Menü

Hava Durumu

Döviz Kurları

İstatistik

Mevzuat\Ana Sözleşmeler\Antalya DSYB Ana Sözleşmesi
Antalya DSYB Ana Sözleşmesi
 
BİRİNCİ BÖLÜM
KURULUŞ, AMAÇ ve ÇALIŞMA KONULARI
KURULUŞ, BİRLİĞİN ADI, SÜRE
MADDE 1
Bu ana sözleşme hükümlerini kabul eden, aynı çalışma konularına sahip ve aynı saf ırkı ıslah etmek üzere il düzeyinde Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birlikleri kurulmuştur.
A)
Birliğinin çalışma bölgesi; İl hudutları dahilindedir. Ancak 4631 Sayılı Hayvan Islahı Kanununa istinaden hazırlanan 19 Aralık 2001 Tarih 24615 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Islah Amaçlı Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri yönetmeliğinin 49. Maddesi (j) bendi çerçevesinde komşu illerde Merkez Birliği tarafından kurulan şubelerin görevlerini üstlenir.
Birliğin adı; "Antalya İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği" şeklinde olacaktır."
Birliğinin süresi 49 yıldır. Bu süre genel kurul kararı ile uzatılabilir.
AMAÇ
MADDE 2
Birlik üyeleri ile koordinasyonu sağlayarak üstün verimli hayvanlar yetiştirmesi için; gerek yurt içinde yetiştirilen gerek yurt dışından ithal edilen ve gerekse yerli ırkların genetik potansiyellerinin geliştirilmesi, verimlerinin artırılması, bunların soykütüğü, ön soykütüğü kayıtlarının tutulması, hayvanlarla ilgili sağlık hizmetlerinin yürütülmesi ve sigorta işlemlerinin yapılması, üyelerin eğitimlerinin sağlanması, üyeler arasında yarışmalar düzenlenmesi, ihtiyaçlarının temin ve tedariki ile üretimin yurt içi ve yurt dışında pazarlanması, ürünlerin değerlendirilmesi için gerekli tesislerin kurulması, işletilmesi gibi hususlar ile Merkez Birliğinin planlayacağı her türlü hayvan ıslahı çalışmalarını yapmak amacıyla hizmet verir.
ÇALIŞMA KONULARI
MADDE 3
Birlik aşağıdaki konularda faaliyet gösterir.
a)
Merkez Birliğince planlanan ıslah programlarını uygulamak,
b)
Üyelerini yurt içinde ve dışında temsil etmek, çıkarlarını korumak, yasa ve yönetmeliklerde belirtilen amaçlarını gerçekleştirmeleri doğrultusunda faaliyetlerini yönlendirmek,
c)
Ön soykütüğü, soykütüğü ve Bakanlığın uygulamaya koyduğu hayvan ıslah programı kapsamında Merkez Birliği talimatları doğrultusunda Döl Kontrolü faaliyetlerini yürütmek,
d)
Üyelerin hayvanlarının sağlık ve suni tohumlama hizmetlerini vermek. Veteriner hekim gözetim ve denetiminde hastalık teşhis ve tedavisine yönelik olarak hayvan sağlığı ile ilgili ilaç, aşı ve serum, ıslah amacıyla suni tohumlama ile ilgili; sperma, embriyo v.b malzemeleri temin etmek, dağıtmak ve pazarlamak,
e)
Üyelerin damızlık materyal, alet ve ekipman, kaba yem, kesif yem, yem bitkileri tohumlukları ve sair ihtiyaçlarını sağlamak, dağıtmak ve pazarlamak,
f)
Üyelerin mesleki eğitimlerini sağlamak, bilgi ve becerilerini artırmak, bunun için kurs, seminer vb. Tertiplemek, göze ve kulağa hitap eden çalışmalar yapmak, her türlü basılı yayım ve haberleşmeyi sağlamak,
g)
Üyeleri arasında dayanışmayı sağlamak,
h)
Yurt içinden ve gerekli hallerde yurt dışından sağlanan erkek ve dişi materyal, sperma, embriyo ya da diğer biyolojik yöntemleri kullanarak ıslah programları ile bütünleşen her türlü faaliyet için gerekli kadro ve ekipleri oluşturmak, gerekli hallerde sperma, embriyo vb. ıslah materyallerini üretmek için; Merkez Birliğinin talebi ve Bakanlığın izniyle ruhsatlı laboratuvarlar kurmak, bu konudaki bilgileri yetiştiricilere duyurmak, kullanımlarına imkan veren sistemi geliştirmek ve bu konuda kurslar düzenlemek,
ı)
Hayvanların bakım ve beslenmesi ile ilgili her türlü teknik ve idari tedbirleri almak veya aldırmak,
j)
Üyelerce yetiştirilen hayvanların satışını organize etmek, bunun için fuar, sergi ve panayırlar kurmak ve kurulanlara katılmak, yarışmalar tertiplemek, ödüller vermek, yetiştirilen ırkları tanıtmak,
k)
Üyelerinin yetiştirdiği ürünlerin değer fiyatına satışını sağlayacak her türlü pazarlama organizasyonları ve ürün işleme tesislerini kurmak, kiralamak ve işletmek,
l)
Üyelerinin ihtiyaçlarına yönelik iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak,
m)
Hayvanlar ve hayvancılık işlemleri ile ilgili her türlü sigorta hizmetlerini yapmak veya yaptırmak,
n)
Kredi temini konusunda üyelerine yardımcı olmak,
o)
Konusu ile ilgili üyelerinin ihtiyaç duyduğu araştırmaları yapmak veya yaptırmak,
p)
Hayvancılığın geliştirilmesi konusunda gerekli tesisleri kurmak, ortak olmak, işletmek ve gerektiğinde bu işler için şirket kurmak,
İKİNCİ BÖLÜM
ÜYELİK İŞLEMLERİ
ÜYELİK ŞEKLİ
MADDE 4
Birliklere üye olanların statüsü ve şekli;
a)
Asil Üye: Aynı ırk hayvana sahip, Bakanlığın belirlediği asgari kapasitede işletmesi olan ve soykütüğü sistemine dahil verileri düzenli alınan üye işletmeler.
Bu üyeler, birliğin oy hakkına sahip üyeleri olup, birliğin tüm hizmetlerinden ayrıcalıklı olarak yararlanırlar, ödentileri aidat ve soykütüğü hizmet bedelidir.
b)
Aday Üye: Aynı ırk hayvana sahip, Bakanlığın belirlediği asgari kapasitenin altında işletmeleri olan ya da soykütüğüne girmek istemeyen ön soykütüğüne kayıtlı üye işletmeler,
Bu üyeler oy hakkına sahip olmayıp, talep edecekleri hizmetler için Yönetim Kurulu kararıyla soykütüğü işletmelerine uygulanan ücretlere eşit ve az olmamak koşuluyla belirlenen ücretle yararlanırlar, aidat ödemezler.
ASİL ÜYELİK ŞARTLARI
MADDE 5
Yetiştirici Birliğine asil üye olma şartları:
a)
Aynı il hudutları içerisinde bulunmak.
b)
Bakanlığın belirlediği asgari 5 baş aynı ırktan sağılan hayvana sahip olmak.
c)
Fiilen soykütüğü, verim kontrollerini yapıyor veya yaptırıyor olmaktır.
ÜYELİĞE KABUL
MADDE 6
Birliğe üye olabilmek için, Birlik Ana Sözleşmesinde yazılı üyelik hak ve ödevlerini; kuruluş aşamasında ana sözleşmeyi imzalayarak; sonradan girişte ise bir üyelik taahütnamesi vermek suretiyle kabul etmiş olmak.
Birlik yönetim kurulu, üyelik için yapılan başvuruyu inceleyerek, bir ay içerisinde olumlu veya olumsuz cevaplamakla yükümlüdür. Cevap verilmediği veya cevap olumsuz olduğu takdirde, talepte bulunan yetiştirici; birlik denetçileri aracılığıyla genel kurula başvurabilir. Genel kurulun kararı kesindir.
Birliğe kabul, yönetim kurulu kararı ile olur. Yönetim kurulu, ana sözleşmede belirtilen üyelik şartlarını taşıyan yetiştiricileri üyeliğe kabul etmek zorundadır.
ÜYELİKTEN ÇIKMA
MADDE 7
Üyeler kendi istekleriyle üyelikten çıkabilirler. Üyelikten çıkma, Birlik Yönetim Kurulu kararıyla olur.
