Menü

Hava Durumu

Döviz Kurları

İstatistik

Mevzuat\Yönetmelikler\Hayvancılık İşletmeleri Yönetmeliği
Hayvancılık İşletmeleri Yönetmeliği
 
Yayımlandığı R.Gazete: 09.08.2006 - 26254
HAYVANCILIK İŞLETMELERİNİN KURULUŞ, ÇALIŞMA, DENETLEME USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; hayvancılık işletmelerinin asgari teknik, sağlık ve hijyenik şartlara uygun olarak kurulmasını, orta ve büyük ölçekli ekonomik hayvancılık işletmelerinin yaygınlaştırılmasını ve bu işletmelerin verimli çalışmasını, hayvan sağlığı, hayvan refahı ve halk sağlığının korunarak hayvansal gıda güvenliğini sağlamaktır.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, gerçek ve tüzel kişilere ait ticari ve zatî ihtiyaç amaçlı hayvancılık işletmelerinin kuruluş, çalışma ve denetleme esaslarını kapsar.
(2) Bu Yönetmelik, özel mevzuatla düzenleme getirilen gerçek ve tüzel kişilere ait kuluçkahane ve damızlık kanatlı hayvan işletmeleri ile deney hayvanları ve balık işletmelerini kapsamaz.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun 32/A maddesi, 28/2/2001 tarihli ve 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanunu ve 24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,
b) Çalışma izni: Bu Yönetmelikte belirtilen bilgi ve belgeler ile asgari teknik ve hijyenik şartları uygun işletmelere faaliyet yapabilmeleri için Mülki İdare Amirliğince verilen izni,
c) Genel müdürlük: Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,
ç) Hayvancılık işletmesi: Aynı adreste bir tür veya değişik türlerdeki hayvanların barındırıldığı, yetiştirildiği, bakım ve beslemesinin yapıldığı gerçek ve tüzel kişilere ait ticari ve/veya zatî ihtiyaç amaçlı hayvancılık işletmelerini,
d) İl müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı il müdürlüklerini,
e) İlçe müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı ilçe müdürlüklerini,
f) İl/ilçe tespit komisyonu: Kadastro geçmemiş yerler için il ve ilçelerde; il/ilçe müdürlüğü teknik elemanının başkanlığında, tapu ve kadastro teşkilatının teknik elemanı, ziraat odasının olduğu yerlerde ziraat odasının yetkili temsilcisi, ormanlık veya ormanla ilişkili alanlarda çevre ve orman ile orman genel müdürlüğü mahalli teşkilatlarının teknik elemanından ve köy/mahalle muhtarından oluşan komisyonu,
g) Komisyon: Mülki idare amirince il/ilçe müdürlükleri bazında bir hükümet veteriner hekimi başkanlığında; zootekni, tarımsal yapılar veya kültür teknik bölümü mezunu bir ziraat mühendisi ve bir veteriner hekim veya bir veteriner sağlık teknikeri/inşaat teknikeri veya veteriner sağlık teknisyeni/inşaat teknisyeni ile kurulacak işletmenin yeri, özelliği ve kapasitesi dikkate alınarak ve gerektiğinde ilgili belediye veya il özel idare müdürlüğü gibi yerel mahalli idareler, Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğünün mahalli teşkilat yetkilileri ile gerektiğinde diğer ilgili kurum ve kuruluşları oluşturulan en az 3 kişilik heyeti,
ğ) Kuruluş izni: Yer seçim raporu ile hayvancılık işletmesine ait bilgi ve belgelerin komisyonca uygun bulunması durumunda hayvancılık işletmesinin kurulması için Mülki İdare Amirliğince verilen izin yazısını,
h) Muvafakat belgesi: Birden fazla kişiye ait arazide kurulu veya kurulacak olan hayvancılık işletmelerinde diğer hissedarlarla yapılmış muhtar onaylı olan ve bu Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan belgeyi, eğer arazinin mülkiyeti eş ve/veya anne, baba ve çocuklara ait hayvancılık işletmelerinde ise maliklerin onaylarının bulunduğu bu Yönetmeliğin Ek-2’sinde yer alan belgeyi,
ı) Sağlık koruma bandı: Hayvancılık işletmesinin çevreye olan zararlı etkisini önlemek, işletmede yetiştirilen hayvanları dışarıdan gelecek hastalık ve zararlılar ile diğer tehlikelere karşı korumak ve hayvanların sağlıklı yetiştirilmesini sağlamak amacıyla, işletmenin özelliğine ve kapasitesine göre işletme arazisi içinde veya dışında bırakılması gereken asgari uygun koruma mesafesini,
i) Taahhütname: Kurulu veya kurulacak hayvancılık işletmesini kullanan veya kullanacak olan hissedarların söz konusu muvafakatnameye sahip olmaması durumunda vereceği noter onaylı tek taraflı bu Yönetmeliğin Ek-3’ünde yer alan belgeyi,
j) Ticari amaçlı hayvancılık işletmesi: Zatî ihtiyaç amaçlı hayvancılık işletmesi tanımı dışında kalan ve ticari amaç için faaliyet gösteren hayvancılık işletmelerini,
k) Yer seçim raporu: Kurulacak olan hayvancılık işletmesi yerinin komisyonca inceleme ve değerlendirilmesi sonucunda düzenlenen raporu,
 l) Zatî ihtiyaç amaçlı hayvancılık işletmesi: Ticari amaç dışında ailenin zatî ihtiyaçları veya hobi için beslenen en fazla 4 baş sığır ve/veya tek tırnaklı gibi büyükbaş, ve/veya 10 baş koyun-keçi ve/veya 2 baş domuz ve/veya 350 adet tavuk, horoz, ördek, kaz, bıldırcın, keklik, sülün ve benzeri kanatlı hayvan ve/veya 4 adet devekuşu ve/veya 50 adet tavşan kapasitesi bulunduran hayvancılık işletmelerini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Yeni Kurulacak Ticari Amaçlı Hayvancılık İşletmelerinin Yer Seçimi,
Kuruluşu ve Çalışma İzinleri
Yer seçim raporu için müracaat
 MADDE 5 – (1) Yeni kurulacak ticari amaçlı hayvancılık işletmeleri için yer seçim raporu alınması zorunludur. Bu amaçla aşağıdaki belgelerle birlikte Mülki İdare Amirliğine müracaat edilir.
a) Dilekçe.
b) Bu Yönetmeliğin Ek-4’üne uygun olarak doldurulmuş beyanname.
c) Hayvancılık işletmesi kurulacak arazinin plan krokisi ve çapı.
ç) İşletmenin kurulacağı arazinin aidiyetini gösteren bu Yönetmeliğin Ek-5’indeki belgelerden biri.
