21 Mart 2013 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28594

TEBL

Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlndan:

T.C. ZRAAT BANKASI A.. VE TARIM KRED KOOPERATFLERNCE

TARIMSAL RETME DAR DK FAZL YATIRIM VE LETME

KREDS KULLANDIRILMASINA LKN UYGULAMA

ESASLARI TEBL (TEBL NO: 2013/13)

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Tebli, T.C. Ziraat Bankas A.. ve Tarm Kredi Kooperatiflerince tarmsal retime dair dk faizli yatrm ve iletme kredisi kullandrlmasna ilikin 28/1/2013 tarihli ve 2013/4271 sayl Bakanlar Kurulu Karar kapsamnda, T.C. Ziraat Bankas A.. ve Tarm Kredi Kooperatifleri tarafndan kredi almas uygun bulunan kiilerin, sz konusu Bakanlar Kurulu Kararnda belirlenen indirim oranlarndan yararlanabilmek iin uymalar gereken teknik kriterlerin belirlenmesi amacyla dzenlenmitir. Bu Tebli ile belirlenen teknik kriterlerin salanm olmas, Banka ve Tarm Kredi Kooperatiflerince kredi alaca anlamn tamaz.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Tebli 28/1/2013 tarihli ve 2013/4271 sayl Bakanlar Kurulu Kararnn ekinde yer alan T.C. Ziraat Bankas A.. ve Tarm Kredi Kooperatiflerince Tarmsal retime Dair Dk Faizli Yatrm ve letme Kredisi Kullandrlmasna likin Karara dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar ve ksaltmalar

MADDE 3 (1) Bu Teblide geen;

a) Bakanlk: Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanln,

b) Banka: T.C. Ziraat Bankas A.. Genel Mdrln,

c) ok yllk yem bitkisi: Yem bitkilerinden yonca, korunga ile yapay ayr mera tesisi oluturabilmek iin yaplan karm,

) Damzlk: Irkna, tipine ve verimine zg zellikleri gsteren vasfl hayvanlar,

d) Damzlk Belgesi: 5/12/2011 tarihli ve 28133 sayl Resm Gazetede yaymlanan Hayvanlarda Soy Kt ve n Soy Kt Esaslar Hakknda Ynetmelik kapsamnda, ana ve babas bilinen ve kayt sisteminde kaytl damzlk hayvanlara verilen belgeyi,

e) Damzlk iletmesi: Damzlk hayvanlarn yetitirildii, Bakanlka tescil edilmi iletmeleri,

f) Damzlk kanatl: Yumurta veya et retiminde kullanlacak civcivlerin retimi iin gelitirilmi sry oluturan kanatllar,

g) Damzlk kanatl iletmesi: Damzlk ticari retim veya damzlk aratrma amac ile kurulmu, Bakanlktan damzlk izni veya faaliyet onay belgesi alm, retime ynelik damzlk veya ticari civciv ve/veya kulukalk yumurta reten iletmeleri,

) Fidan: Ana, r, yoz veya elik zerine alama veya dorudan eeysiz vegetatif yollarla elik, daldrma, doku kltr yntemleri ile retilen al ve asz meyve, asma fidanlarn,

h) Fide: zel olarak hazrlanm ortamlarda belli bir bykle kadar gelitirilmi, canl ve yaprakl tek yllk sebze ve ilek bitkisini,

) l/le mdrl: Bakanlk il ve ile mdrln,

i) yi tarm uygulamalar (TU): Tarmsal retim sisteminin sosyal adan yaanabilir, ekonomik adan krl ve verimli, insan saln koruyan, hayvan salk ve refah ile evreye nem veren bir hale getirmek iin uygulanmas gereken ilemleri,

j) Karar: 28/1/2013 tarihli ve 2013/4271 sayl Bakanlar Kurulu Kararn,

k) Kontrol kuruluu: Organik rnn/organik girdinin, retiminden tketiciye ulancaya kadar olan tm aamalarn kontrol etmek zere Bakanlk tarafndan yetki verilmi gerek veya tzel kiileri,

l) Kontrol ve sertifikasyon kuruluu: Organik rnn/organik girdinin/iyi tarm uygulamalar kriterlerine uygun olarak retilen rnn; retiminden tketiciye ulancaya kadar olan tm aamalarn kontrol etmek ve sertifikalandrmak zere Bakanlk tarafndan yetki verilmi gerek veya tzel kiileri,

m) Kulukahane: Damzlk ve ticari amala, kulukalk yumurtalardan civciv karan iletmeleri,

n) Meyve ve asma fidan sertifikas: Meyve ve asma fidannn ana ve zerine alanm eidi belirten ve Bakanlk tarafndan grevlendirilmi sertifikasyon kurulularnca dzenlenen belgeyi,

o) Modern basnl sulama: Bitkilerin normal gelimeleri iin gereksinim duyduklar su miktarnn doal yalarla karlanamayan ksmnn bitki kk blgesine kapal borularla belirli bir basnla ileten; yamurlama, mikro yamurlama (mini spring) ve damla sulama yntemlerini,

) Mstearlk: Hazine Mstearln,

p) Organik tarm faaliyetleri: Toprak, su, bitki, hayvan ve doal kaynaklar kullanlarak organik rn veya girdi retilmesi ya da yetitirilmesi, doal alan ve kaynaklardan rn toplanmas, hasat, kesim, ileme, tasnif, ambalajlama, etiketleme, muhafaza, depolama, tama, pazarlama, ithalat, ihracat ile rn veya girdinin tketiciye ulancaya kadar olan dier ilemlerini,

r) rtalt retimi: rtalt yetitiriciliinde retimin, gelitirilmesi, tevik edilmesi, kayt altna alnmas, izlenmesi ve raporlanmas suretiyle planl bir retimin salanmas amacyla 25/8/2010 tarihli ve 27683 sayl Resm Gazetede yaymlanan rtalt retiminin Kayt Altna Alnmas Hakknda Ynetmelik esaslarna gre rtaltnda yaplan retim eklini,

s) Sertifikal fidan: Sertifikal retim materyali ile retilerek, kontrol sonucu sertifikalandrlan fidan,