ÜYELİKTEN ÇIKMANIN SINIRLANDIRILMASI
MADDE 8
Geçerli bir nedeni olmayan üyeler, üyelik asgari süresi olan iki yılı doldurmadan önce, üyelikten çıkmak için başvuramazlar. Ayrıca, birliğin mevcudiyetinin tehlikeye düşmesi gerekçesiyle yönetim kurulu çıkma taleplerine sınırlandırma getirebilir. Bu sınırlama iki yılı aşamaz.
ÜYELİKTEN ÇIKARILMA
MADDE 9
Aşağıdaki hallerde yetiştiriciler üyelikten çıkarılabilir:
a)
Kanun, yönetmelik ve ana sözleşmede yer alan yükümlülükleri yerine getirmemek.
b)
Birlik aleyhine faaliyet göstermek.
c)
Birliğin kefaletiyle temin edilmiş kredi ve yardımları birlik talimatı dışında kullanmış olmak.
MADDE 10
Ana sözleşmede gösterilmeyen nedenlerle üyeler üyelikten çıkarılamaz.
Üyelikten çıkarılma, birlik yönetim kurulu geçici ihraç kararı şeklinde olur. Bu karar, yapılacak ilk genel kurulda kesin karara bağlanır.
Üyeler, çıkarılma kararına tebliğ tarihinden itibaren 3 ay içerisinde, birliğin bulunduğu adli mercilerde iptal davası açabilirler. 3 ay içerisinde mahkemeye başvurmak üzere itiraz edilmeyen çıkarılma kararı kesinleşir. Genel Kurul Kararı gerektirmez.
Haklarında çıkarılma kararı kesinleşmeyen üyelerin hak ve yükümlülükleri çıkarılma kararları kesinleşinceye kadar devam eder.
Çıkarılma kararı gerekçeler ile birlikte tutanağa ve karar defterine geçirileceği gibi üyelik defterine de yazılır.
ÜYELİKTEN DÜŞME
MADDE 11
Birlik üyelik şartlarını yitirmiş olmak
Birlik yönetim kurulu uygun sürelerle ard arda yapacağı iki tebligat veya ilanla aidat yükümlülüklerinden borçlu veya sair ödemelerle yükümlü bulunan üyesinden bu yükümlülüklerini yerine getirmesini ister. İkinci tebligatta verilen süre içerisinde bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen üyenin üyeliği kendiliğinden düşer. Düşme işlemi bir ay içerisinde üyeye tebliğ edilir.
Üyeliğin düşmesi, ana sözleşme veya diğer nedenlerden doğmuş borçların yok olmasını gerektirmez. Üyelikten düşmede Genel Kurul kararı gerekmez
ÇIKAN, ÇIKARILAN VEYA ÜYELİKTEN DÜŞEN ÜYELERLE HESAPLAŞMA
MADDE 12
Birlik üyeliğinden çıkan, çıkarılan veya üyelikten düşen üyelerle üç ay içerisinde hesaplaşılır. Hesaplaşmada birliğin mal varlığından hak iddia edilemez. Hesaplaşma sadece borç ve alacakların tasfiyesini içerir. Birlikten çıkan, çıkarılan veya üyeliği düşen üyelerden üyelik zamanlarına ait zararlarından dolayı sorumlulukları ayrıldıkları tarihten itibaren iki yıl devam eder.
BİRLİĞE TEKRAR GİRME
MADDE 13
Üyelikten çıkmış olan yetiştiriciler, çıkma nedeni ortadan kalktıktan sonra tekrar üye olabilirler. Birliğe girmede üyeliğe kabul şartları aranır. İki defa üyelikten çıkan, çıkarılan veya üyeliği düşen üye bir daha birliğe alınmaz.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÜYELERİN HAK VE ÖDEVLERİ
KATILIM PAYI VE AİDATLAR
MADDE 14
Birliğin asil üyeleri, Genel Kurul tarafından belirlenen giriş aidatı, katılım payları ve yıllık aidatları ödemekle yükümlüdürler. Aday Üyelerden giriş aidatı, katılım payı ve yıllık aidat talep edilemez.
SOYKÜTÜĞÜ HİZMET BEDELİ
MADDE 15
Birlik yapacağı soykütüğü faaliyetleri (veri toplama, değerlendirme v.b) için Hizmet Bedeli olarak; asil üyelerinden, Genel Kurulun belirleyeceği inek başına ocak ayı çiğ süt fiyatı üzerinden asgari 50 kg. süt'e eşdeğer bir bedel alır. Soykütüğü hizmet bedeli aday üyelerden talep edilemez.
AİDAT ve DİĞER ÜCRETLERİN ÖDENME ŞEKLİ
MADDE 16
Giriş aidatı, bir kereye mahsus olmak üzere, üyelik başvurusu yapılırken peşin olarak ödenir. İşletme başı Yıllık aidat ve soykütüğü hizmet bedeli, genel kurulun vereceği karara göre, aylık, üç aylık veya altı aylık dönemlerle tahsil edilir.
SERMAYE
MADDE 17
Birliğinin sermayesi değişebilir olup, üyelerin birliğe girerken ödemiş oldukları giriş aidatları birliğin ana sermayesini oluşturur. Bağış ve yardım dışında ayni sermaye kabul edilemez.
BORÇ PARA ALMA
MADDE 18
Birlik amaçlarını gerçekleştirmek için bankalar ile uygun bulacağı kişi ve kuruluşlardan ve üyelerden borç para alabilir; resmi ve özel teşekküllerden bağış ve yardım kabul edebilir.
BİLGİ EDİNME HAKKI
MADDE 19
Yönetim Kurulunun faaliyet raporu, bilanço ve gelir-gider farkı cetveli ile Denetleme Kurulu raporları Genel Kurul toplantısına bir ay kala üyelerin tetkiki için birlik merkezi ilan panosuna asılır. Bu konuda üyelerin bilgi edinme hakkı birlik organlarından birinin kararı ile yok edilemez veya sınırlandırılamaz.
SORUMLULUK
MADDE 20
Birlik borçlarından dolayı alacaklılarına karşı mal varlığı ile sorumludur. Üyeler birliklere giriş aidatları kadar sorumlu olup bunun dışında herhangi bir sorumluluğu yoktur.
İFLAS HALİNDE YÜKÜMLÜLÜK
MADDE 21
Birliğin iflası halinde iflas idaresi, üyelerin her birinden payına düşen borcun ödenmesini ister. Aktif bakiyesi pay cetvellerinin kesin olarak tespiti üzerine geri verilir. Üyelerin geçici olarak tespit olunan borçları ile pay cetveli aleyhine icra ve iflas kanunu hükümlerine göre itiraz hakları vardır.
BİRLİĞE YENİ GİREN ÜYELERİN SORUMLULUKLARI
MADDE 22
Birliğin mali durumunu bilerek birliğe yeni üye olan üyelikler önce doğmuş olan birlik borçlarından diğer üyeler gibi sorumlu olurlar. Buna aykırı mukavele hükümleri ile üyeler arasındaki anlaşmalar üçüncü şahıslar için hüküm ifade etmez.
SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
MADDE 23
Birliğin ticari defteri ve haberleşme ile ilgili hususların tetkiki genel kurulun açık bir müsaadesi veya yönetim kurulu kararı ile mümkündür. İncelenmesine müsaade edilen defter ve belgelerden öğrenilecek sırlar hariç, hiçbir üye iş sırlarını öğrenmeye yetkili değildir. Her üye, her ne suretle olursa olsun öğrenmiş olduğu birliğe ait sırları sonradan üyelik hakkını kaybetmiş olsa da gizli tutmak zorundadır. Bu mecburiyete uymayan üye, meydana gelebilecek zarardan birliğe karşı sorumlu olduğu gibi birliğin şikayeti üzerine herhangi bir zarar umulmasa dahi gerekli yasal işlemlere başvurulur.
BİRLİĞİN DAĞILMASINDAN SONRA SORUMLULUK
MADDE 24
Birliğin dağılması halinde, dağılmanın Ticaret Siciline tescilinden başlayarak bir yıl içinde birliğin iflasına karar verildiği takdirde, üyeler ek ödemelerle yükümlü değildirler. Kalan mal varlğı Merkez Birliği'ne devredilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
BİRLİĞİNİN ORGANLARI
MADDE 25
Birliğin Organları şunlardır:
a)
Genel Kurul
b)
Yönetim Kurulu
c)
Denetleme Kurulu
GENEL KURUL
MADDE 26
Birlik Genel Kurulu asil üyelerden oluşan en yetkili karar organıdır.