(2) İşletmenin kurulacağı yer birden fazla kişiye ait ise ve işletme arazisini hissedarlardan birinin kullanması durumunda diğer hissedarlarla yapılmış muhtar onaylı bu Yönetmeliğin Ek-1’ine uygun olarak doldurulan muvafakat belgesi veya hayvancılık işletmesini kullanacak hissedarın söz konusu muvafakatnameye sahip olmaması durumunda vereceği noter onaylı tek taraflı bu Yönetmeliğin Ek-3’üne uygun olarak doldurulan taahhütname istenir. Ticari hayvancılık işletmesinin kurulacağı yerin mülkiyeti eş ve/veya akrabaları olan anne, baba ve çocuklara ait ise maliklerin onaylarının bulunduğu bu Yönetmeliğin Ek-2’sine uygun muvafakat belgesi istenir.
(3) Vesayet altındaki kişiler için de mahkeme kararının onaylı sureti istenir. Vesayet altındaki kişiler vasileri aracılığı ile başvurabilirler. Gerekli bilgiler vasi tarafından sağlanır ve verilecek izinler vesayet altındaki kişi adına düzenlenir.
Yer seçim raporunun verilmesi
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen bilgi ve belgeleri tamam olan ticari hayvancılık işletmelerinin yer tespitinin yapılabilmesi için; öncelikle kurulacak işletme arazisinin belediye veya mücavir alan içinde bulunması durumunda yerel belediye, sağlık ile çevre ve orman teşkilatlarından, mücavir alan dışında bulunması durumunda ise; ilgili il özel idare müdürlüğü, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve varsa Orman Genel Müdürlüğünün mahalli teşkilatları ile ilgili yerel kurumlardan, işletme arazisinin özelliği, özel bir koruma alanı içinde olup olmadığı, özel mevzuatları gereği yer seçiminin uygunluğu, imar planı kararı gerekip gerekmediği veya komisyonda görev alıp almayacakları konusunda görüşleri alınır.
(2) Bakanlıkça daha önce çalışma izni verilmiş kuluçkahane ve kanatlı damızlık işletmelerinin 1 km. yakınında kurulacak ticari hayvancılık işletmeleri için; yürürlükte bulunan kuluçkahane ve damızlık işletmelerine çalışma izni verilmesi ile ilgili mevzuat gereği oluşturulan komisyondan da uygun olduğuna dair görüş alınır.
(3) Ayrıca yer seçimi komisyonuna il müdürlüklerinden tarım arazilerinin korunması ve kullanılmasına dair mevzuat kapsamında çalışmalarda bulunan ve bu konuda eğitim almış bir personelin de katılımı sağlanır
(4) 3285 sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanunu ve 22/2/1989 tarih ve 89/13838 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Hayvan Sağlığı Zabıtası Yönetmeliği ile yürürlükteki diğer ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda kurulacak ticari hayvancılık işletmesinin yeri, özelliği ve kapasitesi de dikkate alınarak; komisyon tarafından sağlık koruma bandı mesafesi tespit edilir. Sağlık koruma bandı için uygun mesafe tespitinde; hayvancılık işletmesinin çevre ve halk sağlığına yapacağı zararlı etkiler, kirletici unsurlar ve hayvan hastalıklarının yayılışını en aza indirecek hususlar dikkate alınır. Uygun mesafe tespitinde hayvancılık işletmesinin kendi arazisi içerisinde diğer komşu arazilere, karayoluna uygun mesafe uzaklıkta olması ve komşu arazide başka bir hayvancılık işletmesinin bulunması durumunda ise arazide kurulacak hayvan barınağının önceden kurulu hayvan barınağından en uzak noktada olacak şekilde kurulması veya işletmelerin özelliğine ve kapasitesine göre işletme dışında uygun mesafe tespitinin yapılması esastır.
(5) Sanayi bölgeleri etrafındaki sağlık koruma bandı, sanayi bölgesi sınırı esas alınarak tespit edilir. Çevresel etki değerlendirme raporu düzenlenmesi gereken tesislerde bu rapordaki mesafeler dikkate alınır.
(6) Yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda komisyonca bu Yönetmeliğin Ek-6’sında yer alan yer seçim raporu düzenlenir. Bu raporun bir nüshası yazı ile başvuru sahibine bildirilir. Usulüne uygun olarak gerekli bilgi ve belgeler ile yapılan müracaat üzerine, il/ilçe müdürlükleri tarafından yer seçim raporunun bir nüshası yazı ile en geç 30 gün içinde başvuru sahibine bildirilir. Uygun yer seçim raporu 1 yıl süre için geçerlidir.
Kuruluş izni için müracaat
MADDE 7 – (1) Ticari amaçlı hayvancılık işletmesi kuracak olanlar uygun yer seçim raporunun düzenleme tarihinden itibaren 1 yıl içinde kuruluş izni almak için müracaat etmek zorundadır. Bu tür işletmeleri kurmak isteyenler aşağıdaki belgelerle birlikte Mülki İdare Amirliğine müracaat ederler.
a) Dilekçe.
b)Yer seçimi raporuna göre imar planı kararı gereken işletmelerin 2/11/1985 tarihli ve 18916 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanan onaylı imar planı.
c) İşletmenin yerini belirleyen; yerleşim yeri ve çevresini gösteren, ilgili imar kuruluşunca tasdik edilmiş 1/500 veya 1/1000 ölçekli vaziyet planı.
ç) İşletmeye ait tüm bölümleri içeren detaylı, teknik resim kurallarına göre hazırlanmış plan, kesit ve görünüşleri içeren 1/50 veya 1/100 ölçekli il müdürlüğü’nün proje birimleri tarafından teknik yönden incelenerek, uygun bulunduğu onaylanan bir adet mimari proje.
d) Kuruluş işlemlerine ilişkin iş akım şeması-termin planı ve bu konudaki açıklama raporu.
 (2) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 27 nci maddesi kapsamında kalanlar hariç bütün yapıların yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni alması zorunludur. İmar Kanununun 27 nci maddesine göre, belediye ve mücavir alanlar dışında planı bulunmayan köy ve mezraların yerleşik alanları ve civarında sadece köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca yapılacak hayvancılık amaçlı yapılar için yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni aranmaz. Ancak, yapı projelerinin fen ve sağlık kurallarına uygun olduğuna dair valilik görüşü alınmasından sonra, muhtarlıkça izin verilmesi ve bu izne uygun olarak yapının yapılması şarttır. Ayrıca yapının fen ve sağlık kurallarına uygunluğu İmar Kanununun 30 uncu maddesine göre valilikçe belirlenir.
Kuruluş izni verilmesi
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen bilgi ve belgeleri tamam olan ve komisyonca uygun görülen ticari amaçlı hayvancılık işletmelerine kuruluş izni verilmeden önce il/ilçe müdürlükleri tarafından özel izin vermekle yetkili ve görevli kurumlardan ilgili imar kuruluşlarınca vaziyet planları tasdik edilmiş olanlardan yeniden görüş istenmez. Ancak belediye veya mücavir alan içinde kurulacak ticari hayvancılık işletmeleri için yerel sağlık, çevre ve orman teşkilatlarından, mücavir alan dışında kurulacak ticari hayvancılık işletmeleri için de il özel idare müdürlüğünden, çevre ve orman ile varsa orman genel müdürlüğünün mahalli teşkilatları gibi diğer ilgili yerel kuruluşlardan kuruluş izni verilmesi için uygun olduğuna dair görüş alındıktan sonra işletmelere Mülki İdare Amirliğince yazı ile kuruluş izni verilir.