) Sertifikal tohumluk: Tescil edilmi ve retim izinli eitlerin tarla ve laboratuvar muayeneleri yaplarak, mevzuattaki standartlarna uygunluu belirtilen ambalajlanm, etiketlenmi ve lzumu halinde mhrlenmi tohumluklar,

t) Sertifikasyon kuruluu: Tm kontrolleri tamamlanm organik rn/organik girdiyi kontrol kuruluunun yapt kontrol ve bu kontrole ilikin bilgi ve belgeler ile gerek duyulan hallerde yaptrlacak analizlere dayanarak sertifikalandrmak zere Bakanlk tarafndan yetki verilmi gerek veya tzel kiileri,

u) Standart fidan: Etiketinde belirtilen ismi reticisi tarafndan garanti edilen, menei sertifikas olmayan damzlklardan retilen, kontrol sonucu belgelendirilen fidan,

) Su kayna: Sulama suyunun temin edilecei depolama yaplar, pnarlar, gller, akarsular ve sulama kanallarn,

v) Su rnleri kulukahane belgesi: Kulukahanede yavru balk retimi yapan yetitiricilere Bakanlka verilen belgeyi,

y) Su rnleri ruhsat tezkeresi: Su rnleri avclk faaliyetinde bulunacak balk gemilerine, Bakanlka dzenlenen belgeyi,

z) Su rnleri yetitiricilik belgesi: Su rnleri retim faaliyetinde bulunan yetitiricilere Bakanlka verilen belgeyi,

aa) TKK: Tarm Kredi Kooperatiflerini,

bb) Tohumluk: Bitkilerin retilmesinde kullanlan vegetatif (fide, fidan, a gz, a kalemi, yumru, elik ve soan) ve generatif (tohum) oaltm materyalini,

cc) Tohumluk sertifikas: Tohumluun snf ve kademesini belirten ve Bakanlk tarafndan grevlendirilmi sertifikasyon kurulularnca dzenlenen belgeyi,

) Yaygn bitkisel retim: Karar kapsamnda bitkisel retim konu bal altnda belirtilmeyen, yal tohumlu bitkiler, hububat, baklagil ve meyve-sebze gibi retim konular ile Kararda belirtilen bitkisel retim konularnda yer almakla birlikte bu Teblide belirtilen kapasitelere ve/veya kriterlere uymayan koullarda retim konularn,

dd) Yaygn hayvansal retim: Hayvansal retim konu bal altnda Kararda belirtilmeyen hayvansal retim konularnda faaliyette bulunan reticilerin veya Kararda belirtilen hayvansal retim konularnda yer almakla birlikte ilgili konu bal altnda belirtilen kapasite, rk, ya art gibi teknik kriterleri tamayan konular,

ee) Yetkilendirilmi kurulu: Organik tarmda ve iyi tarm uygulamalarnda, kontrol ve sertifikasyon kuruluu, kontrol kuruluu veya sertifikasyon kuruluu olarak Bakanlk tarafndan yetki verilmi gerek veya tzel kiileri,

ff) Yetkilendirilmi tohumculuk kuruluu: Tohumluk retici belgesine sahip, ilgili alt birliklere ye ve Bakanlk tarafndan yetkilendirilen gerek veya tzel kiileri,

ifade eder.

KNC BLM

Kredilendirme Konular ve Teknik Kriterler

Damzlk st sr yetitiricilii

MADDE 4 (1) Karar kapsamnda reticilere faiz indirimli iletme ve yatrm kredisi kullandrlabilmesi iin; on ba ve zerinde manda veya damzlk st sr iletmesi kurmalar veya iletme kapasitesini on ba ve zerine karmalar gerekir.

(2) Damzlk st sr yetitiricilii iin kurulu veya kurulacak iletmelere kullandrlacak olan yatrm kredileri, manda veya holstein (siyah alaca/krmz alaca), brown swiss, simental (flekvi) ve jersey rk Damzlk Belgeli st sr almlarn, barnak yapmn ve tadilatn, st sam nitesi, st soutma tank, yem hazrlama nitesi, balya makinesi, ayr bime makinesi ve silaj makinesi almn, kurulu iletmelerin mnferit alet, ekipman almlarn ve dier yatrm giderlerini kapsar. Tek yllk yem bitkisi yetitiriciliine ynelik giderler, iletme kredisi kapsamnda deerlendirilir. St sam tesislerinde, zirai kredilendirme belgesi yerine iletme baznda dzenlenen deney raporu esas alnr.

(3) Kredi ile temin edilecek damzlk st srlar, 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayl Resm Gazetede yaymlanan Sr Cinsi Hayvanlarn Tanmlanmas, Tescili ve zlenmesi Ynetmelii kapsamnda tanmlanarak Trkvet Kayt Sistemine kaydedilmi (kpelendirilmi), Damzlk Belgesine sahip, ilk yavrusuna gebe veya en fazla ilk doumunu yapm ve azami 36 aylk yata olmaldr. Kredi ile temin edilecek mandalar ise Sr Cinsi Hayvanlarn Tanmlanmas, Tescili ve zlenmesi Ynetmelii kapsamnda tanmlanarak Trkvet Kayt Sistemine kaydedilmi (kpelendirilmi), ilk yavrusuna gebe veya en fazla ilk doumunu yapm ve azami 48 aylk yata olmaldr. Yatrm kredilerinde; Damzlk Belgesi sadece st sr alm iin istenir ve asl ile ilem yaplr. letme kredilerinde ve ekipman almna ynelik yatrm kredilerinde iletmedeki hayvanlarn kulak kpe numaralarn da ierecek ekilde hayvanlarn kaytl olduuna dair Bakanlk il/ile mdrlklerinden onayl yaz istenecektir.