Birlik Genel Kurulunda, Genel Kurul tarihinden en az üç ay önce üye olan asil üyelerin oy kullanma hakkı vardır. Her üye bir oy kullanır.
GENEL KURULUN DEVREDİLEMEYEN GÖREVLERİ
MADDE 27
Genel Kurul, yetkilerinden aşağıda belirtilen görevleri devir ve/veya terk edemez.
a)
Ana Sözleşmeyi değiştirmek,
b)
Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve gerektiğinde Tasfiye Kurulunu seçmek, gerektiği takdirde her üç kurulunda üyelerinin işlerine son vermek.
c)
Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Tasfiye Kurulunu gerektiğinde ibra veya azletmek,
d)
Gayri menkul alım ve satımında takip edilecek usul ile alınacak gayri menkulün niteliğini, yerini ve azami fiyatını, satılacak gayri menkulün asgari fiyatını belirlemek,
e)
İmalat ve inşaat işlerinin yaptırılma usul ve esaslarını belirlemek,
f)
Merkez Birliği Genel Kurulunda birliğini temsil için; 2 kişiden az olmayacak şekilde Asil üyeler arasından 1/25 oranında temsilci ile yarısı kadar yedek seçmek.
g)
Yönetim Kurulu tarafından yapılan üyelikten çıkarma teklifleri hakkında karar vermek,
h)
Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı ile yollukları belirlemek ve gerektiğinde Tasfiye kurulu üyelerinin ücretlerini belirlemek.
GENEL KURULUN DEVREDİLEBİLEN GÖREVLERİ
MADDE 28
Genel Kurulun diğer görevleri şunlardır :
a)
Bilanço (gelir-gider farkı) hesapları ve yıllık çalışma raporları hakkında karar almak ve bu konuda Yönetim Kuruluna yetki vermek,
b)
Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu ile gereğinde Tasfiye Kurulu ve üyeler tarafından yapılan teklifleri incelemek, yerine getirilmesi uygun görülenlerin iş programına alınmasına ve uygulanmasına karar vermek,
c)
Birlik Ana Sözleşmesinde yapılacak değişiklikleri kararlaştırmak,
d)
Birliğin bir başka birlikle işbirliği yapmasına karar vermek,
e)
Amaç ile ilgili kuruluşlara iştirake karar vermek ve katılma paylarını belirlemek,
f)
Üyelerin ihtiyaçları ile ilgili araç, gereç ve demirbaşlar ile üretim maddelerinin temini hususunda karar almak ve bu hususta Yönetim Kuruluna yetki vermek,
g)
Üyelere birlik aracılığı ile sağlanan ayni ve nakdi kredilerin ödeme şekli ve miktarını tespit etmek ve bu hususta Yönetim Kuruluna yetki vermek,
h)
Yönetim Kurulunun hazırlamış olduğu iş programı ve yeni bütçeyi onaylamak,
ı)
Şubeler, alım ve satım merkezleri açmak için Yönetim Kuruluna yetki vermek,
j)
Ortak olunduğu taktirde Merkez Birliğine yatırım ve geliştirme payı kısmen veya tamamen devri konusunda karar vermek,
k)
Üyelerin müşterek menfaatlerini ilgilendiren ve Yönetim Kurulu yetkisi dışında olan her konuda karar vermek,
l)
Banka ve diğer kuruluşlardan temin edilecek kredi ve yardımlar ile gerçekleştirilecek yatırımların yapılmasına karar vermek,
m)
Canlı ve cansız demirbaşların terkini konusunda karar almak ve yetki vermek,
n)
Her türlü kiralama konusunda karar vermek.
o)
Uygun bulacağı kişi ve kuruluşlardan veya bankalardan alınacak borç miktarı ve koşulları belirlemek ve bu konuda yönetim kuruluna yetki vermek.
GENEL KURUL TOPLANTILARI
MADDE 29
Genel Kurul aşağıdaki şekilde toplanır :
a)
Olağan Genel Kurul
b)
Olağanüstü Genel Kurul
Birlik asil üyeleri, birlik genel kuruluna asaleten katılırlar. Katılan her üyenin bir oy hakkı vardır. Üyeler vekalet veya temsil yoluyla oy kullanamazlar.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
MADDE 30
Olağan Genel Kurul, Yönetim Kurulunun daveti ile Nisan ayı sonuna kadar üç yılda bir en az asil üye tam sayısının yarısından 1 fazlasının iştiraki ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığında, en geç 2 ay içinde çoğunluğa bakılmaksızın kurucu sayısından az olmamak üzere tekrar toplantı yapılır.
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI
MADDE 31
Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Tasfiye Kurulunun çoğunluk kararı ile veya birlik üye tam sayısının en az 1/5'inin yazılı müracaatını takiben 2 ay içerisinde Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul toplantıya çağırılır. Genel Kurulda çoğunluk sağlanamazsa müteakip 2 ay içerisinde toplanır. Olağanüstü toplantının gerçekleşmemesi durumunda Merkez Birliği Yönetim Kurulu, Birlik Genel Kurulunu re'sen toplantıya çağırarak toplantıyı gerçekleştirir. Belirtilen yollarla Genel Kurulun gerçekleşmemesi halinde Genel Kurul, İl Müdürlüğü ( Valilik ) tarafından re'sen gerçekleştirilir.
ÇAĞIRMA ŞEKLİ VE GÜNDEM
MADDE 32
Yönetim Kurulu o yıla ait Genel Kurul toplantısının yapılacağı tarihten bir ay önce toplantı ilanını ihtiva eden yazı ile birlikte gündemi taahhütlü mektup veya imza karşılığı elden teslim edilerek üyelere tebligat yapılır. Ayrıca Genel Kurul toplantısının yapılacağı tarihten 15 gün önce üyelerin en kolay ve en emin şekilde haber almalarını sağlamak üzere gazete ile toplantı çağrısı ve ilanını yapar. İlanda çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının tarihi de belirlenir.
Ana Sözleşmenin değiştirilmesi söz konusu ise yapılacak ilanda değiştirilecek madde numaralarının yazılması ile yetinilir.
İlanın bir örneği toplantıdan en az 15 gün evvel valiliğe gönderilir. Toplantı için gözlemci olarak Bakanlık Temsilcisi görevlendirilmesi talep edilir. Bakanlık Temsilcisi toplantının başlamasından itibaren 1 saat içerisinde gelmez ise toplantıya katılan üyelerden birinin nezaretinde toplantı yapılır.
Gündemde olmayan hususlar görüşülemez. Ancak, birliğe kayıtlı asil üyelerden en az 1/5'i ile Denetleme Kurulunun gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce; Divan Başkanlığına verecekleri yazılı teklif ile gündeme yeni maddeler ilave edilebilir. Gündeme yeni maddelerin ilavesi için toplantıya katılan asil üyelerin yarıdan bir fazlasının olumlu oyu şarttır.
TOPLANTIYA BAŞLAMA
MADDE 33
Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından açılır. Yönetim Kurulu Başkanı'nın toplantıda bulunmaması durumunda, toplantıyı Yönetim Kurulu üyelerinden biri, o da yoksa Denetleme Kurulu üyelerinden biri o da yoksa genel kurulca gösterilecek bir üye tarafından yoklamayı müteakip açılır.
Toplantıda asil üyelerden yeterli sayı sağlandığı anlaşılınca Divan Başkanlığının seçimine geçilir.
Toplantıya katılan oy verme yetkisine haiz üyeler veya Merkez Birliği temsilcileri arasından bir başkan, 2 katip seçilir. Seçimin gizli yapılması durumunda ayrıca 2 oy tasnifçisi seçilir. Divan Başkanlığı'na, Birlik Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetleme Kurulu Üyeleri ve birlik çalışanları seçilemez.
Toplantı açılıp gündem maddelerinin görüşülmesine başlandıktan sonra herhangi bir sebeple toplantının devamına imkan görülmemesi veya Divanın çekilmesi halinde gündemi tamamlamak üzere Genel Kurulda ibra maddesi görüşülmemişse Yönetim Kurulu, görüşülmüşse İl Müdürlüğü(Valilik), Merkez Birliği veya yetkili mahkemece atanacak Yönetici Kurul (Kayyum) tarafından yapılacak çağrı üzerine Genel Kurul kaldığı yerden yeniden toplanır, çağrı ile ilgili olarak 32. Madde uygulanır.