(2) Bu Yönetmeliğin yayımından sonra yeni kurulacak hayvan barınakları mesken altında veya üstünde kurulamaz. Bu tip işletmeler için kuruluş izni verilmez.
(3) Hastalık nedeniyle bakanlıkça belirlenerek illere bildirilen riskli sulak alanlar çevresindeki en az 1 km. mesafeli alanda kaz, ördek gibi suda yaşamaya ihtiyaç duyan kümes hayvanları için kümes kurulmasına izin verilmez.
(4) Ticari amaçlı kanatlı işletmelerinde, suda yaşamaya ihtiyaç duymayan tavuk, horoz, hindi gibi kümes hayvanlarını barındıracak olan ve bu kanatlı hayvanlarını açıkta gezdirmek isteyen ticari hayvancılık işletmelerinin plan ve projelerinde kümes hayvanlarının gezinti yeri olarak belirledikleri gezinti yerlerinin etrafını ve devekuşu gezinti yerleri hariç diğer kümes hayvanları gezinti yerlerinin üstü, kümes hayvanlarının yabani kuşlarla irtibatını kesecek şekilde kuş teli, ağ veya uygun başka bir yapı malzemesi ile örtülmüş olarak gösterilmesi zorunludur.
(5) Kuruluş izni yazısı bir yıl için geçerlidir. Bu süre içinde ticari hayvancılık işletmesini tamamlayamayan gerçek ve tüzel kişilere uygun görüldüğü taktirde bir yıla kadar ek süre verilebilir. Müracaatlar en geç bir ay içerisinde cevaplandırılır.
Çalışma izni için müracaat
 MADDE 9 – (1) Kuruluş izni alarak onaylı projelerine göre inşa edilmiş ticari amaçlı hayvancılık işletmesi için çalışma izni almak zorunludur. Çalışma izni için aşağıdaki bilgi ve belgelerle birlikte Mülki İdare Amirliğine müracaat edilir.
a) Dilekçe.
b) Çalışma izni alacak işletmenin bir şirkete ait olması halinde şirketin kuruluşunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi.
c) Çalışma izni alacak işletmede çalışacak teknik personelin ilgili meslek odasına kayıtlı olduğuna dair meslek odasınca verilen belge, yabancı uyrukluların ise ilgili meslek odasına geçici üyelik belgesi.
ç) Domuz işletmelerindeki hayvanların nerede kestirileceği, etlerinin bütün ve yarım gövde, parçalanmış karkas, kemikli, kemiksiz, yağlı ve yağsız etlerin pazarlama şekli ve nerelere pazarlanacağına ilişkin yazılı belge.
 d) Domuz etlerinin kıyma halinde pazarlanması ve sucuk, salam, sosis, kavurma ve benzeri işlenmiş ürünlerde kullanılması izne tabi olduğundan bu doğrultuda alınan izin belgesi.
Çalışma izni verilmesi
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen bilgi ve belgeleri tamam olan ticari amaçlı hayvancılık işletmesinin kurulduğu yer asgari teknik, hijyenik ve sağlık şartları ile aşağıda belirtilen şartlar yönünden komisyon tarafından mahallinde incelenir.
a) İşletme çevresinin yeterli yükseklikte çit, duvar veya tel örgü ile çevrili olması gerekir.
b) Ticari amaçlı kanatlı işletmelerinde, suda yaşamaya ihtiyaç duymayan tavuk, horoz, hindi gibi kümes hayvanlarını barındıracak olan ve bu kanatlı hayvanlarını açıkta gezdirmek isteyen ticari hayvancılık işletmelerinde projede gösterilen yerde veya gezinti yerlerinin seyyar olma durumunun da ise projeye uygun şartlarda gezinti yerlerinin etrafı ile üstünün, kümes hayvanları ile yabani kuşların temas etmesini önleyecek şekilde kuş teli, ağ veya başka bir yapı malzemesi ile sınırlandırılmış olması gerekir.
c) İşletmenin büyüklüğüne veya kapasitesine bağlı olarak, işletme arazisinin uygun bir yerinde, üzeri kapalı, çevre, toplum ve hayvan hayatı için tehlike arz etmeyecek şekilde gerekli önlemler alınarak, işletmeden çıkacak olan atık, kirli su ve sıvıların toplanacağı, sızdırmayan, uygun derinlik ve büyüklükte projeye uygun fosseptik çukurunun bulunmasına, eğer işletmede kullanılan içme ve kullanma suyu şebeke suyundan değil de kuyu artezyen, kaynak suyu gibi bir su kaynağından getiriliyorsa, fosseptik çukurunun bu su kaynağından en az 15 metre uzakta olması gerekir.
 ç) İşletmede birikecek olan hayvan dışkıları ve benzeri atık katı maddelerin çevre ve toplum sağlığına zarar vermeyecek şekilde ve çevreyi rahatsız edici mahiyette olmaması bakımından, işletmenin büyüklüğü veya kapasitesine bağlı olarak yeterli büyüklükte, çevresi beton duvar ile çevrili bir katı atık deposu tesis edilerek katı atıkların burada muhafaza edilmesi gerekir.
 (2) Komisyonda yer almayan yerel mahalli idarelerden, sağlık, çevre ve orman, bayındırlık ve iskan ile orman genel müdürlüğünün mahalli teşkilatları gibi ilgili diğer yerel kuruluşlardan çalışma izni verilmesinde sakınca olup olmadığı konusunda görüş alınır. Bu kurumlardan gelen görüşlerin uygun olması durumunda bu Yönetmeliğin Ek-7’sinde yer alan Çalışma İzni Raporu düzenlenir.
(3) Düzenlenen çalışma izni raporunun uygun olması ve işletmeye ait dosyanın komisyon tarafından son kontrolünün yapılmasından sonra 5 gün içinde bu işletmeye Mülki İdare Amirliğince bu Yönetmeliğin Ek-8’inde yer alan çalışma izni verilir.
(4) Komisyonca uygun bulunmayan işletmelere de uygun bulunmama nedenleri açıklanarak düzenlenen çalışma izni raporunun bir nüshası yazı ile müracaat sahibine bildirilir. Tespit edilen eksikliklerin verilen süre içerisinde işletme tarafından giderilmesi durumunda bu işletme komisyon tarafından mevcut yönetmelik kapsamında tekrar değerlendirmeye alınır.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yeni Kurulacak Zatî İhtiyaç Amaçlı Hayvancılık İşletmelerinin Yer Seçimi,
Kuruluşu ve Çalışma İzinleri
Yer seçim raporu için müracaat
MADDE 11 – (1) Yeni kurulacak zatî ihtiyaç amaçlı hayvancılık işletmeleri için yer seçim raporu alınması zorunludur. Bu amaçla aşağıdaki belgelerle birlikte Mülki İdare Amirliğine müracaat edilir.
a) Dilekçe.
b) Bu Yönetmeliğin Ek-4’üne uygun olarak doldurulmuş beyanname.
c) Zatî ihtiyaç hayvancılık işletmesi kurulacak arazinin plan krokisi ve çapı.