Damzlk eti sr yetitiricilii

MADDE 5 (1) Karar kapsamnda reticilere faiz indirimli iletme ve yatrm kredisi kullandrlabilmesi iin; on ba ve zerinde damzlk eti sr yetitiricilii iletmesi kurmalar veya iletme kapasitesini on ba ve zerine karmalar gerekir.

(2) Damzlk eti sr yetitiricilii iin kurulu veya kurulacak iletmelere kullandrlacak olan yatrm kredileri, angus, hereford, arole ve limuzin rk Damzlk Belgeli hayvan almlarn, barnak yapmn ve tadilatn, yem hazrlama nitesi, balya makinesi, ayr bime makinesi ve silaj makinesi almn, kurulu iletmelerin mnferit alet, ekipman almlarn ve dier yatrm giderlerini kapsar. Tek yllk yem bitkisi yetitiriciliine ynelik giderler iletme kredisi kapsamnda deerlendirilir.

(3) Kredi ile temin edilecek damzlk srlar, Sr Cinsi Hayvanlarn Tanmlanmas Tescili ve zlenmesi Ynetmelii kapsamnda tanmlanarak Trkvet Kayt Sistemine kaydedilmi (kpelendirilmi), Damzlk Belgesine sahip, ilk yavrusuna gebe veya en fazla ilk doumunu yapm ve azami 36 aylk yata olmaldr. Yatrm kredilerinde, Damzlk Belgesi sadece hayvan alm iin istenir ve asl ile ilem yaplr. letme kredilerinde ve ekipman almna ynelik yatrm kredilerinde iletmedeki hayvanlarn kulak kpe numaralarn da ierecek ekilde hayvanlarn kaytl olduuna dair Bakanlk il/ile mdrlklerinden onayl yaz istenecektir.

Damzlk dve yetitiricilii

MADDE 6 (1) Karar kapsamnda reticilere faiz indirimli iletme ve yatrm kredisi kullandrlabilmesi iin; elli ba ve zerinde iletme kurmalar veya iletme kapasitesini elli ba ve zerine karmalar gerekir.

(2) Damzlk dve yetitiricilii iin kurulu veya kurulacak iletmelere kullandrlacak olan yatrm kredileri, barnak yapmn ve tadilatn, yem hazrlama nitesi, balya makinesi, ayr bime makinesi ve silaj makinesi almn, kurulu iletmelerin mnferit alet-ekipman almlarn ve dier yatrm giderlerini kapsar. Tek yllk yem bitkisi yetitiriciliine ynelik giderler ve Damzlk Belgeli hayvan almlar iletme kredisi kapsamnda deerlendirilir.

(3) Kredi ile temin edilecek damzlk dii danalar, Sr Cinsi Hayvanlarn Tanmlanmas, Tescili ve zlenmesi Ynetmelii kapsamnda tanmlanarak Trkvet Kayt Sistemine kaydedilmi (kpelendirilmi), Damzlk Belgesine sahip ve 4-13 aylk yata olmaldr. letme kredilerinde, Damzlk Belgesi sadece hayvan alm iin istenir ve asl ile ilem yaplr. letme kredilerinde ve ekipman almna ynelik yatrm kredilerinde iletmedeki hayvanlarn kulak kpe numaralarn da ierecek ekilde hayvanlarn kaytl olduuna dair Bakanlk il/ile mdrlklerinden onayl yaz istenecektir.

Bykba hayvan yetitiricilii

MADDE 7 (1) Karar kapsamnda reticilere faiz indirimli iletme ve yatrm kredisi kullandrlabilmesi iin; on ba ve zerinde kapasiteye sahip bykba hayvan yetitiricilii iletmesi kurmalar veya iletme kapasitesini on ba ve zerine karmalar gerekir.

(2) Bykba hayvan yetitiricilii iin kurulu veya kurulacak iletmelere kullandrlacak olan yatrm kredileri, hayvan almlarn, barnak yapm ve tadilatn, st sam nitesi, st soutma tank, yem hazrlama nitesi, balya makinesi, ayr bime makinesi ve silaj makinesi almn, kurulu iletmelerin mnferit alet-ekipman almlarn ve dier yatrm giderlerini kapsar. Tek yllk yem bitkisi yetitiriciliine ynelik giderler, iletme kredisi kapsamnda deerlendirilir. St sam tesislerinde zirai kredilendirme belgesi yerine iletme baznda dzenlenen deney raporu esas alnr.

(3) Kredi ile temin edilecek inek; Sr Cinsi Hayvanlarn Tanmlanmas, Tescili ve zlenmesi Ynetmelii kapsamnda tanmlanarak Trkvet Kayt Sistemine kaydedilmi (kpelendirilmi), kltr rk veya melezi, azami 48 aylk yata ve en az bir doum yapm olmaldr. letme kredilerinde ve ekipman almna ynelik yatrm kredilerinde iletmedeki hayvanlarn kulak kpe numaralarn da ierecek ekilde hayvanlarn kaytl olduuna dair Bakanlk il/ile mdrlklerinden onayl yaz istenecektir.

Bykba hayvan besicilii

MADDE 8 (1) Karar kapsamnda reticilere faiz indirimli iletme ve yatrm kredisi kullandrlabilmesi iin; on ba ve zerinde manda dahil olmak zere besi srcl iletmesi kurmalar veya iletme kapasitesini on ba ve zerine karmalar gerekir.

