Menü

Hava Durumu

Döviz Kurları

İstatistik

Mevzuat\Yönetmelikler\Hayvan Hastaneleri Yönetmeliği
Hayvan Hastaneleri Yönetmeliği
 
Yetki Kanunu: 3285, 6343 Yayımlandığı R.Gazete: 19.04.1999-23671
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; hayvan sağlığına zarar veren her türlü salgın, bakteriyolojik, viral ve paraziter hastalıklar ve hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar ile ilgili teşhis, tedavi ve koruma tedbir ve şartlarını tespit etmek ve bu hastalıkların tedavilerini yapmak amacıyla kurulan Hayvan Hastanelerinin açılış, işletme, ruhsatlandırma ve denetimleri ile ilgili hususları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu Yönetmelik, gerçek ve tüzel kişiler ile kuruluşlar tarafından kurulmuş ve kurulacak olan Hayvan Hastanelerinin sahip olması gereken teknik, hijyenik ve sağlık şartları ile bu yerlerin kurulma, açılma, çalışma, denetlenme esaslarını ve bu Yönetmelik esaslarına uyulmaması durumunda uygulanacak işlemleri kapsar.
9/3/1954 tarihli ve 6343 sayılı Kanun’un 8 inci maddesinde sözü edilen özel laboratuvarlar, bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.
Hukuki Dayanak
Madde 3- Bu Yönetmelik, 8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu, 9/3/1954 tarihli ve 6343 sayılı Veteriner Hekimleri Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ve Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun'un 8 nci maddesi ile 441 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 2 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;
Bakanlık :Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,
Genel Müdürlük :Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,
İl Müdürlüğü :Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl Müdürlüklerini,
İlçe Müdürlüğü :Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İlçe Müdürlüklerini,
Hastane :Bütün hayvanların hastalıklarının teşhis ve tedavilerinin ayakta veya yatarak yapıldığı Hayvan Hastanesi ya da yalnız kedi, köpek ve benzeri evde beslenen süs hayvanlarının ayakta veya yatarak hastalıklarının teşhis ve tedavilerinin yapıldığı Süs Hayvanları Hastanesini,
Sorumlu Yönetici :Yönetmelik kapsamında bulunan Hayvan Hastanelerinin, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak faaliyet göstermesinden işverenle birlikte sorumlu olan veteriner hekimi,
Büyükbaş Hayvan :Sığır, manda, deve, at, eşek, katır ve benzerini ,
Küçükbaş Hayvan :Koyun, keçi, oğlak, kuzu ve benzerini,
Ev ve Süs Hayvanları :Ekonomik değerinden ve işgücünden yararlanma amacı taşınmadan, insanlarca bakımı ve sorumluluğu üstlenilen, memeliler sınıfından hayvanları, ayrıca balık ve sürüngenler gibi alt gruptaki omurgalıları,
Hastane Kurma İzni :Kurulacak yer ve projelerinin uygun görülmesi durumunda hastane kurulması için Bakanlıkça verilen izni,
Ruhsat :Hastane kurma izni verilmiş ve Bakanlık tarafından uygun görülen projelerine göre yapılmış hastanenin faaliyete geçmesi için Bakanlıkça verilen Özel Hayvan Hastanesi Ruhsatını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Müracaat ve İzin İşlemleri
Hastane Kurma İzni İçin Gerekli Belgeler
Madde 5- Hastane kurmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler ile kuruluşlar aşağıdaki bilgi ve belgelerle birlikte bir dilekçe ile Valiliğe müracaat ederler.
a) Ek-1'e uygun olarak hastane sahibi tarafından doldurulmuş beyanname,
b) Hastane yerini belirleyen belge, yerleşim yeri ve çevresine ait bilgileri gösterir bir yerleşim planı ve ilgili Belediyenin de uygun görüşü alındıktan sonra hazırlanmış ve ilgili İmar Müdürlüğünce tasdik edilmiş 1/500 veya 1/1000 ölçekli plan,
c) Hastaneye ait tüm bölümleri içeren detaylı, teknik resim kurallarına göre hazırlanmış bir adet proje,
ç) Hastane için bağlı bulunduğu Belediyeden su kullanma belgesi veya kullanılan suyun bakteriyolojik ve kimyasal analiz sonuçlarını gösterir rapor,
d) Hastane binası kira ise kira sözleşmesinin, kira değil ise tapu senedinin noter tasdikli suretleri.