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ
MADDE 34
Genel Kurul Toplantısına Katılan asil üyeleri gösteren "Hazır Bulunanlar " listesi düzenlenir. Bu liste asil üyelerin üyeliğe kabul tarihleri, oy yetkisine haiz üyenin adı, soyadı, ikametgahı ve imza bölümü yer alır.
Liste toplantıya katılan üyelere toplantıya başlamadan önce imzalatılır. Listenin Bakanlık Temsilcisi ve Divan Başkanı tarafından da imzalanması gereklidir.
KARAR NİSABI
MADDE 35
Kararlar, hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile verilir. Oyların eşitliği durumunda tekrar oylama yapılır. Ancak ana sözleşme değişikliği, dağılma ve birliğin feshi teklifleri konularında kullanılan oyların 2/3 çoğunluğu aranır. sorumlulukların ağırlaştırılması veya ek ödeme yükümlülükleri konusunda alınacak kararlar için kullanılan oyların ¾'ü çoğunluğu oluşturur. Genel Kurulda verilen kararlar tüm üyeler için geçerlidir.
ÇOĞUNLUĞUN HAZIR BULUNMASI
MADDE 36
Birliğin bütün asil üyelerinin toplantıda hazır bulunması halinde, Genel Kurul toplantısına dair diğer hükümler saklı kalmak şartı ile toplantıya çağrı hakkındaki hükümlere uyulmamış olsa dahi, kararlar alınabilir.
OY KULLANAMAYACAKLAR
MADDE 37
Birlik işlerinin yürütülmesinde Yönetim Kurulunca görevlendirilen üyeler, yönetim kurulunun ibrasına ait kararlarda oylamaya katılamazlar. Bu hüküm denetleme kurulu üyeleri için geçerli değildir. Asil üyeler dışında, diğer üyeler oy kullanamaz. Üyeler, vekalet veya temsil yoluyla oy kullanamazlar.
BİRLİK YÖNETİM KURULU DENETLEME KURULU VE MERKEZ BİRLİĞİ DELEGELERİNİN SEÇİMİ
MADDE 38
Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu ile Merkez Birliği delegeleri seçimleri adayların tek listede toplanması halinde açık, aksinde gizli oyla yapılır.
Yönetim Kurulu için 7 asil 5 yedek, Denetleme Kurulu için 5 asil 3 yedek ve Merkez Birliği Delegeliği için birlik asil üye sayısının 1 / 25 i kadar asil, bunun yarısı kadar yedek üye secilir. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Asil üyelerden delege seçimi yapılır.
Seçimlerin gizli yapılması halinde birlik mührünü taşıyan zarflar hazır bulunanlar listesini imza eden üyelere verilir. Üyeler oylarını tasnif kurulunun huzurunda imzaları kontrol edilerek seçim sandığına atarlar. Kullanılan oyların katılanlara göre fazla çıkması halinde oy pusulaları açılmadan fazla oylar rastgele seçilerek iptal edilir. Sandık açılıp oy ayrımı bittikten sonra sonuçlar tutanağa yazılır.
GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT BELGELERİN TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINA GÖNDERİLMESİ
MADDE 39
Genel kurul görüşmeleri tutanağa bağlanır. Divan başkanı ve katipler tarafından imzalanan bu tutanakta ayrıca, toplantıya katılan üye sayısı belirtilir. Yeni seçilip göreve başlayan yönetim kurulu tarafından, toplantı gününden itibaren en geç 15 gün içinde gündem, toplantı çağrısı, duyuru, duyuru tutanağı, yönetim kurulu ve denetleme kurulu raporu, bilanço gelir-gider cetveli ve Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanmış genel kurul toplantısında hazır bulunanlar listesi her biri ikişer örnek olmak üzere Tarım ve Köyişleri Bakanlığına gönderilir.
KARARLARIN BOZULMASI
MADDE 40
Yönetmeliğe, Ana Sözleşme hükümlerine ve iyi niyet esaslarına aykırı olduğu iddiasıyla aşağıda belirtilen kimseler Genel Kurul kararları aleyhine toplantıyı takip eden günden başlamak üzere 30 gün içinde birlik merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeye başvurabilir.Bu kimseler;
1)
Toplantıda hazır bulunup da kararlara katılmayarak karşı görüşlerini tutanağa geçirten, oyunun kullanılmasına haksız olarak izin verilmeyen, toplantı çağrısının usulüne uygun yapılmadığını, gündemin gereği gibi ilan veya tebliğ edilmediğini, Genel Kurul toplantısına katılmaya yetkili olmayan kimselerin karara katılmış bulunduklarını iddia eden üyeler.
2)
Yönetim Kurulu,
3)
Kararların yerine getirilmesi, Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetleme Kurulu üyelerinin şahsi sorumluluklarını gerektirdiğinde bu kurulların üyelerinden her biri,
Ayrıca bozma davasının açıldığı ve duruşmanın yapıldığı gün, Yönetim Kurulu tarafından usulen ilan olunur.Genel Kurulda alınan bir kararın mahkeme tarafından bozulması bütün üyeler için hüküm ifade eder.Mahkeme, Birliğin isteği üzerine muhtemel zararlarına karşın davacıların teminat göstermesine karar verebilir. Teminatın miktar ve mahiyetinin belirlenmesi ilgili mahkemeye aittir.
YÖNETİM KURULU
MADDE 41
Yönetim Kurulu, Kanun, ilgili Yönetmelik ve Ana Sözleşme hükümleri içinde birliğin kanuni temsilcisi olan ve faaliyetlerini yürüten organdır.
ÜYE SAYISI VE ÜYELİK ŞARTLARI
MADDE 42
Birlik Yönetim Kurulu, üç yıl için Genel Kurul tarafından asil üyeler arasından seçilen, 7 asil üye ile 5 yedek üyeden oluşur. Asil üyeliği düşen Yönetim Kurulu üyelerinin Yönetim Kurulu üyeliği de düşer. Yönetim Kurulundan ayrılan üyelerin tekrar seçilme hakkı vardır.
Yönetim Kurulu üyeliğine aday olabilmek için,
a)
T.C. vatandaşı olmak,
b)
Türk Ceza Kanunundaki zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, görevi suistimal, sahtekarlık, hırsızlık, dolandırıcılık, hileli iflas, emniyeti suistimal ve Devletin manevi şahsiyetine karşı işlenen suçlardan mahkum olmamak (cezası ertelenenler ile af kapsamına girenler hariç),
c)
Hacir altında bulunmamak,
d)
18 yaşından küçük olmamak,
e)
En az ilkokul ve/veya ilköğretim Okulu mezunu olmak,
f)
Aynı türde bir başka birliğin Yönetim Kurulu üyesi olmamak, şartları aranır.
Üyelik şartları Denetleme Kurulu tarafından araştırılır. Bu şartları taşımadıkları halde seçilenler ile sonradan seçilme yeterliliklerini kaybedenlerin görevlerine Yönetim Kurulunca son verilir.
Seçimlere tek liste girildiğinde oylamanın açık veya kapalı olması Genel Kurulun oyuna sunulur. Oylama sonucuna göre hareket edilir.
Birden fazla liste seçime girerse gizli oylama yapılır. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Merkez Birliği delegeleri kendi kategorilerinde asil ve yedek olarak değerlendirilir. En çok oy alandan en az oy alana doğru sıralama yapılır.
Genel Kurulda en çok oy alanlar; Yönetim Kurulu, denetleme kurulu ve merkez birliği asil ve yedek üyeliklerine seçilmiş olurlar.
Eşit oy alanların sıralanmasının belirlenmesinde kuraya baş vurulur.Yönetim Kurulundan ayrılan bir üyenin yerine yedek üyelerden alınan oy sırasına göre biri geçer,
Herhangi bir sebeple Yönetim Kurulu toplantı nisabını kaybederse boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Yönetim Kurulu üyeleri tarafından yedek listeden yeteri kadar üye çağırılır.
YÖNETİM KURULU İŞ VE ÇALIŞMA ŞEKLİ
MADDE 43
Birlik Yönetim Kurulu kendi aralarında; bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir muhasip üye ile sekretaryayı yürütecek bir üyeyi seçer, diğerleri üye sıfatını alır. Aynı toplantıda Yönetim Kurulunun yapacağı mutat toplantı tarihlerini ve yerini belirler. Bu toplantıda ayrıca lüzumu halinde yapılması zorunlu olan mutat dışı toplantılara çağrının nasıl ve kimler tarafından yapılacağına dair karar alınır. Yönetim Kurulu üyelerinden biri veya bir kaçı birliği temsile yetkili kılınarak Ticaret Siciline tescil ettirilir.
