Menü

Hava Durumu

Döviz Kurları

İstatistik

Mevzuat\Yönetmelikler\Suni Tohumlama Yönetmeliği
Suni Tohumlama Yönetmeliği
 
15 Kasım 2002 Tarih ve 24937 Sayılı Resmi Gazete
Suni Tohumlama,Tabii Tohumlama,Ovum ve Embriyo Transferi Faaliyetlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; tek tırnaklı, çift tırnaklı, kanatlı ve suda yaşayan hayvanlar ile arı, ipek böceği ve her türlü hayvanın ıslahına yönelik, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak suni tohumlama, tabii tohumlama, ovum ve embriyo transferi, genetik kopyalama ve diğer biyoteknolojik faaliyetlerin düzenlenmesi, denetlenmesi; uygulama izinlerinin verilmesi; sperma, ovum ve embriyonun ithalatı, ihracatı, suni tohumlama kayıtları ile istatistik bilgilerin derlenmesi, damızlıkların sağlıklı ve hijyenik koşullarda yetiştirilmesi, yetiştiricilere intikali, korunması, yetiştirici ve uygulayıcıların eğitilmesi, Bakanlık tarafından yapılan suni tohumlama, tabii tohumlama, ovum ve embriyo transferlerinde, bu hizmetlerin verildiği hayvan sahiplerinden ücret alınması, bu ücretin harcanması, suni tohumlama hizmetlerinin devrinin yapılması, tabii tohumlamada kullanılacak erkek damızlıkların seçimi, iç ve dış piyasadan temini ve köylere ariyet olarak verilmesi hakkındaki usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 — Bu Yönetmelik, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin suni tohumlama, tabii tohumlama, ovum ve embriyo transferi ve diğer biyoteknolojik faaliyetlerin usul ve esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.
Hukuki Dayanak
Madde 3 — Bu Yönetmelik 28/2/2001 tarihli ve 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;
Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,
İl Müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl Müdürlüklerini,
Kişi ve Kuruluşlar: Gerçek ve tüzel kişileri,
Serbest Veteriner Hekim: 6343 sayılı Kanun hükümleri uyarınca mesleğini serbest olarak icra eden veteriner hekimlerini,
Veteriner Sağlık Teknisyeni: Bakanlık Veteriner Sağlık Meslek Lisesi mezunu yardımcı personeli,
Önsoy Kütüğü: Ana ve babası belirli ancak ebeveynlerinin verim kayıtları olmayan mensup olduğu ırkın özelliklerini taşıyan hayvanlar için oluşturulacak geçici kayıt sistemini,
Soy Kütüğü: Pedigri düzenlemeye esas olacak bilgilerin düzenli olarak toplandığı veri tabanını,
Pedigri: Soy kütüğüne kayıt edilen damızlıklarla, safkan atların numara, isim, orijin, ırk,renk, eşkal, cinsiyet, doğum tarihi, verim kayıtları, yetiştirici ve sahibi ile hayvanın cetlerine ait bilgileri ve verimlerini belirten belgeyi,
Eneme-İğdiş Etme: Erkek hayvanın dölleme yeteneğini kalıcı olarak gidermeyi,
Damızlık: Yetiştirildiği ülkede veya yörede ırkına veya tipine özgü özellikleri
gösteren yüksek verimli, hastalıklardan ari, damızlık belgesi veya saf ırk sertifikası bulunan hayvanları,
Damızlık Sertifikası: Ana ve babası bilinen ancak cetlerinin verim kayıtları bilinmeyen damızlık hayvanlara Bakanlıkça veya yetki verilen kuruluşlarca verilen belgeyi,
Damızlık Belgesi: Pedigri belgeleri bulunan damızlıklardan, Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikteki kriterlere uygunluğu Bakanlıkça onaylanan belgeyi,
