Alacaklı oldukları belli olanlar beyanda bulunmazlarsa alacaklarının tutarı notere verilir. Merkez Birliğinin henüz vadesi dolmayan borçları ile muvazaalı bulunan borçların karşılığı olan para notere verilir.
DEFTERLERİN SAKLANMASI MADDE 70 Tasfiye sonucunda evrak ve defterler 10 yıl saklanmak üzere notere verilir.
BİRLİK UNVANININ TİCARET SİCİLİNDEN ÇIKARILMASIMADDE 71 Tasfiyenin sona ermesi üzerine Merkez Birliğine ait unvanın ticaret sicilinden çıkarılması Tasfiye Kurulu tarafından sicil memurluğundan talep olunur. Bu talep üzerine sicilden çıkarılma durumu tescil ve ilan edilir.TASFİYE KURULUNUN SORUMLULUĞUMADDE 72 Tasfiye Kurulu üyeleri, tasfiye işlerinin bir an önce bitirilmesinden sorumludur.
YEDİNCİ BÖLÜMMALİ HÜKÜMLER
USÜLMADDE 73 Merkez Birliği muhasebe usulünü bilanço esasına göre kurar ve kanunen tutulması gerekli defterleri tutar, çalışmalarını iş prensipleri esaslarına uygun olarak düzenler. Maliye Bakanlığı'nca kabul edilen tek tip hesap planı ve bilanço usulünün uygulanmasını sağlar.
HESAP YILIMADDE 74 Hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar. Aralık ayının son günü biter. Ancak, Vergi Usul Kanununa göre özel hesap dönemi alınabilir.
DEFTER TUTMA YÜKÜMLÜLÜĞÜMADDE 75 Merkez Birliği, birliğin ekonomik ve mali durumunu, borç ve alacak ilişkilerini ve her iş yılı içinde elde edilen neticeleri belirlemek amacıyla birliğin nitelik ve önemini gerektirdiği bütün defterleri (Yevmiye Defteri, Defteri Kebir, Envanter Defteri ve Karar Defteri gibi) tutmaya mecburdur.
TASDİK ETTİRME VE BEYANNAME VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜMADDE 76 Defterler Yönetim Kurulunca kullanılmaya başlanılmadan önce Merkez Birliğinin bulunduğu yerin noterine tasdik ettirilir.
Merkez Birliği, tutmaya mecbur olduğu defterlerle tutmak istediği diğer defterleri lehine delil olarak kullanabilmek için, her birinin cins ve durumları ile sahife sayısını gösteren iki nüsha beyannameyi bu defterleri kullanmaya başlamadan önce Ticaret Sicil Memuruna vermeye mecburdur. Memur bunlardan birini tasdik ederek birliğe geri verir.
BİRLİK GELİRLERİ
MADDE 77 Merkez Birliğinin gelirleri şunlardır.
a) Genel Kurulca tespit edilecek giriş ve yıllık aidatlar.
b) Yapılan hizmetler karşılığı elde edilen gelirler. Soy Kütüğü Hizmet Bedeli. Bunlar verim kontrol ücreti, soykütüğüne kayıt ücreti, yetiştirme hastalıkları ve diğer hastalıkların takibi için alınacak ücretler, board vb. lerden elde edilecek gelirler, yetiştirici elindeki damızlıkların satışlarından alınacak primler, tohumlama hizmetlerinden, sergilerden ve benzeri sağlanan gelirler,
c) Tasdik ücreti,
d) Yurt içi ve yut dışı bağışlar ve yardımlar,
e) Yayın gelirleri,
f) Diğer gelirler.
BİRLİĞİN HESAPLARI
GELİR GİDER FARKLARININ DAĞITILMASIMADDE 78 Merkez Birliğinin müsbet gelir-gider farkı üyelerinin giriş aidatı, bağışlar ve yardımlar haricinde diğer birlik gelirlerinin toplamından her nevi masraflar, vergi, faiz ve amortisman karşılıkları çıktıktan sonra kalan kısımdır. Bu kısım aşağıdaki nisbetler üzerinden bölünür.