(2) letme kredisi ile temin edilecek hayvanlar azami 18 aylk yata, erkek olmaldr. Ayrca alnacak hayvanlarn Sr Cinsi Hayvanlarn Tanmlanmas Tescili ve zlenmesi Ynetmelii kapsamnda tanmlanarak Trkvet Kayt Sistemine kaydedilmi (kpelendirilmi) olmalar ve Trkvet Kayt Sisteminde en az 3 ay sreyle kaytl olmalar zorunludur.

(3) Besi srcl iin kurulu veya kurulacak iletmelere kullandrlacak olan yatrm kredileri, barnak yapmn ve tadilatn, yem hazrlama nitesi, balya makinesi ve ayr bime makinesi almn, kurulu iletmelerin mnferit alet-ekipman almlarn ve dier yatrm giderlerini kapsar. Tek yllk yem bitkisi retimi, iletme giderlerinin finansman amacyla iletme kredisi olarak deerlendirilir.

Kkba hayvan yetitiricilii

MADDE 9 (1) Karar kapsamnda reticilere faiz indirimli iletme ve yatrm kredisi kullandrlabilmesi iin; koyun iin en az elli ba, kei (Saanen, Kilis, Domaskus, Ankara ve kl keisi yetitiricilii) iin en az yirmibe ba kapasiteye sahip iletme kurmalar veya iletme kapasitesini bu kapasiteler zerine karmalar gerekir.

(2) Kkba hayvan yetitiricilii iin kurulu veya kurulacak iletmelere kullandrlacak olan yatrm kredileri hayvan almlarn, barnak yapm ve tadilatn, st sam nitesi, st soutma tank, yem hazrlama nitesi, balya makinesi, ayr bime makinesi ve silaj makinesi almn, kurulu iletmelerin mnferit alet-ekipman almlarn ve dier yatrm giderlerini kapsar. Tek yllk yem bitkisi yetitiriciliine ynelik giderler iletme kredisi kapsamnda deerlendirilir. St sam tesislerinde zirai kredilendirme belgesi yerine iletme baznda dzenlenen deney raporu esas alnr.

(3) Kredi ile temin edilen hayvanlarn; 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayl Resm Gazetede yaymlanan Koyun ve Kei Tr Hayvanlarn Tanmlanmas, Tescili ve zlenmesi Ynetmelii kapsamnda tanmlanarak Koyun Kei Kayt Sistemine kaydedilmi (kpelendirilmi) ve 9-24 aylk yata olmaldr. letme kredilerinde ve ekipman almna ynelik yatrm kredilerinde iletmedeki hayvanlarn kulak kpe numaralarn da ierecek ekilde hayvanlarn kaytl olduuna dair Bakanlk il/ile mdrlklerinden onayl yaz istenecektir.

Kkba hayvan besicilii

MADDE 10 (1) Karar kapsamnda reticilere faiz indirimli iletme ve yatrm kredisi kullandrlabilmesi iin; yz ba ve zerinde kkba hayvan besi iletmesi kurmalar veya iletme kapasitesini yz ba ve zerine karmalar gerekir.

(2) letme kredisi ile temin edilecek hayvanlar en az 6 aylk yata ve erkek olmaldr.

(3) letme kredisi ile temin edilecek hayvanlarn, Koyun ve Kei Tr Hayvanlarn Tanmlanmas, Tescili ve zlenmesi Ynetmelii kapsamnda tanmlanarak Koyun Kei Kayt Sistemine kaydedilmi (kpelendirilmi) ve Koyun Kei Kayt Sisteminde en az 3 ay sreyle kaytl olmalar zorunludur.

(4) Kkba hayvan besicilii iin kurulu veya kurulacak iletmelere kullandrlacak olan yatrm kredileri, barnak yapmn ve tadilatn, yem hazrlama nitesi, balya makinesi ve ayr bime makinesi almn ve dier yatrm giderlerini kapsar. Tek yllk yem bitkisi retimi, iletme giderlerinin finansman amacyla iletme kredisi olarak deerlendirilir.

Arclk

MADDE 11 (1) Karar kapsamnda reticilere faiz indirimli yatrm ve iletme kredisi kullandrlabilmesi iin; Arclarn, Arclk Kayt Sistemine kaytl, asgari 50 adet ve daha fazla sayda arl kovan ile retim yapmalar veya mevcut arl kovan saysn 50 adet ve zerine karmalar, Bombus ars reten iletmelerin Bakanlktan retim izni alm olmas gerekir.

(2) Arclk kapsamnda kullandrlacak yatrm kredileri;

a) Arl kovan, polen kapanl yeni kovan (bo), bal szme makinesi, polen kurutma ve temizleme, kek hazrlama makinalar alm,

b) 200 adet ve daha fazla sayda arl kovan ile gezginci arclk yapan reticiler iin jeneratr, arc barakas veya karavan alm,

c) 100 adet ve daha fazla sayda arl kovana sahip ana ar retimi yapmak isteyen arclara; ana ar retimi iin jeneratr, iftletirme kovan veya kutusu (en az 1000 adet) ve arc barakas veya karavan alm,

) Bombus ars sektr iin, bina yapm ve tadilat, raf sistemleri, ilgili alet ve ekipman alm ile dier yatrm giderlerini,

kapsar.

(3) Arclk kapsamnda kullandrlacak iletme kredileri;

a) Arclk malzemeleri (maske, krk, el demiri, prmz, mahmuz, ta delme ve biz gibi) eker, temel petek, kek, ruhsatl ar ilac alm, gezginci arclk yapan arclara, iilik dahil ar nakliye giderleri, ana ar retimi yapan iletmelere ise eker, temel petek, kek, ana ar retim malzemeleri (larva transfer ka, yksk kalb, zmba tabancas, mum cezvesi, larva antas, ana ar nakliye kafesi ve ana ar zgaras gibi) alm ve benzeri iletme giderlerini kapsar.

b) Bombus ars retimine ynelik ihtiya duyulan (polen, eker, plastik kap ve ambalaj malzemesi gibi) giderlerin finansmann kapsar.