Ek-2'deki örneğe uygun olarak düzenlenen Hastane Kurma Raporu ve yukarıda belirtilen bilgi ve belgeler İl Müdürlüğü tarafından incelenerek Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça yapılan incelemeden sonra uygun bulunanlara süresi de belirtilerek hastane kurma izni verilir.
Bu süre içinde hastane yapımını bitiremeyen işletmelere geçerli sebepleri varsa, Bakanlık tarafından da uygun görülmesi halinde süre uzatımı yoluna gidilir. Hastane kurma izni verilmesi veya süre uzatımı talebi Valiliğe yazı ile bildirilir. Müracaatlar Valilikce Bakanlığa intikal ettirilir ve Bakanlıkça 60 gün içerisinde cevaplandırılır.
Ruhsat Verilebilmesi İçin Gerekli Belgeler
Madde 6- Hastane kurma izni alarak tesislerini onaylı projelerine göre yapmış olan gerçek ve tüzel kişiler ile kuruluşlar ruhsat alabilmek için, aşağıdaki belgelerle birlikte bir dilekçe ile Valiliğe müracaat ederler.
a) Sorumlu yönetici ve veteriner hekimler ile yapılmış olan noter onaylı sözleşmenin sureti,
b) Yangın ve patlamalar için gerekli önlemlerin alındığına dair İtfaiye Müdürlüğünden alınan belge,
c) İlgili kurumdan tıbbi atıkların kontrolünün sağlandığına dair bir belge,
Yukarıda belirtilen belgeler İl Müdürlüğü tarafından incelenir ve Ek-3'e uygun olarak düzenlenen açılma raporu ile yukarıda belirtilen belgeler Bakanlığa gönderilir. Belgelerin tetkiki ve Bakanlık yetkililerinin mahallinde yaptığı inceleme sonucunda teknik ve hijyenik yönden uygun bulunan hastaneye ruhsat (Ek-4) verilir. Bunlar yazı ile ilgili Valiliğe bildirilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Hayvan Hastanelerine Ruhsat Verilmesi İçin Gerekli Şartlar
Hayvan Hastane Binalarının İmar Durumu, Bölümleri, Asgari ve Teknik Şartları
Madde 7- Hayvan Hastanesi binasının; İmar Kanunu, ilgili tüzük ve yönetmeliklere uygun yerde inşa edilmiş olması gerekir.
Başka amaçla inşa edilen bir binada hastane açılacak ise, bu Yönetmelik hükümlerine göre gereken tadilatın yapılmış ve hastane kurma izninin alınmış olması şarttır.
Binanın Bölümleri
Madde 8- Hayvan Hastanesi olarak kullanılacak binada aşağıdaki bölümlere yer verilir.
a) Sorumlu yönetici odası,
b) Veteriner hekim odası,
c) Personel ve bakıcı odası,
ç) Duş ve tuvaletlerin bulunduğu bölüm,
d) Hayvan sahipleri ve hayvanların birbirlerini rahatsız etmeyecekleri genişlikte hasta kabul ve bekleme salonu,
e) Hastaneye acil olarak getirilen hayvanların ilk müdahalelerinin yapıldığı, gerekli ilaç, alet ve malzemenin bulunduğu acil müdahale bölümü,
f) Hayvanların; muayene ve tedavileri ile aşı, serum, biyolojik madde ve diğer tıbbi uygulamalarının yapıldığı muayene odası,
g) Operasyona alınacak hayvanların, özellikle gaz anestezikler kullanılmıyorsa anestezi ve traşlarının yapıldığı, operasyon salonuna bir kapı ile bağlantılı operasyon hazırlık odası (Operasyon odası yalnız küçük hayvan için düşünülüyorsa ikişerden dört adet oda bulunmalıdır.),
ğ) Lokal anestezi ile ayakta veya genel anestezi ile yatırılarak ameliyatların yapıldığı operasyon salonu,
h) Alet ve ekipmanların temizlik ve sterilizasyonlarının yapıldığı, sterilizasyon ve alet temizlik ünitesi (Sterilizasyon birimi ile temizlik ünitesi birbiri ile bir kapı ile ilişkili fakat ayrı birimler olacaktır.),
ı) Operasyon sonrası hayvanların uyanması için tutulacakları yoğun bakım odası,
i) Röntgen ve benzeri cihazlar ile ultrason cihazının rahatlıkla yerleştirilebileceği ve çalışmada aksaklık getirmeyecek genişlikte röntgen ve ultrason odası,
j) Kan, idrar, gaita, sperm, deri kazıntısı ve benzeri numunelerin her türlü biyokimyasal muayenelerinin yapılabilmesine, mikroorganizmaların izolasyon ve identifikasyonlarına olanak tanıyan alet ve ekipmanların bulunduğu laboratuvar (Bu birimler birbirleri ile direkt ilişkili olmayacaktır.),