a) %15 Yedek akçe,
b) %10 Sosyal hizmetler payı,
c) %5 Kefalet payı,
d) %5 Ulusal ve Uluslar arası üst kuruluşlara katılım payı
e) %65 Yatırım ve geliştirme payına ayrılır.
Müsbet gelir-gider farkından Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine pay ayrılmayacağı gibi, üyelerine sermaye üzerinden kazanç da verilemez. Ayrıca, yedek akçeler birliğin çalışma anında veya dağılmasında üyelere dağıtılmaz, birlik münhasıran üyelerine iş yapar.
Bir yıllık çalışma sonucu gelir-gider farkı menfi olduğu takdirde açık, yedek akçelerden ve bunların yeterli olmaması halinde ek ödemelerle veya sağlanacak bağış ve yardımlarla kapatılır.
YEDEK AKÇELERİN KULLANILMASIMADDE 79 Yedek akçeler üyelere dağıtılmayıp bilanço neticesinde ortaya çıkabilecek zararın kapatılmasında kullanılır.
YEDEK AKÇELERİN DAĞITILMASIMADDE 80 Birliğin dağılmasına karar verildiği takdirde bilanço neticesinde ortaya çıkabilecek zararın kapatılmasında kullanılır. Artan miktar üye birliklere delege sayıları nisbetinde dağıtılır.
SOSYAL HİZMETLER PAYI
MADDE 81 Sosyal hizmetler Payı, üyelerin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarıyla, birlik çalışanları için ölüm, sigorta veya yardımlaşma maksadıyla kullanılır.
KEFALET PAYIMADDE 82 Kefalet payı Merkez Birliği kanalıyla üyelerine temin edilecek ayni ve nakdi kredilerin rizikolarını karşılamak maksadıyla tesis edilir. Aşağıdaki bağış ve paylardan oluşur.
a) Kamu, gerçek ve tüzel kişilerin yapmış olduğu bağışlar.
b) Birliğin müsbet gelir-gider farkından ayırdığı %5 kefalet payı,
c) Yurt içi ve yurt dışından yapılacak her türlü yardım ve bağışlardan oluşur.
Merkez Birliği, üyelerinden kefalet miktarının üzerinde teminat alır. Merkez Birliğinin vermiş olduğu kefaletlerden bir zarar doğmuş ise; bu zararın, ilgili üyelerin teminatlarından karşılanmasına çalışılır. Buna rağmen açık kapatılamaz ise sonradan üyeden tahsil edilmek şartı ile kefalet payı vasıtası ile kapatma yoluna gidilir.
ULUSAL VE ULUSLAR ARASI KURULUŞLARA KATILIM PAYIMADDE 83 Merkez Birliği üyelerinin hak ve menfaatlerinin korunması ve geliştirilmesi amacıyla yurtiçinde ve yurtdışındeki ilgili kuruluşlara üye olmak ve gerekli harcamaları yapmak amacıyla kullanılır.
YATIRIM VE GELİŞTİRME PAYIMADDE 84Yatırım ve Geliştirme Payı üretim, araştırma ve pazarlama konularında yapılacak yatırımlarda kullanılır. Merkez Birliği, üye birliğin üretim, araştırma ve pazarlama konularında yatırım yapıyor ise Genel Kurul kararı ile bu pay kısmen veya tamamen Merkez Birliğine devir edilebilir.
BİRLİĞİN KATILACAĞI YATIRIMLARDAKİ DURUMUMADDE 85 Yatırım ve Geliştirme Payından veya Merkez Birliği imkanlarıyla yapılacak yatırımlarda üyelik şartı aranır.DEVLET YARDIMIMADDE 86 Bakanlık birliklere ayni ve nakdi destek sağlar. Bakanlığa Yıllık Bütçeden ayrılan ödeneklerden Merkez Birliği kanalıyla üye birliklerde yararlanır.
SEKİZİNCİ BÖLÜMYAPTIRIMLARMADDE 87 İlgili Yasa, Yönetmelik ve anasözleşmeler kapsamında Merkez Birliğince belirlenen teknik, sağlık, idari ve mali kurallara ve diğer uygulamalara aykırı davranan birlikler Ana Sözleşmede belirtildiği şekilde üyelikten çıkarılır.