Birlik: Hayvancılık konularında faaliyet gösteren yetiştirme, hayvansal üretim, ıslah ve pazarlama amaçlı kurulan birlikleri,
Sperma: Sağlıklı ve damızlık niteliği taşıyan erkek hayvanlardan belirli yöntemlerle
alınan ejakülatların spermatolojik muayeneleri yapıldıktan sonra taze ya da dondurulmuş sperma porsiyonlarını,
Ovum: Döllenmemiş dişi eşey hücresini,
Embriyo: Döllenmiş ve bölünme evrelerine girmiş dişi eşey hücresini,
Suni tohumlama: Uygun tohumlama zamanında olduğu belirlenen dişi hayvanların
genital kanallarına spermaların hijyenik koşullarda nakledilmesini,
Embriyo Transferi: Sağlıklı ve yüksek verimli dişilerden elde edilen embriyoların taze
veya dondurularak uygun dönemdeki dişi hayvanların döl yatağına uygun teknik ve hijyenik koşullarda aktarımını,
Genetik Kopyalama: Damızlık hayvanlara ait bir genomdan biyoteknolojik yöntemler kullanılarak onun tüm genotipik özelliklerini taşıyan yeni bir canlının elde edilmesini,
Döl Kontrolü (Progeny testing): Soy kütüğü ve verim kayıtlarının düzenli tutulduğu yeterli teknik alt yapı, uzman personel ve hayvan varlığına sahip kuruluşlar tarafından yürütülen ve damızlıkları döllerinin verimlerine göre seçmeyi sağlayan uygulamaları,
Biyoteknolojik Faaliyet: Hayvanların eşey hücrelerini veya üreme fizyolojilerini etkilemek, yönlendirmek amacıyla yapılan her türlü uygulamayı,
İfade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Suni Tohumlama Uygulaması, Kursu, Suni Tohumlama İzni ve Suni Tohumlama Hizmetlerinin Devri
Uygulama Esasları
Madde 5 — Suni tohumlama uygulaması aşağıdaki esaslar dahilinde yapılacaktır.
a) Islah, ön soykütüğü ve soykütüğü amaçlı her türlü suni tohumlama faaliyetlerinde Bakanlık yetkili olup , Bakanlığın izni ile gerçek ve tüzel kişiler suni tohumlama yapabilirler.
b) Çift tırnaklı, tek tırnaklı ve diğer memeli hayvanlarla, kanatlı ve suda yaşayan hayvanlar ve bal arılarında suni tohumlamayı açılan kursları başarıyla tamamlayanlar yapar.
c) Kişi ve kuruluşlar suni tohumlama faaliyetinde bulunabilmek için İl Müdürlüğünden suni tohumlama yapma iznini almak zorundadırlar.
d) Sığır suni tohumlaması yapan kişi ve kuruluşlar yaptıkları uygulama ile ilgili olarak örneği Bakanlık tarafından belirlenip, İl Müdürlüğünce sayfa numarası verilerek mühürlenen tohumlama belgesini yetiştiriciye vermek zorundadır.
e) Suni tohumlama yapan kişi ve kuruluşlar tohumlama yaptıkları hayvanın kulak numarası yoksa, İl Müdürlüğü veya birlik tarafından temin edilecek, Geviş Getiren Büyükbaş Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği hükümlerine uygun küpeyi takmak zorundadır.
f) Suni tohumlama yapan kişi ve kuruluşlar, faaliyetleri ile ilgili olarak istenilen kayıtları tutmak ve Bakanlık tarafından tamimle belirlenecek aylık cetvelleri düzenlemek zorundadır.
g) Suni tohumlama izni almış kişi ve kuruluşlar suni tohumlama faaliyetlerinden vazgeçmeleri halinde bunu en az 2 ay önceden Bakanlığa bildirmek zorundadır.
h) Suni tohumlama yapacak kişi ve kuruluşlar; üretimine ve ithalatına Bakanlıkça onay verilen spermaları kullanmak zorundadırlar.