k) Hasta hayvanların türüne göre, tedavilerinin yatarak yapılmasının gerektiği hallerde kullanılacak yatarak tedavi odası; bakım, besleme ile çevreye ve kendisine zarar vermemesi için gerekli donanımlar; büyükbaş hayvanlar için yemlik; ev hayvanları ve kanatlılar için usulüne uygun kafes ile bu hayvanların beslenmelerinde kullanılmak üzere yem kapları ve benzeri gereçler,
l) Bulaşıcı ve salgın bir hastalık şüphesi veya tespiti halinde hayvanın tecritinde kullanılacak, tamamen kapalı ve diğer bölümlerle doğrudan ilişkisi olmayan tecrit odası,
m) Serbest Veteriner Hekimlik Yönetmeliği şartlarına uygun olarak düzenlenmiş, ilaçların bulunduğu bölüm,
n) Suni tohumlama uygulaması ve embriyo transferi yapılacaksa buna uygun bir oda ve ekipmanlar ( Bu uygulamayı yapacak veteriner hekimin ilgili bilim dalında uzmanlık yapmış olması zorunludur.),
o)Temizlik ve traş hizmeti verilecek ise; bunlar için hizmete uygun özellikler taşıyan birimler (Bu birimler muayene, operasyon ve tedavi gibi işlemlerin yapıldığı bölümlerle direkt ilişkili olmamalıdır.).
Genel Şartlar
Madde 9- Ruhsat verilmesi için hastanelerde;
a) Büyükbaş hayvanların muayenesi için travay; küçükbaş hayvanların muayenesi için 95x110x60 santimetre ebatlarında paslanmaz krom nikel muayene masası; muayenede kullanılacak ilaç ve aletler için yeterli sayıda dolap; aşı, serum ve biyolojik maddelerin saklanması için buzdolabı; muayenede kullanılacak, kolay hareket edebilen, 72-191 santimetre ayarlanabilen, ışık alanı 40 santimetreye erişebilen ve 1000 lüx, 220 V. ve 60W. özelliklere sahip kripton lamba bulundurulması,
b) Operasyon masalarının 75 derece eğilebilir, hidrolik ayarlı 97x120x60 santimetre; enstruman masasının 80x60-70x45-60 santimetre; operasyon aletlerinin dizildiği masanın ise 90-132x60x40 santimetre ebatlarında paslanmaz krom nikelden olması,
Operasyon lambasının dairesel hareket edebilen, yoğun ve daha az yoğun ışıklandırılmalı üçlü halojen lambaların bir arada bulunduğu, ışıklandırma kuvvetinin 50.000 lüx/1 metre, ışıklandırma alanı yaklaşık 20 santimetre, yükseklik ayarlaması 115 santimetre, hareket radiusu 186 santimetre; 24 V. 40 W. özelliklerinde olması ve operasyon odalarında operasyon öncesi dezenfeksiyon için ultraviyole lambalarının bulunması,
Operasyon alet ve malzemelerinin konulduğu yeterli sayıda dolap ve yatırma yatağı bulundurulması,
c) Yoğun bakım odasında yeterli sayı ve genişlikte dezenfeksiyonun kolayca yapılabilmesine uygun özellikte kafesler bulunması, yoğun bakım padoklarının 4x3 metrekareden küçük olmaması ve dezenfeksiyonunun kolay yapılabilmesi,
ç) 100 m A’dan fazla radyasyon ışını yayan röntgen cihazları için kurşun yalıtımı yapılmış duvarlar olması, kurşun önlük ve eldivenler bulundurulması,
d) Tecrit odasının temiz ve dezenfekte edilmiş halde bulundurulması,
e) Bu Yönetmeliğin 8 nci maddesinin (d),(e),(f),(g),(h),(ı),(i),(j),(k),(l),(m),(n) ve (o) bentlerinde yazılı bölümlerin duvarlarının fayans, mermer ve benzeri kolay temizlenip dezenfekte edilebilen açık renkli malzemeden, zemin kısmının mermer, seramik ve bunun gibi malzemeler ile kaplı olması, hayvanların kaymasını önlemek için lastik, kauçuk ve buna benzer malzemeden yapılmış altlık bulunması,
f) Çalışan personelin ihtiyacına yetecek miktarda TS. 1258’e uygun sayıda tuvalet, lavabo ve sıcak sulu duş bulunması,
g) Hastanede kullanılan suyun, TS.266’ya uygun olması,
ğ) Yeterli miktarda kapaklı veya otomatik çöp kutusu bulundurulması,
h) Hastanenin dışarıya açılan pencere kanatlarının her türlü haşeratın girmesini engelleyecek tarzda kapatılabilmesi,
ı) Veteriner hekim ve yardımcı personelin, çalışırken beyaz önlük veya yeşil pantolon ve ceket giymesi,
i) Hastanedeki operasyon salonunda bulunan lavaboların, el değmeden çalışacak sistemde olması,
j) Yatarak tedavi bölümünde, hayvanların idrar ve gaitalarının temizliğinin kolayca ve gereğince yapılabilmesi için, idrar kanalı bulunması ve hayvanın bağlandığı duvar ile idrar kanalı arasındaki zeminin eğiminin %5 olması,
Bir büyükbaş hayvan için bağlama yerinin, yemlikten itibaren 150-200 santimetre uzunluğunda, iki hayvan bağlama yeri arasındaki mesafenin 110-150 santimetre olması,