(4) Bu kapsamda; kredi talebinde bulunan arclar, il/ile mdrlklerinden veya ilgili birliklerden alnacak Arclk Kayt Sistemi Belgesi, Bombus ars reticileri, il/ile mdrlklerinden alnacak retim zinli olduuna dair yaz ile Banka ve/veya Tarm Kredi Kooperatifine bavurur.

Kanatl sektr

MADDE 12 (1) Karar Kapsamnda, retim yapacak iletmeler iin her dnem asgari; etlik pili yetitiriciliinde 10.000 adet, yumurta tavuu yetitiriciliinde 5.000 adet, hindi, kaz, rdek, bldrcn yetitiriciliinde 2.500 adet, devekuu yetitiriciliinde 50 adet ve zeri kapasitelerde retim yaplmas veya yaplacak olmas gerekir.

(2) Kanatl sektrne ynelik yatrm kredileri; Kmes, gbre ileme tesisi, yumurta ileme, tasnif, paketleme nitesi/tesisi yapm ve tadilatlarn, bio gvenlik nlemlerini, ilgili alet-ekipman ve makine alm ile dier yatrm giderlerini kapsar.

(3) Kanatl sektrne ynelik iletme kredileri; Ruhsatl kanatl retim iletmelerinden, yetitirilmek zere alnacak ticari civciv ve yarka alm ile bu hayvanlarn yem ve dier iletme giderlerini kapsar.

Kanatl sektr damzlk yetitiricilii

MADDE 13 (1) Karar kapsamnda, damzlk kanatl retimi yapacak iletmelere faiz indirimli yatrm ve iletme kredisi kullandrlabilmesi iin asgari; damzlk etlik pili ve damzlk yumurta tavuu yetitiriciliinde 10.000 adet, Ankara Tavukuluk Aratrma stasyonu Mdrlnce lkemiz iin gelitirilmi hatlarla yaplacak damzlk yumurta tavuu yetitiriciliinde 1.000 adet, damzlk hindi yetitiriciliinde 5.000 adet, damzlk kaz, rdek veya bldrcn yetitiriciliinde 1.000 adet, damzlk devekuu yetitiriciliinde 100 adet ve zeri kapasitelerde retim yaplmas veya yaplacak olmas gerekir.

(2) Damzlk kanatl yetitiricilii yatrm kredileri; damzlk kmes, damzlk kanatl retimi yapmak kaydyla kulukahane, gbre ileme tesisi, yapm ve tadilatn, bio gvenlik nlemlerini, ilgili alet - ekipman ve makine alm ile dier yatrm giderlerini kapsar.

(3) Damzlk kanatl yetitiricilii iletme kredileri; yurtii veya yurtd damzlk kanatl retim iletmeleri ve kulukahanelerden yetitirilmek zere alnacak kulukalk damzlk yumurta, damzlk civciv ve damzlk yarka alm ile bu hayvanlarn yem ve dier iletme giderlerini kapsar.

(4) Krediye konu kanatl hayvanlarn fatura ve/veya salk sertifikalarnda damzlk (byk ebeveyn (grand parent stock), ebeveyn (parent stock)) olduklar belirtilmelidir.

Su rnleri yetitiricilii

MADDE 14 (1) Su rnleri yetitiricilii yapacak olan reticilerin karar kapsamnda faiz indirimli yatrm kredisine bavurabilmeleri iin projelerin Bakanlk tarafndan onaylanm olmas gerekir. Yatrm kredileri projede yer alan kafes ve havuz gibi her trl su rnleri yetitiricilik sistemleri ve/veya kulukahane kurulmas veya bu sistemlerin kapal devre retim sistemine dntrlmesi dahil modernizasyonlar ile alet-ekipman alm gibi konularn finansmann kapsar.

(2) letme kredisi ise, Bakanlka verilen su rnleri yetitiricilik belgesine ve/veya su rnleri kulukahane belgesine sahip reticilerin iletme giderlerinin finansmann kapsar.

(3) Su rnleri yetitiricilii yapacak reticilere kullandrlacak yatrm kredilerinde Bakanlka onaylanan projeler, iletme kredilerinde ise Bakanlka verilen su rnleri yetitiricilik belgesinde ve/veya su rnleri kulukahane belgesinde belirtilen kapasite esas alnr.

Su rnleri avcl

MADDE 15 (1) reticilerin, Bakanlk tarafndan su rnleri avcl yapmak zere ruhsat tezkeresi dzenlenmi balk gemilerinde rnlerin muhafazas ve kalitesinin korunmas amacyla muhafaza odalarnn yapm ile buz makinesi alm, balk gemilerinin izlenmesine ynelik Bakanlka belirlenen zellikleri tayan gemi takip cihazlar ile elektronik kayt defteri cihazlarnn alm, mevcut balk gemilerinin modernizasyonu gibi konularda yatrm kredisi, tekne bakm/onarm, yakt, iilik v.b. giderler ile takip ve kayt cihazlar iin ihtiya duyulan iletme giderlerine ynelik iletme kredisi talepleri Karar kapsamnda deerlendirilir.

(2) Yatrm kredilerinde (mnferit alet-ekipman almlar hari) Bakanlka onaylanan projeler, iletme kredilerinde ise Bakanlka verilen su rnleri ruhsat tezkeresinde belirtilen boy uzunluu esas alnr.