ç) İşletmenin kurulacağı arazinin aidiyetini gösteren Yönetmeliğin Ek-5’inde açıklanan belgelerden biri,
(2) İşletmenin kurulacağı yer birden fazla kişiye ait ise ve işletme arazisini hissedarlardan birinin kullanması durumunda diğer hissedarlarla yapılmış muhtar onaylı bu Yönetmeliğin Ek-1’ine uygun olarak doldurulan muvafakat belgesi veya hayvancılık işletmesini kullanacak hissedarın söz konusu muvafakatnameye sahip olmaması durumunda vereceği noter onaylı tek taraflı bu Yönetmeliğin Ek-3’üne uygun olarak doldurulan taahhütname istenir. Zatî ihtiyaç amaçlı hayvancılık işletmesinin kurulacağı yerin mülkiyeti eş ve/veya anne, baba ve çocuklara ait ise maliklerin onaylarının bulunduğu bu Yönetmeliğin Ek-2’sine uygun muvafakat belgesi istenir.
 (3) Vesayet altındaki kişiler için de mahkeme kararının onaylı sureti istenir. Vesayet altındaki kişiler vasileri aracılığı ile başvurabilirler. Gerekli bilgiler vasi tarafından sağlanır ve verilecek izinler vesayet altındaki kişi adına düzenlenir.
Yer seçim raporunun verilmesi
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen, bilgi ve belgeleri tamam olan zatî ihtiyaç amaçlı hayvancılık işletmelerinin yer tespitinin yapılabilmesi için; öncelikle kurulacak işletme arazisinin belediye veya mücavir alan içinde bulunması durumunda yerel belediye, Sağlık Bakanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlığının yerel teşkilatlarından, mücavir alan dışında bulunması durumunda ise ilgili il özel idare müdürlüğü, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve varsa Orman Genel Müdürlüğünün mahalli teşkilatları gibi ilgili diğer kurumlardan işletme arazisinin özelliği, özel bir koruma alanı içinde olup olmadığı, özel mevzuatları gereği yer seçiminin uygunluğu, imar planı kararı gerekip gerekmediği veya komisyonda görev alıp almayacakları konusunda görüşleri alınır.
(2) Bakanlığımızca daha önce çalışma izni verilmiş kuluçkahane ve kanatlı damızlık işletmelerinin 1 km. yakınında kurulacak zatî ihtiyaç amaçlı hayvancılık işletmeleri için; yürürlükte bulunan kuluçkahane ve damızlık işletmelerine çalışma izni verilmesi ile ilgili yönetmelik gereği oluşturulan komisyondan da uygun olduğuna dair görüş alınır.
(3) Ayrıca yer seçimi komisyonuna il müdürlüklerinden tarım arazilerinin korunması ve kullanılmasına dair mevzuat kapsamında çalışmalarda bulunan ve bu konuda eğitim almış bir elemanın da katılımı sağlanır.
(4) Yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda komisyonca bu Yönetmeliğin Ek-6’sında yer alan yer seçim raporu düzenlenir. Bu raporun bir nüshası yazı ile başvuru sahibine bildirilir. Usulüne uygun olarak gerekli bilgi ve belgeler ile yapılan müracaat üzerine, il/ilçe müdürlükleri tarafından yer seçim raporunun bir nüshası yazı ile en geç 30 gün içinde başvuru sahibine bildirilir. Uygun yer seçim raporu 1 yıl süre için geçerlidir.
Kuruluş izni için müracaat
MADDE 13 – (1) Zatî ihtiyaç amaçlı hayvancılık işletmesi kuracak olanlar uygun yer seçim raporunun düzenleme tarihinden itibaren 1 yıl içinde kuruluş izni almak için müracaat etmek zorundadır. Bu tür işletmeleri kurmak isteyenler aşağıdaki belgelerle birlikte Mülki İdare Amirliğine müracaat ederler.
a) Dilekçe.
b) Yer seçimi raporuna göre imar planı kararı gereken işletmelerin 2/11/1985 tarihli ve 18916 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanan onaylı imar planı.
c) İşletmenin yerini belirleyen; yerleşim yeri ve çevresini gösteren, ilgili imar kuruluşunca tasdik edilmiş 1/500 veya 1/1000 ölçekli vaziyet planı.
ç) İşletmeye ait tüm bölümleri içeren detaylı, teknik resim kurallarına göre hazırlanmış plan, kesit ve görünüşleri içeren 1/50 veya 1/100 ölçekli il müdürlüğü’nün proje birimleri tarafından teknik yönden incelenerek, uygun bulunduğu onaylanan, zootekni, tarımsal yapılar veya kültür teknik bölümü mezunu bir ziraat mühendisi tarafından yapılarak imzalanan bir adet proje.
(2) İmar Kanununun 27 nci maddesi kapsamında kalanlar hariç bütün yapıların yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni alması zorunludur. İmar Kanununun 27 nci maddesine göre, belediye ve mücavir alanlar dışında planı bulunmayan köy ve mezraların yerleşik alanları ve civarında sadece köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca yapılacak hayvancılık amaçlı yapılar için yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni aranmaz. Ancak, yapı projelerinin fen ve sağlık kurallarına uygun olduğuna dair valilik görüşü alınmasından sonra, muhtarlıkça izin verilmesi ve bu izne uygun olarak yapının yapılması şarttır. Ayrıca yapının fen ve sağlık kurallarına uygunluğu İmar Kanununun 30 uncu maddesine göre valilikçe belirlenir.
Kuruluş izni verilmesi
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde belirtilen bilgi ve belgeleri tamam olan ve komisyonca uygun görülen zatî ihtiyaç amaçlı hayvancılık işletmelerine kuruluş izni verilmeden önce il/ilçe müdürlükleri tarafından özel izin vermekle yetkili ve görevli kurumlardan ilgili imar kuruluşlarınca vaziyet planları tasdik edilmiş olanlardan yeniden görüş istenmez. Ancak belediye veya mücavir alan içinde kurulacak ticari hayvancılık işletmeleri için Sağlık Bakanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlığının yerel teşkilatlarından, mücavir alan dışında kurulacak ticari hayvancılık işletmeleri için de il özel idare müdürlüğünden, Çevre ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğünün mahalli teşkilatları gibi diğer ilgili yerel kuruluşlardan kuruluş izni verilmesi için uygun olduğuna dair görüş alındıktan sonra işletmelere Mülki İdare Amirliğince yazı ile kuruluş izni verilir.
(2) Bu Yönetmeliğin yayımından sonra yeni kurulacak hayvan barınakları mesken altında veya üstünde kurulamaz. Bu tip işletmeler için kuruluş izni verilmez. 
(3) Hastalık nedeniyle Bakanlıkça belirlenerek illere bildirilen, riskli sulak alanlar çevresindeki yaklaşık 1 km. mesafeli alanda kaz, ördek gibi suda yaşamaya ihtiyaç duyan kümes hayvanları için kümes kurulmasına izin verilmez.