Ahır tavan yüksekliğinin asgari 2,8 metre olması ve vantilasyon tertibatı bulunması,
k) Her bölüm arasında kapı bulunması, hayvanların girip çıkmasına mahsus kapının, hayvanın rahat şekilde hareket edebileceği genişlikte ve pencere alanının, bölümlerin yeterince aydınlanmasını sağlayacak şekilde olması,
l) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (f),(g),(ı),(m) ve (o) bentlerinde yazılı bölümlerde basınçlı su için musluk ve hortum düzeneği bulunması,
m) Hayvanların ayrı bir kova veya kapla sulanması ve bu kapların dezenfekte edilebilir nitelikte olması,
n) Aydınlatmanın, elektrik tesisatı ile yapılması, büyükbaş hayvan hastanelerindeki elektrik tesisatının antikron kablo ile yapılması, uygun güçte jeneratör bulunması,
o) Atık maddeler ve gübrenin idrar kanalından dışarıya çıkarılarak burada üzeri kapaklı özel bir çukurda toplanması ve bu çukurun muntazam aralıklarla hayvan ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde temizlenip ilaçlanması,
ö) Hastanenin zemininde kanalizasyon veya foseptiğe bağlı ızgaralı ve sifonlu yer süzgeci bulundurulması,
p) Hastanede yangın ve iş güvenliği ile ilgili her türlü tedbirin alınması,
r) Hastane bölümlerinin başka işyeri veya meskenle doğrudan ilişkisinin olmaması,
s) Hastanenin havasını saatte en az 6 kere temizleyecek vantilasyon sistemi kurulması,
ş) Hayvan sahiplerinin oturabileceği yeterli sayıda koltuk, sandalye veya kanepe konulması, t) Büyükbaş hayvan kabul edecek hastanelerin, hayvan indirip bindirilmesi için rampa yapmaları,
u) Hastanelerin bilgisayar programlarının, Ek-7, Ek-8 ve Ek-9'daki defterlere göre düzenlenmesi,
zorunludur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Hasta Kabulü, Personel, Eğitim, Araç, Gereç ve İlaçlar
Hasta Kabulü
Madde 10- Hayvan Hastanesine her türlü hayvan, muayene, teşhis, tedavi ve koruma amacıyla kabul edilir. Hastanede görevli veteriner hekim, muktedir olabileceği her türlü teşhis ve tedaviyi yapmaya yetkilidir. Gerekirse uzman çağırabilir.
Personel
Madde 11- Hastanenin veteriner hekim kadrosu biri sorumlu yönetici, birisi uzman veteriner hekim olmak üzere en az üç veteriner hekimden oluşur. Uzman veteriner hekimin klinik dallarından birinde uzmanlık ya da doktora yapmış olması esastır. Ayrıca iki adet hayvan bakıcısı, bir sekreter ile traş ve yıkamadan sorumlu personel çalıştırılması zorunludur.
Röntgen, ultrason, endeskop, artroskop, EKG, anestezi cihazı gibi özel bilgi ve birikim gerektiren cihazların kullanımını yapacak veteriner hekim, bu cihazların kullanıldığı dallarda uzmanlık veya yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.
Eğitim
Madde 12- Çalışan personelin, yeni gelişmelere paralel olarak mesleki ve teknik bilgilerinin artırılması amacıyla resmi veya mesleki kuruluşlarca düzenlenecek kurs ve hizmet içi eğitim seminerlerine katılmaları ve masraflarının karşılanması hastane idaresince sağlanır.
Araç ve Gereç
Madde 13- Ek-10'da belirtilen araç ve gereçler en az bir takım olarak hastanede bulundurulur. Hastanede kullanılacak araç ve gereçler, Türk Standartları Enstitüsünce belirlenen standartlara uygun olmalıdır.
İlaç
Madde 14- Veteriner hekimlik için gerekli ve Hayvan Hastanesinin kullanımı için öngörülen ilaçlar iki yılda bir Bakanlıkça belirlenir. Hayvan Hastanesinde bulunması gerekli ilaçlar Bakanlıkça yayımlanacak tebliğle belirlenir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Yükümlülükler
Çalışma ve Vizite Saatleri
Madde 15- Hayvan Hastaneleri 24 saat hizmet verir ve en az bir veteriner hekim gece nöbeti tutar. Hastanenin, Yönetmelik hükümlerine uygun olarak faaliyet göstermesinden hastane sahibiyle birlikte sorumlu yönetici veteriner hekim de yükümlüdür.
Dosyalama
Madde 16- Muayene için gelen veya Hayvan Hastanesinde tedavisi gerekli görülen hasta hayvanların sahibinin adı,soyadı, adresi ve hayvan eşkaline ait bilgilerin kaydına mahsus, Ek-7'deki örneğe uygun Klinik Protokol Defteri tutulur. Bu defterin sayfaları kayıtlı bulundukları Veteriner Hekim Odalarınca numaralanmış ve İl Müdürlüğü Hayvan Sağlık Şube Müdürlüğünce mühürlenmiş olmalıdır. Tedavi ve ücretlerden doğacak davalarda bu defterdeki kayıtlar esas alınır.
Hayvan Hastanesinde kalarak tedavi edilen hayvanlar için ayrıca bir dosya tutulur. Günlük hasta durumu ve uygulanan tedavi bu dosyada muhafaza edilir.
Muayene Bildirimi
Madde 17- Yapılan muayenelerle ilgili hayvanın cinsi ve hastalıklar bakımından istenen bilgiler Ek-9'da yer alan Klinik Muayene ve Tedavi Cetveline kaydedilerek 3 ayda bir İl Müdürlüğü kanalı ile Bakanlığa gönderilir.
Denetim Defteri
Madde 18- Hayvan Hastaneleri, Bakanlığın denetimine tabidir. Bakanlık teşkilatının ilgili taşra kuruluşunca, bölgedeki Hayvan Hastaneleri en az yılda iki kez ve gerektiğinde süreye bakılmaksızın denetlenir. Bu denetlemelerde tespit edilen durumlar Denetim Defterine (Ek-6) kaydedilir ve bu defter hastane yöneticisi tarafından muhafaza edilir.
Bulaşıcı Hastalıkları Bildirim Yükümlülüğü
Madde 19- Muayene ve tedavi için Hayvan Hastanesine getirilen hayvanlarda 8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu hükümlerine tabi salgın ve bulaşıcı bir hastalığın tespiti veya şüphesi halinde durum, hastane yönetimi tarafından derhal Bakanlığın ilgili taşra teşkilatına bildirilir.
Ücret
Madde 20- Hayvan Hastaneleri ayakta muayene ve tedavi gören hayvanlar ile yatarak tedavi edilecek hayvanlar için alınacak tedavi, barınma ve bakım ücretleri, Veteriner Hekim Odalarının ücret tespit komisyonlarınca belirlenir. Hayvan Hastanesince alınan tüm ücretler için hayvan sahibine fatura verilir.
ALTINCI BÖLÜM
Sorumlu Yönetici ve Veteriner Hekimler İle İlgili Hususlar
Sorumlu Yönetici
Madde 21- Bu Yönetmelik kapsamındaki hastanelerde sorumlu yönetici çalıştırılması zorunludur. Sorumlu yöneticinin görevleri, sorumlulukları ve görevlendirilmeleriyle ilgili hususlar şunlardır.
a) Sorumlu yöneticinin veteriner hekim olması şarttır. Sorumlu yönetici olarak görevlendirilen veteriner hekimle; kayıtlı bulunduğu Veteriner Hekim Odasından alınacak oda kayıt belgesi üzerine, noter kanalıyla en az bir yıl süreli bir hizmet akdi yapılır. Sözleşmenin bir örneği İl Müdürlüğüne gönderilir.
b) Sorumlu yönetici, hastanenin bu Yönetmelik hükümlerine uygun faaliyet göstermesinden, hijyenik bir ortamın oluşturulmasından, çalışan personelin sağlık kontrolü ve eğitimi ile oluşan atık ve artıkların çevre ve toplum sağlığına zarar vermesini önleyecek tedbirlerin alınmasından hastane sahibi ile birlikte sorumludur.
c) Hastane sahibi, sorumlu yöneticinin görevlerini yerine getirmesinde kullanacağı her türlü araç, gereç ve imkanı sağlar.
d) Sorumlu yönetici, Ek-7’deki Klinik Protokol Defteri ile, Ek-8'deki Reçete Kayıt Defterinin kayıtlarının tutulmasını sağlar.
d) Sorumlu yönetici işten ayrılmak istediği takdirde, bunu bir ay önceden çalıştığı hastane idaresine ve hastanenin bulunduğu yerdeki İl Müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. Sorumlu yöneticinin işten çıkartılmak istenmesi halinde de, bunun bir ay önceden yazılı olarak kendisine bildirilmesi gerekir. İşten çıkartılan sorumlu yöneticinin yerine derhal yeni bir sorumlu yönetici istihdam edilir.
Veteriner Hekim
Madde 22- Hayvan Hastanelerinde çalıştırılacakveteriner hekimlerin görev ve sorumlulukları ile görevlendirmeye ilişkin hususlar şunlardır:
a) Hayvan Hastanelerinde, 9/3/1954 tarihli ve 6343 sayılı Kanuna göre mesleğini serbest olarak icra etme yetkisini haiz bulunan veteriner hekimler çalışabilirler.
b) Veteriner hekimler, 29/8/1995 tarihli ve 22389 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Serbest Veteriner Hekimlik Yönetmeliği ve 8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununda belirtilen tüm yetki, görev ve sorumluluklarının gereğini yerine getirmekle yükümlüdürler.
c) Hastanede çalıştırılan veteriner hekimle, kayıtlı bulunduğu Veteriner Hekim Odasından alacağı belge üzerine, noter kanalıyla en az bir yıl süreli bir hizmet akdi yapılır. Bu sözleşmenin bir örneği İl Müdürlüğüne gönderilir.
ç) Hastanede çalışan veteriner hekim, işten ayrılmak istediği takdirde bunu bir ay önceden çalıştığı hastane idaresine ve hastanenin bulunduğu yerdeki İl Müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. Veteriner hekimin işten çıkarılması halinde de hastane idaresi bunu bir ay önceden ilgili veteriner hekime yazılı olarak bildirir ve işten çıkan veteriner hekimin yerine derhal yeni bir veteriner hekim istihdam edilir.
d) Hastane sahibi ve sorumlu yönetici, veteriner hekimin görevini yapmasında her türlü kolaylığı sağlar.
YEDİNCİ BÖLÜM
Denetim, Cezai İşlemler, Kapatma, Değişiklik ve İlaveler
Denetim
Madde 23- Hayvan Hastaneleri, İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğünde görevli veteriner hekimlerce, yılda en az 2 defa olmak üzere haberli veya habersiz olarak teknik, hijyenik ve sağlık şartları ile Yönetmelik hükümlerine uygun olup olmadığı açısından denetlenir. Denetleme sonucunda tespit edilen eksiklikler, eksikliklerin giderilmesi ile ilgili öneriler ve eksikliğin giderilmesi için niteliğine bağlı olarak verilen süreler Ek-5'teki Denetim Tutanağına ve sorumlu yönetici tarafından muhafaza edilen Ek-6'daki Denetim Defterine kaydedilir.
Cezai İşlemler
Madde 24- Hastane kurma izni veya ruhsat almadan faaliyete geçen gerçek ve tüzel kişi ile kuruluşlara ait hastanelerin faaliyeti gerekli izni alıncaya kadar durdurulur ve haklarında yasal işlem uygulanır. Hastane kurma izni ve ruhsat alan hastanelerde, bu Yönetmelik hükümlerinin ihlali veya Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı tarafından yapılan denetimlerde Yönetmelik hükümlerine uyulmadığının tespiti, görülen aksaklıkların verilen süre içerisinde giderilmemesi veya eksikliklerin devam etmesi halinde faaliyetleri durdurularak, ruhsatları iptal edilir.
Kapatma, Değişiklik ve İlaveler
Madde 25- Ruhsat alan hastane, Bakanlığın izni olmadan herhangi bir değişiklik ve ilave yapamaz. Verilen ruhsat, üzerinde yazılı gerçek ve tüzel kişi veya kuruluşun adresindeki iş için geçerlidir. Ruhsatta belirtilen sahip veya ünvanın değişmesi hallerinde, durum en az bir ay önceden bir dilekçe ile Valiliğe bildirilir. Dilekçeye, Bakanlığa gönderilmek üzere değişiklikler ile ilgili bilgi ve belgelerle ruhsatın aslı eklenir. Bakanlık, ruhsat üzerinde gerekli düzeltmeyi yapar veya yeniden ruhsat düzenler.
Ruhsatın kaybolması halinde gazetede yayımlanmış kayıp ilanı, ruhsatın okunmayacak şekilde tahrip olması halinde ise tahrip olmuş ruhsatın aslı bir dilekçeye eklenerek Valiliğe müracaat edilir. Bakanlıkça uygun görülmesi halinde yeni ruhsat düzenlenir.
Hastanenin faaliyetinin sahibi tarafından durdurulması veya kapatılması hallerinde bu durum yazı ile Valiliğe bildirilir.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat
Madde 26- 5/11/1985 tarihli ve 18919 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Hayvan Hastaneleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Geçici Madde 1- Bu Yönetmeliğin yayımından önce kurulan ve 5/11/1985 tarihli ve 18919 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Hayvan Hastaneleri Yönetmeliği kapsamında ruhsatlandırılan hastaneler, en geç 6 ay içerisinde yeni ruhsat almak için Bakanlığa müracaat ederler. Bakanlık, bu Yönetmelik hükümlerine göre inceleme yaparak, uygun gördüğü takdirde yeni ruhsat verir.
Bu Yönetmeliğin yayımından önce kurulan, ancak ruhsat almamış hastaneler, bu Yönetmeliğin yayımından itibaren en geç 3 ay içerisinde ruhsat almak üzere Valiliğe müracaat etmek ve bu Yönetmelik hükümlerine uymak zorundadır.
Bu süreler içerisinde müracaat etmeyenler hakkında Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde belirtilen cezai işlemler uygulanır.
Yürürlük
Madde 27- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 28- Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.


EK-1
BEYANNAME
1) Kurulacak Hastanenin
  a) Sahibinin Adı Soyadı :
  b) Ticari Adı :
  c) Adresi :
  d) Telefon Numarası :
  e) Faks Numarası :
  g) Ada, Pafta ve Parsel Numarası :
2) Hastaneden çıkacak tıbbi atıkların ne şekilde imha edileceği ve çevre kirlenmesini önleyici tedbirler konusunda detaylı bilgileri kapsayan rapor.
 
3) Hastanenin faaliyet alanı.
 
4) Hastanede çalıştırılacak toplam personel sayısı ve görevleri.
 
5) Hastanenin faaliyete başlama tarihi.
 
 
 
 
  Özel Hayvan Hastanesi Sahibinin
Adı Soyadı-İmza
Tarih


EK-2
HASTANE KURMA RAPORU
  1) Kurulacak Hastanenin  
  a) Sahibinin Adı Soyadı :
  b) Ticari Adı :
  c) Adresi :
  d) Ada, Pafta ve Parsel Numarası :
  e) Faaliyet Alanı :
  2) Hastane yeri ve binası hakkında bilgiler  
   
   
   
  3) Hastanede çıkan atıklarla ilgili olarak alınacak önlemlerin yeterli olup olmadığı.
  Atığın Türü                     Yeterli                 Yetersiz
  Katı    
  Sıvı    
  Gaz    
  Diğer    
     
  4) Hastaneye kuruluş izni verilebilmesi için düşünülen muhtemel süre
   
   
   
   
  Veteriner Hekim                Veteriner Hekim                 Hayvan Sağlığı Şube Müdürü
       
       
       
       
      Tarih
       
      İl Müdürü


EK-3
AÇILMA RAPORU
  1) Hastanenin  
  a) Sahibinin Adı Soyadı  
  b) Ticari Adı  
  c) Adresi  
  d) Faaliyet Alanı  
  e) Ada, Pafta ve Parsel Numarası  
  2) Hastanenin Yönetmelikteki şartlara uygun olup olmadığı.
  a) Uygun                                  b) Uygun değil
   
  3) Mahallinde yapılan inceleme sonucundaki tespit ve gözlemler
       
       
       
       
  Veteriner Hekim                 Veteriner Hekim           Hayvan Sağlığı Şube Müdürü
       
       
       
      Tarih
       
      İl Müdürü


EK-4
 
 
T.C.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
ÖZEL HAYVAN HASTANESİ
RUHSATI
 
  HASTANENİN ADI :
  ŞİRKETİN ADI :
  ŞİRKETİN ADRESİ :
  ŞİRKETİN ADRESİ :
     
  TİCARET SİCİL NUMARASI :
  RUHSAT NUMARASI :
  RUHSAT TARİHİ :
 
 
 
Yukarıda adı ve adresi belirtilen Hayvan Hastanesine, 9/3/1954 tarihli ve 6343 sayılı Kanunun 8 inci maddesine göre çıkarılan Hayvan Hastanelerinin Kuruluş, Açılış, Çalışma ve Denetlenme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte belirtilen şartları taşıdığı tespit edildiğinden Hayvan Hastanesi ruhsatı verilmiştir.
 
 
İmza-Tarih-Mühür
 
 
 


EK-5
DENETİM TUTANAĞI
  1) Hastane
    a) Sahibinin Adı Soyadı :
    b) Ticari Adı :
    c) Adresi :
    d) Faaliyet alanı :
    e) Telefon Numarası :
    f) Faks Numarası :
    g) Denetimin Yapıldığı Tarih :
  2) Tespit Edilen Eksiklikler :
     
     
     
     
  3) Yapılan Öneriler :
     
     
     
     
  4)Eksikliklerin Giderilmesi İçin Verilen Süre :
     
     
     
     
Denetleyen Denetleyen Hastane Sorumlu Yöneticisi
Veteriner Hekim Veteriner Hekim  


EK-6
DENETİM DEFTERİ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denetleyen Denetleyen Hastane Sorumlu Yöneticisi
Veteriner Hekim Veteriner Hekim  


EK-7
KLİNİK PROTOKOL DEFTERİ
Yılı Sıra No Muayene Tarihi Hayvan Sahibinin Adı-Soyadı, Adresi Hayvanın Eşkali Anamnez Teşhis Edilen Hastalık Tedavi Şekli Not
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 


EK-8
REÇETE KAYIT DEFTERİ
Yılı Sıra No Reçeteyi Yazan Hekimin Adı Soyadı Reçete Tarihi Hayvanın Türü Hayvan Sahibinin Adı Soyadı İlacın Ticari Adı ve Farmasötik Şekli Adet Hacim Not
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   


EK-9
KLİNİK MUAYENE VE TEDAVİ CETVELİ
HASTANENİN : RAPOR DÖNEMİ :
ADI : AY :
İLİ : YIL :
HAYVAN NEVİ MUAYENE VE TEDAVİ EDİLEN HAYVAN MİKTARI
Köpek      
Kedi      
Kanatlı      
Koyun      
Keçi      
Sığır      
Manda      
Tek Tırnaklı      
Diğer      
Sorumlu Veteriner Hekim


