25 Mays 2013 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 28657

TEBL

Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlndan:

HAYVANCILIK DESTEKLEMELER HAKKINDA UYGULAMA

ESASLARI TEBL (TEBL NO: 2013/29)

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) lkemiz hayvanclnn gelitirilmesi, salkl retimin artrlmas ve srdrlebilirliin salanmas, yerli hayvan genetik kaynaklarnn yerinde korunmas ve gelitirilmesi, kayt sistemlerinin gncel tutulmas, hayvanclk politikalarnn etkinliinin arttrlmas ve hayvan hastalklaryla mcadele iin yetitiricilerin desteklenmesi amalanmtr.

(2) Bu Tebli, 2013 Ylnda Yaplacak Tarmsal Desteklemelere likin Bakanlar Kurulu Kararnda yer alan hayvanclk destekleme demelerine ilikin usul ve esaslar kapsar.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Tebli, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayl Tarm Kanununun 19 uncu maddesi ile 11/3/2013 tarihli ve 2013/4463 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan 2013 Ylnda Yaplacak Tarmsal Desteklemelere likin Karara dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Tebliin uygulanmasnda;

a) Alt proje: Hayvan genetik kaynaklar yerinde koruma ve gelitirme lkesel projelerine bal olarak illerde TAGEM mastr plan tarmsal aratrma ynetimi uygulamasyla ilgili klavuzdaki proje formatnda rk baznda hazrlanan projeleri,

b) Ana koyun ve kei: 1/9/2012 tarihi ve ncesinde domu dii koyun ve keiyi,

c) Ana manda: 1/1/2012 tarihi ve ncesinde domu dii manday,

) Ana sr: 1/1/2012 tarihi ve ncesinde domu dii sr,

d) Arclk kayt sistemi (AKS): Etiketlenmi ve tanmlanm kovanlara ait bilgilerin merkezi bir veri tabannda kayt altna alnd, izlendii, raporland Bakanlk kayt sistemini,

e) Arl kovan: reme kabiliyetine haiz ana arl ve erevesi yavrulu olmak zere nektar akm dneminde en az yedi arl ereveli (eski tip kolonilerde ereve aranmaz) ar ailesini,

f) Bakanlk: Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanln,

g) Banka: T.C. Ziraat Bankas A.. Genel Mdrln,

) Banka ubesi: T.C. Ziraat Bankas A.. ube Mdrlklerini,

h) E-slah: Bakanlk ile Trkiye Damzlk Sr Yetitiricileri Merkez Birliince ortak tutulan sr cinsi hayvanlarn kaydedildii veri tabann,

) Elit sr: Kontroll iftletirme yaplan, ebeveyn (pedigri) ve verim kaytlar tutulan srleri,

i) Enstit/stasyon: Tarmsal Aratrmalar ve Politikalar Genel Mdrlne bal aratrma enstit ve istasyonlarn,

j) Eti rk: Et retim amacyla yetitirilen sr rklarn, (Charolais, Brangus, Belika Mavisi (Belgian Blue), Chianina, Hereford, Limousin, Marchigiana, Piemontese, Aberdeen Angus ve Red Angus)

k) GKGM: Gda ve Kontrol Genel Mdrln,

l) Hastalklardan ari iletme: Koruyucu tedbirlerin alnarak iletmedeki hayvanlarn sr tberklozu ve sr brusellozu hastalklar ynnden ari olduu onaylanan iletmeyi,

m) HAYGEM: Hayvanclk Genel Mdrln,

n) Hayvan pasaportu: 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayl Resm Gazetede yaymlanan Sr Cinsi Hayvanlarn Tanmlanmas, Tescili ve zlenmesi Ynetmelii kapsamnda Bakanlka belirlenen hayvana ait bilgileri ieren il/ile mdrl veya yetkilendirilmi kurum veya kurulu tarafndan dzenlenen, veri tabanndan alnan imzal ve onayl belgeyi,

o) Irk: Destek demesine konu olan bykba ve kkba hayvan rklar ile Kafkas Ar rkn,

) l mdrl: Bakanlk l Gda, Tarm ve Hayvanclk Mdrln,

p) le mdrl: Bakanlk le Gda, Tarm ve Hayvanclk Mdrln,

r) letme: Hayvanlarn barndrld, tutulduu, bakld veya beslendii herhangi bir tesis, kurulu veya etraf evrili ak alan iftlii durumundaki yerleri,

s) letme tescil belgesi: Sr Cinsi Hayvanlarn Tanmlanmas, Tescili ve zlenmesi Ynetmelii hkmlerine gre hayvanlarn barndrld, tutulduu, bakld veya beslendii herhangi bir tesis, kurulu veya etraf evrili ak alan iftlii durumundaki yerlere il veya ile mdrlklerince verilen belgeyi,

) Karar: 11/3/2013 tarihli ve 2013/4463 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan 2013 Ylnda Yaplacak Tarmsal Desteklemelere likin Karar,

t) Kesimhane: 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayl Resm Gazetede yaymlanan Gda letmelerinin Kayt ve Onay lemlerine Dair Ynetmelik kapsamnda Bakanlktan artl onay/onay belgesi alm veya gei sresinden yararlanan iletmeleri,

u) Krmz et kayt sistemi (KES): reticilerin kestirdii hayvan, satt krmz et ve kendileri ile ilgili bilgilerin merkezi bir veri tabannda kayt altna alnd ve destekleme demelerinin uyguland, izlendii, raporland, Bakanlk ile Trkiye Krmz Et reticileri Merkez Birlii tarafndan ortak tutulan kayt sistemini,

) Kombine rk: Hem st ve hem de et retimi amacyla yetitiricilii yaplan sr rklarn, (Brown Swiss, Montbeliarde, Simental)

v) Koyun-kei bilgi sistemi (KKBS): Damzlk koyun-kei yetitiricileri birliklerine ye yetitiricilerin koyun ve kei tr hayvanlarnn KKKSden aktarlarak kaydedildii destekleme amal bilgilerin bulunduu veri tabann,

y) Koyun-kei kayt sistemi (KKKS): 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayl Resm Gazetede yaymlanan Koyun ve Kei Tr Hayvanlarn Tanmlanmas, Tescili ve zlenmesi Ynetmelii hkmlerine gre hayvanlarn kayt altna alnd veri tabann,

z) Kltr rk: Verim zellikleri bakmndan slah edilmi sr rklarn,

aa) Mastr plan: TAGEMin beer yllk dnemler halinde aratrma nceliklerini belirledii plan,

bb) Onayl St iftlii: Avrupa Birlii (AB) standartlarnda st rettiine dair sertifikalandrlan iletmeyi,

cc) rtalt kayt sistemi (KS): 25/8/2010 tarihli ve 27683 sayl Resm Gazetede yaymlanan rtalt retiminin Kayt Altna Alnmas Hakknda Ynetmelik erevesinde rtalt reticilerin zlk bilgileri, rn ve retim alan ile retim ekline ait bilgilerin kayt edildii veri tabann,

) Proje: Mastr Plan formatnda hazrlanan hayvan genetik kaynaklar yerinde koruma ve gelitirme lkesel projelerini,

dd) Proje lideri: Alt projelerde TAGEM tarafndan grevlendirilen personeli,

ee) Proje uygulama esaslar: Hayvan genetik kaynaklar gelitirme projelerinin yrtlmesine ilikin usul ve esaslarn belirlendii mstearlk makam onayl halk elinde hayvan slah uygulama esaslar talimatn,

ff) Proje yrtme kurulu: Hayvan genetik kaynaklar gelitirme projelerinde projenin ileyii ve idari konularn grld ve proje uygulama esaslar talimatnda grev ve sorumluluklar belirtilen kurulu,

gg) Resmi veteriner hekim: Bakanlka 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayl Veteriner Hizmetleri, Bitki Sal, Gda ve Yem Kanununun uygulamasnda grevlendirilen veteriner hekimi,

) Serbest veteriner hekim: Mesleini 9/3/1954 tarihli ve 6343 sayl Veteriner Hekimlii Mesleinin crasna Trk Veteriner Hekimler Birlii ile Odalarnn Teekkl Tarzna ve Grecei lere Dair Kanuna gre serbest olarak icra eden veteriner hekimleri,

hh) Seim komisyonu: TAGEM, enstit/istasyon, il/ile mdrl temsilcileri ve proje liderinden oluan komisyonu,

) Soutulmu i st: reticinin iletmesinde veya retimin yapld ky/mahallede bulunan sabit veya sabitlenmi st soutma tanklar zerinden pazarlanan i stleri,

ii) Soy kt: Yetitirme ve verim kaytlar tutulan iletmelerde mensup olduu rkn zelliklerini tayan hayvanlar iin oluturulan kayt sistemini,

jj) Soykt-nsoykt Sistemi: Bakanlk ve Trkiye Damzlk Sr Yetitiricileri Merkez Birlii ortaklnda e-slah veri taban ile yrtlen sr kayt sistemini,

kk) Szleme: Hayvan genetik kaynaklar yerinde koruma projelerinde; yetitirici ile enstit/istasyonlar arasnda, gelitirme projelerinde ise muvafakat vermi yetitiriciler adna birlik ile il mdrl arasnda yaplan szlemeleri,

ll) St rk: St retimi amacyla yetitirilen sr rklarn, (Avrupa Krmzs rklar, Jersey, Krmz Alaca-Holstein, Siyah Alaca-Holstein)

mm) St kayt sistemi (SKS): reticilerin satt st ve kendileri ile ilgili bilgilerin Bankann teknik donanm (kart, okutucu cihaz, vb.) destei ile merkezi bir veri tabannda anlk, alt yaps kurulmam yerlerde aylk olarak kayt altna alnd ve destekleme demelerinin uyguland, izlendii, raporland, Bakanlk ve Trkiye St reticileri Merkez Birliince ortak tutulan kayt sistemini,

nn) irket: Desteklemeye esas konularda faaliyet gsteren 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayl Trk Ticaret Kanununa gre kurulmu irketleri,

oo) Taban sr: Ana ve yavruya ait verim kaytlar tutulan srleri,

) TAGEM: Tarmsal Aratrmalar ve Politikalar Genel Mdrln,

pp) TKK : Tarm Kredi Kooperatifleri Merkez Birliini,

rr) TRGM: Tarm Reformu Genel Mdrln,

ss) Trkvet: Sr Cinsi Hayvanlarn Tanmlanmas, Tescili ve zlenmesi Ynetmelii erevesinde oluturulan ve iletmelerin, yetitiricilerin ve sr cinsi hayvanlarn kimlik bilgilerinin kayt altna alnd veri tabann,

) Veteriner hekimler odas: 6343 sayl Veteriner Hekimlii Mesleinin crasna Trk Veteriner Hekimler Birlii ile Odalarnn Teekkl Tarzna ve Grecei lere Dair Kanunda belirtilen mesleki kuruluu,

tt) Veteriner salk raporu: Hayvan ve hayvansal rnlerin 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yurt inde Canl Hayvan ve Hayvansal rnlerin Nakilleri Hakknda Ynetmelik hkmlerine uygun olarak belirlenen ve salk artlarna uygun olduunu gsteren, resmi veya yetkilendirilmi veteriner hekim tarafndan dzenlenen belgeyi,

uu) Yerinde gelitirme: Saf yetitirme ve seleksiyon uygulanarak yerli hayvan genetik kaynaklarnn verim seviyelerinin ve rk zelliklerinin gelitirilmesini,

) Yerinde koruma: Evcil hayvanlarn doal olarak yetitirildikleri blgede, rastgele iftletirme yntemi uygulanarak, sahip olduklar rkn zelliklerini gsteren saf hayvanlardan oluan yeterli byklkte bir sr veya srler halinde korunmasn,

vv) Yetitirici/retici: Hayvanclk faaliyetiyle itigal eden gerek ve tzel kiileri,

yy) Yetitirici/retici rgt: Merkez Birlii dzeyinde rgtlenmi, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayl Veteriner Hizmetleri, Bitki Sal, Gda ve Yem Kanununa gre kurulmu slah amal birlikleri, 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayl Tarmsal retici Birlikleri Kanununa gre kurulmu retici birliklerini, Bakanlka kuruluuna izin verilen 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayl Kooperatifler Kanununa gre kurulmu hayvanclk faaliyeti yrten tarmsal amal kooperatiflerin Merkez Birliklerine ortak olan st birlik orta kooperatifini,

zz) Yetkilendirilmi veteriner hekim: Bakanlkta grevli veteriner hekimler dnda, verilecek resm grevleri yrtmek zere Bakanlk tarafndan yetki verilen veteriner hekimi,

ifade eder.