Yaygn hayvansal retim

MADDE 16 (1) Hayvansal retim konu bal altnda Kararda belirtilmeyen hayvansal retim konularnda faaliyette bulunan reticilere veya Kararda belirtilen hayvansal retim konularnda yer almakla birlikte yukarda ilgili konu bal altnda belirtilen kapasite, rk ve ya art gibi teknik kriterleri tamayan konularda faaliyet gsteren reticilerin faiz indirimli kredi talepleri bu balk altnda deerlendirilir.

Kontroll rtalt tarm

MADDE 17 (1) Kontroll rtalt retme koullarna sahip en az bir dekar byklndeki seralarda rtalt retiminin Kayt Altna Alnmas Hakknda Ynetmelie uygun olarak rtalt yetitiricilii yapt Bakanlka tespit edilen ve rtalt Kayt Sisteminde (KS) kayt altna alnan iletmeler ile hazrladklar fizibilite raporlar Bakanlk il/ile mdrlklerince onaylanan yeni kurulacak iletmelerin, onaylanan fizibilite raporlar erevesindeki yatrm ve iletme kredisi talepleri karar kapsamnda deerlendirilir.

Yurtii sertifikal tohum, fide, fidan retimi

MADDE 18 (1) reticilerin aadaki retim konularnda Karar kapsamnda, faiz indirimli kredi kullanabilmeleri iin;

a) Sertifikasyon sistemi dahilinde yurt ii sertifikal tohum, fide, fidan retimi yapan zel sektr yetkilendirilmi tohumculuk kuruluu olmas ve/veya szlemeli retim yapmas,

b) Doku kltr yntemiyle tohumluk retimi yapmas/yapacak olmas,

c) Bakanlk tarafndan 18/1/2008 tarihli ve 26760 sayl Resm Gazetede yaymlanan Sebze Tohum Sertifikasyonu ve Pazarlamas Ynetmelii esaslarna gre hibrit/standart tohumluk retimi yapmas/yapacak olmas,

) Bakanlk tarafndan 17/1/2008 tarihli ve 26759 sayl Resm Gazetede yaymlanan Sebze Fidesi retim ve Pazarlamas Ynetmelii esaslarna gre sebze fidesi retimi yapmas/yapacak olmas ve fide retici belgesine sahip olmas,

d) Bakanlk tarafndan 8/7/2010 tarihli ve 27635 sayl Resm Gazetede yaymlanan ilek Fidesi retimi, Sertifikasyonu ve Pazarlamas Ynetmelii esaslarna gre ilek fidesi retimi yapmas/yapacak olmas ve fide retici belgesine sahip olmas,

e) Bakanlk tarafndan 3/7/2009 tarihli ve 27277 sayl Resm Gazetede yaymlanan Meyve Fidan ve retim Materyali Sertifikasyonu ile Pazarlamas Ynetmelii ve 3/7/2009 tarihli ve 27277 sayl Resm Gazetede yaymlanan Asma Fidan ve retim Materyali Sertifikasyonu ile Pazarlamas Ynetmelii esaslarna gre sertifikal/standart meyve ve asma fidan/retim materyali retimi yapmas/yapacak olmas ve fidan retici belgesine sahip olmas gerekir.

(2) Yetkilendirilmi tohumculuk kurulularnn, sertifikasyon srecinde yer alan hasat sonras tohum alm, tohum karma, ileme, temizleme, ilalama, sertifikalandrma, etiketleme, ambalajlama ve depolama gibi faaliyetler karar kapsamnda iletme ve yatrm kredisine konu edilebilir. Bu fkra kapsamndaki makine-ekipman almlarnda zirai kredilendirme belgesi veya deney raporu aranmaz.

(3) Yetkilendirilmi tohumculuk kurulularnn, tohum retimi, slah ve AR-GE srecinde ihtiya duyduklar sera yatrmlar, tohum test laboratuvarlar, biyoteknoloji laboratuvarlar, iklimlendirme sistemleri, sulama sistemleri ve dier altyap hizmetleri karar kapsamnda iletme ve yatrm kredisine konu edilebilir.

(4) Sebze tohumu retimi hari, bu madde kapsamndaki taleplerde tohumluk beyannamesi alnr. retim sezonuna ilikin dnem uyumsuzluunda ise tohumluk beyannamesinin dzenlenmesini mteakip, Bankaya ibraz edileceini, aksi takdirde bu Karar kapsamndaki faiz desteinin iptal edileceini kabul ettiklerine dair reticilerden taahhtname alnr.

Yurtiinde retilen sertifikal tohum, fide, fidan kullanm

MADDE 19 (1) reticilerin aadaki retim konularnda Karar kapsamnda faiz indirimli kredi kullanabilmeleri iin;

a) Yurtiinde retilen sertifikal tohumu kullanarak bitkisel retim yapmas,

b) Yurtiinde retilen sertifikal ilek fidesi veya sertifikal tohumlardan elde edilen sebze fideleri ile retim yapmas,

c) Yurtiinde retilen sertifikal/standart meyve/asma fidanlar ile ba/bahe tesis etmesi

gerekir.

(2) Birinci fkrann (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen retimleri yapan reticilere iletme ve yatrm kredisi kullandrlr.

(3) Kullanlan tohum, sebze fidesine ait tohum, ilek fidesi ve fidana ait sertifikalarn ibraz edilmesi zorunludur.

(4) Dzenlenen faturalar zerinde sertifika tarihi ve numaras yazl olmaldr.

yi tarm uygulamalar

MADDE 20 (1) 7/12/2010 tarihli ve 27778 sayl Resm Gazetede yaymlanan yi Tarm Uygulamalar Hakknda Ynetmelik esaslar dahilinde bireysel (gerek veya tzel kiilik) veya grup (retici rgt veya mteebbis) sertifikasyonu kapsamnda iyi tarm uygulamalar kriterlerine uygun faaliyette bulunan reticilerin yatrm ve iletme kredisi talepleri karar kapsamnda deerlendirilir.