(4) Zatî ihtiyaç amaçlı kanatlı işletmelerinde, suda yaşamaya ihtiyaç duymayan tavuk, horoz, hindi gibi kümes hayvanlarını barındıracak olan ve bu kanatlı hayvanlarını açıkta gezdirmek isteyen hayvancılık işletmelerinin plan ve projelerinde kümes hayvanlarının gezinti yeri olarak belirledikleri gezinti yerlerinin etrafını ve devekuşu gezinti yerleri hariç diğer kümes hayvanları gezinti yerlerinin üstü, kümes hayvanlarının yabani kuşlarla irtibatını kesecek şekilde kuş teli, ağ veya uygun başka bir yapı malzemesi ile örtülmüş olarak gösterilmesi gerekir.
(5) Kuruluş izni yazısı bir yıl için geçerlidir. Bu süre içinde zatî ihtiyaç hayvancılık işletmesini tamamlayamayan gerçek ve tüzel kişilere uygun görüldüğü taktirde bir yıla kadar ek süre verilebilir. Müracaatlar en geç bir ay içerisinde cevaplandırılır.
Çalışma izni için müracaat
MADDE 15 – (1) Kuruluş izni alarak onaylı projelerine göre inşa edilmiş zatî ihtiyaç amaçlı hayvancılık işletmesi için çalışma izni almak zorunludur. Çalışma izni için aşağıdaki bilgi ve belgelerle birlikte Mülki İdare Amirliğine müracaat edilir.
a) Dilekçe.
b) Çalışma izni alacak işletmenin bir şirkete ait olması halinde şirketin kuruluşunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi.
Çalışma izni verilmesi
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinde belirtilen bilgi ve belgeleri tamam olan zatî ihtiyaç amaçlı hayvancılık işletmesinin kurulduğu yer asgari teknik, hijyenik ve sağlık şartlar ile aşağıda belirtilen şartlar yönünden komisyon tarafından mahallinde incelenir.
a) İşletme çevresinin yeterli yükseklikte çit, duvar veya tel örgü ile çevrili olması gerekir.
b) Zatî ihtiyaç amaçlı kanatlı işletmelerinde, suda yaşamaya ihtiyaç duymayan tavuk, horoz, hindi gibi kümes hayvanlarını barındıracak olan ve bu kanatlı hayvanlarını açıkta gezdirmek isteyen hayvancılık işletmelerinde projede gösterilen yerde veya gezinti yerlerinin seyyar olma durumunda ise projeye uygun şartlarda gezinti yerlerinin etrafı ile üstünün devekuşu gezinti yerleri hariç, kümes hayvanları ile yabani kuşların temas etmesini önleyecek şekilde kuş teli, ağ veya başka bir yapı malzemesi ile örtülerek sınırlandırılmış olmalıdır.
c) İşletmenin büyüklüğüne veya kapasitesine bağlı olarak, işletme arazisinin uygun bir yerinde, üzeri kapalı, çevre, toplum ve hayvan hayatı için tehlike arz etmeyecek şekilde gerekli önlemler alınarak, işletmeden çıkacak olan atık, kirli su ve sıvıların toplanacağı, sızdırmayan, uygun derinlik ve büyüklükte projeye uygun fosseptik çukurunun bulunmasına, eğer işletmede kullanılan içme ve kullanma suyu şebeke suyundan değil de kuyu artezyen, kaynak suyu gibi bir su kaynağından getiriliyorsa, fosseptik çukurunun bu su kaynağından en az 15 metre uzakta olması gerekir.
 ç) İşletmede birikecek olan hayvan dışkıları ve benzeri atık katı maddelerin çevre ve toplum sağlığına zarar vermeyecek şekilde ve çevreyi rahatsız edici mahiyette olmaması bakımından, işletmenin büyüklüğü veya kapasitesine bağlı olarak yeterli büyüklükte, çevresi beton duvar ile çevrili bir katı atık deposu tesis edilerek katı atıklar burada muhafaza edilmelidir.
(2) Ayrıca komisyonda yer almayan yerel mahalli idarelerden, sağlık, çevre ve orman, bayındırlık ve iskan ile orman genel müdürlüğünün mahalli teşkilatları gibi ilgili diğer yerel kuruluşlardan çalışma izni verilmesinde sakınca olup olmadığı konusunda görüş alınır. Bu kurumlardan gelen görüşlerin uygun olması durumunda bu Yönetmeliğin Ek-7’sinde yer alan çalışma izni raporu düzenlenir.
(3) Düzenlenen çalışma izni raporunun uygun olması ve işletmeye ait dosyanın komisyon tarafından son kontrolünün yapılmasından sonra 5 gün içinde bu işletmeye Mülki İdare Amirliğince bu Yönetmeliğin Ek-8’inde yer alan çalışma izni verilir.
(4) Komisyonca uygun bulunmayan işletmelere de uygun bulunmama nedenleri açıklanarak düzenlenen çalışma izni raporunun bir nüshası yazı ile müracaat sahibine bildirilir. Tespit edilen eksikliklerin verilen süre içerisinde işletme tarafından giderilmesi durumunda bu işletme komisyon tarafından mevcut yönetmelik kapsamında tekrar değerlendirmeye alınır.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Hali Hazırda Kurulu Olan Ticari Amaçlı Hayvancılık İşletmelerinin Çalışma İzni
Ticari amaçlı hayvancılık işletmeleri için müracaat
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulmuş olan ticari amaçlı hayvancılık işletmeleri için kuruluş izni aranmaz. Bu işletmelerin sahipleri çalışma izni almak için aşağıdaki bilgi ve belgelerle Mülki İdare Amirliğine müracaat ederler.
a) Dilekçe.
b) Bu Yönetmeliğin Ek-4’üne uygun olarak doldurulmuş beyanname.
c) Bu Yönetmeliğin yayımından önce kurulduğunu kanıtlayan tapu kaydı, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni gibi bir belge, bunlar bulunmadığı takdirde muhtar, belediye, özel idare veya bayındırlıktan alınan resmi bir yazı.
ç) Çalışma izni alacak işletmenin bir şirkete ait olması halinde şirketin kuruluşunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi.
d) İşletmenin kurulduğu yerin aidiyetini gösteren bu Yönetmeliğin Ek-5’inde yer alan belgelerden biri.
e) Domuz işletmelerindeki hayvanların nerede kestirileceği, etlerinin bütün ve yarım gövde, parçalanmış karkas, kemikli, kemiksiz, yağlı ve yağsız etlerin pazarlama şekli ve nerelere pazarlanacağına ilişkin bilgi.
f) Domuz etlerinin kıyma halinde pazarlanması ve sucuk, salam, sosis, kavurma ve benzeri işlenmiş ürünlerde kullanılması izne tabi olduğundan bu doğrultuda alınan izin belgesi.
Çalışma izni verilmesi
MADDE 18 – (1) Ticari amaçlı hayvancılık işletmesinin mücavir alan içinde bulunması durumunda yerel belediye, sağlık ile çevre ve orman teşkilatlarından, mücavir alan dışında bulunması durumunda ise ilgili il özel idare müdürlüğü, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve varsa Orman Genel Müdürlüğünün mahalli teşkilatları gibi diğer ilgili kurumlardan hayvancılık işletmesinin bulunduğu yerin özelliği ve özel mevzuatları gereği komisyonda görev alıp almayacakları konusunda görüşleri alınır.
