Menü

Hava Durumu

Döviz Kurları

İstatistik

Mevzuat\Yönetmelikler\Hayvan Gen Kaynaklarının Korunması Hakkında Yönetmelik
Hayvan Gen Kaynaklarının Korunması Hakkında Yönetmelik
 
21 Haziran 2003 Tarih ve 25145 Sayılı Resmi Gazete
 
Hayvan Gen Kaynaklarının Korunması Hakkında Yönetmelik
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye hayvan gen kaynaklarının genotipik ve fenotipik özelliklerinin belirlenmesi, korunması amacıyla yetiştirilmesi, bu özelliklerin kayıt ve koruma altına alınması ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 — Bu Yönetmelik, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının ana hizmet birimleri ile bağlı ve ilgili birimleri ve bu amaca yönelik faaliyet gösteren diğer kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiliği haiz kuruluşlara ait hayvan gen kaynaklarının korunması ile ilgili çalışmaları kapsar.
Hukuki Dayanak
Madde 3 — Bu Yönetmelik, 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,
b) Genel Müdürlük: Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğünü,
c) Ulusal Komite: Hayvan Gen Kaynaklarını Koruma Ulusal Komitesini,
d) Çalışma Gurubu: Ulusal Komitenin belirleyeceği konu ile ilgili uzmanlardan oluşan gurubu,
e) Hayvan Gen Kaynakları: Türkiye’ye özgü ve/veya özel niteliklere sahip evcil ve yabani hayvan tür, alt tür, ırk, tip, ekotip ve topluluklarını,
f) Koruma: Hayvan gen kaynaklarının korunmasını,
g) Gen Bankası: Sperma, ovum, embriyo ve diğer hayvansal genetik materyalin koruma altına alındığı yeri,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Ulusal Komitenin Kuruluşu, Çalışma Esasları, Görevleri, Sekretaryası ve Sekretaryanın Görevleri
Ulusal Komitenin Kuruluşu
Madde 5 — Ulusal Komite Bakanlık Müsteşar Yardımcısı başkanlığında aşağıda belirtilen kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşur:
a) Bakanlık ilgili birimlerinden 5 temsilci,
b) İlgili Bakanlıklardan 2 temsilci,
c) Üniversitelerin ilgili Fakültelerinden 4 temsilci,
d) İlgili Meslek Kuruluşlarından 2 temsilci,
e) İlgili Sivil Toplum Kuruluşlarından 4 temsilci.
Ulusal Komitenin Çalışma Esasları
Madde 6 — Ulusal Komitenin çalışma esasları aşağıda belirtilmiştir:
a)Ulusal Komite Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki kez olağan olarak, gerektiğinde Bakanlığın daveti üzerine veya üyelerin en az 1/3 ünün sekretaryaya yazılı müracaatından sonra olağanüstü olarak toplanır.
b) Komite, üyelerin en az 2/3’ ü ile toplanır,
c) Kararlar, toplantıya katılan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile alınır.
Ulusal Komitenin Görevleri
Madde 7 — Ulusal Komitenin görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Koruma faaliyetleri ile ilgili ilkeleri, hedefleri ve politikaları belirlemek,
b) Konu ile ilgili önceki yıl çalışmalarını değerlendirmek, sonraki yıl çalışma programını yapmak,
c) Uygulamada karşılaşılan sorunlar ve bunların çözümleri ile ilgili teklifleri hazırlamak,
d) Hayvan Gen Kaynakları ile ilgili envanter çalışması yaptırmak, nesli tükenmekte olan hayvanları tespit etmek,
e) Hayvan Gen Kaynaklarının korunması ve yetiştirilmesi faaliyetleri ile ilgili araştırma ve eğitim çalışmalarında, ana hedefleri belirlemek,
f) Koruma amaçlı hayvan varlığının tespiti, değerlendirilmesi ve hedeflere ulaşılabilmesi için önerilerde bulunmak,
g) Gerektiğinde koruma ile ilgili çalışma guruplarını oluşturmak, görev ve çalışma esaslarını belirlemek,
h) Koruma altına alınan hayvan gen kaynaklarının yurt içi ve yurt dışı kullanımı, ithalatı ve ihracatı ile ilgili tavsiye kararları almak.
Sekretarya ve Görevleri
Madde 8 — Ulusal Komitenin sekretaryasını Genel Müdürlük yürütür.
Ulusal Komite Sekretaryasının görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Genetik stokları oluşturmak, gen kaynaklarını korumak ve devamlılığını sağlayacak tedbirler almak; bu amaçla, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon ve işbirliğini sağlamak,
b) Ulusal komitede görüşülecek konulara ait gündem ve dokümanları olağan toplantılarda en az 30 gün, olağanüstü toplantılarda ise en az 15 gün önceden üyelere göndermek,
c) Ulusal Komite kararlarının uygulanmasını takip etmek, denetlemek, elde edilen verileri değerlendirmek, komiteye rapor halinde sunmak ve bu hususlarda ilgili kurum ve kuruluşların eşgüdümünü sağlamak,
d) Yurtiçinde ve yurtdışında eğitim imkanları sağlamak,
e) Uluslararası işbirliği imkanlarını geliştirmek, teklifleri inceleyerek Ulusal Komiteye görüş hazırlamak,
f) Kullanımına izin verilen gen kaynakları ile ilgili çalışma yürüten kurum, kuruluş ve kişilerin elde ettiği sonuçları derlemek, ilgili kurum ve kuruluşlara duyurmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uygulama, Uluslararası İşbirliği
Uygulama
Madde 9 — Komitenin kararları, Bakanlığa bildirilir. Bakanlığın onayı ile yürürlüğe girer.
Uluslararası İşbirliği
Madde 10 — Koruma altına alınan hayvan gen kaynaklarının yurt dışına çıkarılması, yabancı kişi ve kuruluşların bu kaynaklar üzerinde yapacakları çalışmalar ulusal Komitenin tavsiyesi ile Bakanlığın iznine bağlıdır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
Madde 11 — 19/3/2002 tarihli ve 24700 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hayvan Gen Kaynaklarının Korunması Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 12 — Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 13 — Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.
Listeye geri dön

Mevzuat  Kategorisindeki Diğer Yazılar
Hayvanlarda Soykütüğü ve Önsoykütüğü Esasları ile Çalışma Usulleri Hakkında Yönetmelik
Suni Tohumlama Yönetmeliği
Hayvan Sağlığı Kabin Açma Yönetmeliği
Hayvan Hastaneleri Yönetmeliği
Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği
Hayvancılık İşletmeleri Yönetmeliği
Hayvan Gen Kaynaklarının Korunması Hakkında Yönetmelik
Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Yönetmeliği
İndirimli Tarımsal Kredi Yönetmeliği
Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında KararAnket
Anket yok.
Üye Girişi
Eposta :  
Şifre :
Üye Olmak için tıklayınız | Şifrenizi hatırlamıyorsanız tıklayınız
Duyurular
Makaleler

Faaliyet Takvimi (Haziran)
H Ptz Sa Çrş Prş Cum Cts Pz
22      12
233456789
2410111213141516
2517181920212223
2624252627282930
  

Nöbetçi Eczaneler

Web EPostaANASAYFAHAKKIMIZDARESİM GALERİSİZİYARETÇİ DEFTERİYAYINLARIMIZİLETİŞİMBİLGİ EDİNME