ı) Kişi ve kuruluşlar, bu Yönetmelik hükümlerini yerine getirmedikleri tespit edildiğinde birinci defa yazılı olarak ikaz edilir, ihmalin ya da kusurun tekerrürü halinde suni tohumlama yapma izinleri İl Müdürlüğünce iptal edilir. İzni iptal edildiği halde suni tohumlama faaliyetlerinde bulunan kişi ve kuruluşlar hakkında, Hayvan Islahı Kanunu’nun 19 uncu maddesi uygulanır.
i) Diğer hayvan türleri ile ilgili uygulama esasları Bakanlık tarafından tamimle belirlenir.
Suni Tohumlama Kursu
Madde 6 — Suni tohumlama kursu aşağıdaki esaslar dahilinde yapılacaktır.
a) Suni tohumlama kursu, Bakanlığın uygun bulduğu kurum ve kuruluşlarca düzenlenir. Kurs düzenleme yetkisi, kursun yürütüleceği yer, kurs programı, uygulama imkanları ve eğitim kadrosu dikkate alınarak Bakanlıkça verilir.
b) Kursa katılacakların eğitim ve diğer özelliklerini de içeren listesi, kurs başlamadan 15 gün önce Bakanlığa iletilir. Kurs sertifikası Bakanlığın onayından sonra geçerlilik kazanır.
c) Hayvancılıkla ilgili konularda eğitim veren meslek lisesi, yüksek okul ve fakülte mezunları ticari olarak suni tohumlama yetkisi almak için, diğer lise ve üstü eğitim almış olanlar ise, kendi sürülerinde suni tohumlama yapabilme yetkisi alabilmek için suni tohumlama kursuna katılabilirler.
d) Kursa katılanların kurs müddetince devam etmeleri mecburi olup kurslarda başarılı olanlara sertifika verilir. Kurs sertifikası Bakanlığın onayından sonra geçerlilik kazanır.
e) Kurs giderleri kamuda çalışanlar hariç kursa katılanlar tarafından karşılanır.
Suni Tohumlama İzni
Madde 7 — Suni tohumlama yapmak için İl Müdürlüklerinden izin almak zorunludur. Suni tohumlama izni almak isteyen kişi ve kuruluşlar ekinde aşağıdaki belgeler bulunan bir dilekçe ile İl Müdürlüğüne müracaat eder. Suni tohumlama izni verilmesi için gerekli şartları taşıyanlara ilgili Şube Müdürünün teklifi ve İl Müdürünün onayı ile suni tohumlama yapma izni verilir. Tüzel kişiliklerin suni tohumlama yapma izni, sertifikası bulunan ve kurs gören ilgili eleman adına verilir. İl Müdürlükleri verilen suni tohumlama izinlerini aylık olarak Bakanlığa bildirir.
a) Serbest Veteriner Hekimlerinin dilekçelerinin ekinde;
(1) Suni tohumlama kurs sertifikasının fotokopisi,
(2) 6343 sayılı Kanun ve buna bağlı olarak çıkarılmış yönetmeliğe uygun olarak alınmış muayenehane veya poliklinik açma ruhsatının fotokopisi.
b) Özel Hayvan Hastaneleri adına verilen dilekçelerin ekinde;
(1) Hayvan Hastanelerinin Kuruluş, Açılış, Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğe uygun olarak alınmış özel hayvan hastanesi ruhsatının fotokopisi,
(2) Hastane adına suni tohumlama yapacak kişiye ait suni tohumlama sertifikasının fotokopileri ile iş sözleşmesinin fotokopileri.
c) Suni Tohumlama Yapmak Üzere Kurulmuş Olan Şirketler adına verilen dilekçelerin ekinde,
(1) Şirketin faaliyetleri ile ilgili Ticari Sicil Gazetesi,
(2) Şirket adına suni tohumlama yapacak kişiye ait suni tohumlama kurs sertifikası ile iş sözleşmesi fotokopisi.
d) Birlikler, kooperatifler ve hayvancılık işletmeleri adına verilen dilekçelerin ekinde;
Birlikler, kooperatifler ve hayvancılık işletmeleri adına suni tohumlama yapacak kişiye ait suni tohumlama kurs sertifikası ve iş sözleşmesi.