(2) Çalışma izni için müracaat eden ve 17 nci maddede belirtilen bilgi ve belgeleri tamam olan ticari hayvancılık işletmesi asgari teknik ve hijyenik şartlar ile işletme çevresinin yeterli yükseklikte çit, duvar veya tel örgü ile çevrili olması bakımından komisyonca mahallinde incelenir.
(3) Ayrıca ticari amaçlı kanatlı işletmelerinde ise;
a)Farklı tür ve yaştaki kümes hayvanlarının bir kümeste bir arada bulundurulmaması,
b)Suda yaşamaya ihtiyaç duymayan tavuk, horoz, hindi gibi kümes hayvanları barındıran ve bu kanatlı hayvanları açıkta gezdirmek isteyen hayvancılık işletmesinin kümes hayvanlarını gezdirmek istedikleri gezinti yerlerinin, etrafı ve üstünü devekuşu gezinti yerleri hariç kümes hayvanları ile yabani kuşların temas etmesini önleyecek şekilde kuş teli, ağ veya başka bir yapı malzemesi ile örtülerek sınırlandırılmış olması
gerekir.
(4) Hastalık nedeniyle bakanlıkça belirlenerek illere bildirilen, riskli sulak alanlar çevresindeki en az 1 km. mesafeli alanda kaz, ördek gibi suda yaşamaya ihtiyaç duyan kümes hayvanlarının bulundurulmaması yönünden incelemeler yapılır.
(5) Komisyonda yer almayan yerel mahalli idarelerden, sağlık, çevre ve orman, bayındırlık ve iskan ve varsa orman genel müdürlüğünün mahalli teşkilatları gibi ilgili diğer yerel kuruluşlardan çalışma izni verilmesinde sakınca olup olmadığı konusunda görüş alınır. Yapılan inceleme sonucunun ve alınan görüşlerin uygun olmasından sonra da bu Yönetmeliğin Ek-7’sinde yer alan çalışma izni raporu düzenlenir. Çalışma izni raporu uygun bulunan ticari amaçlı hayvancılık işletmelerine de 5 gün içerisinde Mülki İdare Amirliğince bu Yönetmeliğin Ek-8’inde yer alan çalışma izni verilir.
(6) Komisyonca uygun bulunmayan işletmelere de uygun bulunmama nedenleri açıklanarak düzenlenen çalışma izni raporunun bir nüshası yazı ile müracaat sahibine bildirilir. Ticari amaçlı hayvancılık işletmelerinde bir tadilat yapılması gerekiyorsa, tadilat planı komisyonca ek olarak istenir. Tadilat planının komisyonca uygun bulunarak onaylanmasından sonra ve tespit edilen eksikliklerin verilen süre içerisinde işletme tarafından giderilmesi durumunda bu işletme komisyon tarafından mevcut Yönetmelik kapsamında tekrar değerlendirmeye alınır.
(7) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun bulunan hayvancılık işletmelerine çalışma izni verilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Hali Hazırda Kurulu Olan Zatî İhtiyaç Amaçlı Hayvancılık
İşletmelerinin Çalışma İzni
Zatî ihtiyaç işletmeler için müracaat
MADDE 19 – (1) Hali hazırda kurulu olan ve zatî ihtiyaç amaçlı olarak faaliyet gösteren hayvancılık işletmeleri ise aşağıdaki bilgi ve belgeler ile Mülki İdare Amirliğine müracaat ederler.
a) İşletme sahibinin adı soyadı, açık adresi, telefon numarası, faaliyet alanı ve kapasitesini belirten dilekçe.
b) Bu Yönetmeliğin yayımından önce kurulduğunu kanıtlayan tapu kaydı, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni gibi bir belge veya muhtar, belediye, özel idare veya bayındırlıktan alınan resmi bir yazı.
c) İşletmenin kurulduğu yerin aidiyetini gösteren bu Yönetmeliğin Ek-5’inde belirtilen belgelerden en az biri.
Çalışma izni verilmesi
MADDE 20 – (1) Zatî ihtiyaç amaçlı kanatlı hayvancılık işletmeleri dışındaki diğer hayvancılık işletmelerinde komisyona gerek olmaksızın il/ilçe müdürlüğünce gerekli bilgi ve belgeler dikkate alınarak, gerektiğinde yerel mahalli idarelerden, sağlık, çevre ve orman, bayındırlık ve iskan ile orman genel müdürlüğünün mahalli teşkilatları gibi ilgili diğer yerel kuruluşlardan çalışma izni verilmesinde sakınca olup olmadığı konusunda görüş alınarak ve mahallinde kontroller yapılarak Mülki İdare Amirliğince çalışma izni verilir.
(2) Zatî ihtiyaç amaçlı kümes hayvanı bulunduran hayvancılık işletmeleri ise komisyonca aşağıdaki şartlar yönünden mahallinde kontrolleri yapılarak ve gerektiğinde yerel mahalli idarelerden, Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ve varsa Orman Genel Müdürlüğünün mahalli teşkilatları gibi ilgili diğer yerel kuruluşlardan çalışma izni verilmesinde sakınca olup olmadığı konusunda görüş alınarak uygun görülenlere Mülki İdare Amirliğince çalışma izni verilir.
a) Kümes hayvanlarının barındırıldığı kümeslerin temizlik ve dezenfeksiyona uygun olması,
b) Kümeslerde yeterli havalandırma ve aydınlatma olması,
c) Kümeslerde, kümes hayvanları ile yabani kuşların temas etmesini önleyecek gerekli tedbirlerin alınmış olması,
ç) Suda yaşamaya ihtiyaç duymayan tavuk, horoz, hindi gibi kümes hayvanları barındıran ve bu kanatlı hayvanları açıkta gezdirmek isteyen hayvancılık işletmesinin kümes hayvanlarını gezdirmek istedikleri gezinti yerlerinin, etrafı ve üstünü (devekuşu gezinti yerleri hariç), kümes hayvanları ile yabani kuşların temas etmesini önleyecek şekilde kuş teli, ağ veya başka bir yapı malzemesi ile örterek sınırlandırmış olması,
d) Kaz, ördek gibi suda yaşamaya ihtiyaç duyan kümes hayvanları ile tavuk, horoz, hindi gibi suda yaşamaya ihtiyaç duymayan hayvanların aynı kümeste bulundurulmaması
gerekir.
(3) Hastalık nedeniyle bakanlıkça belirlenerek illere bildirilen, riskli sulak alanlar çevresindeki en az 1 km. mesafeli alanda kaz, ördek gibi suda yaşamaya ihtiyaç duyan kümes hayvanlarının bulundurulmaması yönünden mahallinde kontroller yapılır.
(4) Gerektiğinde yapılan inceleme sonucunun ve alınan görüşlerin uygun olmasından sonra da bu Yönetmeliğin Ek-7’sinde yer alan çalışma izni raporu düzenlenir. Çalışma izni raporu uygun bulunan zatî ihtiyaç amaçlı hayvancılık işletmelerine de 5 gün içerisinde Mülki İdare Amirliğince bu Yönetmeliğin Ek-8’inde yer alan çalışma izni verilir.