EK-10
Hayvan Hastanelerinde Bulunması Gereken Araç- Gereç Listesi
Araç-Gereç adı:
Röntgen
Ultrason
Endeskop
Artroskop
Otoskop
Oftalmoskop
Elektro kardiyograf
Elektroşok Cihazı
Kan Sayım Cihazı
Buzdolabı
Kapalı sistem anestezi aleti ve oksijen tüpü
Aspiratör
Elektrokoter
Seyyar Oksijen Cihazı
Tansiyon Aleti
Laringoskop
En az dört adet Steteskop
Hayvan türüne göre en az ikişer adet çeşitli boy ve kalınlıkta uretra kateterleri
Kuru ve Sulu Sterilizatör
Etüv
Spektrofotometre veya autoanalyser
Otoklav
Santrifüj
Benmari
En az iki adet binokuler, phrase-contras mikroskop
Bidistile cihazı
Laboratuvar saati
En az kırk sekiz adet santrifüj tüpü
En az yüz adet deney tüpü
En az on adet makro ve mikro pipet
Ependorf pipeti
Hassas terazi
Işıldak
En az sekiz adet bisturi
Yirmi adet dişli ve dişsiz pens ve pensetler
Yirmi adet hemostatik pens
On adet düz makas
Beş adet eğri makas
İki adet üçlü ekartör
İki adet küret
On altı adet serviyet pensi
Dört adet Portegui
Her hayvan türüne göre en az altı adet serviyet pensi.
En az on adet stile
2, 5, 10, 20 ve 50’lik en az yirmişer adet iğne ve enjektörler
On adet termometre
En az elli paket katgüt
En az elli paket ipek iplik
En az yirmi paket dexon
En az on adet supramid
En az yirmi adet steril operasyon önlüğü
En az yüz paket steril operasyon eldiveni
En az beş yüz adet ağız maskesi
En az yüz adet başlık
en az elli adet flaster
En az beş yüz adet galoş
En az elli paket sargı bezi
En az elli paket gazlı bez
En az elli paket pamuk
İki adet trommel
Dezenfeksiyon için pulverizatör veya özel olarak yapılmış her odaya özgü dezenfeksiyon sistemi.
En az dörder takım tutma ve bağlama gereçleri
İki adet yatırma minderi
Trokar
Her hayvan türü için birer adet spekulum
Fötotom takımı
Parmak bıçağı
Gizli bistüri
Doğum ekstraksiyon çatalı
Torsiyo çatalı
Sivri uçlu göz çengeli
İkili küt uçlu göz çengeli
İki adet doğum zinciri
İki adet doğum zincir tutacağı
28 santimetrelik köpek doğum forsepsi
46 santimetrelik Albrechtin serviks pensi
54 santimetrelik kısrak serviks pensi
23-29 santimetrelik uterus pensi
Plastik hortumlu uterus pompası
Gerlach iğnesi
Flessa trokarı ve agrafı
Flessa vulva situru
Biyopsi pensi
İki adet swap alma katateri
Her birinden ikişer adet olmak üzere meme başı sondası, dilatörü, açıcısı, makası, pensi
Strip - Cup
İtfaiye tüpü
Madde 9’un b fıkrasında belirtilen nitelikleri taşıyan operasyon masası
Madde 9’un b fıkrasında belirtilen nitelikleri taşıyan operasyon lambası
Madde 9’un b fıkrasında belirtilen özellikleri taşıyan muayene masası
Yüz adet plastik rektal palpasyon eldiveni.
Listeye geri dön

Mevzuat  Kategorisindeki Diğer Yazılar
Hayvanlarda Soykütüğü ve Önsoykütüğü Esasları ile Çalışma Usulleri Hakkında Yönetmelik
Suni Tohumlama Yönetmeliği
Hayvan Sağlığı Kabin Açma Yönetmeliği
Hayvan Hastaneleri Yönetmeliği
Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği
Hayvancılık İşletmeleri Yönetmeliği
Hayvan Gen Kaynaklarının Korunması Hakkında Yönetmelik
Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Yönetmeliği
İndirimli Tarımsal Kredi Yönetmeliği
Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında KararAnket
Anket yok.
Üye Girişi
Eposta :  
Şifre :
Üye Olmak için tıklayınız | Şifrenizi hatırlamıyorsanız tıklayınız
Duyurular
Makaleler

Faaliyet Takvimi (Mayıs)
H Ptz Sa Çrş Prş Cum Cts Pz
18   12345
196789101112
2013141516171819
2120212223242526
222728293031  

Nöbetçi Eczaneler

Web EPostaANASAYFAHAKKIMIZDARESİM GALERİSİZİYARETÇİ DEFTERİYAYINLARIMIZİLETİŞİMBİLGİ EDİNME