Kayıt defterleri, sertifikalar ve soykütüğünün diğer belgeleri resmi belgelerdir. Herhangi bir kişi bu belgeleri çalar, değiştirir, taklit eder veya amacı dışında kullanırsa gerekli yasal işlemlere başvurulur.
DOKUZUNCU BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLERİLGİLİ YASA HÜKÜMLERİNE ATIFMADDE 88 Bu ana sözleşmede aksine açıklama olmayan hususlarda 4631 Sayılı Hayvan Islahı Kanunu ve ilgili yönetmeliğe, vergi mevzuatı ve cezai hükümler açısından 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu genel hükümleri uygulanır.
UYUŞMAZLIKMADDE 89 Üye birliklerle Merkez Birliği arasında ve birliklerin kendi aralarında doğacak uyuşmazlıklar, öncelikle Merkez Birliği yönetim kurulu yolu ile, üçüncü şahıslarla birlik arasında çıkacak uyuşmazlıklar ise karar mercilerince çözümlendirilir.
BİRLİĞİN KURULUŞ YASAL DAYANAĞIMADDE 90 Yetiştirici Birliğinin Kuruluşu, 10/03/2001 tarih ve 24338 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4631 Sayılı Hayvan Islahı Kanunu'na istinaden hazırlanan 19 Aralık 2001 tarih ve 24615 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olan "Islah Amaçlı Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmelik" ve 4 Eylül 2003 tarih ve 25219 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Islah Amaçlı Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 87'inci Maddesinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik" ile 16.04.2004 tarih ve 25435 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Islah Amaçlı Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin" 16., 26., 31., 53., 54., ve 58., maddelerinde yapılan değişikliklere göre düzenlenmiştir. Anasözleşmede belirtilmeyen hususlarda iligili yönetmelik hükümleri geçerlidir.TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI İLE İLİŞKİLERMADDE 91 Birlikler, 4631 Sayılı Kanun ve bu yönetmelikle kendilerine verilen işlerle ilgili olarak Bakanlığın gözetim ve denetimine tabidir. Bakanlık, Birlik ve Merkez Birliğinin idari, mali, hukuki, teknik ve hayvan sağlığı yönünden denetimini Bakanlık Teftiş Kurulu veya kontrolörler vasıtasıyla yerine getirir. Birlikler ve Merkez Birliği Bu denetimler esnasında kendilerinden istenilen her türlü bilgi ve belgeyi vermekle yükümlüdürler.
Ayrıca, Merkez Birliği Yönetim ve Denetleme Kurulu, Merkez Birliği ve birliklerin denetimlerini bağımsız denetim kuruluşlarına yaptırabilirler.
 
Listeye geri dön

Mevzuat  Kategorisindeki Diğer Yazılar
Kurululuş Belgesi
Antalya DSYB Ana Sözleşmesi
Değişen Merkez Birliği Ana SözleşmesiAnket
Anket yok.
Üye Girişi
Eposta :  
Şifre :
Üye Olmak için tıklayınız | Şifrenizi hatırlamıyorsanız tıklayınız
Duyurular
Makaleler

Faaliyet Takvimi (Temmuz)
H Ptz Sa Çrş Prş Cum Cts Pz
27 1234567
28891011121314
2915161718192021
3022232425262728
31293031  

Nöbetçi Eczaneler

Web EPostaANASAYFAHAKKIMIZDARESİM GALERİSİZİYARETÇİ DEFTERİYAYINLARIMIZİLETİŞİMBİLGİ EDİNME