(5) Uygun bulunmayan zatî ihtiyaç amaçlı hayvancılık işletmelerine de uygun bulunmama nedenleri açıklanarak düzenlenen çalışma izni raporunun bir nüshası yazı ile müracaat sahibine bildirilir. Zatî ihtiyaç amaçlı hayvancılık işletmelerinde bir tadilat yapılması gerekiyorsa, tadilat planı il/ilçe müdürlüğü veya komisyonca ek olarak istenir. Tadilat planının il/ilçe müdürlüğü veya komisyonca uygun bulunarak onaylanmasından sonra ve tespit edilen eksikliklerin verilen süre içerisinde işletme tarafından giderilmesi durumunda bu işletme komisyon tarafından mevcut Yönetmelik kapsamında tekrar değerlendirmeye alınır.
İlgili diğer kuruluşlardan görüş alınması
MADDE 21 – (1) Hayvancılık işletmelerine kuruluş ve çalışma izni verilmesi safhalarında, işletmenin yerinin özelliğine göre belediye veya il özel idare gibi mahalli idareler ile Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Orman Genel Müdürlüğü, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ve varsa Orman Genel Müdürlüğünün mahalli teşkilatları gibi komisyonda yer almayan diğer ilgili kuruluşlardan kuruluş veya çalışma izni verilmesinde sakınca olmadığına dair görüş alınır. İşletmenin diğer mevzuatlardan kaynaklanan yükümlülükleri, beyan sahibine ve ilgili gerçek ve tüzel kişiye aittir.
ALTINCI BÖLÜM
Hayvancılık İşletmelerinin Çalışmaları Esnasında Uyacakları Hususlar ve
Çalışma İzni Belgesinin Düzenlenmesi
Hayvancılık işletmelerine diğer kuruluşlarca izin verilmesi durumu
MADDE 22  – (1) Hayvancılık işletmelerine diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından özel mevzuatına göre çeşitli isimler altında izin verilmiş olması bu Yönetmelik hükümlerine göre izin alma mükellefiyetini ortadan kaldırmaz.
Tutulacak kayıt ve belgeler
MADDE 23 – (1) Çalışma izni verilen hayvancılık işletmelerinde en az 5 yıl süreyle aşağıda belirtilen asgari kayıt ve belgelerin tutulması ve saklanması zorunludur.
a) İşletmedeki hayvanlarla ilgili alım, satım, kesim, doğum, ölüm, uygulanan ilaç, aşılama, yedirilen yem ile süt ve yumurta verimleri gibi faaliyetlerin kayıtları.
b) İşletmedeki hayvanların giriş ve çıkışlarını gösteren resmi sevk belgeleri.
c) Kestirilen hayvanların kesim yerlerinin isim, adres ve telefon bilgileri ile kesilen hayvanın cinsi ve miktarı.
ç) Haşere, kemirici ve diğer zararlılara karşı yapılan mücadelenin kayıtları.
(2) Hayvan türlerine göre kayıtların nasıl tutulacağı bakanlıkça belirlenir.
Alınması gereken önlemler
MADDE 24 – (1) Çalışma izni verilen hayvancılık işletmelerinde işletme sahiplerince, işletmelerinde asgari, teknik ve hijyenik şartlarının sağlanması ve aşağıdaki önlemlerin alınması zorunludur.
a) Hayvanların bakımı, beslenmesi, nakliyesi esnasında hayvanlara iyi muamele edilmesi,
b) İşletmede kullanılan araç ve gereçlerin tamamen temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir nitelikte olması,
c) Hayvan barınaklarında yeterli havalandırma ve aydınlatma olması,
ç) Hayvan barınaklarında temizlik ve dezenfeksiyona dikkat ediliyor olması,
d) İşletme girişlerinde ve/veya hayvan barınaklarının girişlerinde dezenfeksiyon yapılabilecek bir düzenleme olması,
e) Barınak içerisinde giyilmek üzere özel kıyafet bulundurulması,
f) Haşere, kemirici ve diğer zararlılara karşı mücadele yapılması,
g) Oluşan katı ve sıvı atıkların çevre kirliliğine yol açmadan bertaraf edilmesi,
ğ) Ölen hayvanların bekletilmeden yakma fırını, imha çukuru, ölen hayvanların veya kanatlı gübrelerinin biyogüvenlik ve hijyen kuralları çerçevesinde tekniğine uygun olarak doğal kimyevi gübreye çeviren sistemlerle veya rendering tesisleri gibi uygun yerlerde imha edilmesi,
h) Suda yaşamaya ihtiyaç duymayan tavuk, horoz, hindi gibi kümes hayvanları barındıran hayvancılık işletmelerinin kümes hayvanlarını yabani kuşlarla temas etmeyecek şekilde gerekli tedbirlerin alındığı özel gezinti yerlerinde gezdirilmesi,
ı) Hastalık nedeniyle bakanlıkça belirlenerek illere bildirilen riskli sulak alanlar çevresindeki en az 1 km. mesafeli alanda kaz, ördek gibi suda yaşamaya ihtiyaç duyan kümes hayvanlarının, hayvan barınaklarında bulundurulmaması,
i) Ticari amaçlı kanatlı hayvancılık işletmelerinde farklı tür ve yaşlardaki kümes hayvanlarının aynı kümeste bulundurulmaması, zatî ihtiyaç amaçlı hayvancılık işletmelerinde ise kaz, ördek gibi suda yaşamaya ihtiyaç duyan kümes hayvanları ile tavuk, horoz, hindi gibi suda yaşamaya ihtiyaç duymayan kümes hayvanlarının aynı kümeste bulundurulmaması,
j) Salgın bir hastalık çıkması veya sebebi bilinmeyen bir hayvan ölümü olması halinde Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa göre hastalık ihbarının yapılması gerekir.
Çalışma izni belgesinin düzenlenmesi
MADDE 25 – (1) Ticari ve zatî ihtiyaç amaçlı hayvancılık işletmelerine, 28/7/2002 tarihli ve 24829 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğine göre tahsis edilmiş işletme tanımlama numarası verilmiş ise bu işletmelere ayrı bir işletme tanımlama numarası verilmeden bu işletme numarası kullanılır.
(2) Hayvancılık işletmesi kayıt altına alınmamış ise il müdürlüğünce, Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması Tescili ve İzlenmesi Yönetmelik hükümlerine göre yeni bir işletme numarası tahsis edilir. Verilen işletme numarası o işletmenin aynı zamanda çalışma izni numarası olarak kullanılır. Çalışma izni; gerçek ve tüzel kişi adına, işletmenin bulunduğu adres için düzenlenir. Çalışma izni verilen işletmeler, il/ilçe müdürlüklerince, Genel Müdürlüğün web sayfasındaki ilgili bölüme işlenir.