e) Ticari amaçlı suni tohumlama yapmak isteyen kişiler kurs sertifikalarını, kuruluşlar ise, çalıştıracakları kişilerin kurs sertifikalarını ve noter onaylı iş akitlerini ekledikleri bir dilekçe ile faaliyet merkezi olarak seçtikleri İl Müdürlüğüne başvurarak izin almak zorundadırlar,
f) Hayvancılık alanında eğitim almış yüksek okul mezunu kişilerden serbest çalışmanın koşullarını yerine getirenler ile şirketler ve hayvancılık yapanların oluşturduğu birlik ve kooperatiflerle iş akdi olanlara ticari amaçlı tohumlama yetkisi verilir. Kursu tamamlayan fakat hayvancılıkla ilgili eğitim veren bir okuldan mezun olmayanlar da kendi sürülerinde tohumlama yapabilirler.
Suni Tohumlama Hizmetlerinin Kişi ve Kuruluşlara Devri
Madde 8 — İl Müdürlükleri, potansiyel olan yerlerde Bakanlıktan suni tohumlama izni almış kişi ve kuruluşların taleplerini dikkate alarak, suni tohumlama hizmetlerini bir protokol dahilinde kişi ve kuruluşlara yaptırabilirler. Bu konu ile ilgili usul ve esaslar Bakanlık tarafından talimatla düzenlenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bakanlık Tarafından Yapılan Suni Tohumlama ile Ovum ve Embriyo Transferinden Alınan Ücretin Tespiti, Ücret Tahsili ve Bu Ücretin Harcanması
Uygulama Ücreti Tespiti
Madde 9 — Bakanlık tarafından suni tohumlama, ovum ve embriyo transferi ve diğer biyoteknolojik faaliyetler ücret karşılığında yapılır. İl Müdürlüklerince yapılacak olan suni tohumlama, tabii tohumlama ovum ve embriyo transferi uygulamalarında beher hayvan başına alınacak ücret miktarı, İllerde, İl Müdürünün başkanlığında kurulacak komisyon tarafından tespit edilerek, Valilik onayı ile yürürlüğe girer.
Ücret Tespit Komisyonu
Madde 10 — Ücret Tespit Komisyonu; Vali Yardımcısının başkanlığında olmak üzere İl Müdürü, Proje ve İstatistik Şube Müdürü, Hayvan Sağlığı Şube Müdüründen teşekkül eder.
Bu komisyon İl Müdürünün talebi ile toplanır. Kararlar toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Komisyon Başkanının oyu belirleyici olur.
Sperma, Ovum ve Embriyo Ücret Tespiti
Madde 11 — Sperma, ovum ve embriyo fiyatları, üretildikleri üretim merkezince tespit edilir.
Satış
Madde 12 — Sperma üretim merkezleri, sperma, sıvı azot, pistole kılıfı, eldiven ve diğer sarf malzemelerini il müdürlüklerine ve özel sektöre ücreti mukabili döner sermaye mevzuatına uygun olarak satarlar.
Sığır Suni Tohumlama Uygulama Ücretinin Tahsili ve Harcanması
Madde 13 — Suni tohumlama, embriyo transferi ve biyoteknolojik uygulamalarında, alınacak ücretin tahsilatı ve harcanması, İl Müdürlüğü Döner Sermaye mevzuatına uygun olarak yapılır. Sığır suni tohumlama uygulamalarında, birinci tohumlama ücretli olup izleyen ikinci tohumlamadan ücret alınmaz. Müteakip uygulama ücrete tabidir.
Diğer Hayvanlarda Suni Tohumlama Uygulama Ücreti
Madde 14 — Kanatlı ve suda yaşayan hayvanlar, arı ve ipek böceği suni tohumlama uygulamaları ücret tespiti Bakanlık tarafından talimatla belirlenir.