Yönetim Kurulu kararları çoğunlukla alınır. Oylar eşit olduğu taktirde görüşme konusunda başkanın oyu belirleyici olur.
Toplantı nisabı 4 üyedir. Yönetim Kurulunda üyeler vekalet yada temsil yolu ile oy kullanamazlar.
Mazeretsiz olarak birbiri ardına üç mutat toplantıya gelmeyen üye istifa etmiş sayılır.
Yönetim Kurulu kararları, sahifeleri noterce tasdik edilmiş bir karar defterine sıra numarası ve tarihi ile kayıt edilip imzalanır. Verilen karara, karşı görüşte olanlar veya çekimser kalanlar muhalefet sebeplerini kararın altına yazarak imzalamak zorundadırlar.
Yönetim Kurulu üyelerine Genel Kurulca belirlenen huzur hakkı ve yolluk dışında hiçbir ad altında başkaca ödeme yapılmaz.
Yönetim Kurulu üyeleri her zaman üyelikten ayrılabilirler. Ancak, çekilen üyenin iş gördüğü zamana ait sorumluluğu ile ilgili olarak zarar ve sorumluluklarının öğrenildiği tarihten itibaren 5 yıllık süre içerisinde aleyhinde tazminat davası açılabilir.
Yönetim Kurulu üyeleri topluca istifa ettikleri veya mevcut yedeklerin istifa eden üyelerin yerini dolduramadığı taktirde; Olağanüstü Genel Kurul toplantısına gidilerek yeniden Yönetim Kurulu üyeleri seçilir. Yönetim Kurulundan istifa eden bir üyenin yerine geçecek yedek üye yok ise Yönetim Kurulu birlik üyeleri arasından birini Yönetim Kurulu üyeliğine seçerek yeni üyeyi toplanacak ilk Genel Kurulun onayına sunar.
Görevi son bulan eski Yönetim Kurulu, yeni Yönetim Kuruluna seçim gününden başlayarak bir hafta içinde görevini devretmek zorundadır. Yönetim Kurulu, Kanun, ilgili Yönetmelik ve Ana Sözleşme hükümleri içinde birliğin kanuni temsilcisi olan ve faaliyetlerini yürüten icra organıdır.
YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ
MADDE 44
Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır.
a)
Birlik Yönetim Kurulu Yasa, Yönetmelik ve Ana Sözleşmede belirtilen görevleri yürütmekle görevlidir.Bu amaçla iki ayda bir defa mutat toplantı yapar, ancak gerek duyulması halinde toplantı sayısı arttırılabilir.
b)
Birlik bütçesini hazırlar, birliğin her türlü faaliyet ve kayıt işlerini yürütür.
c)
Soykütüğü ve ön soykütüğü işlerini ve verim kontrollerini yaptırır ve takip eder.
d)
Genel Kurulu toplantıya çağırır. Çalışmalarını rapor halinde Genel Kurula sunar.
e)
Gerektiğinde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.
f)
Genel Kurulca verilen görevleri yapar. Sonuç hakkında Genel Kurula bilgi verir.
g)
Yetiştirici eğitimlerini yapar, seminerler düzenler, yetiştirme, bakım, besleme, sürü idaresi vb. konularda yayınlar yapar.
h)
En son hayvan ve hayvansal ürün fiyatlarına ilişkin pazar haberlerini üyelerine duyurur.
ı)
Modern hayvancılık işletmeleri kurmak isteyenlere proje temin eder.
j)
Üyelerine kredi sağlar.
k)
Personelin tayin, atama ve özlük işlerini yürütür.
l)
Mevcut bütçe dahilinde gerekli harcamaları yasalara göre yapar.
m)
Üyelerinin ürünlerine pazar bulur, ihtiyaçlarını karşılamaya çalışır.
n)
Potansiyeli olan merkezlerde birlik şubesi kurulması konusunu inceler, uygun görülenlerin kurulmasını sağlar.
o)
Birlik Teknik İşler ve Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü ile Birlik İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü faaliyetlerini düzenler ve yönetir.
p)
Kanunlara aykırı olarak alınan Genel Kurul kararları aleyhine iptal davası açar.
r)
Genel Kurulca hayvan ıslahı konularında uygulanmasına karar verilen ve Bakanlıkca desteklenecek olan yatırım projelerini hazırlatarak Merkez Birliği aracılığı ile Bakanlığın onayına sunar.
s)
Birliğin aczi halinde Genel Kurulu toplantıya davetle gerekli mercilere haber verir.
t)
Eski Yönetim Kurulu üyeleri ile birlik memurlarının sonradan tespit edilen yolsuzluklarını ilgili mercilere haber verir.
u)
Denetim amacı ile Denetleme Kurulunun veya bağımsız denetleme organının talebi halinde, birliğe ait her türlü defter ve belgeleri verir.
YÖNETİM KURULUNUN SORUMLULUKLARI
MADDE 45
Yönetim Kurulu üyeleri birliğe, üyelerine ve birlik alacaklılarına karşı müteselsil sorumludur.
Yönetim Kurulu ibra edilmedikçe üyelerinden hiç biri kurullarda görev alamaz.
Görevini yapmadıkları anlaşılan Yönetim Kurulu üyelerini Genel Kurul her zaman azledebilir ve haklarında takibat kararı verebilir. Her üyenin, sorumluluğu olan yöneticilere münferiden dava açma hakkı mahfuzdur. Yönetim Kurulu aleyhindeki davalar Denetleme Kurulunca açılır.
Yönetim Kurulu üyelerinden her biri, Genel Kurulun kararı şahsi mesuliyetini gerektirdiği ahvalde karar aleyhine iptal davası açabilir. Yönetim Kurulu üyeleri ve birlik memurları kasıtlı bulunsun veya bulunmasın kendi kusurlarından ileri gelen zararlardan sorumludurlar. Suç teşkil eden fiil ve hareketlerden dolayı haklarında yasal işleme başvurulur. Yönetim Kurulu, tescil ve kayıt için gerçeğe aykırı beyanda bulunması halinde cezai bakımdan sorumlu olur.
Yönetim veya temsile yetkili şahıslar, birliğe ait görevlerini yürütmeleri esnasında meydana getirdikleri fiillerden doğan zararlardan birlikte sorumludurlar.
BİRLİĞİN ACZİ HALİNDE YAPILACAK İŞLER
MADDE 46
Birliğin aciz halde bulunduğunu kabul ettirecek ciddi sebepler mevcut ise, yönetim kurulu piyasadaki cari fiyatlar esas olmak üzere derhal bir ara bilanço düzenler.
Son yılın bilançosu veya daha sonra yapılan bir tasfiye bilançosu veyahut yukarıda adı geçen ara bilançosu birlik mevcudunun borçlarını karşılıyamıyacağını belirtiyorsa, yönetim kurulu, birlik genel kurulunu olağanüstü toplantıya çağırır.
Genel kurul mevcut sermayesi yetmeyen birliğin dağılmasını veya mahkemeye müracaatla birliğin iflasını isteme kararlarından birisini vererek ilgili makamlara müracaat eder.
Birliğin son bilançosunda varlığının yarısı birlik borçlarını karşılamıyorsa, durum yönetim kurulunca mahkemeye bildirilerek genel kurulu derhal toplantıya çağrılır. Denetleme kurulunun yapacağı inceleme sonucu birliğin mali durumunun düzeltilmesinin mümkün görülmesi halinde yönetim kurulu veya alacaklılardan birinin isteği üzerine iflasın açılması ertelenebilir. Bu taktirde yönetim kurulu, birliğin durumunu düzeltecek mali tedbirleri alır. Mevcutlar defterinin tutulması, yönetim memuru atanması gibi birlik varlığının korunmasına ve devamına yarayan tedbirler ise mahkemece alınır.
DENETLEME KURULU
MADDE 47
Denetleme Kurulu, Genel Kurul namına birliğin bütün işlem ve hesaplarını inceler.
DENETLEME KURULUNUN SEÇİMİ
MADDE 48
Birlik Denetleme Kurulu üç yıl için Genel Kurulca asil üyelerden seçilen 5 asil üye ile 3 yedek üyeden teşekkül eder, bu üyelerde de Yönetim Kurulu üyelerinde aranan şartlar aranır. Müddetleri biten üyelerin tekrar seçilmeleri mümkündür. Birbirleriyle ve Yönetim Kurulu üyeleriyle üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri akrabalıkları olanlar Denetleme Kurulu üyeliğine seçilemezler.
Görev kusurlarından veya suç teşkil eden fiillerinden ötürü Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeliğinden uzaklaştırılanlar tekrar Denetleme Kurulu üyeliğine getirilemezler.
DENETLEME KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU
MADDE 49
Asil üyeler; kanun, ilgili yönetmelik ve ana sözleşme ile kendilerine yükletilen görevleri hiç veya gereği gibi yapmamalarından doğan zararlardan dolayı kusursuz olduklarını ispat etmedikçe, müteselsilen sorumludurlar.
BİR ÜYELİĞİN AÇILMASI VE ÇEKİLME
MADDE 50
Denetleme Kurulu üyelerinden birinin ölümü, çekilmesi, bir engelden dolayı görevlerini yapamayacak halde bulunması, iflası veya hacir altına alınması gibi sebeplerle görevlerinin sona ermesi ve yüz kızartıcı bir suçtan dolayı, mahkumiyetinin kesinleşmesi halinde diğer üyeler Genel Kurulun ilk toplantısına kadar görev yapmak üzere yerine yedeklerinden birini çağırırlar.
Denetleme Kurulu üyeleri her zaman görevden çekilebilirler. Ancak, toptan çekilme halinde Genel Kurul, Yönetim Kurulu tarafından derhal toplantıya çağırılır ve yeniden Denetleme Kurulu asil ve yedek üyelerini 30 gün içinde seçer.
Açılan üyeliğe yedek üye getirilir. Ancak, bir üyelik açık kalıp da yerine geçecek üye bulunamazsa Genel Kurul toplantıya çağırılmadan Denetleme Kurulu tarafından bir asil, bir yedek üye çağrılır.
İNCELEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ
MADDE 51
Denetleme Kurulu üyeleri işletme hesabıyla bilançonun defterlerle uygunluk halinde bulunup bulunmadığını, defterlerin düzenli bir surette tutulup tutulmadığını ve işletmenin neticeleriyle mal varlığı hakkında uyulması gerekli olan hükümlere göre işlem yapılıp yapılmadığını incelemekle yükümlüdürler. Üyeleri şahsen sorumlu veya ek ödeme ile yükümlü olan birliklerde, üyelerin verdiği taahhütnameler ile üyelik defterlerinin usulüne uygun olarak tutulup tutulmadığını da incelemek zorundadırlar.
Yönetim Kurulu bu maksatla Denetleme Kurulu üyelerine defter ve belgeleri verir. Onların istekleri üzerine müfredat defteri ve bu defterin hangi esaslara göre düzenlendiği ve istenilen her konu hakkında bilgi verilir.
Üyeler gerekli gördükleri hususlarda Denetleme Kurulu üyelerinin dikkatini çekmeye ve açıklama yapılamasını istemeye yetkilidirler.
ÇALIŞMA DÜZENİ VE GÖREVLERİ
MADDE 52
Denetleme Kurulu üyeleri, 4 ay ara ile yılda en az 3 defa toplanarak birliğin işlemlerini ve hesaplarını denetler, malları ve kasayı sayar ve görülen noksanlıkları, düzensizlikleri inceleyerek bunları birer rapora bağlar ve aksaklıkları Yönetim Kuruluna bildirir.
Denetleme Kurulu üyeleri, Genel Kurul toplantısından önce bilançoyu, Yönetim Kurulunun hazırladığı çalışma raporu ve bütçeyi inceleyerek gerekli gördüğü işlemleri, hesapları ve mevcutları elden geçirir ve kanaatlerini açık olarak belirten bir rapor hazırlarlar. Denetleme Kurulu üyeleri, bu raporda, Yönetim Kurulunun çalışma düzenini ve başarı derecelerini de belirtirler. Denetleme Kurulu üyelerinin görevleri, birliğin iş ve muamelelerini kontrol etmektir. Denetleme Kurulu üyeleri aşağıdaki görevleri yapmak zorundadırlar.
a)
Birliğin işlem ve hesaplarının tetkiki sonunda buldukları noksan ve hataların giderilmesi için Yönetim Kuruluna rapor sunmak, Yönetim Kurulu gereğini yapmadığında Merkez Birliğine bildirmek,
b)
Bilançonun Türk Ticaret Kanununun 74 üncü Maddesi esaslarına veya Maliye Bakanlığının kabul ettiği örnek bilançoya göre hazırlanıp hazırlanmadığına bakmak,
c)
Yönetim Kurulu üyelerinin üyelik şartlarını taşıyıp taşımadıklarını araştırmak, bu şartları taşımadıkları halde seçilenler ile sonradan kaybedenlerin görevlerine son verilmesi için keyfiyeti Yönetim Kuruluna bildirmek,
d)
Birlik çalışmaları hakkında bilgi almak ve lüzumlu kayıtların tutulmasını sağlamak maksadıyla birliğin defterlerini incelemek,
e)
Dört ayda bir ara denetimi yapmak ve haber vermeksizin birlik veznesini denetlemek, inceleme sonuçları olumsuz çıktığı taktirde düzenlenecek raporun birer örneğini Yönetim Kurulu Başkanına vermek,
f)
Birlik üyeleri ve kendileri ile birlik yöneticileri arasındaki anlaşmazlıkla ilgili konuları Genel Kurul gündemine aldırmak ve Yönetim Kurulunun Genel Kurulu toplantıya çağırmaması durumunda olağanüstü olarak Genel Kurulu toplantıya çağırmak,
g)
Ana Sözleşmede üyelerin Genel Kurul toplantılarına katılmaları için gerekli şartların yerine getirilip getirilmediğini incelemek,
h)
Yapılacak denetimler sonucunda düzenlenecek rapora göre hukuki sorumluluğu tespit edilen Yönetim Kurulu üyeleri hakkında Genel Kurul kararına istinaden gerekli hukuk davalarını açmak.
Denetleme Kurulu üyelerinin yukarıda yazılı kontrol yetkileri Genel Kurul kararı ile sınırlandırılamaz. Denetleme Kurulu üyeleri ayrıca birlik zararlarını kapatmak için Genel Kurula sunulacak teklifleri hazırlayarak toplantı gündemine aldırırlar.
TOPLANTI VE RAPORLAR
MADDE 53

Denetleme Kurulu üyeleri çalışma raporlarıyla benzer tekliflerini Genel Kurula sunmaya mecburdurlar.
Denetleme Kurulu üyeleri, görevleri esnasında işlerin yürütülmesinde gördükleri noksanlıkları, Kanun, Yönetmelik veya Ana Sözleşmeye aykırı hareketleri, bundan sorumlu olanların bağlı bulundukları organa ve gerekli hallerde Genel Kurula haber vermekle yükümlüdürler.
Denetleme Kurulu raporları üye çoğunluğu tarafından imzalanır. Rapora katılamayan üyeler kanaatini belirterek imzalamak ve/veya münferit rapor düzenlemek zorundadırlar. Genel Kurul toplantısında "Denetleme Kurulu Raporu" okunmadan bilanço ve dolayısıyla ibralar konusunda karar alınamaz.
Birlik Denetleme Kurulu üç yıl için Genel Kurulca seçilen 5 asil üye ile 3 yedek üyeden teşekkül eder.
Denetleme kurulunun görevleri:
a)
Birliğin bütün işlem ve hesaplarını inceler; yönetim kurulunun çalışmalarını denetler ve hazırladığı raporu genel kurula sunar.
b)
Gerektiğinde birlik genel kurulunu olağanüstü toplantıya çağırır.
Yönetim kurulu üyelerinde aranan şartlar, denetleme kurulu üyeleri için de geçerlidir. Görev kusurlarından veya suç teşkil eden fiillerinden ötürü yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyeliğinden uzaklaştırılanlar, tekrar denetleme üyeliğine getirilemez.
Genel kurul tarafından denetleme kurulu üyelerinin görevlerine her zaman son verilebilir.
SORUMLU MÜDÜR
MADDE 54
Şube müdürlükleri arasındaki koordinasyonu sağlar. Çalışmalar konusunda Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. Birlik Yönetim Kurulu gerek gördüğünde şube müdürlüklerini birleştirebilir veya Sorumlu Müdür'ün uhdesine verebilir.
ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ TEKNİK İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
MADDE 55
Sorumlu Müdüre bağlı olarak hizmet veren Teknik İşleri Şube Müdürlüğü ülkenin hayvancılık politikasına paralel olarak verilen hedeflere ulaşabilmek amacıyla birlik organlarınca verilen kararları uygular.
Ülke hayvancılığı ve birlik üyelerinin menfaatleri doğrultusunda, hayvan ıslahı amacı ile tabii ve suni tohumlama, embriyo transferi gibi teknikleri uygular. Sperma, embriyo vb. materyallerin planlaması ve dağıtımı, ıslah edilmiş ırkın muhafazası ve takibi için soykütüğü ve önsoykütüğü çalışmalarını yürütür.
SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
MADDE 56
Hayvan sağlığı ile ilgili Bakanlığın talimatı ve programları doğrultusunda yürütür, koruyucu hekimlik, gerekli tedavi ve aşılama hizmetlerini verir veya verdirir.
Gerektiğinde anılan şube müdürlükleri altında konu bazında birimler kurulabilir
İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
MADDE 57
Birliğin personel, idari ve mali işlerini yürütür. Damızlık hayvanlar için düzenlenecek sergi, panayır, fuarlarda dereceye girenlere ödül verir. Borsa, vb. konularla ilgili çalışmalarını yürütür. Birliğin hayvan alımı, satımı ve nakliye işlerini yürütür. Genel Kurulun laboratuvar, istasyon ve suni tohumlama durakları kurulmasına karar vermesi halinde, bunların inşasını ve faaliyete geçirilmesini sağlar. Soykütüğüne kayıtlı damızlıkların yurt içi ve yurt dışı satışlarında yetiştiricilere yardımcı olur. Birliğin bütçe tasarısını hazırlar.
YENİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ AÇMA
MADDE 58
Gerek görüldüğü hallerde Yönetim Kurulu yeni şube müdürlükleri ihdas edebilir.
DIŞARIYA KARŞI TEMSİL VE İMZA YETKİSİ
MADDE 59
Yönetim Kurulu, resmi dairelerde, mahkemelerde ve üçüncü kişiler nezdinde temsil yetkisini ilgili Sorumlu Müdüre devredebilir. Ancak, birliği taahhüt altına koyabilecek işlerde Sorumlu Müdür ile birlikte Yönetim Kurulu Başkanı veya imza yetkisine haiz üyelerden birinin imzası şarttır.
Yönetim Kurulu, birliği temsil ve borç altına sokan işler dışında, Şube Müdürlerine ikinci derecede imza yetkisi verebilir. İkinci derecede imzaların geçerli olabilmesi için birinci imza ile müşterek olması gereklidir.
Birliği temsile yetkili kılınan kimseler, imzalarını ancak, birliğin unvanı altına koydukları durumlarda bu taahhüt birliği bağlar.
TESCİL
MADDE 60
Yönetim Kurulu düzenlenecek ilk toplantıda imza yetkileri hakkında bir sirküler yaparak, bunu notere onaylattıktan sonra Ticaret Siciline tescil ve ilan ettirir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
BİRLİĞİN DAĞILMASI VE TASFİYE İŞLEMLERİ DAĞILMA SEBEPLERİ
MADDE 61
Birlik aşağıdaki sebeplerden dolayı dağılır.
a)
Genel Kurul kararı ile,
b)
İflasın açılması ile,
c)
Üye sayısının 25'in altına düşmesi; birlik organlarının kurulamaması ve birliğin çalışma konusu dışına çıkması,
d)
Üç yıl içinde üst üste olağan genel kurulu yapmaması halinde,
e)
Amacına ulaşma imkanının bulunmadığının Merkez Birliğince tespiti ve Genel Kurul kararı ile dağılır.
TASFİYE KURULUNUN ATANMASI
MADDE 62
Genel Kurulca Tasfiye Kurulu seçilemediği takdirde tasfiye işlemlerini Yönetim Kurulu yapar. Yönetim Kurulu tasfiye memurlarını Ticaret Siciline tescil ve ilan ettirir. Tasfiye Kurulu üyelerine, atamayı yapan merci tarafından tespit edilecek miktarda ücret ödenir.
TASFİYE EDİLECEK MAL VARLIĞININ PAYLAŞTIRILMASI
MADDE 63
Tasfiye haline giren birliğin bütün borçları ödendikten sonra kalan mallar Merkez Birliğine devredilir.
TASFİYE HALİNDE
MADDE 64
Tasfiye haline giren birlik; üyeleri ile olan ilişkilerinde dahi tasfiye sonuna kadar tüzel kişiliğini korur ve unvanını Tasfiye Halinde- ibaresini eklemek suretiyle kullanmakta devam eder.
TASFİYE KURULUNUN AZLİ
MADDE 65
Genel Kurul kararı ile atanmış olan Tasfiye Kurulu veya bu görevi yapan Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından azledilebilir ve yerlerine yenileri atanabilir.
Üyelerden birinin itirazı ve bu itirazın Merkez Birliğince haklı bulunması durumunda ayni azil ve görevlendirme işlemi uygulanır. Bu işlem tescil ve ilan ettirilir.
AKTİFLERİ SATMA YETKİSİ
MADDE 66
Genel Kurul aksine karar vermedikçe, tasfiye kurulu birliğin aktiflerini pazarlık suretiyle de satabilir. Aktiflerin toptan satılabilmesi için genel kurulun kararı gereklidir. Bu karar genel kurulun 2/3 çoğunluğu ile alınır.
TASFİYE İŞLERİ, İLK ENVANTER VE BİLANÇO
MADDE 67
Tasfiye Kurulu göreve başlar başlamaz birliğin tasfiyesinin başlangıcındaki hal ve durumunu inceleyerek buna göre envanter defterleri ile bilançosunu düzenler ve Genel Kurulun onayına sunar. Tasfiye halinde Genel Kurul toplantılarında nisap aranmaz. Kararlar oy çokluğu ile verilir.
Tasfiye Kurulu, birlik Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunu davet eder, birliğin mali durumunu gösteren bir envanter ile bir bilançoyu birlikte düzenler Bu
düzenleme işinde sözü edilen organ üyelerinden katılmayanları beklemek zorunda değildir.
Tasfiye Kurulu, gerek görürse birlik mallarına değer biçmek için eksperlere başvurabilirler. Düzenlenen envanter ile bilanço, Tasfiye Kurulunun huzurunda birlik Yönetim Kurulu tarafından imzalanır. Envanter ile bilançonun imzalanmasından sonra Tasfiye Kurulu dağılma halinde bulunan birliğin envanteri yazılı bütün malları ile evrak defterlerine el koyarlar.
ALACAKLILARI DAVET VE KORUMA
MADDE 68
Alacaklı oldukları, birlik defteri veya diğer belgelerden anlaşılan ve ikametgahları bilinen şahıslar taahhütlü mektupla, diğer alacaklılar ticaret sicil gazetesinde ilan suretiyle birliğin dağılmasından haberdar edilerek alacaklarını beyana çağırırlar.
Alacaklı oldukları belli olanlar beyanda bulunmazlarsa alacaklarının tutarı notere verilir. Birliğin henüz vadesi dolmayan borçları ile muvazaalı bulunan borçların karşılığı olan para notere verilir.
DEFTERLERİN SAKLANMASI
MADDE 69
Tasfiyenin sonucunda evrak ve defterler 10 yıl saklanmak üzere notere verilir.
BİRLİK ÜNVANININ TİCARET SİCİLİNDEN ÇIKARILMASI
MADDE 70
Tasfiyenin sona ermesi üzerine birliğe ait unvanın ticaret sicilinden çıkarılması Tasfiye Kurulu tarafından sicil memurluğundan talep olunur. Bu talep üzerine sicilden çıkarılma durumu tescil ve ilan edilir.
TASFİYE KURULUNUN SORUMLULUĞU
MADDE 71
Tasfiye kurulu üyeleri tasfiye işlerinin bir an önce bitirilmesinden sorumludur.
ALTINCI BÖLÜM
MALİ HÜKÜMLER USUL
MADDE 72
Birlik muhasebe usulünü bilanço esasına göre kurar ve kanunen tutulması gerekli defterleri tutar, çalışmalarını iş prensipleri esaslarına uygun olarak düzenler. Maliye Bakanlığınca kabul edilen tek tip hesap planı ve bilanço usulünün uygulanmasını sağlar.
HESAP YILI
MADDE 73
Hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar. Aralık ayının son günü biter. Ancak, Vergi Usul Kanununa göre özel hesap dönemi alınabilir.
DEFTER TUTMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
MADDE 74
Birlik, birliğin ekonomik ve mali durumunu, borç ve alacak ilişkilerini ve her iş yılı içinde elde edilen neticeleri belirlemek amacıyla birliğin nitelik ve önemini gerektirdiği bütün defterleri (Yevmiye Defteri, Defteri Kebir, Envanter Defteri ve Karar Defteri gibi) tutmaya mecburdur.