Kapatma, değişiklik ve ilaveler
MADDE 26 – (1) Çalışma izni almış hayvancılık işletmelerinde il/ilçe müdürlüğünün izni olmadan herhangi bir değişiklik ve ilave yapılamaz. Değişiklik için bir ay içerisinde çalışma izninin aslı ve bir dilekçe ile Mülki İdare Amirliğine başvurulur. İl/ilçe müdürlükleri gerekli hallerde ilave bilgi ve belgeleri isteyerek çalışma izni üzerinde gerekli düzeltmeyi yapar veya yeniden Mülki İdare Amirliğince çalışma izni verilir. Yeni çalışma izni verilirken işletme numarası değiştirilmeden yeni tarih ve sayı ile verilir.
(2) Çalışma izninin kaybolması durumunda bir dilekçeyle veya okunmayacak şekilde tahrip olması halinde, tahrip olmuş çalışma izninin eklendiği bir dilekçeyle Mülki İdare Amirliğine müracaat edilir. Uygun görülmesi halinde gerekli açıklama yapılarak yeniden çalışma izni düzenlenir.
(3) Hayvancılık işletmesinin el değiştirmesi veya faaliyeti, sonlandırılmak istendiğinde bu durum işletme sahibi tarafından bir dilekçe ile Mülki İdare Amirliğine bildirilir.
(4) Çalışma izninde yapılan değişiklikler Genel Müdürlüğün web sayfasındaki ilgili bölüme işlenir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Denetim ve Yaptırımlar
Denetim
MADDE 27 – (1) Bakanlık ve/veya il/ilçe müdürlüklerince; hayvancılık işletmeleri gerekli durumlarda asgari teknik, hijyen ve sağlık şartları, işletmelerde tutulması zorunlu olan kayıtlar ve belgeler ile çalışmaları esnasında uyacakları hususlar yönünden denetlenir. Denetimlerde tespit edilen eksiklikler ve yanlış uygulamalar tutanakla belirlenir. Eksikliklerin giderilmesi için en fazla altı ay süre verilerek, durum yazılı olarak işletme sahibine bildirilir. Verilen süre sonunda hayvancılık işletmesi yeniden denetlenir. Yapılan yanlış uygulamalar konusunda da 28 inci maddede belirtilen yaptırımlara göre uygulama yapılır.
Yaptırımlar
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini yerine getirmeyen hayvancılık işletmeleri il/ilçe müdürlüklerince süre verilerek önce uyarılır. Hastalık, ölüm gibi mücbir sebep dışında verilen süre içerisinde yönetmelik hükümlerini yerine getirmeyen hayvancılık işletmeleri ise Mülki İdare Amirliğince faaliyetten men edilir.
(2) Aşağıda belirtilen uygulamaları yaptığı tespit edilen hayvancılık işletmeleri uyarı yapılmadan Mülki İdare Amirliğince faaliyetten men edilir.
a) Hastalık nedeniyle bakanlıkça belirlenerek illere bildirilen riskli sulak alanlar çevresindeki en az 1 km. içerisinde yer alan ve çalışma izni almış olan hayvancılık işletmelerinde yapılan denetimlerde kaz, ördek gibi suda yaşamaya ihtiyaç duyan kümes hayvanlarını barındıran işletmeler.
b) Suda yaşamaya ihtiyaç duymayan tavuk, hindi gibi kanatlı türlerini bu Yönetmelikte belirtildiği şekilde gezinti yerlerinde değil de, tamamıyla açıkta gezdiren işletmeler.
c) Farklı tür ve yaşlardaki kümes hayvanlarını aynı kümeste bulundurduğu tespit edilen ticari amaçlı kanatlı hayvancılık işletmeleri.
ç) Kaz, ördek gibi suda yaşamaya ihtiyaç duyan kümes hayvanları ile tavuk, horoz, hindi gibi suda yaşamaya ihtiyaç duymayan kümes hayvanlarını aynı kümeste bulundurduğu tespit edilen zatî ihtiyaç amaçlı hayvancılık işletmeleri.
d) Zatî ihtiyaç için başvuruda bulunan işletmelerin ticari anlamda işletmecilik yaptıklarının tespit edilmesi.
(3) Faaliyetten men edilen işletmelerdeki hayvanların, insan ve hayvan sağlığı açısından tehlike oluşturduklarının veteriner hekimce düzenlenecek bir raporla tespiti halinde, hayvanların gerekli muayene ve tedavileri masrafları işletme sahibince karşılanmak üzere il/ilçe müdürlüklerince yapılarak hayvanlar zorunlu kesime tabi tutulur. Sağlık açısından risk taşımayan hayvanlar ise çalışma izni verilmiş başka bir işletmede barındırılmak üzere işletme sahibine yediemin olarak teslim edilir veya pazarlama taahhüdü doğrultusunda hayvanların kontrollü kesimi yaptırılır.
(4) Faaliyetten men edilen işletmelerde, eksikliklerin giderilmesine yönelik işlemler dışında il/ilçe müdürlüklerince işlem yapılmaz.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Kuruluş izni
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımından önce inşaatına başlanılmış, ancak tamamlanmamış ve bu durumu ilgili resmi kurumdan alınacak tapu kaydı, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni, muhtar, belediye, il özel idare veya bayındırlıktan alınan resmi bir belge ile belgeleyen işletmeler için kuruluş izni aranmaz. Ancak bu tür işletme sahipleri kuruluş izni için gerekli diğer belgeleri Mülki İdare Amirliğine bir dilekçe ile vermek zorundadır.
Hâlihazırda kurulu işletmelerin izinleri
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Hâlihazırda kurulu hayvancılık işletmelerinin izin alma işlemleri bu Yönetmeliğin yayımından itibaren 5 yıl içerisinde tamamlanır ve üç yıl içerisinde bir dilekçe ile Mülki İdare Amirliğine müracaat edilmesi zorunludur. Ancak domuz işletmeleri bir yıl içerisinde müracaat ederek izin almak zorundadır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
Yürürlük
MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.
Listeye geri dön

Mevzuat  Kategorisindeki Diğer Yazılar
Hayvanlarda Soykütüğü ve Önsoykütüğü Esasları ile Çalışma Usulleri Hakkında Yönetmelik
Suni Tohumlama Yönetmeliği
Hayvan Sağlığı Kabin Açma Yönetmeliği
Hayvan Hastaneleri Yönetmeliği
Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği
Hayvancılık İşletmeleri Yönetmeliği
Hayvan Gen Kaynaklarının Korunması Hakkında Yönetmelik
Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Yönetmeliği
İndirimli Tarımsal Kredi Yönetmeliği
Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında KararAnket
Anket yok.
Üye Girişi
Eposta :  
Şifre :
Üye Olmak için tıklayınız | Şifrenizi hatırlamıyorsanız tıklayınız
Duyurular
Makaleler

Faaliyet Takvimi (Temmuz)
H Ptz Sa Çrş Prş Cum Cts Pz
27 1234567
28891011121314
2915161718192021
3022232425262728
31293031  

Nöbetçi Eczaneler

Web EPostaANASAYFAHAKKIMIZDARESİM GALERİSİZİYARETÇİ DEFTERİYAYINLARIMIZİLETİŞİMBİLGİ EDİNME