Malzeme Alımları
Madde 15 — İl müdürlükleri ihtiyaçları olan suni tohumlama malzemesi ve spermayı Bakanlığa bağlı sperma üretim merkezleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörden ücreti mukabilinde temin edebilirler.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tabii Tohumlama Faaliyetleri
Madde 16 — Tabii tohumlama faaliyetlerinin yapılacağı yerleri ve erkek damızlıkların ırkını, yörelerdeki hayvan popülasyonuna göre Bakanlık belirler.
Madde 17 — Tabii tohumlamada kullanılacak erkek damızlıklarda aranılacak özellikler şunlardır.
a) Bakanlıkça talimatla belirlenecek hastalıklardan ari olmalıdır.
b) Irkının niteliklerini taşımalıdır.
c) Soy kütüğü belgesine sahip olmalıdır.
d) Soy kütüğü kayıtları tutulmayan erkek hayvan türlerinde, erkek hayvanlar damızlık niteliği taşımalıdır.
Madde 18 — Tabii tohumlamada kullanılacak damızlık erkek hayvanlar, peryodik olarak hastalıklar yönünden referans laboratuvarlarda teste tabi tutularak, bu kayıtlar ile yaptıkları tohumlamalara ait bilgiler kayıt edilir.
Madde 19 — Kişi ve kuruluşlar ıslah amaçlı olarak tabii tohumlamada kullanacakları erkek damızlıklar için 17 nci maddedeki hususları yerine getirerek Bakanlıktan izin almak zorundadır.
Madde 20 — Damızlıkta kullanılmak üzere köylere ariyet olarak verilen boğa, koç ve tekelerin; veriliş tarihinden itibaren bir yıl müddetle bakım, beslenme ve kullanılmasının usulüne uygun olarak yapıldığının tespitinden sonra, talepleri halinde, il müdürlükleri ile köy ihtiyar meclisi arasında yapılan protokolle köylere verilir.
Protokolde;
a) Barınak, besleme ve bakım koşulları,
b) Damızlık niteliğini yitirmesi ya da sağlık bozukluklarında kıymet takdir komisyonlarınca belirlenecek bedelin köy ihtiyar meclisine tazmin ettirileceği,
c) Aşım kayıtlarının tutulacağı hususlar yer alacaktır.
Madde 21 — Tabii tohumlama uygulamalarında ücret tahsilatı ve harcaması köy muhtarlığının yetkisinde olup, boğa, aygır, koç ve tekelerin her türlü giderleri köy muhtarlığınca sağlanır.
Madde 22 — Bakanlık tarafından köylere verilen erkek damızlıkların mecburi kesim veya ölümleri nedeni ile düşümleri ayniyat yönetmeliği uyarınca il müdürlükleri ilgili Şube Müdürünün teklifi ve il müdürünün onayı ile yapılır. Her mali yıl sonunda, düşüm miktarları Bakanlığa bildirilecektir.
Madde 23 — Koç, teke, aygır ve boğalarını izinsiz olarak ticari amaca yönelik tabii tohumlamada kullanan kişi ve kuruluşlara ait erkek hayvanlar enenir veya iğdiş ettirilir, kişi ve kuruluşlar hakkında Hayvan Islahı Kanununun 16 ncı maddesi uygulanır.
Madde 24 — Tabii tohumlama boğası ithalatı yapacak kişi ve kuruluşlar, "Embriyo ve Sperma Üretim Merkezlerinin Kuruluş, Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik”te belirtilen suni tohumlama boğası ithalatına ilişkin kriterleri sağlamak zorunda olup, ithal edilen boğayı sadece kendi işletmelerinde kullanabilirler. Bu nedenle işletmelerinde bulunan boğa altı inek sayısını belgelemek zorundadırlar.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Sperma, Ovum ve Embriyo İthalatı
Sperma İthalatı
Madde 25 — Sperma ithalatı yapacak gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlar Bakanlığın iznini almak zorundadır.