(2) Bireysel sertifikasyon kapsamnda faaliyet gsteren reticiler yetkilendirilmi kurulular kontrolnde iyi tarm uygulamalar faaliyetlerinde bulunduklarna dair sz konusu kurulular ile yaptklar szlemeyi Bankaya ve/veya TKKya ibraz etmek zorundadr.

(3) Grup sertifikasyonu kapsamnda (retici rgt veya mteebbis) iyi tarm uygulamalar faaliyetinde bulunan reticiler bal olduklar grubun yetkilendirilmi kurulula yapt szleme ile,

a) Grup; retici rgt ise, retici rgtnn idari organna verdikleri iyi tarm uygulamalar faaliyetinde bulunacaklarna ilikin taahhtnameyi,

b) Grup, mteebbis ats altnda bir araya gelen reticiler ise mteebbis ile yaptklar szlemeyi,

Bankaya ve/veya TKKya ibraz etmek zorundadr.

(4) Yetkisi iptal edilen veya askya alnan yetkilendirilmi kurulularla szlemesi olan reticilere, yetkilendirilmi kuruluun yetki sresi iinde szleme yaplm olmas artyla, Karar kapsamnda kredi kullandrlr.

Organik tarm

MADDE 21 (1) 1/12/2004 tarihli ve 5262 sayl Organik Tarm Kanunu ile 18/8/2010 tarihli ve 27676 sayl Resm Gazetede yaymlanan Organik Tarmn Esaslar ve Uygulanmasna likin Ynetmelik dahilinde organik tarmsal rn ve organik tarmsal girdi retimini yapan, rn toplayan, ileyen, ambalajlayan, pazarlayan veya bu faaliyetleri yapacak olan reticilere sadece kendi faaliyetleri ile ilgili olarak karar kapsamnda faiz indirimli yatrm ve iletme kredisi kullandrlabilir.

(2) Ayrca, yetkilendirilmi kurulularla szleme yaparak gei srecine alnan reticilere de yatrm ve iletme kredisi kullandrlabilir.

(3) Yetkilendirilmi kurulular denetiminde, proje dahilinde veya ferdi olarak organik tarm faaliyetinde bulunan veya gei srecinde olan gerek ve tzel kiiler, sz konusu yetkilendirilmi kurulularla yaplan szlemeleri Bankaya ve/veya TKKya ibraz etmek zorundadr.

(4) Yetkisi iptal edilen veya yetki sresi uzatlmayan yetkilendirilmi kurulularca szlemesi olan reticilere, yetkilendirilmi kuruluun yetki sresi ierisinde szleme yaplm olmas artyla, Karar kapsamnda kredi kullandrlr.

Yaygn bitkisel retim

MADDE 22 (1) Karar kapsamnda bitkisel retim konu bal altnda belirtilmeyen yal tohumlu bitkiler, hububat, baklagil ve meyve-sebze gibi retim konularnda faaliyette bulunan reticiler ile Kararda belirtilen bitkisel retim konularnda yer almakla birlikte bu Teblide belirtilen kapasitelere ve/veya kriterlere uymayan koullarda retim konularnda faaliyette bulunan reticilerin faiz indirimli kredi talepleri bu balk altnda deerlendirilir.

ok yllk yem bitkisi retimi

MADDE 23 (1) Karar kapsamnda reticilerin ok yllk yem bitkilerinden yonca, korunga ve yapay ayr mera tesisi oluturmak amacyla dk faizli yatrm ve iletme kredisi kullanabilmesi iin;

a) lin ekolojik artlarna, ekim tekniklerine ve normlarna uygun ok yllk yem bitkisi ekilileri yapmas,

b) Kaliteli kaba yem retimi yapmak amacyla ok yllk yem bitkileri ekilii yaparak hasat etmeleri veya edecek olmalar,

c) Toplam ekili alannn en az 10 dekar olmas,

) Yapay ayr mera tesisleri iin ilin ekolojisine uygun olarak hazrlanan projenin il mdrlnce onaylanmas,

d) Gerekte sulu artlarda yetitirildii halde baz blgelerin iklim artlarna uygun olarak kuru artlarda yetitirilen yonca iin, niversite ya da aratrma enstitlerinin grnn bulunduu yaznn il mdrlklerinden alnmas,

e) Yeni yaplan ekililer iin kredilendirme bavurularnn kabul edilmesi,

f) Yonca ve yapay ayr mera ekilii iin en az 4 yl, korunga ekilii iin ise en az 3 yl sre ile tesisin bozulmamas,

gerekir.

Tarmsal mekanizasyon

MADDE 24 (1) Karar kapsamnda, tarmsal faaliyetlerin srdrlebilmesi iin reticiler tarafndan kullanlan ve 11/10/2000 tarihli ve 24197 sayl Resm Gazetede yaymlanan Tarmsal Mekanizasyon Aralarnn Kredili Satna Esas Deney ve Denetimlerle lgili Tebli (Tebli No: 2000/37) esaslarna gre zirai kredilendirme belgesi olan tm tarmsal mekanizasyon aralar iin, yatrm kredisi kullandrlabilir.

Modern basnl sulama

MADDE 25 (1) reticilerin, su kaynandan alnan suyun tarla iine datlmas amacyla damla, yamurlama veya mikro yamurlama sulama sistemleri kurulmas konusundaki kredi talepleri karar kapsamnda deerlendirilir.