KNC BLM

Desteklemeye likin Esaslar

Kaynak aktarm ve demeler

MADDE 4 (1) Desteklemeler iin gerekli kaynak, btede hayvancln desteklenmesi iin ayrlan denekten karlanr ve Bakanlk tarafndan gerekli parann aktarlmasn mteakip Banka aracl ile denir.

Ana sr ve manda yetitiricilii desteklemeleri

MADDE 5 (1) Ana sr yetitiricilii yapan, 31/12/2013 tarihi itibariyle en az be ba ana sra sahip, yetitirici/retici rgt yesi yetitiriciler ylda bir kez olmak zere hayvan bana desteklemeden yararlandrlr. Tarmsal amal kooperatifler ve st reticileri birlikleri, bu Tebliin 3 nc maddesinde belirtilen yetitirici/retici rgtlerinden birine tzel kiilik olarak ye olmas halinde tek iletme olarak kabul edilir ve 500 batan fazla hayvan bulunduran yetitiriciler hari, tam deme yaplr. Ana manda yetitiricilii yapan, Damzlk Manda Yetitiricileri Birlii bulunan illerde birlikler, bulunmayan yerlerde ise il/ile mdrl araclyla bavurusu olan ve hayvanlar Trkvete kaytl yetitiriciler ylda bir kez olmak zere hayvan bana ana manda desteklemesinden yararlandrlr. Ana manda desteinden yararlanacak olan yetitiricilerde say art aranmaz.

(2) Mracaat yeri, ekli ve zaman;

a) Ana sr desteklemesinden yararlanmak isteyen yetitiriciler, yesi bulunduu yetitirici/retici rgtne dileke ile bavurur. Yetitirici/retici rgtleri, kooperatifler blge veya il st birlikleri araclyla olmak zere yeleri adna 1/12/2013 ile 31/12/2013 tarihleri arasnda il/ile mdrlklerine mracaat eder.

b) Ana manda desteklemesinden yararlanmak isteyen yetitiriciler, 1/11/2013 ile 31/12/2013 tarihleri arasnda Damzlk Manda Yetitiricileri Birlii bulunan illerde birlik araclyla, bulunmayan yerlerde ise il/ile mdrlklerine yazl olarak mracaat eder. Birlik olan illerde, ye olmayanlarn mracaat ilemleri de birlike yrtlr. Birlikler bu ilem karl bir cret alamaz, kesinti yapamaz.

c) Mracaatnda usule ilikin eksikleri bulunanlar yazl olarak uyarlr ve on gn ierisinde eksikliin tamamlanmas istenir.

(3) stenecek belgeler;

a) Ana sr desteklemesinde; ekinde, bavuruda bulunan yelerinin listesi ile merkez birliklerinden alnan yelik belgesi bulunan yetitirici/retici rgtlerinin bavuru dilekesi,

b) Ana manda desteklemesinde, bavuru dilekesi ve Trkvet letme Tescil belgesi istenir. Birlik aracl ile bavurular iin, birlie bavurusu bulunan yetitiricilerin listesi ve merkez birliine yelik belgesi.

(4) Desteklenecek ana sr ve mandalarda aranacak artlar;

a) Ana sr ve manda desteklemesinden faydalanacak yetitiricilerin; iletmeleri ve srlar, Trkvet ve e-slah veri tabanna, ana mandalar ise Trkvet veri tabanna 31/12/2013 tarihinde kaytl olmaldr.

b) Ana srlar kltr rk veya kltr rk melezi olmaldr, iletmede bulunan ana srlarn ayn rktan olma art aranmaz.

c) Ana srlar, 1/11/2012 ile 31/12/2013 tarihleri arasnda lkemizde suni tohumlama veya saf eti rklarda Bakanlktan izin alm tabii tohumlama boas ile tohumlama yaplm ve 15/2/2014 tarihine kadar e-slaha kaydedilmi olmaldr. Srlarda on drt aylk (420 gn) yatan nce tohumlanan hayvanlar desteklemeden faydalanamaz.

) Ana srlar Trkvet ve e-slah kayt sistemlerinde 31/12/2013 tarihi itibariyle ayn iletmede kaytl ve yayor olmaldr. Ana srlarn Trkvet ve/veya e-slah kayt sistemlerinde, ana mandalarn ise Trkvet kayt sisteminde desteklemeye mracaat eden iletmeye geli tarihi 1/10/2013 tarihinden nce olmaldr.

d) Ana manda desteklemesinde, farkl illerde ayn yetitiriciye ait iletmeleri bulunanlar iin iletmelerin bulunduu illerde yetitiricinin mracaat ile hayvanlarn Veteriner Salk Raporu ile sevki bulunmas artyla, Trkvet kaytlarna gre iletmeye geli tarihi; nakli yaplan hayvanlarn bulunduu iletmedeki tarih ile gittii iletmedeki sre birletirilerek belirlenir. Mevcut durum, iletme sahibinin dilekesi dikkate alnarak il mdrlkleri aras yaplacak yazmalar dorultusunda karara balanr.

e) Yetitiriciler, iletmelerindeki ana mandalar ile ilgili desteklemeye esas kaytlarnn 31/12/2013 tarihine kadar Trkvet veri tabannda gncellenmesinden sorumludur.

f) Ana sr desteklemesinde; iletmenin ana sr mevcudu ve hayvanlarn tanmlama bilgileri Trkvet ve e-slah, dier bilgileri e-slah kayt sistemlerinden alnr.

g) Soykt farkndan faydalanacak yetitirici, e-slahn soykt blmne 1/10/2013 tarihinden nce kayt edilmeli, mracaatn Damzlk Sr Yetitiricileri Birlii aracl ile yapmal, 2013 ylnda soyktnde ay olarak yelik sresinin 2/3 kadar iletmesinde st lm yapmal ve soykt ve dl kontrol almalar ile ilgili talimatlara uymaldr. Bu artlar salamayan ve talimatlar uygulamayan retici ile soyktne 1/10/2013 tarihinden sonra ye olanlara soykt iin verilen fark denmez. Soykt faaliyetlerinin ve desteklemesinin yrtlmesinden Trkiye Damzlk Sr Yetitiricileri Merkez Birlii ve il birlikleri sorumlu olup, gerekli tedbirleri almakla ykmldr. Saf eti rk ana srlara soykt fark denmez.

) Yetitiriciler, iletmelerindeki ana srlar ile desteklemeye esas kaytlarnn 31/12/2013 tarihine kadar Trkvet ve e-slah veri tabannda gncellenmesinden sorumludur.

(5) cmallerin hazrlanmas ncesinde il/ile mdrlklerince yaplacak ilemler;

a) Ana sr desteklemesinde gerek kiilerin T.C. kimlik numaras, doum tarihi ve baba adnn, tzel kiilerin ise vergi numarasnn e-slah veri tabannda kaydedilmesini salar.

b) Destekleme ile ilgili kaytlarn dzenli olarak kayt sistemlerine ilenmesini salar. Belgelerin dzenlenmesi, ilgili yerlere zamannda iletilmesi ve veri girilerinin vaktinde yaplmasndan grevli kiiler ve kurulular sorumludur.

c) Ana sr desteklemesinde, e-slah veri tabannda, mracaat olan yetitiricinin ve yetitirici/retici rgtnn 15/1/2014 tarihine kadar belirtilmesi ilemini yapar. Bavurularn e-slaha tanmlanmas ilemi, gerektiinde Bakanlka 15/2/2014 tarihine kadar uzatlabilir.

(6) Ana sr destekleme demesine esas almalar;

a) Trkvet veri tabannn 31/12/2013 tarihli, e-slah veri tabannn ise 31/12/2013 ve 15/1/2014 tarihli verilerinden yararlanlarak, Teblide yer alan kriterler dorultusunda HAYGEM tarafndan icmal-1 (ask listesi) hazrlanr ve e-slah veri tabanndan 20/1/2014 tarihine kadar yaynlanr. Yayn takiben icmal-1 il/ile mdrlklerinde on gn sreyle askya karlr.

b) Ask balang tarihi tatil gnne rastlarsa takip eden i gn askya karlr. Askya karma tarihi ve saati ile askdan indirme tarihi ve saati ile mdrl ile yetitirici/retici rgt temsilcilerince tutanaa balanr ve gncel tarihle imzalanmas salanr. Ask sresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hller hari icmal-1deki bilgiler doru kabul edilir. Daha sonra yaplacak itirazlar deerlendirmeye alnmaz ve herhangi bir hak dourmaz. Yaplan itirazlar il/ile mdrlklerince deerlendirilerek e-slahta eksik olan bilgilerin 15/2/2014 tarihine kadar kaydedilmesi salanr. Hayvan mevcudu ile ilgili itiraz kabul edilmez.

c) cmal-2ler, e-slah veri tabanlarnn 31/12/2013 ve 15/2/2014 tarihli verileri esas alnarak HAYGEM tarafndan hazrlanr ve e-slah veri tabannda yaynlanr. Yaynlanan cmal-2ler ile mdrlklerince onaylanr ve il mdrlne gnderilir.

) lelerden gelen onaylanm icmal-2ler ile merkez ilenin icmal-2si il mdrlkleri tarafndan kontrol edilir, onaylanr ve demeye esas olmak zere Mart 2014 ay sonuna kadar HAYGEMe gnderilir. Yetitirici/retici rgt bazl icmaller, ayn zamanda, yelerine bildirilmek zere yetitirici/retici rgtne de gnderilir.

(7) Ana manda destekleme demesine esas almalar;

a) Mracaat olan yetitiricilerin, Trkvet verilerinden yararlanlarak bu Teblide yer alan kriterler dorultusunda il/ile mdrlklerince icmal-1 (ask listesi) hazrlanr ve 15/1/2014 tarihinden itibaren on gn sreyle askya karlr.

b) Ask balang tarihi tatil gnne rastlarsa takip eden i gn askya karlr. Ask bilgileri imza ile tutanaa balanr. Ask sresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hller hari icmal-1deki bilgiler doru kabul edilir. Daha sonra yaplacak itirazlar deerlendirmeye alnmaz ve herhangi bir hak dourmaz. Yaplan itirazlar il/ile mdrlklerince deerlendirilerek 1/2/2014 tarihine kadar Trkvette gerekli dzeltmelerin yaplmas, eksikliklerin giderilmesi salanr.

c) le mdrlklerince icmal-1 ile itirazlar ve deerlendirmeler dorultusunda icmal-2 hazrlanr, onaylanr ve il mdrlne gnderilir. Merkez ilelerde icmal-2 hazrlama il mdrlklerince yaplr.

) lelerden gelen onaylanm icmal-2ler ile merkez ilenin icmal-2si il mdrlkleri tarafndan kontrol edilir, tek icmal (icmal-2) halinde onaylanr ve demeye esas olmak zere 2014 ubat ay sonuna kadar HAYGEMe gnderilir.

d) Ana manda desteklemesinde birlikler araclyla yaplacak demelerde birlikler, yelerine ait hak edie esas bilgilerini ieren listeleri (icmal-2) il/ile mdrlklerinden alarak, bu Teblide belirtilen srede Banka zerinden yelerine der.

(8) Desteklemede kullanlacak bavuru dilekeleri, ye listesi tablosu, icmal rnekleri e-slah zerinden yaynlanr.

(9) Hastalklardan ari iletme destei alan iletmeler ve halk elinde manda slah desteklemesi alan mandalar bu desteklemeden yararlandrlmaz.

Buza desteklemesi

MADDE 6 (1) Buza Desteklemesinden yararlanacak olanlar;

a) E-slaha kaytl analardan, e-slah veri tabanna kaytl saf kltr rk veya melezi srlarn ayn kltr rk boann spermasyla suni tohumlanma sonucu domu olmaldr.

b) E-slaha kaytl, yerli rk ve melezi srlardan suni tohumlama sonucu doan buzalarda ayn rktan olma art aranmaz.

c) E-slaha kaytl, eti rk srlardan, ayn rktan suni tohumlama veya Bakanlktan izin alm tabii tohumlama boas ile tohumlanmas sonucu domu olmaldr.

) Tm buzalar 2013 yl doumlu ve Trkvette kaytl olmaldr.

d) Dii buzalara Brusella S-19 as yaplm ve a bilgileri Trkvete kaydedilmi olmaldr.

e) letmenin e-slaha kayt tarihinden nce doan buzalar desteklemeden yararlandrlmaz.

f) Her buza iin bir kez destekleme demesi yaplr.

g) kiz veya z doan her buza iin destekleme demesi yaplr.

) Buzann doum bilgisi e-slah veri tabanndan alnr ve destekleme buzann doduu iletme sahibine denir. Doum bilgileri ve doduu iletmesi e-slahta belirlenemeyen buzalar iin destekleme demesi yaplmaz.

h) Suni veya tabii tohumlamann, buzann doum tarihinden 210-295 gn ncesinde lkemizde yaplm ve tohumlama bilgisinin e-slah veri tabannda kaydedilmesi zorunludur.

) On drt aylk yatan (420 gn) nce tohumlanan hayvanlarn buzas iin destekleme demesi yaplmaz.

i) Trkvet ve e-slaha kaydedilmeden len, kesilen veya satlan buzalar ile l doan ve atk yavrular iin destekleme demesi yaplmaz. E-slaha ve Trkvete kaydedildikten sonra len, kesilen veya satlan buzalar iin destekleme demesi yaplr.

j) Buzalarn zamannda kpeletilmesi, Trkvet ve e-slah kayt sistemlerine kaydettirilmesinden yetitiriciler, belgelerin dzenlenmesi ve veri girilerinin vaktinde yaplmasndan ise grevli kiiler ve kurulular sorumludur.

(2) letmesi soy ktne kaytl yetitiriciler Damzlk Sr Yetitiricileri Birlii araclyla, n soy ktne kaytl olanlar ise ahsen veya yesi olduu yetitirici/retici rgtleri araclyla il/ile mdrlklerine 1/10/2013 - 31/12/2013 tarihleri arasnda dileke ile mracaatta bulunurlar.

(3) cmallerin hazrlanmas ncesinde il/ile mdrlkleri, suni tohumlama, buza ve desteklemeye esas bilgilerin e-slah ve Trkvet kayt sistemlerine, gerek kiilerin T.C. kimlik numaras, doum tarihi ve baba adnn, tzel kiiliklerde ise vergi numarasnn e-slah veri tabanna zamannda kaydnn yaplmasn salar. Desteklemeye mracaat eden yetitiricinin 15/1/2014 tarihine kadar e-slah veri tabannda tanmlanmasn salar, gerektiinde Bakanlka 15/2/2014 tarihine kadar uzatlabilir.

(4) cmallerin dzenlenmesi ve destekleme demesine esas almalar;

a) Trkvet ve e-slah veri tabanlarnn 15/1/2014 tarihli verilerinden, 20/1/2014 tarihine kadar bu Teblide yer alan kriterler dorultusunda mracaat olan yetitiriciler iin desteklemeye esas icmal-1 (ask listesi) e-slah veri tabanndan hazrlanr ve il/ile mdrlklerince on gn sreyle reticilere duyurulacak ekilde askya karlr. Ask bilgileri imza ile tutanaa balanr. Ask sresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hller hari icmal-1 deki bilgiler doru kabul edilir. Daha sonra yaplacak itirazlar icmal-3n hazrlanmasnda deerlendirmeye alnr. Yaplan itirazlar dorultusunda kayt sistemlerinde dzeltmeler yaplr, eksiklikler giderilir.

b) 15/2/2014 tarihli verilerden yararlanlarak e-slahta yaynlanan icmal-2ler ile mdrlklerince onaylanr ve il mdrlne gnderilir. Merkez ileye ait icmal-2 il mdrl tarafndan onaylanr. cmal-2ler il mdrlkleri tarafndan kontrol edilir, onaylanr ve demeye esas olmak zere 2014 Mart ay sonuna kadar HAYGEMe gnderilir. demeler HAYGEM tarafndan gerekletirilir.

c) 1/7/2014 tarihli e-slah ve Trkvet kaytlarndan 2014 Temmuz aynn ilk haftas teblide yer alan kriterler dorultusunda mracaat olan yetitiriciler iin icmal-2deki buzalar hari olmak zere desteklemeye esas icmal-3 (ask listesi) HAYGEM tarafndan e-slah veri tabanndan hazrlanr ve yaynlanr. l/ile mdrlkleri tarafndan e-slahtan alnan listeler, on gn sreyle reticilere duyurulacak ekilde askya karlr. Ask bilgileri imza ile tutanaa balanr. Ask sresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hller hari icmal-3 deki bilgiler doru kabul edilir. Daha sonra yaplacak itirazlar deerlendirmeye alnmaz ve herhangi bir hak dourmaz. Yaplan itirazlar dorultusunda kayt sistemlerinde dzeltmeler yaplr, eksiklikler giderilir.

) 1/8/2014 tarihli verilerden yararlanlarak e-slahtan yaynlanan icmal-4ler ile mdrlklerince onaylanr ve il mdrlne gnderilir. Merkez ileye ait icmal-4 il mdrl tarafndan onaylanr. cmal-4ler il mdrlkleri tarafndan kontrol edilir, onaylanr ve demeye esas olmak zere 2014 Austos ay sonuna kadar HAYGEMe gnderilir.

d) cmaller, e-slah ve Trkvetten uygulama esaslarndaki tm kstaslar dorultusunda hazrlanr ve yaynlanr. Trkvet ile ilgili bilgiler, otomatik olarak sistemler aras ilikilendirme ile alnr.

e) 1/8/2014 tarihinden sonra e-slaha kaydedilen buzalar iin destekleme demesi yaplmaz.

(5) Destekleme bavuru dilekeleri, ye bavuru tablosu, icmal rnekleri e-slah veri tabanndan yaynlanr.

Ana koyun ve kei desteklemeleri

MADDE 7 (1) Koyun ve kei yetitiricilii yapan, damzlk koyun-kei yetitiricileri birliklerine ye, hayvanlar Koyun Kei Kayt Sistemi (KKKS) ve Koyun-Kei Bilgi Sistemine (KKBS) kaytl yetitiriciler, ana hayvan bana ylda bir kez olmak zere desteklemeden yararlandrlrlar.

(2) Mracaat yeri, ekli ve zaman;

a) Desteklemeden yararlanmak isteyen yetitiriciler, yesi bulunduu birlie, ekinde KKKSde gncellenmi hayvanlarnn kulak numaralar listesi bulunan dileke ile 1/9/2013 30/11/2013 tarihleri arasnda bavurur. Gerektiinde bavurular Bakanlka 15/12/2013 tarihine kadar uzatlabilir. Bu srede birlikler, 30/11/2013 tarihli KKKSndeki iletme ve hayvan bilgileri deimemek artyla sadece yelerinin destekleme mracaat dilekesini alr.

b) Desteklemeye esas bilgilerde, KKKS kaytlar esas olup bu sistemde hayvan ve iletme bilgilerinin gncellenmesinden ve kaytlarnn doruluunun takibinden yetitirici sorumludur. 30/11/2013 tarihinden sonra KKKSne kaydedilen veya gncellenen iletme ve hayvanlar desteklemeden faydalandrlmaz.

c) Damzlk koyun ve kei yetitiricileri birlikleri, 1/9/2013-30/11/2013 tarihleri arasnda KKKSnden KKBSne yelerinin bavurusunda belirttii hayvan saysn ve kii bilgilerini aktarr.

) Birlikler, 30/11/2013 tarihli KKKSndeki verilere gre; 17/1/2014 tarihine kadar KKBSne aktararak dzenlemi olduklar, bavurusunu aldklar yelerinin isim, hayvan says ve kpe numaralarnn listesinin kaydedildii CD/DVDye eklenmi dileke ile il/ile mdrlklerine mracaat eder.

d) Farkl illerde iletmeleri olan yetitiriciler, (ger hayvanclk yapanlar hari) iletmelerinin bulunduu il birlii araclyla ayr ayr mracaat eder.

(3) Mracaatta il/ile mdrlklerince istenecek belgeler;

a) Yetitirici birlikleri yeleri adna, ekinde KKBSndeki bilgilerin (isim, hayvan saylar ve kpe numaralar listesi) kaytl olduu CD/DVD olan dileke.

b) Damzlk Koyun ve Kei Yetitiricileri Merkez Birlii yeliine kabul belgesi.

(4) Desteklenecek ana koyun-keilerde aranacak artlar;

a) Ana koyun-keilerin ayn rktan olma art aranmaz.

b) Ana koyun-keiler 1/9/2012 tarihinde ve ncesinde domu olmaldr.

c) Destekleme, KKBSye birlike aktarlan desteklemeye esas hayvan saylar ve/veya il/ile mdrlklerince iletme kontrollerinin yapld tarihteki hayvan says esas alnarak yaplr.

) Destekleme demesi ana koyun-keinin 30/11/2013 tarihinde KKKS ve KKBSde ayn iletmede kaytl olmas artyla bulunduu iletme sahibine yaplr. Hayvanlarn, 30/11/2013 tarihi sonrasnda il/ile mdrlnn yapaca yerinde kontrol tarihine kadar geen sre ierisinde ayn iletmede bulunmas zorunludur. Desteklenecek hayvan says, yetitiricinin mracaatnda beyan etmi olduu saydan fazla olamaz.

(5) cmallerin hazrlanmas ncesinde il/ile mdrlklerince yaplacak ilemler;

a) letme ve hayvanlara ait bilgilerin kayt sistemlerinden kontrollerini ve iletmelerde yerinde hayvan tespitlerini yapar.

b) 17/1/2014 tarihinden sonra l/le Mdrlklerince dzenlenen veteriner salk raporu ile gerekleen hayvan hareketleri yerinde tespit olarak kabul edilir.

c) letme kontrol ve denetimlerini tamamladktan sonra KKBSden aldklar icmal-1leri tutanakl olarak askya karr, itirazlar deerlendirir. cmal-2 ve icmal-3 listelerini hazrlar.

) Birliklerin, 30/11/2013 tarihli KKKSndeki verilere gre; 17/1/2014 tarihine kadar KKBSnde dzenlenerek il/ile mdrlklerine teslim etmi olduklar resmi mracaat listesinde bulunmayan yetitiriciler desteklemeden faydalandrlmaz.

(6) Destekleme demesine esas almalar;

a) KKBS veri tabanndan yararlanlarak, bu Teblide yer alan kriterler dorultusunda veri tabanndan icmal-1 (ask listesi) yaynlanr ve ayn tarihte il/ile mdrlkleri tarafndan kontrol edilerek on gn sreyle askya karlr.

b) Ana koyun ve keilerin lm, kesim, sat ile desteklemeye esas kaytlarnn KKKS veri tabanna ilenmesi iin gerekli bilgilerin bildirilmesinden hayvan sahibi sorumludur.

c) Destekleme ile ilgili kaytlarn dzenli ve doru olarak KKBSne aktarlmasndan birlikler sorumludur.

) Belgelerin dzenlenmesi, ilgili yerlere zamannda iletilmesi ve veri girilerinin vaktinde yaplmasndan grevli kiiler ve kurulular sorumludur.

d) Ask balang tarihi tatil gnne rastlarsa takip eden i gn askya karlr. Askya karma tarihi ve saati ile askdan indirme tarihi ve saati ile mdrl ile birlik temsilcilerince tutanaa balanr ve gncel tarihle imzalanr. Ask sresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hller hari bilgiler doru kabul edilir. Daha sonra yaplacak itirazlar deerlendirmeye alnmaz ve herhangi bir hak dourmaz.

e) Destekleme icmallerinin hazrlanmas, askya kartlmas, gnderilmesi ve deme ile ilgili alma takvimi HAYGEMce belirlenir.

(7) tiraz etme ve itirazlarn deerlendirilmesi; ask sresinde icmal-1 iin yaplan itirazlar, srenin bitiminden itibaren en ge on gn ierisinde il/ile mdrlkleri deerlendirir. Bu sre ierisinde KKBSne eksik aktarlma durumunda; tebli artlarnn yerine getirilmesi ve hayvanlarn destekleme artlarn tamas halinde deerlendirme yaplr.

(8) cmallerin gnderilmesi;

a) KKBSnden alnan listeler icmal-2 eklinde dzenlenip iki i gnnde ile mdrlklerince onaylanr ve en ge iki i gn iinde de il mdrlne gnderilir. Bu ilemler merkez ilelerde il mdrlklerince yaplr.

b) lelerden gelen onaylanm icmal-2ler, il mdrlkleri tarafndan be i gn iinde KKBSden kontrol edilip icmal-3 eklinde dzenlenerek onaylanr ve be i gn iinde de demeye esas olmak zere HAYGEMe gnderilir.

(9) Desteklemede kullanlacak bavuru dilekeleri, ye bavuru tablosu, icmal rnekleri KKBS zerinden yaynlanr.

(10) Ger yetitiricilerle ilgili destekleme ilemleri;

a) Ger yetitiriciler, bulunduklar il/ile mdrlklerinden alacaklar veteriner salk raporu ile gittikleri yerin il/ile mdrlklerine mracaat ederek desteklemeye esas tespitlerini yaptrrlar.

b) Ger yetitiricilerin hayvanlar kaytl olduu il snrlar dnda ise;

1) Hayvan tespitleri gittikleri yerlerdeki il/ile mdrlkleri tarafndan yaplp, tespit tutanaklar ve veteriner salk raporu iletmelerin kaytl olduklar il/ile mdrlklerine gnderilir. Veteriner salk raporu ile nakledilmeyen yetitiricilerin hayvan tespitleri yaplmaz.

2) Hayvanlarnn kaytl olduu il/ile mdrlkleri kendilerine gnderilen tespit tutanaklarn KKKS ve KKBS zerinden kontrol ederek desteklemeyle ilgili i ve ilemleri yerine getirir.

c) Ger yetitiriciler, kaytl olduu ildeki il birlii dndaki birliklere mracaat edemezler. Bu yetitiricilerin destekleme mracaatlar kaytl olduklar birlik vastasyla yaplr.

) Ger yetitiricilerin gittikleri meralara yaplan sevk ilemlerinde KKKSde hayvan sahibinin deimesi halinde desteklemeden yararlandrlmaz.

Tiftik keisi yetitiriciliinin ve tiftik retiminin desteklenmesi

MADDE 8 (1) Tiftik keisi yetitiriciliinin tevik edilmesi ve tiftik retiminin artrlmas iin retmi olduklar tiftii, 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayl Tarm Sat Kooperatif ve Birlikleri Hakknda Kanuna gre kurulmu Tiftik ve Yapa Tarm Sat Kooperatifleri Birlii (Tiftik Birlik) ve/veya Kooperatiflerine satan reticilere, rettii tiftiin kilogram bana destekleme primi denir.

(2) Tiftik ve Yapa Tarm Sat Kooperatifleri Birliinin tiftik almndaki grevleri ve yapacaklar ilemler;

a) Birlik, kooperatiflerinin bulunmad tm retim yerlerinde, geici alm yerleri ve merkezleri aar.

b) Tiftik retiminin desteklenmesi ile ilgili uygulama esaslarn nceden reticilere duyuracak tedbirleri alr.

c) l ve/veya ile mdrlklerince bildirilen reticilerin rnn satn alr.

) Yl rn olmas kaydyla kendisine getirilen tiftik rnnn tamamn, birliin rn alm talimat ile ekspertiz usul ve esaslarna gre satn alr.

d) Kooperatifler ve/veya Birlike, alnan rnler iin, reticinin ak kimliini belirten mstahsil makbuzu dzenlenir ve bir nshas reticiye verilir. Bu makbuzda; asgari olarak tiftik keisi says, rnn cinsi ve kalitesi, miktar, alm tarihi, alm fiyat, tutar, yaplan kesintiler, vergi numaras ve reticinin net alaca tutar ile destek demesi tutarlar gsterilir. Mstahsil makbuzu nshasnn retici tarafndan be yl saklanmas zorunludur.

e) Mstahsil makbuzlarndaki bilgiler, gnlk olarak alm bordrolarna geirilir.

(3) Mracaat yeri ve ekli;

a) Geici alm yerleri ve merkezlerinin ald yerlerde reticiler, kooperatifler ve/veya birlie dileke (Ek-28) ile mracaat ederler.

b) Geici alm yerleri ve merkezlerinin almad yerlerde il ve/veya ile mdrlklerine dileke (Ek-29) ile mracaat ederler. l ve/veya ile mdrlkleri bu mracaatlar en yakn kooperatife veya birlie bildirir.

(4) deme icmallerinin hazrlanmas;

a) Kooperatifler ve/veya birlik aracl ile denecek olan desteklemeye esas olan icmaller ile reticinin hesabna denecek icmaller ayr ayr Tiftik ve Yapa Tarm Sat Kooperatifleri Birlii tarafndan hazrlanr.

b) Kooperatiflerin, reticilerin ve reticilere ait hayvan saylar ile retilen tiftik miktarnn gsterildii hak edi icmali Birlike dzenlenir.

c) Tiftik ve Yapa Tarm Sat Kooperatifleri Birlii "Tiftik Desteklemeleri Hak Edi Belgesini" dzenler. Hayvan sahibi, hayvan says ve tiftik retim miktar ile ilgili bilgileri ieren bu Hak Edi Belgesini 2013 Temmuz ay sonuna kadar il mdrlne gnderir. l mdrlnce kontrolleri yaplan listeler onaylanarak 2013 Austos ay sonuna kadar HAYGEMe gnderilir.

) HAYGEM, icmallerde bildirilen destekleme tutarn, reticiye denmek zere tiftik almn gerekletiren kooperatif ve/veya birliin Bankadaki hesabna gnderir.

d) Kooperatifler ve/veya birlikler, destekleme demelerini hak sahiplerine yedi gn ierisinde mstahsil makbuzu, eki ve tesellm makbuzu belgelerine istinaden yapar.

i st retiminin desteklenmesi

MADDE 9 (1) i st primi; retmi olduu i st, Gda letmelerinin Kayt ve Onay lemlerine Dair Ynetmelik kapsamnda faaliyet gsteren st ileme tesislerine, fatura ve/veya mstahsil makbuzlar karlnda kendisi veya yesi bulunduu yetitirici/retici rgt vastasyla satan, bu Tebliin 3 nc maddesinde belirtilen ve ulusal dzeyde st rgtlenmesini tamamlam bir yetitirici/retici rgtne ye olan, SKS veri tabanna altyaps kurulan yerlerde anlk olarak, alt yaps kurulmam yerlerde aylk olarak kaydettiren yetitiricilere, hazrlanan deme icmalleri esas alnarak manda, koyun ve kei st ile inek st iin soutulmu ste farkl olmak zere beher litre iin destekleme demesi yaplr.

(2) Mracaat yeri, ekli ve zaman;

a) Desteklemeden yararlanmak isteyen reticiler; yesi bulunduu yetitirici/retici rgt aracl ile SKSye veri girii iin yetkilendirilmi st retici birliklerinin olduu yerlerde bu birliklere, olmayan yerlerde il/ile mdrlklerine mracaat ederler.

b) Satlan i ste ait fatura veya mstahsil makbuzlar, takip eden ayn en ge son i gnne kadar yelerinin icmal-1ini hazrlayacak olan st retici birliklerine veya yelerinin icmale esas tablosunu hazrlayacak olan kooperatif st birlikleri ile yetitirici birliklerine teslim edilir.

c) Kooperatif st birlikleri ile yetitirici birlikleri, kendilerine teslim edilen belgeleri, icmal-1e esas tablolar ve eklerini, takip eden ayn beinci i gn sonuna kadar SKSye veri girii yetkisi bulunan st retici birliklerine, olmayan yerlerde ise il/ile mdrlklerine teslim ederler.

) 1/1/2013 tarihinden bu Tebliin yaymland tarihe kadar satlan i stlere ait fatura ve/veya mstahsil makbuzlar, bu Tebliin yaym tarihinden itibaren on i gn ierisinde yetitirici/retici rgtlerine teslim edilir.

(3) Veri girii yapacak il/ile mdrlkleri veya st retici birliklerince yetitirici/retici rgtlerinden istenilecek belgeler;

a) Yetitirici/retici rgtnce dzenlenmi ye listesi,

b) SKS veri taban zerinden yaymlanan ve yetitirici/retici rgtnce dzenlenen i st destekleme icmaline esas tablo,

c) Satlan st miktarnn litre olarak dzenlendii fatura ve/veya mstahsil makbuzlar.

(4) Destekleme icmallerinin hazrlanmas dneminde uyulacak esaslar;

a) Yrrlkteki mevzuata uygun, aylk olarak dzenlenen mstahsil makbuzu ve/veya faturalarn asllar veya nshalar destekleme iin esas alnr. Her ne suretle olursa olsun bunlarn, fotokopileri veya onayl suretleri kesinlikle dikkate alnmaz. Mstahsil makbuzu ve/veya faturalarda st tevik kod numaras veya iletme onay belge numaras, st ileme tesisinin ad, adresi, reticinin ad, soyad, adresi ve teslim edilen stn tr, litre olarak miktar, litre fiyat ve tutar ile soutma tank zerinden pazarlanm ise soutulmu i st ibaresi, st ileme tesisi yetkilisinin imzas ve kaesi, st soutma tank sahibi, sorumlusu veya yetkilisince onaylanm st soutma tank kod numaras bulunmaldr.

b) Gda letmelerinin Kayt ve Onay lemlerine Dair Ynetmelik kapsamndaki st ileme tesisleri ile ilgili bilgilerin SKSye girilmesi ve gncellenmesinden, kayt ve onay ilemlerini yrten il mdrlkleri sorumludur.

c) Trkiye St reticileri Merkez Birlii, HAYGEMin uygun grd birliklere SKSye veri giri yetkisi verir. HAYGEM, veri giri yetkisi verilmesini uygun grd bu birlikleri SKS zerinden yaynlar.

(5) Destekleme icmallerinin hazrlanmas;

a) Veri giri yetkisi alm st retici birliklerinin bulunduu yerlerde; reticilerin icmal-1e esas tablolar yetitirici/retici rgtlerince aylar baznda hazrlanr ve SKSye girilmesi iin yetkilendirilmi st retici birliklerine gnderilir. cmal-1 listelerinin SKSye girileri bu birliklerce yaplr.

b) Veri giri yetkisi alm st retici birliklerinin bulunmad yerlerde; reticinin icmal-1e esas tablolar yetitirici/retici rgtlerince aylar baznda hazrlanr ve SKSye girilmesi iin il/ile mdrlklerine gnderilir. cmal-1 listelerinin SKSye veri girileri il/ile mdrlklerince yaplr.

c) SKSye st girilerinin, reticilerin retimde bulunduklar ileden yaplmas esastr.

) l merkezinde kurulan st reticileri birlikleri, yetkilendirilmedii ilelerde sadece yelerinin veri giriini yapar.

(6) Destekleme icmallerinin il/ile mdrlklerince incelenmesi;

a) St icmallerinin incelenmesinde; reticilere ait fatura ve/veya mstahsil makbuzlarnn uygunluu, bunlarn SKS veri tabanna doru girilip girilmedii, hayvan says ile satlan st miktarnn uyumlu olup olmad, st soutma tanklarnn kapasitesinin zerinde kullanlp kullanlmad dikkate alnr. Uygun olmayan hatal belgeler, giriler ve hayvan says ile st miktarnda uyumsuzluk olanlar ile soutma tanklarnn kapasitesinin zerinde pazarlanan stler icmal listesinden kartlr.

b) nceleme sonrasnda fatura ve/veya mstahsil makbuzlar, yaz ile icmal-1i veya icmale esas tabloyu hazrlayan yetitirici/retici rgtne iade edilir.

(7) Destekleme icmallerinin askya karlmas;

a) Aylar baznda SKS veri tabanna kaydedilen icmal-1 listeleri, veri giri dnemi bittikten sonra, il/ile mdrlklerince askya kartlmak zere SKS veri tabanndan icmal-2 listeleri eklinde alnr.

b) cmal-2 listeleri il/ile mdrlklerinde, yetitirici/retici rgtlerine ve reticilere duyurulacak ekilde askya karlr.

c) Askya karma tarihi ve saati ile askdan indirme tarihi ve saati il/ile mdrl ile yetitirici/retici rgt temsilcilerince tutanaa balanr ve gncel tarihle imzalanmas salanr.

) Ask sresince herhangi bir itiraz olmaz ise listelerdeki bilgiler doru kabul edilir. Daha sonra yaplacak itirazlar deerlendirmeye alnmaz ve herhangi bir hak dourmaz.

d) Ask sresinde icmal-2 listelerine yaplan itirazlar, il/ile mdrlnce deerlendirilir.

(8) Destekleme icmallerinin gnderilmesi ve deme;

a) tirazlarn deerlendirilmesinden sonra kesinlemi icmal-2 listeleri ile mdrlklerince onaylanarak il mdrlne gnderilir.

b) lelerden gelen onaylanm icmal-2 listeleri il mdrlkleri tarafndan incelenir ve SKS veri tabannda demeye esas olan icmal-3 listesi eklinde dzenlenir. Dzenlenen icmal-3 listeleri onaylanarak HAYGEMe gnderilir.

c) HAYGEM, gelen icmal-3 listeleri ile SKSden alnan icmal-3 listelerinin uyumlu olmasn kontrol eder.

) deme listelerinin Bakanlka bankaya gnderilmesinden sonra kesinlemi icmal-2 listeleri, yetitirici/retici rgtleri baznda SKSden il/ile mdrlklerince alnarak ilgili yetitirici/retici rgtlerine gnderilir.

(9) Dier hususlar;

a) St soutma tanklarnn ve st toplama merkezlerinin yrrlkteki mevzuata uygunluunun tespiti il/ile mdrlklerince yaplarak SKS veri tabanna girii salanr.

b) St ileme tesislerindeki soutma tanklar SKS veri tabanna girilmez.

c) l/ile mdrlklerince kontrol edilerek altrlmad tespit edilen st soutma tanklar zerinden pazarlanan stler soutulmu olarak deerlendirilmez.

) i stn; yetitirici/retici rgtleri veya bunlarn %50nin zerinde paya sahip olduklar Trk Ticaret Kanununa tabi ortaklklar zerinden pazarlanmas durumunda, retici adna dzenlenmi mstahsil makbuzlar ile st ileme tesisleri adna dzenlenmi faturalarn uyumlu olmas zorunludur.

d) Destekleme icmallerinin hazrlanmas, askya kartlmas, gnderilmesi ve deme ile ilgili alma takvimi HAYGEM tarafndan belirlenir.

e) Bu Teblide yer alan icmallerin ve dier eklerin rnekleri SKS zerinden yaynlanr.

f) l/ile mdrlkleri ve st retici birlikleri, i st destei iin gerekli belgelerle yaplan bavurular zamannda sisteme girmekle sorumludur. St retici birlikleri bavurular zamannda sisteme girmedikleri takdirde veri giri yetkileri iptal edilir.

g) SKSde grev yapacak Bakanlk personelinin sistem ifrelerinin tahsisi Bakanlka, birlik personelinin ifre tahsisi ise Trkiye St reticileri Merkez Birliince yaplr. Personelin eitimi ile konuya ilikin dier tedbirler Bakanlk ve Trkiye St reticileri Merkez Birlii tarafndan alnr.

) Birden ok yetitirici/retici rgtne yelii bulunan reticinin i ve ilemleri, fatura ve/veya mstahsil makbuzunu teslim ettii yetitirici/retici rgt zerinden yaplr.

h) i st desteklemesi ve SKS ile ilgili olarak yaplacak alma ve uygulama esaslar HAYGEM tarafndan belirlenir.

) Anlk SKS ile ilgili alma ve uygulama esaslar HAYGEM tarafndan talimatla belirlenir.

i) 2013 yl iin bavuru artlarn yerine getirmi ve il/ile mdrlklerince uygun bulunmasna ramen destekleme alamayan reticiler iin tm demeler tamamlandktan sonra ek icmal dzenlenerek deme yaplabilir.

j) i st destekleme demelerinden, idar hata sonucu dzenlenen belgelerle yaplan demeler hari, haksz yere yararland tespit edilen ve be yl sreyle hibir destekleme programndan yararlandrlmayacak gerek veya tzel kiilerin ceza sreleri bitene kadar SKSde yasakllar listesine alnmasndan il/ile mdrlkleri sorumludur.

k) Destekleme demeleri ile ilgili olarak haklarnda idari ve adli ilem balatlan yetitirici/retici rgtleri haklarndaki inceleme tamamlanncaya kadar, il sistem sorumlularnca SKSde deme engelli yetitirici/retici rgt olarak iaretlenir.

Islah amal st kalitesinin desteklenmesi

MADDE 10 (1) Islah amal st kalitesinin belirlenmesi destei; soy kt sistemine 31/12/2013 tarihinde kaytl ve eti rklar hari en az on ba saf rk inee sahip veya bu destekleme kapsamnda analiz artlarn yerine getiren en az on ba saf rk inek kayd bulunan, soy ktne yelik tarihi 1/10/2013 ncesi olan Ankara, zmir, Balkesir, Bursa ve Tekirda illerindeki iletmelere uygulanr.

(2) i st desteklemesine Islah Amal Yetitirici Birlikleri araclyla bavurusu olan yetitirici, slah amal st kalitesinin desteklemesine de mracaat etmi kabul edilir.

(3) Destekleme kapsamndaki sr, saf rk ve 31/12/2013 tarihinde Trkvet ve e-slahta kaytl olmaldr.

(4) Desteklenecek iletmedeki srlarn, bu Tebliin yaynlanma tarihinden itibaren balamak zere, 2013 yl ierisinde ikiden az olmamak zere, ay olarak sald srenin en az yars kadar st ierik analizinin (ya, protein, somatik hcre) yaptrlm ve 15/2/2014 tarihine kadar e-slaha kaydedilmi olmas gerekir. Sam sresi on aydan fazla salan inekler iin 5 analiz destekleme iin yeterlidir. Analizlerde; ya ve protein iin % 2.5-5.5 arasnda olan deerler, somatik hcre saysnda ise en fazla 400.000 somatik hcre/ml deeri destekleme kapsamna alnr.

(5) ki analiz arasndaki sre 30 (otuz) gnden az, 90 (doksan) gnden fazla olamaz. Sreye uymayan analizler destekleme kapsamnda kullanlmaz.

(6) Destekleme amal st analizleri, Bakanlk il kontrol laboratuvarlarnda yaplmaldr.

(7) 2013 yl ierisinde len veya kesilen srlar, analiz artn yerine getirmesi halinde desteklemeden yararlandrlr.

(8) Destekleme, her sr iin ylda bir kez yaplr ve son analizinin yapld iletmeye denir.

(9) Islah amal st analizi almalar ile analiz sonularnn e-slaha kaydndan, Islah Amal Yetitirici Birlikleri ile merkez birlii sorumludur.

(10) Ask listeleri, e-slah zerinden 15/1/2014 tarihli e-slah verilerine dayal olarak 2014 yl Ocak aynn ikinci yarsnda yaynlanr. Yayn takiben icmal-1 il/ile mdrlklerinde on gn sreyle askya karlr.

(11) Ask balang tarihi tatil gnne rastlarsa takip eden i gn askya karlr. Askya karma tarihi ve saati ile askdan indirme tarihi ve saati il/ile mdrl ile Damzlk Sr Yetitiricileri Birlii temsilcilerince tutanaa balanr ve gncel tarihle imzalanmas salanr. Ask sresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hller hari icmal-1deki bilgiler doru kabul edilir. Daha sonra yaplacak itirazlar deerlendirmeye alnmaz ve herhangi bir hak dourmaz. Yaplan itirazlar deerlendirilerek e-slahta eksik olan bilgilerin 15/2/2014 tarihine kadar kaydedilmesi salanr.

(12) E-slah veri tabannn 15/2/2014 tarihli verileri esas alnarak icmal-2ler HAYGEM tarafndan hazrlanr ve e-slah veri tabanndan yaynlanr. cmal-2ler ile mdrlklerince onaylanr ve il mdrlne gnderilir.

(13) lelerden gelen onaylanm icmal-2ler ile merkez ilenin icmal-2si il mdrlkleri tarafndan kontrol edilir, onaylanr ve demeye esas olmak zere Mart 2014 ay sonuna kadar HAYGEMe gnderilir.

Arl kovan desteklemesi

MADDE 11 (1) Arclk kayt sistemine (AKS) kaytl, en az 30, en fazla 1000 adet arl kovana sahip yetitirici/retici rgt yesi arclara, aada belirtilen esaslar erevesinde arl kovan bana destekleme demesi yaplr.

(2) Destekleme demesinden yararlanacak arc, arcln bulunduu ilin il/ile mdrlne 3/6/2013-20/7/2013 tarihleri arasnda aadaki belirtilen belgelerle ahsen veya yesi olduu yetitirici/retici rgt aracl ile bavuruda bulunur;

a) Dileke (Ek-1),

b) Arc kaytl olduu il/ile dnda mracaat ediyorsa ar konaklama belgesi ve veteriner salk raporu.

(3) Desteklemeden faydalanacak arcnn, iletmesinin Trkvete kaytl olduu ilde kurulmu yetitirici/retici rgt yesi olmas zorunludur. Ancak, kaytl olduu ilde kurulmu herhangi bir yetitirici/retici rgt olmamas durumunda komu ildeki yetitirici/retici rgtne kayt olmas gerekmektedir.

(4) Arc, kovan tespitlerini dileke verdii il/ile mdrlne sresi iinde yaptrmak zorundadr.

(5) Desteklenecek arl kovanlar plakal ve kaytl olmaldr.

(6) l/ile mdrlkleri, destekleme talebinde bulunan reticilerin iletmelerini 3/6/2013-4/10/2013 tarihleri arasnda arlkta inceleyerek Arlk ve Arl Kovan Tespit Tutanan (Ek-2) dzenler. Dilekede (Ek-1) beyan edilen arl kovan saysn gememek zere, arlkta yaplan tespitteki kovan says zerinden deerlendirme yaplr. Tespit srasnda 30dan az arl kovana sahip olan arclar desteklemeden yararlanamaz. Bal bulunduu ili dnda bavuruda bulunan gezginci arclar iin tespit tarihi bitimi 6/9/2013tr. l/ile mdrlkleri, gezginci arclarn desteklemeye konu olan belgelerinin (dileke, Arlk ve Arl Kovan Tespit Tutana, Ar Konaklama Belgesi ve Yurt i Hayvan Sevklerine Mahsus Veteriner Salk Raporu) asllar veya onayl suretlerini reticinin iletmesinin kaytl olduu il/ile mdrlne 20/9/2013 tarihine kadar gnderir.

(7) l sistem sorumlusu tarafndan AKSden ileler baznda alnacak Arl Kovan Hak Edi cmali (Ek-3) kontrol amac ve ask iin ilgili ile mdrlklerine en ge 25/10/2013 tarihine kadar gnderilir.

(8) AKS'de birliklere gre dzenlenen arl kovan hak edi icmalleri 4/11/2013 - 15/11/2013 tarihleri arasnda on i gn sre ile arcnn kaytl olduu il/ile mdrlkleri ve bilgi amal olarak birliklerde tutanakl olarak askya karlr ve itirazlar il/ile mdrlklerince alnr. Ask sresi bitiminde 18/11/2013-22/11/2013 tarihleri arasnda 5 i gnnde itirazlar deerlendirilerek sonulandrlr. Ask sresince herhangi bir itiraz olmaz ise, Ek-3teki bilgiler doru kabul edilir. Daha sonra yaplacak itirazlar deerlendirmeye alnmaz ve herhangi bir hak dourmaz.

(9) le mdrlkleri tarafndan ask sonras onaylanan arl kovan hak edi icmalleri 29/11/2013 tarihine kadar il mdrlne gnderilir.

(10) l mdrlnce AKSden alnan Arl Kovan Destekleme cmali (Ek-4)nin onayl bir sureti 10/12/2013 tarihine kadar HAYGEM'e ve elektronik ortamda aricilik@tarim.gov.tr adresine gnderilir.

Bombus ars kullanm desteklemesi

MADDE 12 (1) Seralarda polinasyon amal bombus ars kullanan reticilere aadaki esaslara gre destekleme demesi yaplr.

a) rtalt retiminin Kayt Altna Alnmas Hakknda Ynetmelik hkmleri kapsamnda rtalt Kayt Sistemine (KS) kaytl reticilere, Bakanlka bombus ars retim izni verilmi iletmelerden veya bu iletmelerin bayilerinden, o yla ait retim sezonu boyunca polinasyon maksatl bombus ar kolonisi satn alarak kullanmalar halinde, koloni bana destekleme demesi yaplr.

b) 2013 yl ierisinde seralarda bombus ars kullanan ve 31/12/2013 tarihine kadar il/ile mdrlklerine dileke (Ek-5) ve koloni almn belgeleyen fatura ile bavuruda bulunan sera reticileri desteklemeden faydalandrlr.

c) KSdeki Bombus Ars Destekleme blmne il/ile mdrlkleri tarafndan fatura bilgileri kaydedilir.

) Desteklemeye esas Bombus ars koloni veri girileri, KS il/ile veri giri elemanlar tarafndan sisteme 31/1/2014 tarihine kadar kaydedilir.

d) KSden alnan cmal-1 listeleri 3/2/2014-14/2/2014 tarihleri arasnda on i gn sre ile tutanakl olarak askya karlr ve itirazlar il/ile mdrlklerince alnp deerlendirilerek sonulandrlr. Ask sresince herhangi bir itiraz olmaz ise, cmal-1deki bilgiler doru kabul edilir. Daha sonra yaplacak itirazlar deerlendirmeye alnmaz ve herhangi bir hak dourmaz.

e) le mdrlkleri KSden aldklar Bombus Ars Desteklemesi (cmal-1) (Ek-6)i onaylayarak 20/2/2014 tarihine kadar il mdrlne gnderir.

f) cmal-1 listeleri il mdrlkleri tarafndan kontrol edildikten sonra KSden alnacak Bombus Ars Desteklemesi (cmal-2) (Ek-7) listeleri onaylanarak 28/2/2014 tarihine kadar HAYGEMe gnderilir.

g) Yl ierisinde bir dekar sera alan iin iki koloniden fazlasna deme yaplmaz.

) Sahte belge dzenleyerek haksz destekleme demesi yaplmasna sebep olan bombus ar kolonisi reticisinin retim izni iptal edilir. retici ve/veya bayi iin bu Tebliin 24 nc maddesinde yer alan cezai hkmler uygulanr.

h) Ayn kii ve/veya kurulua ait iletmeler arasnda yaplacak alm ve satm ilemleri iin destekleme demesi yaplmaz.

pekbcei yetitiriciliinin desteklenmesi

MADDE 13 (1) pekbcei yetitiriciliinin tevik edilmesi ve retiminin arttrlmas iin ya ipekbcei kozas reticilerine cretsiz datlacak ipekbcei tohumunu salayan Bursa Koza Tarm Sat Kooperatifleri Birlii (Kozabirlik)'ne tohum bedeli iin kutu bana, rettii ya ipekbcei kozasn Kozabirlik'e ve/veya kooperatiflerine satan yetitiricilere ise kilogram bana deme yaplr.

(2) Bursa Koza Tarm Sat Kooperatifleri Birlii (Kozabirlik) tarafndan ya ipekbcei kozas reticilerine cretsiz datlacak ipekbcei tohumu bedelleri iin yaplacak destekleme demeleri ve tohum datm esaslar:

a) pekbcei tohumunun temini ve datm Kozabirlik tarafndan yaplr.

b) reticiler ipekbcei tohumu talebini, il/ile mdrlkleri veya kooperatiflere bildirir.

c) l/ile mdrlkleri veya kooperatifler hazrladklar talep listelerini Kozabirlie gnderir.

) Kozabirlik; alnan talepleri nceki yllardaki retim miktarlarn da dikkate alarak kendi rettii tohum miktarna uygun olmak kaydyla sraya koyar, tohum datm listelerini (Ek-8) dzenler ve datm gerekletirir.

d) Kozabirlik, ipekbcei tohumu iin retim yl iinde, kutu bana destekleme birim fiyat zerinden, datm listelerinde yer alan tm kooperatiflerin ayr ayr gsterildii, pekbcei Tohumu Datm cmal ve Hak Edi Belgesi (Ek-9) ni dzenler ve yaz ekinde il mdrlne gnderir.

e) l mdrl pekbcei Tohumu Datm cmal ve Hak Edi Belgesini onaylar ve HAYGEMe gnderir.

f) cmallerde bildirilen destekleme tutar, ipekbcei tohumu datmn gerekletiren, Kozabirlie denmek zere Bankaya gnderilir.

(3) rnlerini Bursa Koza Tarm Sat Kooperatifleri Birlii (Kozabirlik) ve/veya kooperatiflerine satan ya koza reticilerine yaplacak destekleme demeleri uygulama usul ve esaslar:

a) rnn Kozabirlik veya kooperatiflerine satan reticiler desteklemeden faydalandrlr.

b) Ya koza destekleme demesinden faydalanmak isteyen reticiler ilgili kooperatife yazl olarak bavurur.

c) Kooperatifler, alnacak ya kozann datlan tohum kutu adedi ile retim miktar uyumunu kontrol eder ve aldklar rn iin, retim yl iinde destekleme birim fiyat zerinden, mstahsil makbuzu dzenler ve bir nshasn reticiye verir.

) Kooperatifler alnan rn iin, pek Bcei Ya Koza rn Alm Bordrosu (Ek-10) dzenler ve onayl bir nshasn hak edi dzenlenmek zere Kooperatifin bulunduu il/ile mdrlne yaz ekinde gnderir.

d) l/ile mdrl Ya Koza Desteklemesi Hak Edi Belgesi (Ek-11) icmallerini dzenler ve HAYGEMe gnderir.

e) cmallerde bildirilen destekleme tutar, ya koza almn gerekletiren kooperatife denmek zere Bankaya gnderilir.

f) Kooperatifler destekleme demesini hak sahiplerine herhangi bir ad altnda kesinti yapmadan yedi gn ierisinde yapar.

(4) Kozabirlik, ya ipekbcei kozas yetitiricilii yaplan blgelerde kooperatifler kanalyla, kooperatiflerin bulunmad yerlerde ise aaca geici alm yerleri aracl ile iinde bulunulan yln rn ve datlan tohumla uyumlu olmas kaydyla kendisine getirilen ya ipekbcei kozasnn tamamn, Kozabirliin rn alm talimat ile ekspertiz usul ve esaslarna gre satn almakla ykml olduu gibi, destekleme demeleri ve cretsiz ipekbcei tohumu datm uygulama esaslarn nceden reticilere duyurmakla yetkili olup, destekleme demelerine esas olacak tm belgelerin istenmesi halinde ibraz edilmesinden, dzenlenmesinden ve teyidinden sorumludur ve be yl sreyle muhafaza etmekle ykmldr.

Besilik erkek sr desteklemesi

MADDE 14 (1) Kesim tarihi itibariyle, besi sresinin son 90 gnn mracaatnn veya einin iletmelerinde tamamlam, Trkvete kaytl erkek srlarn (manda dahil) Gda letmelerinin Kayt ve Onay lemlerine Dair Ynetmelik kapsamnda Bakanlktan artl onay/onay belgesi alm veya gei sresinden yararlanan kesimhanelerde kestiren ve kesim bilgilerini KES veri tabanna kaydettiren reticilere, belirlenen dnemlerde hayvan bana destekleme demesi yaplr.

(2) Mracaat artlar, yeri, ekli ve zaman;

a) Yllk alt ba ve zeri sayda, destekleme artlarn tayan erkek sr kesimi yaptranlarn, krmz et retici birliklerinin bulunduu yerlerde bu birlie ye olmalar zorunludur. Yl iinde daha az sayda kesim yaptran reticiler ise birlie ye olmasa da desteklemeden yararlandrlr.

b) Kesimi yaplan besilik erkek srlar 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayl Resm Gazetede yaymlanan Sr Cinsi Hayvanlarn Tanmlanmas, Tescili ve zlenmesi Ynetmeliine gre Trkvete kaytl olmaldr.

c) 6/3/2013 tarihli ve 28579 sayl Resm Gazetede yaymlanan Hayvan Hastalklarnda Tazminat Ynetmelii hkmlerine gre mecburi kesime sevk edilmi erkek srlar ile kesim sonras muayenesinde karkasn imhasna karar verilen erkek srlar desteklemeden yararlanamaz.

) reticiler, Krmz Et retici Birliinin olduu yerlerde birlie, Krmz Et retici Birliinin olmad yerlerde ise il/ile mdrlklerine yazl olarak mracaat eder.

d) Yl iinde yaplan kesimlerin son bavuru tarihi 31/1/2014 olup, Bakanlk gerektiinde mracaat sresini uzatabilir.

(3) reticiden istenecek belgeler;

a) Dileke,

b) Aadaki belgelerden biri;

1) Kesimhane kesim creti faturas veya alnd makbuzunun asl,

2) Kesilecek hayvann veya karkasnn alm satmna ilikin fatura nshas veya il/ile mdrl onayl fatura dip koan fotokopisi/mstahsil makbuzunun asl veya il/ile mdrl onayl dip koan fotokopisi.

c) letme Tescil Belgesi,

) Hayvan Pasaportu ve/veya hayvann kesim iin naklinin yaplaca yere gre, Veteriner Salk Raporu,

d) Kesimi yaplan hayvanlarn Trkvet veri tabanndan alnan l Hayvan Pasaportu,

e) Kesimhane resmi veteriner hekimince veya yetkilendirilmi veteriner hekimce onaylanm kesim cetveli.

(4) cmal dneminde krmz et reticileri birlii bulunan yerlerde il/ile mdrlklerince birliklerden istenecek belgeler;

a) Ekinde, adna destekleme mracaat yaplan yetitirici ve birlik ye listesi bulunan dileke,

b) KES veri tabanndan alnan cmal-1,

c) Trkiye Krmz Et reticileri Merkez Birliine ye olduuna dair belge,

) Bu maddenin 3 nc fkrasnda istenilen belgeler.

(5) Bavurularn KES veri tabanna kaydnda uyulacak esaslar;

a) Destekleme iin yaplan aylk mracaatlar 15 i gnnde il/ile mdrl/krmz et retici birliklerince sisteme girilir.

b) Destekleme iin 4/1/1961 tarihli ve 213 sayl Vergi Usul Kanununa uygun ekilde dzenlenmi fatura ve/veya mstahsil makbuzu esas alnr. Fatura ve/veya mstahsil makbuzu ekinde, kesimhane tarafndan dzenlenen kesim cetveli bulunur. Kesim cetvelinde tesisin ad, adresi, kesimhane yetkilisinin ve resmi veteriner hekim veya yetkilendirilmi veteriner hekimin imzas ve kaesi, hayvan kulak numaras, kg olarak karkas arl, reticinin ad ve soyad, telefon numaras, adresi ve kesilen hayvan says bulunmaldr. Kesim cetvelleri ile fatura/mstahsil makbuzlar uyumlu olmaldr.

c) Kesimhanelerle ilgili bilgilerinin KES veri tabanna girilmesi ve gncellenmesinden il mdrlkleri sorumludur.

) Trkiye Krmz Et reticileri Merkez Birlii, Bakanlktan uygun gr almak koulu ile ye birliklerine KES veri tabanna veri girii iin yetki verir. Veri girii yetkisi alan birlikler, KES veri taban zerinden yaynlanr.

(6) Destekleme icmallerinin hazrlanmas;

a) Destekleme icmallerinin hazrlanmas, askya kartlmas, gnderilmesi ve deme ile ilgili alma takvimi HAYGEM tarafndan belirlenir.

b) cmal-1e esas tablolar, veri giri yetkisi alm krmz et retici birliklerinin bulunduu yerlerde bu birliklerce, bulunmayan yerlerde il/ile mdrlklerince hazrlanr.

c) KES veri tabanna veri girileri, iletmenin kaytl olduu il/ileden yaplr.

) Kuruluu il genelini kapsayan krmz et retici birlikleri, merkez birliince yetkilendirildikleri ilelerde veri giriini yapabilir. Yetkilendirilmedii ilelerde sadece yelerinin icmale esas olan tablolarn hazrlayarak veri girii iin il/ile mdrlne gnderir.

(7) Destekleme icmallerinin il/ile mdrlklerince kontrol;

a) Hayvan kesimi ile canl hayvan/karkas alm satmna ilikin belgeler ve hayvan pasaportu ayn isme dzenlenmi olmaldr.

b) Fatura ve/veya mstahsil makbuzu usulne gre dzenlenmeli ve KES veri tabanna kaydedilmelidir.

c) Karkas arl en az 200 kg/ba olmaldr.

) Kesimi yaplan srlar, kesim tarihi itibariyle geriye dnk 90 gnlk besi sresini Trkvet kaytlarna gre mracaatnn veya einin iletmelerinde tamamlam olmaldr. Bu sre;

1) Trkvete ilk tanmland iletmeden kesime sevk edilen srlarda, kesim ile Trkvetteki kayt tarihleri arasdr.

2) 5996 sayl Veteriner Hizmetleri, Bitki Sal, Gda ve Yem Kanununun 36 nc maddesi hkmlerine gre idari para cezas sonucunda iletmeye kayt edilen ve bu iletmeden kesime gnderilen srlarda, kesim ile Trkvetteki kayt tarihleri arasdr.

3) Sat ile 2 nci, 3 nc iletmelere nakil edildikten sonra kesime sevk edilen srlarda, kesim ile Trkvetteki iletmeye geli tarihleri arasdr.

4) thal besilik erkek srlarda kesim ile il/ile mdrlnce tespit edilen iletmeye geli tarihleri arasdr.

5) Destekleme artlarn tayan kurbanlk hayvanlarda, kurbanlk depoda geen srede 90 gnlk besi sresine dahil edilir.

d) Kesilen hayvanlarn Trkvet kaytlarndan dm yaplr.

e) Eksik ve hatal belgeler ile yaplan giriler ve hayvan says ile karkas miktarnda uyumsuzluk olan mracaatlar icmal listesinden kartlr.

f) nceleme sonrasnda mracaat dosyalar tutanak ile ilgili birlie iade edilir.

(8) Destekleme icmallerinin askya karlmas;

a) KES veri tabanna kaydedilen icmal-1 listeleri, veri giri dnemi bittikten sonra, il/ile mdrlnce veri tabanndan icmal-2 listeleri eklinde alnr.

b) cmal-2 listeleri il/ile mdrlklerinde, reticilere ve yetitirici/retici birliklerine duyurulmak zere HAYGEM tarafndan belirlenen icmal takvimi sresince tutanakl olarak askya karlr.

c) Ask sresince herhangi bir itiraz olmaz ise listelerdeki bilgiler doru kabul edilir. Daha sonra yaplacak itirazlar deerlendirmeye alnmaz ve herhangi bir hak dourmaz.

) Ask sresinde icmal-2 listelerine yaplan itirazlar, il/ile mdrlklerince deerlendirilerek sonulandrlr.

(9) Destekleme icmallerinin gnderilmesi ve deme;

a) tirazlarn deerlendirilmesinden sonra kesinlemi icmal-2 listeleri ile mdrlklerince onaylanarak il mdrlne gnderilir. Bu ilemler, merkez ilelerde il mdrlklerince yaplr.

b) lelerden gelen onaylanm icmal-2 listeleri il mdrlkleri tarafndan incelenir ve KES veri tabannda demeye esas olan icmal-3 listesi eklinde dzenlenir, onaylanarak HAYGEMe gnderilir.

c) HAYGEM, gelen icmal-3 listeleri ile KESden alnan icmal-3 listelerini kontrol eder.

) deme listelerinin Bakanlka Bankaya gnderilmesinden sonra kesinlemi icmal-2 listeleri, il/ile mdrlklerince alnarak ilgili krmz et retici birliine gnderilir.

(10) Dier hususlar;

a) Besilik erkek sr desteklemeleri ile ilgili icmallerin ve dier eklerin rnekleri ile desteklemeye ilikin duyurular KES veri taban zerinden yaynlanr.

b) l/ile mdrlkleri ve krmz et retici birlikleri, yaplan destekleme bavurularn zamannda KES veri tabanna kaydetmekle sorumludur.

c) KES veri tabanyla ilgili alma usul ve esaslar HAYGEMce belirlenir ve grev yapacak Bakanlk personelinin sistem ifrelerinin tahsisi Bakanlka, birlik personelinin ifre tahsisi ise Trkiye Krmz Et reticileri Merkez Birliince yaplr. Personelin eitimi ile konuyla ilikin dier tedbirler Bakanlk ve Trkiye Krmz Et reticileri Merkez Birlii tarafndan alnr.

Hayvan hastal tazminat desteklemeleri

MADDE 15 (1) 5996 sayl Veteriner Hizmetleri, Bitki Sal, Gda ve Yem Kanunu gerei yaymlanan Hayvan Hastalklarnda Tazminat Ynetmelii ile belirlenmi tazminatl hastalklarn tespit edilmesi sonucu, resmi veteriner hekim veya yetkilendirilmi veteriner hekim gzetiminde mecburi kesime tbi tutulan veya itlaf edilen hayvanlar ile mezbahalarda tespit edilen tazminatl hastalk nedeniyle imha edilen hayvanlarn bedelleri, hayvan sahiplerine hayvan hastal tazminat destei olarak aadaki esaslara gre yaplr.

a) Sr tberklozu hastalnda; iletmede bulunan srlara tberklin uygulamas yaplr. Tberklin Teaml Cetveli 2 nsha halinde tanzim edilir ve Hayvan Sal, Yetitiricilii ve Su rnleri ube Mdrnce imzalanp onaylanr. Sr tberklozu ynnden mspet srlarn kymet takdirleri Bakanln belirledii esaslar dhilinde yaplarak, arta tabi kesimleri ya da itlaf gerekletirilir. Hayvan Hastalklarnda Tazminat Ynetmelii ile Bakanln belirledii esaslar dhilinde Hayvan tlaf ve Tazminat Mazbatas tanzim edilir.

b) Mezbahada kesim sonras sr tberklozu tespit edildiinde, mezbahann bulunduu mahalde l/le Mdrlnde grevli resmi veteriner hekim hastalk raporu dzenler. Hayvan Hastalklarnda Tazminat Ynetmeliine gre karkas bedeli zerinden kymet takdirleri yaplr. Hayvan Hastalklarnda Tazminat Ynetmelii ile Bakanln belirledii esaslar dhilinde Hayvan tlaf ve Tazminat Mazbatas tanzim edilir.

c) Sr brusellozu hastalnda; iletmede bulunan srlardan alnan marazi maddede Bakanlk enstits mdrlnce bakteriyolojik olarak sr brusellozu hastal tespit edildiinde kymet takdirleri Bakanln belirledii esaslar dhilinde yaplarak, itlaf veya arta tabi kesimleri gerekletirilir. Hayvan Hastalklarnda Tazminat Ynetmelii ile Bakanln belirledii esaslar dhilinde Hayvan tlaf ve Tazminat Mazbatas tanzim edilir.

) Ruam hastalnda; Resmi veteriner hekim tarafndan uygulanan Mallein testi sonucunda veya Bakanlk enstit mdrlnce yaplan bakteriyolojik ve serolojik muayenede Ruam hastal tespit edildiinde, hasta hayvanlarn kymet takdirleri Bakanln belirledii esaslar dhilinde yaplarak itlaf edilir. Mallein uygulamasna ynelik olarak Bakanln belirledii esaslar erevesinde 2 nsha Ruam Teaml Cetveli tanzim edilir ve Hayvan Sal, Yetitiricilii ve Su rnleri ube Mdrnce imzalanp mhrlenerek tasdiklenir. Hayvan Hastalklarnda Tazminat Ynetmelii ile Bakanln belirledii esaslar dhilinde Hayvan tlaf ve Tazminat Mazbatas tanzim edilir.

d) Koyun kei brusellozu hastalnda; iletmede bulunan kkba hayvanlardan alnan marazi maddede Bakanlk enstits mdrlnce bakteriyolojik olarak koyun kei brusellozu hastal tespit edildiinde, kymet takdirleri Bakanln belirledii esaslar dhilinde yaplarak, itlaf veya arta tabi kesimleri gerekletirilir. Hayvan Hastalklarnda Tazminat Ynetmelii ile Bakanln belirledii esaslar dhilinde Hayvan tlaf ve Tazminat Mazbatas tanzim edilir.

e) Afrika at vebas ve sr vebas hastalnda; iletmede bulunan hayvanlardan alnan marazi maddede Bakanlk enstits mdrlnce afrika at vebas veya sr vebas hastal tespit edildiinde ya da hastalklarn ak belirtilerini gsteren hayvanlar tespit edildiinde kymet takdirleri Bakanln belirledii esaslar dhilinde yaplarak itlaf edilir. Hayvan Hastalklarnda Tazminat Ynetmelii ile Bakanln belirledii esaslar dhilinde Hayvan tlaf ve Tazminat Mazbatas tanzim edilir.

f) Ku gribi hastalnda; hastalktan phe edilmesi sebebiyle veya laboratuvarda hastaln varl tespit edildiinde ldrlen hayvanlarn kymet takdirleri Bakanln belirledii esaslar dhilinde yaplr. Hayvan Hastalklarnda Tazminat Ynetmelii ile Bakanln belirledii esaslar dhilinde Hayvan tlaf ve Tazminat Mazbatas tanzim edilir.

g) Kuduz hastalnda, Bakanlk enstit mdrlnce kuduz hastal tespit edilen sr, koyun ve keiler ile kuduz olduu tespit edilen hayvan tarafndan srld iin ldrlen sr, koyun ve keilerin kymet takdirleri Bakanln belirledii esaslar dhilinde yaplr. Hayvan Hastalklarnda Tazminat Ynetmelii ile Bakanln belirledii esaslar dhilinde Hayvan tlaf ve Tazminat Mazbatas tanzim edilir.

) ap hastalnda, Bakanlka her yl tespit ve ilan edilen mcadele blgelerinde, hastaln ak belirtisini gstermesi veya laboratuvarlarca hastaln varl ve tipi tespit edildikten sonra ldrlen veya kestirilen hayvanlarn kymet takdiri Bakanln belirledii esaslar dhilinde yaplr. Hayvan Hastalklarnda Tazminat Ynetmelii ile Bakanln belirledii esaslar dhilinde Hayvan tlaf ve Tazminat Mazbatas tanzim edilir.

(2) Hayvansal rn, yem, madde ve malzemelerin bedelleri ile bunlarn imha, nakliye ve dezenfeksiyon masraflarnn tamam, yerel kymet takdir komisyonu tarafndan belirlenen miktarlar zerinden, hayvan sahiplerine hayvan hastal tazminat destei olarak aadaki esaslara gre yaplr.

a) Ruam, sr vebas, at vebas, ku gribi hastalklar nedeniyle imha edilen hayvansal rnlerin, yem, madde ve malzemelerin bedelleri ile imha, nakliye ve dezenfeksiyon masraflarnn kymet takdiri yaplr. Hayvan Hastalklarnda Tazminat Ynetmelii ile Bakanln belirledii esaslar dhilinde tazminat mazbatas tanzim edilir.

b) ap, sr tberklozu, sr brusellozu, koyun ve kei brusellozu hastalklarnda st hari, imha edilen dier hayvansal rnlerin yem, madde ve malzemelerin bedelleri ile imha, nakliye ve dezenfeksiyon masraflarnn kymet takdiri yaplr. Hayvan Hastalklarnda Tazminat Ynetmelii ile Bakanln belirledii esaslar dhilinde tazminat mazbatas tanzim edilir.

c) Kuduz hastalnda, imha edilen yem, madde ve malzemelerin bedelleri ile imha, nakliye ve dezenfeksiyon masraflarnn kymet takdiri yaplr. Hayvan Hastalklarnda Tazminat Ynetmelii ile Bakanln belirledii esaslar dhilinde tazminat mazbatas tanzim edilir.

) Kuduz hastalnda, hayvanlarn sahipleri ldrlmelerine rza gstermez ise karantina sresi ierisinde elde edilecek hayvansal rnler imha edilir ve tazminat denmez.

(3) hbar mecburi bir hastala kar koruma salamak amacyla yaplan a ve serum uygulamas nedeniyle hayvanlarda oluan kayplar iin hayvan sahiplerine aadaki esaslara gre hayvan hastal tazminat destei demesi yaplr.

a) hbar mecburi bir hastala kar koruma salamak amacyla, resm veteriner hekim veya sorumluluundaki yardmc salk personeli ile yetkilendirilmi veteriner hekim tarafndan yaplan a ve serum uygulamas nedeniyle ld veya lm ncesi kesime tabi tutulduu resm veteriner hekim raporu ile tespit edilen hayvanlarn kymet takdirleri Bakanln belirledii esaslar dhilinde yaplr. Hayvan Hastalklarnda Tazminat Ynetmelii ile Bakanln belirledii esaslar dhilinde Hayvan tlaf ve Tazminat Mazbatas tanzim edilir.

b) Konjuktival brusella as uygulanan gebe kkba hayvanlarda oluan atklarn, a etkisi ile olutuu Pendik Veteriner Kontrol Enstit Mdrl tarafndan tespit edildiinde, bu atklarn tespit edildii epidemiyolojik nitede bulunan ve a uygulanan tm kkba hayvanlarda grlen atklar iin hayvan sahiplerine atk yapan hayvan bana 100 Trk Liras hayvan hastal tazminat destei demesi yaplr. deme yaplacak hayvanlarn ve yaplan alamalarn veri tabanna kaytlarnn yaplm olmas arttr. demeler iin Tazminat Mazbatas ve Hak Edi Belgesi dzenlenir.

(4) Bakanln belirledii esaslar dhilinde dzenlenen Tazminat Mazbatas erevesinde, Hayvan Hastalklar Tazminat Destei Hak Edi Belgesi (Ek-12) iki nsha olarak tanzim edilir. Hak Edi Belgesinin bir nshas ve Tazminat Mazbatas GKGMne gnderilir, bir nshas da il/ile mdrlnde muhafaza edilir.

(5) lgili banka ubesince, hayvan sahibine dorudan hayvan hastal tazminat destei demesi yaplr.

(6) Resmi kurululara ve belediyelere ait hayvanlar iin, sahipleri tarafndan hasta olduklar Bakanlka belirlenen usullere gre bildirilmeyen veya hastalkl olduklar bilinerek satn alnm olanlar ile Bakanlka belirlenen belgeler bulunmakszn sevk olunan veya resmi veteriner hekime muayene ettirilmeden len hayvanlar iin, ihbar zorunlu hastalklara kar yaplan a, serum, ila uygulamalar nedeniyle oluan verim kayplar iin ve ihbar zorunlu hastalk knn Bakanlk tarafndan aklanmas ve alama, ilalama veya test uygulanmasna karar verildii halde, hayvanlarna bu uygulamalar yaptrmayan hayvan sahiplerine tazminat denmez.

Hastalktan ari iletme desteklemeleri

MADDE 16 (1) Hastalklardan ari iletmeler iin salk sertifikasna sahip olan st sr iletmelerinde bulunan, damzlk boalar dndaki, alt ay yan zerindeki erkek hayvanlar hari, tm srlar i