Madde 26 — İthalatı yapan kişi ve kuruluşlar sperma ithalatını müteakip 1 ay içinde yurt içinde bulunan Bakanlığa bağlı kontrol laboratuvarlarında ya da veteriner fakültelerinin ilgili birimlerinde sağlık ve kalite yönünden muayene ettirerek uygunluk belgesi almak zorundadırlar. Müracaat esnasında, uygunluk belgesini almadan satılmayacağına dair yazılı taahhütname vereceklerdir.
Madde 27 — En geç 45 gün içinde ithal edilen spermaya ait uygunluk belgesi Bakanlığa iletilmek zorundadır. Bu belge getirilmediği takdirde yapılan ithalat sonu getirilen spermaların kullanılmasına izin verilmez.
Madde 28 — Boğa sperması ithalatı yapacak gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlar, doz miktarını da belirterek hangi ırka ait sperma ithal edeceğini gösterir kaşeli ve imzalı dilekçelerine aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.
a) Sperma ithalatı yapabileceğini belirtir Ticari Sicil Gazetesi veya fotokopisi,
b) Spermanın alındığı kuruluş tarafından verilen, imza sahibinin adı ve soyadı belirtilerek imzalanmış ve kaşelenmiş, Damga Vergisi Kanununa uygun olarak damga pulu yapıştırılmış 1 adet asıl 2 adet fotokopi olmak üzere 3 nüsha proforma fatura,
c) Spermanın üretim tarihi veya operasyon numarası, hayvanın ırkı, adı, kulak numarasının okunaklı şekilde kodlandığına dair üretici kuruluş tarafından onaylanmış belge,
d) Her yıl Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat Rejimi Kararnamesindeki örneğe uygun olarak düzenlenmiş, Damga Vergisi Kanununa uygun olarak damga pulu yapıştırılmış, ithalatçı kuruluş tarafından imza sahibinin adı ve soyadı belirtilerek imzalanmış ve kaşelenmiş 4 nüsha kontrol belgesi,
e) Noterden tasdikli imza sirküleri,
f) Konsolosluk tasdikli 1 adet asıl, 1 adet fotokopi olmak üzere 2 nüsha sağlık sertifikası ve yeminli büro tarafından yapılmış iki adet Türkçe tercümesi,
g) Sperması getirilen boğaların ait olduğu ıslah organizasyonu tarafından onaylanarak imzalanmış 1 adet asıl, 2 adet fotokopi olmak üzere pedigrileri,
h) Sperması getirilecek boğaların döl kontrolünü tamamladığına dair, ait olduğu ıslah organizasyonu tarafından onaylanarak imzalanmış belge.
Pedigriler en fazla 1 yıl öncesine ait olacaktır. Bir yıl içinde uygunluğu Bakanlık tarafından onaylanmış boğadan tekrar sperma getirileceğinde o boğaya ait pedigrinin aslı aynı yıl içinde istenmeyecektir.
Sperma ithalatında uyulması gereken teknik ve sağlıkla ilgili şartname Bakanlık tarafından talimatla belirlenir.
Madde 29 — Sperma ithal eden kişi ve kuruluşlar spermayı Bakanlıktan suni tohumlama yapma izni almış kişi ve kuruluşlara vermek, alıcılarla ilgili kayıt tutmak ve bu kayıtları Bakanlığa göndermek zorundadırlar.
Madde 30 — Diğer hayvan türlerinin sperma ithalatına ilişkin hususlar, Bakanlık tarafından talimatla belirlenir.
Ovum ve Embriyo İthalatı
Madde 31 — Ovum ve embriyo ithalatı yapacak kişi ve kuruluşlar Bakanlıktan izin almak zorundadırlar. İthalat için aşağıdaki belgeler Bakanlığa ibraz edilmelidir.