(2) Modern basnl sulama sistemi kullanan/kullanacak reticilerin elektrik temini, derin kuyu almas, derin kuyu tehizat ve suyun kaynandan tarlaya tanmasna ilikin kredi talepleri modern basnl sulama ierisinde deerlendirilir.

(3) Modern basnl sulama sistemlerini kullanmayan reticilerin tarmsal sulama/derin kuyu/suyun tarlaya tanmasna ynelik kredi talepleri ise dier retim konular dahilinde deerlendirilir.

(4) 16/12/1960 tarihli ve 167 sayl Yeralt Sular Hakknda Kanun esaslarna gre su temini maksadyla kazlar ve kuyular almasna ynelik yatrm kredisi, 167 sayl Kanun hkmlerine gre Arama Belgesi alnan kazlar ve kuyular iin kullandrlr ve bu konuda kredi talebinde bulunan reticilerden, Bakanlk il/ile mdrlkleri veya il zel idareleri tarafndan onaylanm proje raporunu kredi bavurusu esnasnda ibraz etmeleri gerekir.

(5) Proje kredi talebi uygun bulunan her bavuru iin, retici iki adet EK-1de yer alan Basnl Sulama Sistemi Bilgi Formu dzenleyerek, Banka veya TKKya ibraz eder. Formun bir adedi Banka veya TKK tarafndan uygulamann yapld il mdrlne gnderilir.

Arazi alm

MADDE 26 (1) Dank ve paral arazilerin birletirilmesi suretiyle tarmsal iletmelerin ekonomik lee kavuturulmasnn salanmasna ynelik olarak, hisseli tarm arazilerindeki hisse paylarnn dier hissedarlar tarafndan satn alnmas ya da hisseli olup olmadna baklmakszn bitiik arazilerin satn alnmasna ynelik kredi talepleri Banka ve TKKnn kendi i mevzuat paralelinde olmak kaydyla bu kapsamda deerlendirilebilir.

Dier retim konular

MADDE 27 (1) Kararda belirtilen retim konular bal altnda yer almayan bitkisel, hayvansal ve muhtelif retim konularnda faaliyette bulunan reticilerin kredi talepleri bu kapsamda deerlendirilir.

NC BLM

eitli ve Son Hkmler

Bavuru

MADDE 28 (1) Karar kapsamndaki yatrm ve iletme kredisi bavurular, Bankaya ve TKKya yaplr. Bavurular Banka ve TKKnin kendi usul, esas ve mevzuatlar dahilinde deerlendirilir ve uygun bulunanlara kredi kullandrlr.

(2) Mevcut iletmelerin satn alnmasnda; tesisin en az kredi geri dn tamamlanncaya kadar amac dnda kullanlmayacana dair noterden ve/veya Banka/TKK mevzuatnda belirtilen taahhtname ile bavurulur. letmenin krediye bavuru tarihinden nce satn alnmas halinde ise iletmenin satn alndn gsteren belge de bavuru srasnda verilir.

zin ilemleri

MADDE 29 (1) Karar kapsamndaki krediler; ilgili mevzuata gre kurulu ve alma izni alm ve/veya alacak iletmelere kullandrlr.

Sigorta

MADDE 30 (1) Karar kapsamnda, kredi kullanmak suretiyle yaplan yatrmlardan sigortaya konu olabilecek varlklar ile tarmsal rnlerin kredi tutar zerinden sigorta ettirilmesi zorunludur.

Kredilerden yararlanamayacak olanlar

MADDE 31 (1) Bakanlk ile dier kamu kurum ve kurulularnca yaymlanan tevik, destek ve hibe programlarnda yer alan faiz destei niteliindeki desteklerden faydalanan iletmelere, Karar kapsamnda ayn konuda kredi kullandrlmaz. Kredi kullanacak iletmelerden; Bakanlk veya dier kamu kurum ve kurulularnca yaymlanan tevik, destek ve hibe programlarnda yer alan faiz destei niteliindeki desteklerden yararlanmadklarna, bu desteklerden yararlandklarnn tespiti halinde, Karar kapsamndaki faiz desteinin iptal edileceini kabul ettiklerine dair taahhtname alnr.

(2) Gemi Kararlar kapsamnda kullandrlan kredileri de kapsamak zere, mevcut yatrm kredisine ait anapara tutarnn %30u denmeden, ayn retim konusunda, kapasite artrm da dahil, Karar kapsamnda yeni yatrm kredisi kullandrlmaz.

(3) Bu Teblide yer alan kredi konularndan kamu kurum ve kurulular yararlanamazlar.

Raporlama

MADDE 32 (1) Banka ve TKK tarafndan Karar kapsamnda kullandrlan kredilere ait bilgiler, il ve konu baznda aylk olarak Bakanla ve Mstearla gnderilir.

Yrrlkten kaldrlan tebli

MADDE 33 (1) 7/3/2012 tarihli ve 28226 sayl Resm Gazetede yaymlanan T.C. Ziraat Bankas A.. ve Tarm Kredi Kooperatiflerince Tarmsal retime Dair Dk Faizli Yatrm ve letme Kredisi Kullandrlmasna likin Uygulama Esaslar Teblii (Tebli No: 2012/26) yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 34 (1) Bu Tebli 1/1/2013 tarihinden itibaren geerli olmak zere yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 35 (1) Bu Tebli hkmlerini Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan yrtr.

 

EK-1

BASINLI SULAMA SSTEM BLG FORMU

 

Bavuru Sahibinin

Ad ve Soyad:

 

TC Kimlik No:

 

Bavuru Numaras

 

Uygulama Yeri ( l le Ky )

 

Sulama Yntemi

 

Sulama Sahas Bilgileri

Pafta/Ada/Parsel No:

 

Mevkii:

 

Parsel Alan (da):

 

Proje Yaplan Ksm (da):

 

Koordinatlar: