Menü

Hava Durumu

Döviz Kurları

İstatistik

Mevzuat\Yönetmelikler\Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar
Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar
 
Madde1-Bu Karar, 2000-2004 yılları arasında 5 yıl süre ile uygulanacak olup hayvancılığın desteklenmesi ile ilgili hususları kapsar. Bu Karar kapsamında her yıl için ihtiyaç duyulacak kaynak miktarı ilgili yıl bütçe kanunları ile belirlenir.

Madde 2-Destekleme konuları şunlardır.

a) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca onaylanan yem bitkileri üretim projelerinin, nakliye ve gübre bedelleri hariç, çok yıllık yem bitkilerinde birinci yıl yatırım giderleri ve uygun görülen işletme giderlerinin ekiliş alanları ile uyumlu alet ve ekipman dahil %30’u, tek yıllık yem bitkilerinde ise işletme giderlerinin ekiliş alanları ile uyumlu alet ekipman dahil %20’ si doğrudan üreticilere ödenir.
b) Yurt içinde çiftçi veya Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nce yetiştirilen ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca damızlık belgesi veya sertifika verilmiş kültür ırkı damızlık gebe düveleri satın alanlara; damızlık belgesine veya pedigriye sahip süt sığırları için Bakanlığın her yıl Ocak ayı içerisinde belirleyeceği hayvan fiyatının % 30’u, saf ırk sertifikasına sahip kültür ırkı süt sığırları için ise bu fiyatın % 15’ i ödenir. Bu desteklemeden yararlanacak hayvan sayısı 5 yılda toplam 100 bin başı geçmeyecektir.
c) Suni tohumlama yaptıran yetiştiricilere; kalkınmada öncelikli iller ve soy kütüğüne kayıtlı işletmelerde daha fazla olmak üzere, kriterleri ve miktarları Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca çıkarılacak tebliğ ile belirlenecek teşvik primi ödenir.Bu desteklemeden yararlanacak hayvan sayısı 5 yılda toplam 10 milyon başı geçmeyecektir.
d) Gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlarca yeni kurulacak suni tohumlama ekiplerinin teknisyen termosu, sıvı azot kabı, suni tohumlama sandığı, dekonjelatör, pistole, payet pensi, makas gibi demirbaş malzeme bedellerinin her yıl Ocak ayı içerisinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca belirlenecek değer üzerinden, kalkınmada öncelikli illerde % 50’si, diğer illerde % 25’i teşvik primi olarak ödenir. Bu desteklemeden yararlanacak ekip sayısı 5 yılda toplam 2000’i geçmeyecektir.

Madde 3-Desteklemeler için gerekli kaynak, ilgili yıl bütçesinde hayvancılık için ayrılan ödenekten karşılanır ve T.C. Ziraat Bankası aracılığı ile ödenir.

Madde 4-Haksız ödendiği tespit edilen destekleme ödemeleriyle ilgili alacaklar ödemenin yapıldığı tarih itibarıyla, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgililerden tahsil edilmek üzere ilgili vergi dairelerine intikal ettirilir.

Madde 5-Bu Karar’ın uygulanması ile ilgili olarak T.C.Ziraat Bankası’na destekleme prim tutarının % 1’i oranında hizmet komisyonu ödenir.

Madde 6-Bu Karar’ın uygulanması ile ilgili tebliğ, Hazine Müsteşarlığı ve T.C.Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü’nün uygun görüşleri alınmak suretiyle Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca hazırlanarak bu Karar’ın yayımlandığı tarihten itibaren en geç 45 gün içerisinde yayımlanır.

Madde 7-Destekleme ödemeleri ile ilgili hususlarda denetimi sağlayacak tedbirleri Tarım ve Köyişleri Bakanlığı alır.

Madde 8-26/11/1998 tarihli ve 98/12173 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 9- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 10- Bu Karar’ı Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan ile Tarım ve Köyişleri Bakanı birlikte yürütür.

Tebliğ

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :

2000/467 Sayılı Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Esasları Tebliği

(Tebliğ No: 2000/22)

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç ve kapsam

Madde 1- Ülkemiz hayvancılığının geliştirilmesi ve hayvansal üretimin artırılması amacıyla, nitelikli kaba yem açığının kapatılması için yem bitkileri üretiminin teşvik edilmesi, genetik ıslahı daha etkili ve yaygın hale getirmek için suni tohumlama ile soy kütüğü kayıtları tutulması ve belgeli damızlık kullanımının teşvik edilmesi gibi hususlardan oluşan “Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar” ile ilgili usul ve esasları kapsar.

Tanımlar
Madde 2- Bu Tebliğde geçen ifadelerden;

Bakanlık : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nı,
Hazine : Hazine Müsteşarlığı’nı,
Banka : T.C.Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü’nü,
İl Müdürlüğü : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl Müdürlükleri’ni,
Banka Şubesi : T.C.Ziraat Bankası mahalli Şube Müdürlükleri’ni,
İlçe Müdürlüğü : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İlçe Müdürlükleri’ni,
Karar : 2000/467 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar’ı, tanımlar.

Madde 3- Desteklemeler için gerekli kaynak yılı bütçesine hayvancılık için ayrılan ödenekten karşılanır ve T.C.Ziraat Bankası aracılığıyla ödenir.

İKİNCİ BÖLÜM
Destekleme Konuları ve Esasları

Madde 4- Yem bitkileri üretiminin teşviki aşağıdaki esaslara göre belirlenir.

a) Bakanlıkça onaylanan yem bitkileri üretim projelerinin, nakliye, ilaç ve gübre bedelleri hariç, çok yıllık yem bitkilerinde birinci yıl yatırım giderleri ve uygun görülen işletme giderlerinin, ekiliş alanları ile uyumlu alet ve ekipman dahil % 30’u, tek yıllık yem bitkilerinde ise işletme giderlerinin, ekiliş alanları ile uyumlu alet ekipman dahil % 20’si doğrudan üreticilere ödenir.
b) Hazırlanacak projeler çok yıllık yem bitkilerinde en az 10 en çok 500 dekar, tek yıllık yem bitkilerinde ise en az 25 en çok 1000 dekar olacaktır.
c) Tek ve çok yıllık yem bitkilerinde ekiliş alanları ve türleri ile uyumlu silaj makinesi, ot biçme makinesi, mibzer, balya makinesi, ot çevirme tırmığı, françis merdane, rötovatör, taşıma römorku, yükleme aparatı, pulluk, yağmurlama sulama sistemleri ve motopomp giderleri aşağıdaki şartlarda desteklenecektir.
Proje alanı en az 50 dekar ve üzerinde olan çok yıllık yem bitkileri üretim projelerine çayır biçme makinesi, silaj makinesi, rötovatör, pulluk ve ot tırmığı, en az 200 dekar ve üzerinde olan çok yıllık yem bitkileri üretim projelerine sayılanlara ilaveten mibzer, françis merdane ve taşıma römorku, en az 300 dekar ve üzerinde çok yıllık yem bitkileri üretim projelerine sayılanlara ilaveten balya makinesi alımı için destekleme yapılacaktır.
Proje alanı en az 100 dekar ve üzerinde olan tek yıllık yem bitkileri üretim projelerine çayır biçme makinesi, silaj makinesi, rötovatör, pulluk ve ot tırmığı, en az 400 dekar ve üzerinde olan çok yıllık yem bitkileri üretim projelerine sayılanlara ilaveten mibzer, françis merdane ve taşıma römorku, en az 600 dekar ve üzerinde tek yıllık yem bitkileri üretim projelerine sayılanlara ilaveten balya makinesi alımı için destekleme yapılacaktır.
Sulama sistemleri ile ilgili alet ekipman İl Müdürlüklerin uygun görüşü doğrultusunda yapılacaktır.
Satın alınacak alet-makineler fabrika çıkışlı yeni, seri numaraları kazınmayacak şekilde belirgin, TSE standartlarına uygun ve ayrıca bu alet-makinelerin deney raporları da olacaktır. İbraz edilecek alet makinelere ait faturalar proje onay tarihinden sonraki bir tarihte alınmış olacaktır. Alımı yapılan alet ve makinelerin beş yıl süre ile başka bir şahıs veya kuruluşa satışı mümkün olmayacaktır. Buna ilişkin taahhütname ilgili şahıstan talep edilecek ve taahhütname şartlarına uyulup uyulmadığı proje süresince Bakanlıkça takip edilecektir. Fatura bedelleri, Bakanlıkça her yıl belirlenecek birim fiyatlardan yüksek olması halinde, desteklemeye, Bakanlıkça belirlenen birim fiyatları esas alınacaktır.
Yem bitkileri üretimi yapmak amacıyla küçük miktarlarda ekiliş yapan çiftçilerin, alet makine desteğinden faydalanmak için kendi aralarında birleşerek muhtarlık tüzel kişiliği önderliğinde, kooperatif ve birlikler ise kendi tüzel kişilikleri ile ortak proje sunarak belirtilen alet ekipman desteklerinden yararlanabilir. Hazırlanacak projede, kooperatif ve birlikler de tüzel kişilik, diğerlerinde ise tüzel kişilikle birlikte projede yer alan şahıslar müteselsilen sorumlu olacaklardır.
d) Proje uygulama alanlarında şahsa ait tapu, mirasçı ise mirasçıların tek yıllık üretim projelerinde tek yıllık, çok yıllık üretim projelerinde en az 5 yıllık noter tasdikli muvafakat name, kiracı ise tek yıllık üretim projelerinde tek yıllık, çok yıllık üretim projelerinde en az 5 yıllık noter tasdikli kira sözleşmesi, iştirakçi ise ortaklarının tek yıllık üretim projelerinde tek yıllık, çok yıllık üretim projelerinde en az 5 yıllık noter tasdikli muvafakat namesinin ibraz edilmesi gerekir.
e) Ekilecek yem bitkileri tohumlarının sertifikalı olmasına dikkat edilecektir. Hangi tür, sınıf ve kademedeki tohumlukların işletme giderleri içerisinde sayılacağı ve bunlara uygulanacak destekleme ödemesi oranları Bakanlıkça belirlenecektir.
f) Desteklemeye tabi 25-500 dekar büyüklükteki tek yıllık ve 10-250 dekar büyüklükteki çok yıllık yem bitkileri üretim projeleri İl Müdürlükleri tarafından onaylanacaktır. Tek yıllık yem bitkileri üretim projelerinde 500 dekar ve üzeri, çok yıllık yem bitkileri üretim projelerinde ise 250 dekar ve üzerindeki projelerin onayları Bakanlıkça yapılacaktır.
g) Tütün ve şeker pancarı alanlarında alternatif ürün olarak yem bitkisi yetiştirmeyi hedefleyen projelere öncelik verilecektir.
h) Kendi tapulu arazisinde, yapay mera tesis etmek isteyenler, çok yıllık yem bitkileri üretimine ödenen % 30 oranındaki desteklemelerden yararlandırılır.
ı) Satın almış oldukları alet ve ekipmanları teslim tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde Bakanlıkça kabul edilebilecek mücbir sebepler (Savaş, alet-ekipman sahibinin ölümü, hastalık, yangın, sel, deprem gibi tabi afetler ile Resmi görevlilerce verilecek teknik raporlardaki nedenler) dışında elinden çıkaran üreticilere ödenen destekleme miktarları 11 inci maddeye göre tahsil edilir.
i) Destekleme ödemeleri projeye uygun olarak ekimi müteakip, İl Müdürlüklerinin çıkışı yerinde tespitinden sonra yem bitkileri teşvik primi hak ediş belgesine (Ek-1) istinaden T.C Ziraat Bankası’nca üreticilere doğrudan ödenecektir.

Madde 5- Belgeli damızlık sığırların teşviki aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) Yurt içinde, çiftçi veya TİGEM’ ce yetiştirilen ve Bakanlıkça veya Bakanlıkça yetki verilmiş kurumlarca damızlık belgesi veya sertifika verilmiş damızlık gebe düveleri gerek kredili ve gerekse peşin satın alanlara; damızlık belgesine veya pedigriye sahip süt sığırları için her yıl Ocak ayı içerisinde Bakanlıkça belirlenecek şartlar doğrultusunda ırk bazında belirlenecek hayvan fiyatının % 30’u, saf ırk sertifikasına sahip kültür ırkı süt sığırları için ise bu fiyatın % 15’ i ödenir. Bu desteklemeden yararlanacak hayvan sayısı 5 yılda toplam 100 bin başı geçmeyecektir.
Destekleme miktarı, Bakanlığın 6/1/2000 tarihli “Damızlık Süt Sığırlarında Soy Kütüğü Talimatı” doğrultusunda belge türüne göre farklı uygulanır.
b) Desteklemeden yararlanacak düve, damızlık belgesi ya da saf ırk sertifikasına sahip olacaktır. Düve, asgari 15 ay yaşta ve aynı ırk boğa ile tohumlanmış ve saf ırk sertifikası veya damızlık belgesinde tohumlama kaydının belirtilmiş olması gerekmektedir.
Yukarıda belirtilen şekilde damızlık belgeli/sertifikalı olmak koşulu ile ilk yavrusuna en az 3 ay gebe düvelerden satın alanlar yararlandırılır.
c) Tarımsal kalkınma kooperatiflerinin ortaklar mülkiyetinde yürüttüğü damızlık süt ve süt sığırcılığı projeleri hariç, kişi veya kuruluşlar en fazla 50 baş damızlık için desteklemeden yararlandırılır.
d) Destekleme primi mahalli tarım teşkilatlarınca uygunluğu onaylanmış satış belgelerine (fatura, müstahsil makbuzu ve benzeri) istinaden T.C.Ziraat Bankasınca nakden veya mahsuben ödenir.
e) Belgeli damızlık hayvana ömrü boyunca bir defa destekleme ödemesi yapılır ve bu durum belgesine işlenir.
f) Gerek kredili ve gerekse peşin olarak almış oldukları damızlıkların teslim tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca kabul edilebilecek mücbir sebepler (Savaş, hayvan veya sahibinin ölümü, hastalık, yangın, sel, deprem gibi tabi afetler ile Resmi Veteriner Hekim’ce verilecek mecburi kesim raporlarındaki nedenler) dışında elinden çıkaran üreticilere ödenen destekleme miktarları 11 inci maddeye göre tahsil edilir.
 

Madde 6- Suni tohumlama teşvik primi aşağıdaki esaslara göre ödenir.

a) Suni tohumlama yaptıran yetiştiricilere; kalkınmada öncelikli iller ve soy kütüğüne kayıtlı işletmelerde daha fazla olmak üzere, kriterleri ve miktarları Bakanlıkça çıkarılacak tebliğ ile belirlenecek teşvik primi ödenir. Bu desteklemeden 5 (beş) yıl süre ile primden yararlanacak suni tohumlanan inek sayısı en fazla 10.000.000 (on milyon) baş olacaktır.
b) Her yıl Ocak ayında Bakanlığın tespit edeceği suni tohumlama bedelinin; kalkınmada öncelikli illerde ve soy kütüğüne kayıtlı işletmelerde % 50’si, diğer illerde ve işletmelerde ise % 25’i suni tohumlama primi olarak ödenir.
c) Suni tohumlama teşvik primi alacak yetiştirici, suni tohumlama uygulamasını yapan gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlar tarafından düzenlenen fatura, suni tohumlama belgesi ve payet ile İl Müdürlüğüne müracaat eder ve İl Müdürlüğünün hazırlayacağı suni tohumlama teşvik primi hak ediş belgesine (EK-2) istinaden T. C. Ziraat Bankasınca suni tohumlama teşvik primi ödenir.
d) Suni tohumlama primi, İl Müdürlükleri ekipleri veya Bakanlıktan suni tohumlama izni almış gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlar tarafından suni tohumlanmış her inek için yılda bir kez ödenir.

Madde 7- Yeni kurulacak suni tohumlama ekiplerinin teşviki aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) Gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlarca yeni kurulacak suni tohumlama ekiplerinin teknisyen termosu, sıvı azot kabı, suni tohumlama sandığı, dekonjelatör, pistole, payet pensi, makas gibi demirbaş malzeme bedellerinin her yıl Ocak ayı içerisinde Bakanlıkça belirlenecek değer üzerinden, kalkınmada öncelikli illerde % 50’si, diğer illerde % 25’i teşvik primi olarak ödenir. Bu desteklemeden yararlanacak ekip sayısı 5 yılda toplam 2000 adet olacaktır.
b) Gerçek ve tüzel kişilere, yeni kuracakları suni tohumlama ekiplerinin yukarıda sayılan demirbaş malzeme bedellerinin Bakanlığın her yıl Ocak ayında tespit edeceği fiyatın kalkınmada öncelikli illerde % 50’si, diğer illerde ise % 25’i teşvik primi olarak ödenir.
Alımı yapılan alet ekipmanlar yeni olacak ve ibraz edilecek alet makinelere ait faturalar proje onay tarihinden sonraki bir tarihte alınmış olacaktır. Bu alet ve ekipmanların 5 (beş) yıl süre ile başka bir şahıs veya kuruluşa satışı mümkün olmayacaktır.
c) Primden yararlanmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler; 30/1/1985 tarihli ve 18651 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Sığır Suni Tohumlaması Yapacak Gerçek ve Tüzel Kişilerin Uyacakları Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri kapsamında Bakanlıktan aldığı suni tohumlama izin belgesi, asgari beş yıl suni tohumlama faaliyeti yapacağına dair taahhütname, proje, fizibilite raporu ve teşvik kapsamındaki ekipmanlara ait fatura ile İl Müdürlüğüne müracaat eder.
d) Yeni kuracakları suni tohumlama ekipleri için teşvik priminden yararlanacak gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşların ibraz ettiği fatura bedeli Bakanlığın belirlediği fiyatın üzerinde ise Bakanlığın belirlediği bedel esas alınarak, eğer fatura bedeli Bakanlığın belirlediği fiyatın altında ise fatura bedeli esas alınarak destek miktarı belirlenir ve İl Müdürlüğünün düzenleyeceği yeni kurulacak suni tohumlama ekiplerinin teşvik primi hak ediş belgesine (EK-3) istinaden T.C. Ziraat Bankasınca ödenir.
e) Satın almış oldukları alet ve ekipmanları teslim tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde Bakanlıkça kabul edilebilecek mücbir sebepler (Savaş, alet-ekipman sahibinin ölümü, hastalık, yangın, sel, deprem gibi tabi afetler ile Resmi görevlilerce verilecek teknik raporlardaki nedenler) dışında elinden çıkaran üreticilere ödenen destekleme miktarları 11 inci maddeye göre tahsil edilir.
f) Desteklemeye tabi olacak ekip sayısı 5 ve 5’in altında ise projeleri İl Müdürlükleri tarafından onaylanacaktır. 5’in üzerinde ekip sayısı olan projelerin onayları Bakanlıkça yapılacaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Komisyon
Madde 8- Bu Tebliğ’in uygulanması ile ilgili olarak T.C.Ziraat Bankası’na destekleme prim tutarının % 1’i oranında hizmet komisyonu ödenir.

Madde 9- Bu Tebliğ’de yer almayan teknik konularla ilgili hususlarda Bakanlık genelgeleri uygulanır.

Madde 10- Bu desteklemelerden Kamu kuruluşları yararlanamazlar.

Madde 11- Haksız ödendiği tespit edilen destekleme ödemeleri ile ilgili alacaklar ödemenin yapıldığı tarih itibari ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümlerine göre ilgililerden tahsil edilmek üzere ilgili vergi dairelerine intikal ettirilir.

Yürürlük
Madde 12- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 13- Bu Tebliğ hükümlerini, Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

Listeye geri dön

Mevzuat  Kategorisindeki Diğer Yazılar
Hayvanlarda Soykütüğü ve Önsoykütüğü Esasları ile Çalışma Usulleri Hakkında Yönetmelik
Suni Tohumlama Yönetmeliği
Hayvan Sağlığı Kabin Açma Yönetmeliği
Hayvan Hastaneleri Yönetmeliği
Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği
Hayvancılık İşletmeleri Yönetmeliği
Hayvan Gen Kaynaklarının Korunması Hakkında Yönetmelik
Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Yönetmeliği
İndirimli Tarımsal Kredi Yönetmeliği
Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında KararAnket
Anket yok.
Üye Girişi
Eposta :  
Şifre :
Üye Olmak için tıklayınız | Şifrenizi hatırlamıyorsanız tıklayınız
Duyurular
Makaleler

Faaliyet Takvimi (Temmuz)
H Ptz Sa Çrş Prş Cum Cts Pz
27 1234567
28891011121314
2915161718192021
3022232425262728
31293031  

Nöbetçi Eczaneler

Web EPostaANASAYFAHAKKIMIZDARESİM GALERİSİZİYARETÇİ DEFTERİYAYINLARIMIZİLETİŞİMBİLGİ EDİNME