a) İthal edilen ovum ve embriyonun ithalatçı ülkenin onayladığı bir kurum tarafından elde edildiğine ve işlendiğine dair resmi makamlarca onaylanmış belge,
b) Ovum ve embriyonun elde edildiği kurumun ismi, hayvanın ırkı, elde edildiği ve işlendiği tarihin belirtildiği resmi makamlarca onaylı belge,
c) Ovum ve embriyo ithalatı yapabileceğini belirtir Ticari Sicil Gazetesi’ni veya noter onaylı fotokopisi,
d) Ovum ve embriyo ihracatını yapan kuruluş tarafından imza sahibinin adı ve soyadı belirtilerek imzalanmış ve kaşelenmiş, Damga Vergisi Kanununa uygun olarak damga pulu yapıştırılmış 1 adet asıl, 2 adet fotokopi olmak üzere 3 nüsha proforma fatura,
e) Her yıl Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat Rejimi Kararnamesindeki yayınlanan örneğe uygun olarak düzenlenmiş Damga Vergisi Kanununa uygun olarak damga pulu yapıştırılmış, ithalatçı tarafından imza sahibinin adı ve soyadı belirtilerek imzalanmış ve kaşelenmiş 4 nüsha kontrol belgesi,
f) Noterden tasdikli imza sirküleri,
g) Konsolosluk tasdikli 1 adet, asıl 1 adet fotokopi olmak üzere 2 nüsha sağlık sertifikası ve yeminli büro tarafından yapılmış 2 nüsha Türkçe tercümeleri,,
h) Ovum ve embriyonun damızlık değeri belirlenmiş, sağlıklı ana ve babadan elde edildiğine dair ait olduğu ıslah organizasyonu tarafından onaylanarak imzalanmış belge,
ı) Müracaat esnasında her belgeye ait Türkçe tercümeleri,
i) Ovum ve embriyo ithalatında uyulması gereken teknik ve sağlıkla ilgili şartname Bakanlık tarafından belirlenir.
Ovum ve Embriyo Transferi Uygulaması Esasları
Madde 32 — Ovum ve embriyo transferi uygulaması aşağıdaki esaslar dahilinde yapılacaktır.
a) Ovum ve embriyo transferi yapacak kişi ve kuruluşlar Bakanlıktan izin almak zorundadırlar.
b) Ovum ve embriyo transferi uygulaması, bu konuda eğitim almış uzman kişilerce yapılır.
c) Ovum ve embriyo uygulaması sonucu doğan her yavru ile ilgili kayıtların tutulması şarttır.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
Madde 33 — Bu Yönetmeliğin yayımlanması ile birlikte “Sığır Suni Tohumlaması Yapacak Gerçek ve Tüzel Kişilerin Uyacakları Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve "Suni Tohumlama, Tabii Tohumlama ve Embriyo Transferi Hakkında Yönetmelik” hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.
Özel Hüküm Bulunmaması Durumu
Madde 34 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde genel hükümlere göre işlem yapılır.
Madde 35 — Bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili diğer hususlar Bakanlık talimatlarıyla tespit edilir.
Yürürlük
Madde 36 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 37 — Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.
Listeye geri dön

Mevzuat  Kategorisindeki Diğer Yazılar
Hayvanlarda Soykütüğü ve Önsoykütüğü Esasları ile Çalışma Usulleri Hakkında Yönetmelik
Suni Tohumlama Yönetmeliği
Hayvan Sağlığı Kabin Açma Yönetmeliği
Hayvan Hastaneleri Yönetmeliği
Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği
Hayvancılık İşletmeleri Yönetmeliği
Hayvan Gen Kaynaklarının Korunması Hakkında Yönetmelik
Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Yönetmeliği
İndirimli Tarımsal Kredi Yönetmeliği
Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında KararAnket
Anket yok.
Üye Girişi
Eposta :  
Şifre :
Üye Olmak için tıklayınız | Şifrenizi hatırlamıyorsanız tıklayınız
Duyurular
Makaleler

Faaliyet Takvimi (Haziran)
H Ptz Sa Çrş Prş Cum Cts Pz
22      12
233456789
2410111213141516
2517181920212223
2624252627282930
  

Nöbetçi Eczaneler

Web EPostaANASAYFAHAKKIMIZDARESİM GALERİSİZİYARETÇİ DEFTERİYAYINLARIMIZİLETİŞİMBİLGİ EDİNME