TASDİK ETTİRME VE BEYANNAME VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ
MADDE 75
Defterler Yönetim Kurulunca kullanılmaya başlanılmadan önce birliğin bulunduğu yerin noterine tasdik ettirilir.
Birlik, tutmaya mecbur olduğu defterlerle tutmak istediği diğer defterleri lehine delil olarak kullanabilmek için, her birinin cins ve durumları ile sahife sayısını gösteren iki nüsha beyannameyi bu defterleri kullanmaya başlamadan önce Ticaret Sicil Memuruna vermeye mecburdur. Memur bunlardan birini tasdik ederek birliğe geri verir.
BİRLİK GELİRLERİ
MADDE 76
Birliğinin gelirleri şunlardır.
a)
Genel kurulca tespit edilecek giriş ve yıllık aidatlar,
b)
Yapılan hizmetler karşılığı elde edilen gelirler. Bunlar verim kontrol ücreti, soykütüğüne kayıt ücreti, yetiştirme hastalıkları ve diğer hastalıkların takibi için alınacak ücretler, board vb. lerden elde edilecek gelirler, yetiştirici elindeki damızlıkların satışlarından alınacak primler, tohumlama hizmetlerinden, sergilerden vb. sağlanan gelirler,
c)
Tasdik ücreti,
d)
Yurt içi ve yut dışı bağışlar ve yardımlar,
e)
Yayın gelirleri,
f)
Diğer gelirler.
BİRLİĞİN HESAPLARI GELİR GİDER FARKLARININ DAĞITILMASI
MADDE 77
Birliğin müsbet gelir-gider farkı üyelerinin giriş aidatı, bağışlar ve yardımlar haricinde diğer birlik gelirlerinin toplamından her nevi masraflar, vergi, faiz ve amortisman karşılıkları çıktıktan sonra kalan kısımdır. Bu kısım aşağıdaki nisbetler üzerinden bölünür.
a)
%15 Yedek akçe,
b)
%10 Sosyal hizmetler payı,
c)
%5 Kefalet payı,
d)
%65 Yatırım ve geliştirme payına ayrılır.
Müsbet gelir-gider farkından Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine pay ayrılmayacağı gibi, üyelerine sermaye üzerinden kazanç da verilemez. Ayrıca, yedek akçeler birliğin çalışma anında veya dağılmasında üyelere dağıtılmaz, birlik münhasıran üyelerine iş yapar.
Bir yıllık çalışma sonucu gelir-gider farkı menfi olduğu takdirde açık, yedek akçelerden ve bunların yeterli olmaması halinde ek ödemelerle veya sağlanacak bağış ve yardımlarla kapatılır.
YATIRIM VE GELİŞTİRME PAYI
MADDE 78
Yatırım ve Geliştirme Payı üretim, araştırma ve pazarlama konularında yapılacak yatırımlarda kullanılır.
BİRLİĞİN KATILACAĞI YATIRIMLARDAKİ DURUMU
MADDE 79
Yatırım ve Geliştirme Payından veya Birlik imkanlarıyla yapılacak yatırımlarda üyelik şartı aranır.
SOSYAL HİZMETLER PAYI
MADDE 80
Sosyal hizmetler Payı, üyelerin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarıyla, birlik çalışanları için ölüm, sigorta veya yardımlaşma maksadıyla kullanılır.
KEFALET PAYI
MADDE 81
Kefalet payı Birlik kanalıyla üyelerine temin edilecek ayni ve nakdi kredilerin rizikolarını karşılamak maksadıyla tesis edilir. Aşağıdaki bağış ve paylardan oluşur.
a)
Kamu, gerçek ve tüzel kişilerin yapmış olduğu bağışlar.
b)
Birliğin müsbet gelir-gider farkından ayırdığı %5 kefalet payı,
c)
Yurt içi ve yurt dışından yapılacak her türlü yardım ve bağışlardan oluşur.
Birlik, üyelerinden kefalet miktarının üzerinde teminat alır. Birliğin vermiş olduğu kefaletlerden bir zarar doğmuş ise; bu zararın, ilgili üyelerin teminatlarından karşılanmasına çalışılır. Buna rağmen açık kapatılamaz ise sonradan üyeden tahsil edilmek şartı ile kefalet payı vasıtası ile kapatma yoluna gidilir.
YEDEK AKÇELERİN KULLANILMASI
MADDE 82
Yedek akçeler üyelere dağıtılmayıp bilanço neticesinde ortaya çıkabilecek zararın kapatılmasında kullanılır.
YEDEK AKÇELERİN DAĞITILMASI
MADDE 83
Birliğin dağılmasına karar verildiği takdirde bilanço neticesinde ortaya çıkabilecek zararın kapatılmasında kullanılır. Artan miktar üye birliklere delege sayıları nisbetinde dağıtılır.
YEDİNCİ BÖLÜM
YAPTIRIMLAR
MADDE 84
Birliğin belirlediği teknik ve sağlık ile ilgili kurallara ve diğer uygulamalara aykırı davranan üyeler Ana Sözleşmede belirtildiği şekilde üyelikten çıkarılır.
Kayıt defterleri, sertifikalar ve soykütüğünün diğer belgeleri resmi belgelerdir. Herhangi bir kişi bu belgeleri çalar, değiştirir, taklit eder veya amacı dışında kullanırsa gerekli yasal işlemlere başvurulur.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER TİCARET KANUNU HÜKÜMLERİNE ATIF
MADDE 85
Bu ana sözleşmede aksine açıklama olmayan hususlarda 4631 Sayılı Hayvan Islahı Kanun, bu kanuna ilişkin yönetmelik ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.
UYUŞMAZLIK
MADDE 86
Üyeler ile Birlik arasındaki uyuşmazlık Merkez Birliği yolu ile, üçüncü şahıslarla birlik arasında çıkacak uyuşmazlıklar ise karar mercilerince çözümlendirilir.
BİRLİĞİN KURULUŞ YASAL DAYANAĞI
MADDE 87
Yetiştirici Birliklerinin Kuruluşu, 10/03/2001 tarih ve 24338 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4631 Sayılı Hayvan Islahı Kanunu'na istinaden hazırlanan 19 Aralık 2001 tarih ve 24615 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olan "Islah Amaçlı Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmelik" ve 4 Eylül 2003 tarih ve 25219 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Islah Amaçlı Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 87'inci Maddesinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik" ile 16.04.2004 tarih ve 25435 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Islah Amaçlı Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin" 16., 26., 31., 53., 54., ve 58., maddelerinde yapılan değişikliklere göre düzenlenmiştir. Anasözleşmede belirtilmeyen hususlarda iligili yönetmelik hükümleri geçerlidir.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI İLE İLİŞKİLER
MADDE 88
Birlikler, 4631 Sayılı Kanun ve bu yönetmelikle kendilerine verilen işlerle ilgili olarak Bakanlığın gözetim ve denetimine tabidir. Bakanlık, Birlik ve Merkez Birliğinin idari, mali, hukuki, teknik ve hayvan sağlığı yönünden denetimini Bakanlık Teftiş Kurulu veya kontrolörler vasıtasıyla yerine getirir. Birlikler ve Merkez Birliği Bu denetimler esnasında kendilerinden istenilen her türlü bilgi ve belgeyi vermekle yükümlüdürler.
Ayrıca, Merkez Birliği Yönetim ve Denetleme Kurulu, Merkez Birliği ve birliklerin denetimlerini bağımsız denetim kuruluşlarına yaptırabilirler.
 
Listeye geri dön

Mevzuat  Kategorisindeki Diğer Yazılar
Kurululuş Belgesi
Antalya DSYB Ana Sözleşmesi
Değişen Merkez Birliği Ana SözleşmesiAnket
Anket yok.
Üye Girişi
Eposta :  
Şifre :
Üye Olmak için tıklayınız | Şifrenizi hatırlamıyorsanız tıklayınız
Duyurular
Makaleler

Faaliyet Takvimi (Haziran)
H Ptz Sa Çrş Prş Cum Cts Pz
22      12
233456789
2410111213141516
2517181920212223
2624252627282930
  

Nöbetçi Eczaneler

Web EPostaANASAYFAHAKKIMIZDARESİM GALERİSİZİYARETÇİ DEFTERİYAYINLARIMIZİLETİŞİMBİLGİ EDİNME